Tipy a inspirace

A+ A A-

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

 

Aramejský otčenáš je kniha, ve které se autor snaží odkrýt pravdu o tom, jak to skutečně "bylo myšleno", je to kniha dle mého názoru drobná svým rozsahem a přitom veliká svým významem. Mnoho lze pochopit už ze samotného názvu - otčenáš a další modlitby jsou přeloženy přímo z aramejštiny, tedy jazyka Ježíšova, a jejich smysl je mnohdy trochu jiný, širší, než v nám známých překladech bible. Přečtěte si tedy něco o tom, jak to podle autora knihy bylo skutečně myšleno.

 

images

 

Aramejština je jazyk velice výrazově bohatý a pro Evropana velmi komplikovaný - jedno aramejské slovo může mít i několik doslovných významů. Podle autora knihy, který je také překladatelem aramejských textů, je třeba na každou větu nahlížet ze tří různých hledisek - z intelektuálního, metaforického a univerzálního (neboli mystického). Podle prvního hlediska bychom se měli snažit pochopit vnější význam slov, jedná se tedy o doslovný překlad. Z pohledu druhého hlediska zkoumáme, jak může být daná věta či příběh prospěšný pro náš život, jak se mu podobá a čím by nám mohl být nápomocný. Nakonec bychom se měli snažit pochopit, kam míří a co nám chce daný text sdělit.

Aramejština se za Ježíšových dob užívala běžně na Blízkém východě. Podle některých je odvozena od starohebrejštiny, podle jiných vznikla ještě dříve ze starších kořenů Blízkého východu. Většina nám známých překladů biblických textů a modliteb ale pochází z řečtiny, která se od aramejštiny zásadně liší. Řečtina se nikdy nestala řečí prostého lidu a aramejštinu jako komunikační prostředek nahradila až jí podobná arabština. Jako aramejský text slouží autorovi verze syrského aramejského rukopisu evangelia, známého pod názvem Pešita, který zpracoval reverend G. H. Gwilliam. Rukopis Pešita byl zveřejněn v r. 1901 a název v překladu znamená jednoduchá nebo pravdivá a podle některých názorů pochází z 2. stol. n. l.

Sami můžete v dolní části stránky porovnat text modlitby Otčenáš podle Bible kralické a jeden z jeho možných překladů z aramejštiny podle Neila Douglas-Klotze.

Myslím, že odlišný přístup je cítit v každé větě. S modlitbou ducha je spojena i patřičná modlitba těla, která má meditační charakter. Mnohem zajímavější je ale hlubší analýza modlitby a porovnání s dalšími variantami překladu a modlitbami těla.

Bible kralická:
Otče náš, kterýž jsi v nebesích

Pešita:
Abvún d-bá-šmája

Další možné překlady:Jméno jmen, naše malá identita v Tobě se rozplétá a Ty nám ji jako lekci vracíš zpět.
Dechu všech světů, slyšíme Tě dýchat - dovnitř a ven - v tichu.

Modlitby těla: Tento verš je označován jako Naše zrození v jednotě a připomínáme si tak svůj původ skrze vibrace a ticho. Pomalu intonujte zvuk Ab-bv-ú-n a hledejte tón, který ve vás nejvíce rezonuje. Vnímejte chvění zvuku, kde všude ho v těle cítíte. Sledujte, jak zvuk přechází do ticha, pociťujte všechny pohyby uvnitř vašeho těla, které se dějí bez vaší pozornosti - tlukot srdce, dýchání. V přírodě, za chůze nebo vsedě nadechujte v sobě pocit zvuku Abvún a vydechujte pocit zvuku d-bá-šmája. Vnímejte, jak do vás proudí vzduch i jak vás opouští. Při práci nadechujte pocit zvuku Á a vydechute pocit zvuku bvún. Vnímejte sílu, která do vás vstupuje při nádechu. Při výdechu vás opouští vše staré. Vnímejte, kde všude v těle dech cítíte. Tím, že si uvědomujete své tělo, začínáte si být vědomi také své duše a tím v sobě objevujete vnitřní království.

Otče náš, kterýž jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám viny naše,
jakož i my odpouštíme viníkům našim.

I neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé jest království
i moc
i sláva
na věky.

Amen.

Ty, jenž zrozuješ! Otče - Matko Kosmu,
soustřeď v nás své světlo - ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí,
jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb i vhled - tolik,
kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, která nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí,
život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy
a obnovuje se od věků do věků.
Vpravdě - díla těchto výroků nechť je půdou,
ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen.

Bible kralická:
posvěť se jméno Tvé

Pešita:
Netkádaš šmach

Další možné překlady:Pomoz nám v jediném svatém dechu pociťovat jenom Tebe - to vytvoří svatyni v nitru, v celistvosti.
To světlo my všichni hledáme jinde, a to nás od nás samých odvádí, ale Jméno vždy žije uvnitř.

Modlitby těla:
Abychom mohli využít zážitek Abvún, potřebujeme si sami v sobě vytvořit místo, v němž by tato jednota mohla sídlit. Vytvořte si zvláštní místo ve svém domově, místnosti i v životě, kde můžete všechno nechat být a soustředit se jen na dýchání. Nadechujte pocit zvuku netkádaš, vydechujte pocit zvuku šmach. Buďte v uvolněné pozici a dýchejte klidně. Pozorujte, jak dech přichází a odchází, jak tvoří s tlukotem srdce rytmus. Společným působením ticha a tlukotu srdce vytvořte prostor ticha a vnitřního míru. Ticho je chrám, prostor. Kdykoli se pak můžete dlouze nadechnout a vydechnout a rozvzpomenout se na chrám, či v sobě pociťujte zvuk slov netkádaš šmach, nechte všechny drobné vibrace, které tento zvuk vyvolávají, aby tento prostor vyčistily a opět vás uvedly do klidu.

Bible kralická:
Přijď království Tvé

Pešita:
Tejtej malkutach

Další možné překlady:Ať Tvé rady řídí naše životy a očistí naše úmysly pro spolu-tvoření.
Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.

Modlitby těla:
Jakmile jste vytvořili vnitřní chrám, můžete ho využít k vyjasnění svých cílů. Zaujměte vám pohodlnou pozici a vraťte se do chrámu, který jste si vytvořili pociťováním srdečního tepu a dýcháním. Poslouchejte hudbu, která je vám příjemná, soustřeďte se na umění, které vás inspiruje či na tvořivé řešení problému, který vás trápí. Můžete při tom rytmicky dýchat jakýkoli řádek modlitby (např. při nádechu tejtej, při výdechu malkutach). Při chůzi dýchejte a zároveň se pohybujte do rytmu dechu. Vžijte se do pocitu, kdy vás srdce táhne k určitému cíli, kterým může být i vámi milovaná osoba. Zkuste skutečný pohyb ze srdce a vnímejte, jak to na vás působí. Kolem sebe byste v tomto případě měli mít dostatek prostoru. Pokud se potřebujete vyléčit, uklidnit se nebo si odpočinout, vraťte se do chrámu srdce. Pocity, které se vynoří přijměte, postupně se váš dech stane rytmičtějším. Nadechujte Boží dech, jediný zdroj vyléčení a výdech směřujte do té části těla, která jej potřebuje.

Bible kralická:
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi

Pešita:
Nechwej c'vjánach ajkána d-bá-smája af b-árha

Další možné překlady:Jak nacházíme Tvou lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nové stvoření.
Tvá jediná touha pak s naší působí jak ve všem světle, tak i ve všech formách.

Modlitby těla:
Vytvořili jste posvátné místo uvnitř a vyjasnili si své cíle. Teď jste připraveni jednat. Pokud cítíte, že jste polapeni ve svých návycích, vraťte se ke svému chrámu a přijměte vizi nového způsobu jednání. Když pak ona situace nastane, začněte rychle jednat srdcem, dříve, než vás mozek strhne zpět ke starému způsobu jednání. Na pár minut si pohodlně lehněte a vraťte se do chrámu. Meditujte, prociťujte kosti, jak jsou zespodu podpírány zemí, a jejich nejvnitřnější část, kde se tvoří buňky, důležité pro imunitní systém. Soustřeďte se na srdce, poblíž kterého se tvoří další, pro tělo nezbytné látky. Posilujte v duchu kosti i srdce, pociťujte schopnost těla měnit to, co není vaše (to, co napadá imunitní systém) v to, co je vaše - smísit se s nepřítelem a udělat z něj součást jednoty.

Bible kralická:
Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Pešita:
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána

Další možné překlady:Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu, o níž se hlásí rostoucí život.
Vytvoř v nás, pro nás, to, co je jen možné: osviť každý lidský krok k domovu.

Modlitby těla:
Pohodlně se položte, vnímejte podporu skrze své kosti a svoji pozornost směřujte tam, kde cítíte podporu země. Cítíte, že jedna kyčel se dotýká více než druhá? Díky těmto drobným rozdílům si uvědomujte, jaký je váš vztah k zemi na tělesné úrovni. Vstaňte a meditativně kráčejte a vnímejte podporu země ve všech kostech, všímejte si, kde a na jak dlouho se jí dotýkáte, vnímejte její podporu. Tuto modlitbu těla můžete provádět i s partnerem. Jeden z vás si lehne na záda, chodidla se dotýkají země, druhý se mu posadí ke skrčeným nohám. Ležící osoba vnímá své tělo a místa, kde se dotýká země. Sedící mu zvedne jednu nohu a chvíli ji drží, zatímco ležící vnímá změněnou polohu. Po chvíli se nohy vymění a ležící opět vnímá jinou polohu. Poté ležící vstane, jako by to bylo poprvé v životě a všímá si změny v podpoře. Oba partneři si pak své role vymění. Další z modliteb těla spočívá v intonaci slova lachma. Pociťujte, jak onen zvuk uvnitř houstne. Před vámi je spousta práce a je třeba postupovat krok za krokem a neusilovat o více, než je v dané chvíli potřeba.

Bible kralická:
A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim.

Pešita:
Wa-š'bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch'nán švokn l-chaj'bejn.

Další možné překlady:Odpusť naši skrývanou minulost i utajené hanby, jakož i my neustále odpouštíme, co jiní skrývají.
Ulehči nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé povinnosti je splácet.

Modlitby těla:
Pohodlně si lehněte a vnmejte tlukot srdce a pulsování krve. Pokud je pro vás těžké tep sledovat, položte si ruku k srdci. Spíše než nahmatávat puls byste měli skrze ruku pulsu naslouchat a přijímat jej. Každý nový dech přináší nový život, který krví přechází do každé buňky těla. Svaly se uvolňují, tepny a žíly dostávají více prostoru, krev jimi proudí volněji. Uvolňuje se také napětí ve svalech. Tato modlitba se dá také provádět ve dvojici - jeden leží a druhý mu zvedá nohy, stejně jako v předcházejícím řádku modlitby. V tomto případě se uvolňují oba - sedící pomáhá svému partnerovi posilovat vnímání srdečního tepu, pulsování jeho srdce je podporováno osobou sedící. Jako další modlitbu těla zkuste intonovat slova tohoto řádku modlitby. Zvuky ch vás přivádějí na místa v těle, která je třeba uvolnit. Tyto zvuky jako by říkaly, že si musíme uvědomit a připustit svoje bloky i provinění proti sobě, dříve než budou moci být uvolněny.

Bible kralická:
I neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Pešita:
We-la tachlán le-nesjúna ela pacan min biša

Další možné překlady:Nedej, aby do nás vstoupilo zapomnění, a pokoušela nás falešná zdání.
Zlom moc nezralosti, vnitřní stagnaci, která brání dobrému ovoci.

Modlitby těla:
Toto jsou díky řecké verzi nejchybněji přeložené a nejméně pochopené verše. Zvuk těchto řádků dovoluje našemu dechu, aby se po zhuštění v předchozím řádku o odpouštění zjemnil. Najděte si místo, kde budete moci chodit bez překážek či jiných obtíží. S každým krokem buďte více v přítomnosti se zvukem svých kroků. Přijímejte jakékoli myšlenky a pocity. Kráčejte jako byste chodili po hlavách všech bytostí - se soucitem a otevřeným srdcem, ne bázlivě nebo odtažitě.

Bible kralická:
Nebo Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

Pešita:
Metol d'lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l'alám almín. Amén.

Další možné překlady:Od Tebe pocházejí králové a královny korunovaní - principy vlády, kosmické "Já mohu". Amen.
Z Tebe ten plamen budící úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět. Amen.

Modlitby těla: Jemným nádechem a výdechem přijímejte všechny emoční a tělesné pocity, které ve vás tato modlitba vyvolává a shromážděte je ve vnitřním chrámu srdce. Zavřete oči a naslouchejte zvuku slova amén. Pociťujte podstatu země, nadechněte pocit amén, vydechněte pocit amén. Uvažujte o svém dalším kroku, dnešním či budoucím. Řekněte amén a otevřete oči.

Celou knihou, aniž by se o tom autor výrazněji rozepisoval, se nese jakési spojení křesťanství a východu, jakási identifikace nějakého původního zdroje … jako bychom to už někde slyšeli …. Ale zatím možná nikdy tak pregnantně od renomovaného vědce. Zajímavé čtení, vřele doporučuji.

 

Více z této kategorie: « DVANÁCTÁ PLANETA KYVADLO »
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar