Tipy a inspirace

A+ A A-

ANDĚLSKÉ ŘÍŠE

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V současnosti jsou knihkupectví s duchovní literaturou doslova zaplavena knihami o andělech, existuje velké množství andělských karet a celosvětově získává stále větší popularitu Doreen Virtue, PhD., američanka známá jako člověk, který anděly nejen vidí, ale umí s nimi i komunikovat. Podle veřejných průzkumů v USA a Evropě dnes věří daleko více lidí na anděly než v Boha. Podle těchto informací v USA věří v jejich existenci téměř tři čtvrtiny obyvatelstva, přičemž skoro třetina z nich s nimi komunikovala nebo si uvědomovala jejich přítomnost. V Evropě má tuto zkušenost asi 10% obyvatelstva a asi polovina na tyto bytosti věří.

 

images

 

Jak to ale funguje, kdo a co jsou andělé a v jakých žijí říších, co pro nás dělají a jak s nimi lze komunikovat? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět.

Kdo jsou vlastně andělé

Tak tedy nejprve kdo vlastně andělé jsou. Definovat je lze jako bytosti z vyšších světů, nemateriální povahy, které mohou mít viditelnou podobu, ale které mnohem častěji pomáhají, aniž bychom je viděli, a to prostřednictvím našich pocitů a myšlenek. Slovo anděl z řečtiny znamená posel. Můžeme je tedy vnímat jako bytosti přinášející nám poselství od Boha.

V našich představách to jsou nejčastěji krásné humanoidní bytosti s křídly, upravené naším osobním vkusem a odpovídající přibližně obrazům, které vídáme na poutních místech a v kostelech. Jsme země s křesťanskou a především katolickou tradicí a tedy tomu odpovídá i obraz anděla. V minulosti byli lidé schopni v mnohem větší míře než dnes vnímat působení andělů a o jejich existenci téměř nikdo nepochyboval. Nauka o andělích se systemizovala a ustálila zejména v pozdní antice a ve středo-věku. Později s rozvojem náboženství byla jejich činnost vnímána jako neustálá pomoc od Boha a byli tedy v představách lidí oblečeni do kněžských rouch. Bible hovoří o andělích mnohem volněji, andělé se objevovali i v podobě zvířat nebo věcí - viz plamenná kola ve vidění proroka Ezechiela. V pohanské mystice jsou popisováni ještě v mnohem širší škále podob. Uniformita pojetí andělů je proto vysvětlována teologickými snahami o klasifikaci andělů z doby, kdy už většina lidí přirozené schopnosti komunikace s těmito bytostmi ztratila a především se vytrácela i schopnost obrazného vidění. Lze se také oprávněně domnívat, že za nezměněnou podobou představy anděla stojí také období inkvizice, ve kterém byli všichni, kdo ještě tyto schopnosti měli, umučeni nebo se o nich neodvážili vůbec mluvit. Z toho bychom tedy mohli usoudit, že vnímat anděly pouze jako bytosti s křídly je sice romantické a každý by si asi takovou bytost přál spatřit, ale nelze to brát jako jedinou možnou podobu těchto bytostí. Ostatně pohádky, které se dochovaly dodnes, mluví o spoustě bytostí typu "kouzelného dědečka", ale nikdy nemluví o andělovi.

Andělé jsou vždy bytostmi pozitivními. Přestože se někdy uvádí, že anděl může být i bytost škodící, negativní, já se spíše přikláním k výkladu, že andělé jsou bytosti pozitivní, negativní emoce a zkušenosti nám mohou někdy navozovat jiné bytosti - například démoni, kteří parazitují na lidské energii, především energii strachu, kterou často vyvolávají. Zkušenosti z konzultací u léčitelů a z literatury mě v tomto názoru utvrzují.

Andělské řády a historické souvislosti

Tomáš Akvinský, teolog a dominikánský mnich, žijící v le-tech 1225 až 1274, popisuje na základě dřívějších zdrojů, pře-devším ŘehořeDionýsise Aeropagitese (byl patrně dnes prvním známým autorem, který vycházel z původní esoterní nauky o andělích), andělské řády tak, že vždy nejvyšší člen nižšího řádu má příbuznost s nejnižším členem vyššího, právě jako nejnižší živočichové se jen málo liší od rostlin. Hierarchie jsou celkem tři:

» První je řád božských osob, který je zakončen duchem svatým, to jest působící láskou - tato hierarchie tedy získává smysl působení v Bohu samotném, jinými slovy, protože Bůh je cílem nejen služeb andělských, ale celého stvoření, je úkolem této hierarchie vědomí cíle.

» Následuje řád první hierarchie, který počíná Serafíny, nazývanými tak podle žáru lásky, a pokračuje přes Cherubíny, aby byl ukončen řádem Trůnů, kteří podle svého jména mají

jistou příbuznost s panstvy. Trůny se podle Řehoře nazývají ti, skrze něž Bůh vykonává své soudy; přijímají totiž božská osvícení tak, aby mohli bezprostředně osvěcovat druhou hierarchii, jíž přísluší zařizování božských služeb. Tato hierarchie má za úkol zajišťovat chod celého systému tak, aby vědomí cíle bylo vhodnými formami přenášeno do opatření v hierarchii nižší. Literatura o úkolu této hierarchie hovoří v přeneseném slova smyslu jako o zajištění podniku.

» Řád mocností má dále příbuznost s řádem knížectev, neboť mají-li mocnosti zadávat úkoly podřízeným, spadají tyto úkoly ihned do působnosti knížectev, která jsou prvním článkem při výkonu božských služeb, asi jako předsedové vlád národů a království. Tato hierarchie má za úkol zajištěné zdroje použít k účinku, tedy k provedení díla.

Tolik tedy původní dochované zdroje - přehledně tyto uvedené hierarchie popisuje tabulka na této stránce.

Poznámka autora: V literatuře je možné se setkat s různými popisy jak jednotlivých úrovní andělských říší, tak i různých duchovních úrovní, někteří autoři z řad známých léčitelů, kteří mají schopnosti s vyššími úrovněmi komunikovat při své práci, uvádí až 20 a více úrovní, (například S. N. Lazarev). Antroposofická literatura jednotlivé kategorie pojmenovává jako duchové formy, neexistuje tedy ani jednoznačnost v názvosloví, nicméně v antroposofické literatuře nalezneme ucelenou představu

o jemnohmotných říších. Díla Rudolfa Steinera i ostatních antroposofických autorů jsou stále dostupná ve všech dobrých knihkupectvích s duchovní literaturou a samozřejmě řadu informací lze nalézt i na Internetu. Domnívám se ale, že výše uvedené členění, podložené historickými texty a především biblí, je velmi srozumitelné a tedy i jako základní přehled, či teoretický základ velmi dobře použitelné pro každého, kdo má zájem se hlouběji touto oblastí zabývat.

Andělé dnes

Na úvod této kapitoly je třeba něco předeslat. Dosud jsme se zabývali andělskými říšemi na základě teologických textů, vycházejících z původní esoterní tradice. Než se pustíme dále, je třeba vymezit mantinely tohoto našeho putování za anděly. Esoterika znamená "to co je skryté". Tedy to, co je určeno zasvěceným, lidem, kteří, tak jak se tomu dělo po věky například v Indii, jsou vybráni mistrem pro svou duchovní vyspělost k za-svěcení a tedy i sdělení technik, jak dosáhnout určitých stavů bytí apod. To, o čem v našich předchozích článcích této rubriky a tedy i v tomto článku píšeme, je vyjádřením snahy upozornit

na možnosti, které může využívat každý. Nezabýváme se a ani se nepokoušíme o to zabývat se tím, co je skutečnou esoterikou. V této rubrice "práce na sobě" vám přinášíme články, kterými se snažíme vzbudit zájem o oblasti, jejichž láskyplným a nesobeckým využitím můžete měnit svůj život k lepšímu, a to především pozitivním životním postojem, vycházejícím z vlastních zkušeností s používáním všeho, o čem píšeme.

Udělejme tedy na tomto místě určitý předěl a přejděme od původního, spíše vědeckého popisu těchto jemnohmotných vrstev k informacím, které můžeme využít k zlepšení vlastního života.

Asi nejrozšířenější literaturou, která populární formou problematiku o andělích zpracovává, jsou knihy Doreen Virtue. Pokud jste schopni akceptovat čtivý ženský rukopis knihy a nevadí vám pro Evropana ve formě psaní patrný americký mírně přesvědčující styl, vřele tyto publikace doporučuji. Její knihy jsou přehledné a především pozitivní. Obsahují i vysvětlení odkud tyto bytosti přicházejí, jsou ale především určeny těm, kteří se chtějí touto oblastí zabývat s cílem dosáhnout lepší komunikace s nimi. V současnosti vyšly už čtyři knihy - Pozemští andělé, Léčení s anděly, Léčení s vílami, Poslové světla. K tomu vyšly také tři typy andělských karet: Léčení s anděly, Léčení s vílamiPoslové světla.

O autorce se můžete mnohé dozvědět na jejím webu angeltherapy.com, z jehož základní stránky se na vás usmívá její pohledná tvář. Autorka píše ve svých knihách o tom, že anděly, ale i víly a jiné bytosti vidí svým zrakem, umí s nimi komunikovat a zabývá se terapeutickou praxí s jejich pomocí. V jejích publikacích najdete řadu konkrétních případů, kdy s pomocí andělů pomohla svým klientům a co je nejdůležitější, popisuje metody, jak s těmito bytostmi navázat kontakt. Kniha "Pozemští andělé", kterou rozhodně doporučuji číst jako první, vychází z předpokladu, že pokud vás tato oblast zajímá a dostali jste se až tak daleko, že jste si knihu opatřili, budete s největší pravděpodobností některým z typů pozemských andělů.

Pokud bychom měli navázat na výše uvedené třídění podle původních esoterních zdrojů, jsou autorčiny knihy především o kontaktech s bytostmi III. hierarchie, tedy anděly a archanděly. Pod pojmem pozemský anděl je možno si představit každou převtělenou bytost (tedy ve smyslu někoho z nás), která přišla na tento svět s cílem nejen postoupit dál, ale také pomáhat druhým - bytost disponující tedy zpravidla i odpovídající emoční inteligencí, bytost přicházející tedy z andělské říše, spadající dle našeho členění do III. hierarchie. Typy těchto převtělených


Přehled andělských hierarchií


Kniha Pozemští andělé od Doreen Virtue

bytostí žijících život na Zemi člení do pěti kategorií a u každé uvádí charakteristické rysy. Jednotlivými kategoriemi jsou vtělení andělé, vtělení elementálové, vtělené vesmírné bytosti, nové duše, zasvěcení. Těchto pět typů je tedy možno chápat jako kategorie - řekněme jakési paralelně existující formy andělských bytostí spadající do III. hierarchie.

Kniha je psána především pro ty, kteří o andělích a duchovních bytostech nepochybují, a navíc jazykem zcela přístupným každému, což může být samozřejmě pro mnoho přísně vědecky uvažujících "rozumářů" obtížně stravitelné, ale myslím že jen k jejich škodě. Ty, kteří čtou dál, proto upozorním ještě na "andělský test", ve kterém zjistíte, zda do některé kategorie pozemských andělů podle Doreen Virtue patříte. Myslím, že to vše je ku prospěchu věci, protože pocit, že někam patříte, vás více nabudí pro to, abyste zkusili kontakt, komunikaci - jste zkrátka členem týmu.

Vůbec nevadí, jestli vše místo smrtelně vážného výrazu budete brát jako hru, naopak, protože k jakékoli komunikaci s duchovními bytostmi je vhodné být ve stavu určité lehkosti, uvolnění. Je to ale hra, která nás může přivést k duchovním zážitkům a tak nás celkově pozvednout. Jistěže i zde platí zásada, že je potřeba především věřit, bez upřímné víry v tyto světy se o nic nepokoušejte, nemá to smysl. A také znovu je třeba zdůraznit nutnost přistupovat ke všem těmto věcem se skutečnou nesobeckou láskou, nežádat o nic, co by bylo na úkor jiných, zkrátka snažit se vnitřně nastavit tak, abyste se cítili být lepšími, upřímnějšími, láskyplnějšími. Potom se není čeho bát a můžete začít.

Jak komunikovat

Předem je třeba říci, že rozhodně ne každý je schopen tyto bytosti vidět ani se to nějakým kurzem naučit, tato schopnost je spíše výjimečná a snažit se o ní znamená nepochopit princip. V tomto případě jistě platí, že cesta je cíl, pokud vyšší schopnosti přijdou, jistě vám budou svěřeny proto, abyste je využili pro dobro druhých, ale pokud ne, neznamená to že jste horší, tyto bytosti k vám mohou promlouvat řadou různých forem. Každý z nás má ale možnost nejprve najít pro sebe nejbližší typ těchto bytostí, se kterými se bude pokoušet o kontakt. Pro někoho to budou andělé, pro někoho víly nebo jiné bytosti, ně-komu bude i nadále nejlépe fungovat, když se bude bez dalšího obracet přímo k Bohu. Samozřejmě tyto řádky nejsou určeny těm, kteří mají osobní zkušenost ze setkání s andělem a umí navázat kontakt, protože ti již nalezli ten svůj, tedy jedinečný způsob. Jsem přesvědčen, že každý si ten svůj přístup musí najít sám, cest je opravdu mnoho. Ještě malá úvaha - je opravdu zajímavé, kolik lidí, přestože na tyto bytosti upřímně věří, je přímo zděšeno, když někdo předkládá nějaké návody jak komunikovat s anděly, či jak se od andělů prostřednictvím podpůrných prostředků jako jsou karty dozvědět nějaké informace. Někdy to na mě působí až tak, že "v posvátné hrůze" nebo naopak s pocitem, že takhle se to určitě nedělá, si někteří lidé jakoby záměrně blokují přístup. Z vlastní zkušenosti vím, že komunikace je možná jakkoliv i prostřednictvím smluvených znamení a platí pro ni velmi podobné zásady, jako ve vesmírném objednávkovém servisu - viz předchozí články této rubriky, které najdete na Internetu. Autorka uvádí jako hlavní čtyři zásady požádat, odevzdat problém, věřit v Boha a nevnucovat žádná vlastní řešení, následovat boží pokyny.

Asi prvním zážitkem, který většina z nás při komunikaci s těmito bytostmi zažila, je znamení. Znamením musíme umět porozumět a vycítit je. Zpravidla ze začátku si znamení uvědomíme až tehdy, když se dostaneme do situace, ve které zjistíme, že jsme nějakému vjemu, tedy "znamení", nevěnovali pozornost. Znamení často přicházejí ve formě snů nebo náhodných setkání, obrazů, pocitů při komunikaci s někým, ale i vůní, zkrátka čehokoliv, co nám v pravý čas přináší tu potřebnou doplňující informaci.

Komunikací, či navázáním kontaktu, já rozumím stav, kdy se nám podaří na základě naší konkrétní žádosti získat konkrétní odpověď či pomoc. O jednotlivých oblastech a formách sdělení andělů i formách jak žádat vám přineseme informace


Někomu pomohou andělské karty

v pokračování tohoto článku, nicméně vždy si zachovejte ten váš pří-stup, toto není škola, ve které získáte přesnou technologii, zde se vysvětlují pouze principy a vy jejich dodržováním postupně dostanete odpovědi prostřednictvím svých smyslových vjemů a pocitů. Odpovědi na to, jak v tomto materiálním prostoru navázat spojení, zapojit svoji ochranu, jak žádat, ale také a především jak děkovat.

Autorka nabízí pro ty, kterým je bližší komunikace pomocí výkladu karet, konkrétní postupy jak karty vykládat a především jak klást otázky. Z vlastní zkušenosti musím říci, že vůbec nejlépe mi fungovaly karty poslední - tedy "Poslové světla". Při jasně formulované otázce, na kterou bylo možno získat jednoznačnou odpověď, nebo při otázce typu "jak dál?" jsem se nesetkal s nesmyslnou odpovědí a často mi odpověď z karet pomohla. Mám pocit, jakoby se s každou další knihou a dalším typem karet vypovídající schopnost výkladu zlepšovala. Snad jen v případě, kdy jsem se ptal na konkrétní řešení věcí, které mi v danou chvíli nepříslušelo řešit, byla odpověď nejasná. Jak klást otázky, vykládat karty a jak jim rozumět je přehledně u každého balíčku karet popsáno. Sluší se dodat, že karty jsou zrcadlem naší duše, odrážejí naše nitro a tedy jeho pojetí současnosti i budoucnosti, změníme-li sami sebe měníme i svět ve kterém žijeme. Člověk, který začne karty používat i na odpovědi při běžném denním rozhodování, nepochopil o co jde. Ve svém životě máme zcela svobodnou volbu, ptát bychom se měli na věci, které neumíme řešit a ne se vyhýbat rozhodnutím, proto na tuto hru samozřejmě nemohou přistoupit ani andělé. Andělé na kartách fungují jako prostředníci, kteří svým vždy pozitivním způsobem sdělují i směr, jakým se máme ubírat. Andělské karty používá dnes ve své praxi řada léčitelů, setkal jsem se s nimi nejen při karetních výkladech, ale i u numerologického výkladu, dokonce i při regresní terapii. Kromě karet Doreen Virtue jsou velmi často také používány "Velké karty archandělů". Tyto karty jsou velmi vhodné při hledání správné odpovědi či směru při jedno-značné zásadně a výstižně sdělitelné otázce. Každé vydání karet má v balíčku přiložen návod jak výklad provádět a podrobný popis jednotlivých karet.

Několik rad závěrem

Při komunikaci a prosbách je třeba si uvědomit, že fungují pouze tehdy, pokud nepochybujeme o otázce ani o schopnosti andělů ji vyřešit.

Andělé jsou multidimensionální bytosti, které mohou existovat na mnoha místech zároveň, není tedy třeba mít obavu, že svou žádostí obtěžuji tyto bytosti, zatímco by se mohly věnovat někomu, kdo to potřebuje více než my.

Každý máme anděla strážného, někteří z nás jich mají i více, nebojte se s nimi komunikovat, nebudete-li je žádat o pomoc vám na úkor někoho jiného, vyjádříte-li vděčnost za splněné a budete o vše žádát s láskou a upřímně, jistě vám rádi pomohou.

(Pokračování příště)

Robert Olschbaur

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar