Tipy a inspirace

A+ A A-

ŘÍŠE VÍL

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V pokračování našeho seriálu o andělských říších, tentokrát především na téma říše víl a elementálů, se budeme věnovat, kromě popisu jednotlivých říší podle Doreen Virtue, především tomu jak k těmto oblastem z hlediska vnitřního stavu bytí přistupovat a co vlastně od naší komunikace s těmito bytostmi očekávat.

 

images

 

 

Duchovní vyspělost

Každá duchovní oblast může přitahovat jen toho, kdo je schopen její existenci přijmout. Lidé, kteří tuto schopnost mají, jsou již zpravidla na takové úrovni, myslím ve smyslu duchovní vyspělosti, že si uvědomují i určitou odpovědnost za to, jakým způsobem a s jakými motivy se těmito věcmi zabývají. Již v minulém článku bylo napsáno, že ke všemu oč žádáme je třeba přistupovat s láskou (myšleno všeobjímající) a že je také nutné za splněná přání poděkovat. Přesto si myslím, že je na místě se o této věci zmínit podrobněji. Bytosti, o kterých se zmiňuji v článku, jsou bytostmi, které nám mohou pomáhat jen tehdy, pokud žádáme v zásadě o to, co souvisí s naším právem svobody volby. Je třeba ale umět rozlišovat mezi volbou a manipulací, upřímnou touhou a sobectvím, přáním a vydíráním - třeba i citovým, a je třeba také přijmout, že existují věci, o které se pokoušet v danou chvíli a na daném místě nemáme. Zkrátka je třeba vnitřní pokory, kterou bychom neměli přijímat s odporem, ale s láskou. Nikdo netvrdí, že je to snadné, ale stojí za to se o to pokusit. Tento připouštím že dost neuměle popsaný stav bytí je nutným předpokladem k tomu s andělskými bytostmi a vesmírem vůbec komunikovat. Někdy tento stav, který je skutečně pro přenos a také splnění přání klíčový, protože dokazuje Vaši duchovní vyspělost přijmout dar, o který žádáte, je mnohem lépe vyjádřitelný pocitem. Pokusím se tedy popsat, co jsem prožil 1. dubna tohoto roku, tedy na apríla, jakkoliv to o čem píšu žádným aprílem není, na Svaté Hoře u Příbrami.

Svatá hora u Příbrami je známé poutní místo veřících, kteří se sem sjíždějí nejen z celých Čech, ale také z ostatních zemí, především z Německa. Je známé mnoha případy zázraků a jeho ústřední duchovní postavou je panna Maria. Na hoře samotné se nachází klášterní komplex s velkým kostelem, který je obklopen sloupovím s ambity a kaplemi. V ambitech jsou vyobrazeny jako fresky všechny zázraky, které se na Svaté hoře či díky ní udály, a dále je tam i řada historických souvislostí ve spojitosti s činností kláštera - je to celkem sto vyobrazení.

Když jsem projížděl Příbramí a minul odbočku na parkoviště před cestou na Svatou horu, přišel pocit, že bych se tam měl podívat. A tak jsem to řekl Dáše, mé partnerce, která se mnou často na Svaté Hoře byla, a ona ihned souhlasila - přestože jsme měli původně namířeno jinam. Otočil jsem auto na nejbližší křižovatce, protože s podobnými podněty mám zkušenost, že by měly být uposlechnuty. Už po chvíli co jsem vstoupil do areálu kostela se mě zmocnil pocit radosti, jakýsi ryzí pocit víry, že je všechno v dobrých rukou - nedovedu to lépe popsat. V minulosti (byl jsem tam nejméně čtyřikrát) to na mne vždy tak silně nepůsobilo,

ale vždy jsem se tam cítil velmi dobře. Nejméně dvakrát jsem tam už zažil pocit vnitřního míru a lásky tak silný, že jsem měl slzy v očích, tentokrát to bylo mimořádně silné a po celou dobu jsem s tím trochu bojoval. Najednou se v jednom ambitu objevila skupinka tří lidí, kteří se domlouvali na prohlídce, a Dáša přidala druhý nezbytný moment do celého příběhu - zeptala se, jestli se můžeme přidat a jít s nimi na prohlídku. Vše vyšlo dobře a tak jsme za 5 minut začali. Prohlídku vedla mladá žena hezkých ušlechtilých rysů. Přestože ta prohlídka, o kterou v tomto příběhu nejde, byla zajímavá, výklad té ženy, nebo dívky mi učaroval. S každým slovem z ní vyzařovala taková opravdová láska, čistá, laskavá, umocněná její nevyzývavou ženskostí, že jen její přítomnost mě povznášela. Mluvím teď o pocitech ryze duchovních. Kombinace pozitivní pokory, naprosté vnitřní jistoty ve víře a z toho plynoucí absence strachu, přenášená na nás s každým slovem s opravdovou a jakoby zcela samozřejmou láskou, se pro mě stala vzorem toho, jak by se měl člověk cítit, aby mohl navazovat kontakty s vyššími jemnohmotnými světy. Vím, že zkušenost je v podstatě slovy nesdělitelná, snažím se o to, aby každý koho můj popis zaujal a koho tato oblast zajímá a není v ní ještě pokročilý, se snažil takovou zkušenost - pocit z nějaké podobné události, kterou zažil sám, v sobě vyvolat, myslím, že to může výrazně pomoci v navození co nejlepšího vnitřního stavu, pro poděkování, vyslání modlitby, přání, zkrátka pro komunikaci.

 

Říše víl, elementálů a ostatních přírodních bytostí

O těchto bytostech se můžeme dočíst v mnoha publikacích, které jsou běžně dostupné v knihkupectvích s duchovní literaturou, nebo z řady historických zdrojů, které považuji za nejcennější. Elfové bývají obvykle pokládání za stvoření podobná lidem, avšak půvabnější a elegantnější. Elfům, stejně jako trollům a trpaslíkům, se přikládá schopnost číst budoucnost. Rodnay Davies, známý britský autor a astrolog, profesor zoologie, botaniky, geologie a řecké filosofie na mnoha univerzitách ve Velké Británii, Kanadě a USA, píše ve své knize "Záhadná zmizení" o mnoha případech zmizení lidí v říších víl a elfů, která byla vždy provázena jednak zcela jiným trváním času (větši-na navrátivších měla představu krátkého zastavení, zatímco na zemi uběhly hodiny, dny, v jednom případě dokonce několik staletí), stavem určitého opojení, radosti a někdy i dalšími jevy jako teleportací apod. Zdá se tedy, že jejich říše existuje v jakémsi paralelním časoprostoru, ve kterém plyne čas jinak než u nás na Zemi.

V knize Doreen Virtue Léčení s vílami je jejich časoprostor popisován takto. "Každý inkarnovaný paprsek žije na určité úrovni astrálního světa, kde člověk se pohybuje v úrovni nejhustší energie". Slovy autorky je tedy plně inkarnován (tedy zrozen

- ve smyslu vtělen, vsazen do plně materiálního těla). Víly a ostatní bytosti této dimenze jsou výš, žijí tedy nad zvířaty a rostlinami a jsou podle autorky inkarnované napůl - jejich existence jim tedy umožňuje přecházet mezi světem naším a světem duchů (tedy určitou vyšší úrovní astrálního světa). Nad královstvím víl je království, ve kterém žijí naši zesnulí (tedy lidé mezi jednotlivými inkarnacemi) společně s nanebevzatými mistry. Andělé jsou zcela nemateriální bytosti orientované pouze na duši ve smyslu Ježíšových slov "Nejprve hledejte boží království a dostanete vše oč žádáte". Andělé tedy žijí ve vyšší dimenzi než víly a ostatní bytosti této dimenze astrální říše. Autorka na příkladech dokládá, že bytosti z říše víl pomáhají mnoha lidem, některým mimo jiné také proto, že jsou jim nejblíž, protože se jedná o inkarnované elementály. Tedy doplňující tabulka, takový předstupeň té andělské z minulého čísla, by asi vypadala takto:

Andělé - poslední část andělské hierarchie

Astrální svět lidských bytostí mezi jednotlivými inkarnacemi a nanebevzatí mistři

Svět elementálů (částečná inkarnace)

Svět lidí (plná inkarnace)

 

Bytosti říše elementálů a víl

Víly a bytosti žijící částečně v naší dimenzi pomáhají především přírodě, ale pomáhají i nám a jsou schopné tedy plnit i naše přání v mnoha oblastech. Abychom byli schopni s nimi komunikovat, musíme především mít vztah k přírodě, starat se o ni, udržovat ji v čistotě. Autorka píše že i pobyt v přírodě spojený s vytrvalou snahou po spojení se s těmito bytostmi má léčivé účinky. Píše také o tom, že tyto bytosti vnímá částečně svým vnitřním a částečně svým fyzickým zrakem, tedy fyzickým jako jakési světelné body, vnitřním potom jako jasně rozeznatelné bytosti, se kterými telepaticky komunikuje, resp. komunikuje prostřednictvím svého vnitřního hlasu. Zkusme tedy vložit do žensky mnohovrstevného způsobu výkladu určitou systematičnost - spíše pro přehledný obrázek o tom, co je jeho obsahem.

Autorka popisuje tyto bytosti:

Víly - v podstatě popisované tak jak je známe z pohádek.

Najády - bytosti podobné vílám, ale bez křídel, které pomáhají vodní říši - oceánům, rybníkům, řekám, jsou anděly strážnými všem zvířatům žijícím ve vodních říších.

Stromolidé a keřolidé - bytosti žijící ve stromech a keřích - jsou velcí s výrazným nosem a širokýma očima, tvoří dýchající část podstaty rostliny, jejich fyzická vtělení jsou spojením duše a hmoty, chrání tento rostlinný svět.

Leprikoni, draci, skřítkové - bytosti vysoké 50 až 75 cm s podobou, jakou známe z literatury.

Mýtické bytosti (jednorožci, mořské panny) - některé z nás chrání bytosti, které jsou popisovány v mýtech a bájích. Autorka popisuje případ, jak u jedné své pacientky takto nalezla jednorožce.

 

Jak je spatřit

Doreen Virtue píše, že často pořádá přednášky na posílení jaznozřivosti a její postup je podobný postupu, kterým můžeme dosáhnout - samozřejmě po vynaložení příslušného úsilí - zachycení lidské aury. Samozřejmě přímo auru vidí jen hrstka z nás, etérické tělo umím odpozorovat sám, proto jsem si dovolil toto srovnání. Ale zpět k popisu. Přimhouřit oči, rozostřit pohled a mentálně požádat o to, abyste je viděli. Musíte být bez negativních stavů mysli, v případě že takové zachytíte, musíte je odblokovat, mně nejlépe proti všem negativům, jejichž zdrojem je zpravidla nějaká forma strachu, pomáhá přímá žádost o očištění, nebo zbavení, jako prevence potom známé vajíčko, do jehož podoby se obalím energií. O těchto energetických očistných procesech píše autorka především v knížce, kterou se budeme zabývat v dalším pokračování v Léčení s anděly, zde je zmiňuji pro ty kteří se s nimi již při jiných příležitostech setkali.

Autorka popisuje, že nejprve uvidíte zpravidla bílé body, světelnou energii, a později, obvykle zpočátku pohledem koutkem oka, uvidíte i víly - jako asi 7 cm velké okřídlené bytosti na květech rostlin.

V některém z navazujících čísel přineseme reportáž s lidmi, kteří tyto bytosti vidí a používají kontakt s nimi k terapeutické praxi. Já sám mám spíše jasnocitné, tedy pocitové vjemy. Odpovědi na mé otázky dostávám prostřednictvím myšlenek, Nemám přímý pocit dialogu ve své hlavě, ale mé myšlenky přicházejí jako odpověď od jiné bytosti.

V knize je uvedeno, že by člověk měl být schopen víly vidět po dvou měsících pobytu v přírodě a při upřímné snaze o to víly vidět. Její výsledky, tak jak je prezentuje ve svých knížkách, jsou úžasné, protože ke schopnosti vidět víly přivedla naprostou většinu účastníků svých kurzů.

 

Poselství

Přestože autorka popisuje řadu situací, ve kterých ji různé bytosti léčily, promlouvaly s ní a odpovídaly na její otázky, což je velmi zajímavé, za nejdůležitější pasáž celé knížky považuji poselství těchto bytostí vysílané nám lidem. Tyto bytosti mají velkou obavu o udržení existence naší planety a snaží se vše-možně pomáhat přírodě. Jejich poselství je poselstvím ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí jako celku. Na existenci přírody je závislá i jejich existence a jejich existence je propojená i s námi a našimi životy.

Čím hůře s přírodou zacházíme, tím zhoršujeme nejen své fyzické podmínky k životu, ale měníme celkově i kvalitu energie, ve které žijeme a která nás zpětně ovlivňuje. Víly a bytosti jejich říše, které mohou žít jen v přírodě, nám pomáhají, ovlivňují pozitivně prostředí ve kterém žijeme i my. Naším kladným vztahem k nim mnoho získáme a především tím pomůžeme i naší planetě, na jejíž regeneraci, kterou tak zoufale potřebuje, mají velký vliv.

 

Tajemství zhmotňování

Víly nás učí z textu knihy zhmotňovat tak, že nejprve musíme očistit náš štít v srdci a to vyjasněním vzpomínek z minulosti, které ovlivňují současnost. Nejlépe je o toto očištění požádat přímo víly nebo své anděly, nebo i archanděly, ale z vlastní zkušenosti vím, že nejdůležitější je požádat toho, v koho opravdu věříte, tedy Boha, on již sám pošle ty bytosti, které Vám pomohou. V knize je to popsáno velmi citlivě a lidsky, pokud jste schopni v to uvěřit zkuste to, působí to i na fyzické úrovni - vysloveně cítíte, jak z vás ty negativní emoce odcházejí. Když se nad tím zamyslíte, je to zase o tvoření myšlením, tím že si vzpomenu na to hezké v dané oblasti začnu si to automaticky tvořit.

Očekávání je početím, které zrodí výsledek. Tato myšlenka vychází z logického předpokladu, že vše, co se v životě stalo, jsme očekávali. Tedy očekávání (snění) je malováním na plátno vašeho srdce. Nejprve jsme je vyčistili a teď na něj malujeme to, co si přejeme - ale pozor - opravdu to, co si přejeme, ne to, co hlavně nechceme, tím bychom dávali najevo, že právě to se má stát.

A teď to, co vypadá jednoduše, ale může být nejtěžším. Přesně to, proč se mnoha lidem nedaří objednávky z vesmíru

- ujištění o vlastní připravenosti a pocit, že si zasloužím vyplnění svých tužeb. Neschopnost přijmout dobro bez předsudků je pro vesmír možná i velmi dobrá ochrana před zneužitím, a pro všechny z nás, kdo se o to pokoušíme, skutečná zkouška důvěry v sebe, ale i ve vesmír. V knize je popsán i modelový proces myšlení autorky, myslím, že opravdu stojí za přečtení, stejně jako celá knížka, která nese znaky chanellingových textů, tedy jasné a hluboké koncepce vycházející z nás přesahujícího myšlenkového zdroje.

 

Vykládací karty

Ke knížce lze koupit i vykládací karty. Ten, kdo patří spíše do říše víl a Elfů, jistě ocení naplno jejich vypovídací schopnost, osobně jsem zažil jejich použití jako doplněk numerologického rozboru a to dokonce v kombinaci s andělskými kartami a kartami Poslů světla. K danému problému použité - kladené na sebe podle daného vykládacího vzorce - poskytují velmi komplexní odpovědi - mohu jen doporučit.

Příště si napíšeme o další autorčině knize a předáme i navazující informace, které lze najít na Internetu.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar