Tipy a inspirace

A+ A A-

LÉČENÍ S ANDĚLY

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Kniha Léčení s anděly je třetí publikací Doreen Virtue, po knihách Pozemští andělé a Léčení s vílami. Současně s knihou vyšel i balíček karet Poslové světla, který na základě svých osobních zkušeností vřele doporučuji. Přestože tento balíček patří až k pozdějšímu titulu se stejnojmenným názvem, považuji jej, připouštím, že zcela subjektivně, zkrátka za nejlepší.

 

images

 

V předchozích dílech jste se dozvěděli kdo jsou pozemští andělé, jaké to jsou bytosti a jaký je jejich vztah k nám, dále že tyto bytosti žijí v jemnohmotných říších a že mezi ně patří také říše víl s řadou bytostí, které pomáhají především naší planetě, ale také nám. Dnes se dostáváme k tomu, jakými způsoby nám tyto bytosti mohou pomoci léčit skutečné příčiny našich problémů a nemocí.

Protože obecnější pojetí tématu máme již za sebou, půjdeme přímo k věci. Pokud jste četli předchozí díly seriálu nebo se tímto tématem zabýváte, víte, že andělé vám mohou pomoci naprosto se vším – snad jediné, co za vás udělat nemohou, je se rozhodnout. To bývá často velký problém, proto jej hned v úvodu zdůrazňuji. Rozhodnout se musí každý sám – jednou ze základních výsad člověka je svoboda volby a schopnost tvořit si svůj svět. Andělé nám ale mohou s rozhodnutím pomoci, přivést nás k informacím, které nám rozhodnutí umožní – stačí je jen o to požádat. Myslím, že ale většina problémů, které řešíme, je takové povahy, kdy nevidíme žádnou budoucnost, žádné řešení, nemáme tedy žádné možnosti, mezi kterými volit, řešení, pro které se rozhodnout. I zde a především zde můžeme žádat anděly o pomoc.

Zopakujme si základní pravidla komunikace:

Požádejte – autorka ve své knize píše, že andělé nemohou zasahovat do našich životů, pokud je o to nepožádáme, s výjimkou situací, kdy je ohrožen náš život a přitom ještě nenastal náš čas odejít. Proto prvním krokem je požádat o to, aby vám naslouchali. Stačí pouze na ně pomyslet a oni jsou s vámi, a to nejen „vaši“ strážní andělé, ale i jiné bytosti, ke kterým se obracíte, a to proto, že jejich existence je multidimensionální. Protože nemyslím, že by někdo, kdo nevěří v Boha, dočetl až sem, nijak jsem to nezdůrazňoval, ale samozřejmě a především můžete žádat přímo Boha a jeho prostřednictvím komunikovat, osobně to také tak používám a zcela to funguje.

Odevzdejte problém – vysvětlete, s čím potřebujete pomoci. Zde je důležitá upřímnost s jakou o pozornost žádáte. Odevzdáním se (kromě vysvětlení problému andělům) mám na mysli i to, že od okamžiku, kdy svůj problém odevzdáte, jej budete brát tak, jako že jste jej odevzdali „nadřízenému orgánu” a čekáte na rozhodnutí. To neznamená problém nadále ignorovat a považovat ho za vyřešený, ale přestat se jím intenzivně ve své mysli zabývat a kombinovat různé možnosti jeho řešení. S důvěrou problém předat, ne pouze se svěřit. Upřímná touha po vyřešení, skrytá v přesvědčení, že obdržíte odpověď, vám pomůže tuto podmínku splnit.

Věřte v Boha, tedy věřte, že ten nejlepší scénář vymyslí On, nebo vaši andělé – nepředjímejte jej ani nenabízejte hypotézy.

 

S ohledem na tuto podmínku je potřeba se vždy před vlastní žádostí dobře zamyslet nad tím, jak problém odevzdáme – tedy jak popíšeme naši prosbu.

Následujte Boží pokyny – jako odpovědi na své žádosti můžete být vyzváni k podniknutí určitých kroků ve svém životě, prostřednictvím vnitřního hlasu, intuitivních pocitů, velmi často také prostřednictvím snů, jakoby náhodných setkání, čtení billboardu s určitým heslem, poslechem rádia, sledováním filmu, televize, apod. Zde je zapotřebí umět rozlišovat mezi pokyny pravými a falešnými. Je to jednoduché – jakmile ve vás pokyn vyvolá strach, protože je násilný, děsivý, potom nejste „naladěni na správné frekvenci” a strachem umožňujete, aby k vám pronikaly nízké energie. Pokud jste se upřímně naladili na Božskou a andělskou energii, nikdy ve vás žádný pokyn nebude budit strach – může vám připadat těžký, ale nebudete mít strach. Rád bych zde uvedl i něco o kartách a jejich využití. Pokud je jste schopni přijmout jako způsob, kterým vám prostřednictvím vyšších bytostí vaše vnitřní já sděluje odpovědi na vaše otázky, využijte je – stojí to za to. Poslové světla jsou velmi zdařilou karetní sadou, která vám může v řadě otázek správně odpovědět. Pokud vám vycházejí zcela nelogické odpovědi, nekladete správně otázky nebo se toužíte dovědět něco, co vám v danou chvíli nepřísluší vědět. Věnujte pozornost přiloženému manuálu jak vykládat, jak míchat a také jak při těchto činnostech smýšlet a být celkově naladěn. A nevykládejte na jednu věc nikdy dvakrát. Podrobněji jsem o tom psal v některém z předchozích článků. Zdálo by se jako bychom tímto popisem, který je myslím tím nejdůležitějším, co pro komunikaci s vyššími bytostmi potřebujeme, náplň dnešního článku vyčerpali, ale v knize Doreen Virtue je mnohem víc. Tato kniha je asi nejobsáhlejší, přestože svým rozsahem odpovídá přibližně předchozím dílům. Pojďme tedy dále.

Štěstí

Myslím, že tato kapitola knihy je velmi důležitá, protože popisuje právo každého na štěstí. Štěstí, které nemusí být nutně vykoupeno utrpením. Čtivě a přístupně je v textu vysvětleno, že utrpení není ctnost. Zaměření se na utrpení jako jedinou správnou cestu za světlem pod vlivem některého náboženství může totiž člověku zablokovat komunikaci už tím, že v ní přes-tane věřit, protože by mu narušila jeden z klíčových stavebních prvků jeho myšlenkové nadstavby, kterým je vina, z ní plynoucí strach z odplaty a lítost. Když se mi dostaly do rukou různé přístupy, které jsem popisoval v článcích o objednávkách či reklamacích do vesmíru z knih Bärbel Mohr, chvíli jsem s tímto problémem také bojoval. Z pozice člověka věřícího v Boha (prosím chápejte Boha jako stvořitele jehož je vše a tedy i my součástí, ne jako konkrétní náboženský směr) jsem si kladl otázku, jak to bude vypadat, když nebude existovat trest, odplata, utrpení za účelem pochopení?

Ale ono to všechno ve své podstatě existuje, protože existuje zákon karmy, tedy zákon příčiny a následku. Karma je sice ovlivnitelná, ale pouze na základě hlubokého pochopení a z toho plynoucí pokory. Myslím, že ta pokora je nutná i k tomu, abychom vůbec mohli dojít k tomu pochopení. Strach je potom u lidí toto si uvědomujících indikátorem vážnosti situace, ale neměl by být překážkou toho, abychom si dovolili být šťastní. Autorka popisuje výsledky svých rozhovorů s andělskými bytostmi a nabyla přesvědčení, že Bůh bolest ani omezení nevytvořil a nechce, jako náš rodič, abychom jakýmkoliv způsobem trpěli. Pokud si nedostatek a utrpení zvolíme jako svoji zkoušku nebo jako prostředek svého vývoje, můžeme, je to naše svobodná volba, ale stejně tak si můžeme zvolit hojnost. Myslím, že přijetí tohoto faktu je velmi důležité (myslím skutečné vnitřní přijetí) pro to, aby se nám naše komunikace dařila a naše přání byla plněna. Ostatně kdykoliv jsem si cokoliv přál a nedokázal plně přijmout, že si to zasloužím, nepodařilo se mi dosáhnout splnění přání. Je to logické, jako v jiných oblastech duchovních, není důležité co chci a o čem dokážu třeba i hezky mluvit, ale to jak myslím je důležité, to je totiž mou hlubinnou komunikací s anděly, s Bohem. Strach či pocit viny, nezasloužení si něčeho, jsou proto velkou překážkou. Protože jsme některými náboženskými směry (netvrdím, že vždy ve špatném úmyslu) byli vedeni ke strachu z mnoha činů, je toto téma tak důležité. Strach je pro universum indikátorem, potvrzujícím naši nepřipravenost přijmout dar – o tom jsem přesvědčen. A Bůh dává s láskou – dávali byste někomu něco s láskou, když se toho bojí? Věnuji tomuto tématu více prostoru proto, že tento článek čtou myslím především lidé, kteří mají vybudovaný někdy až příliš přísný systém myšlenkové morálky, který je ve svém důsledku spíše omezující.

Autorka se v této kapitole zabývá i procesem zjemňování a zvyšování frekvence. Myslím, že je nesmírně důležité nepřejímat masmediální obraz společnosti, který vlivem nevyváženého zpravodajství a upřednostňování negativních informací (s cílem udržet sledovanost pro reklamní šoty) kriticky snižuje naši frekvenci. Stejným způsobem na nás působí i strach, proto bychom si měli být vždy vědomi toho, že myšlenka strachu není od Boha, a jít pozitivní cestou vývoje. Tyto odstavce stojí za to ne-přeskakovat, jsou velmi dobře a přístupně napsány.

Andělé nám samozřejmě pomáhají i v oblasti našich vztahů. Autorka této oblasti i s ohledem na to, že andělé jí pomohli najít životního partnera, věnuje tradičně dostatečně prostoru. Zde jako muž musím upozornit, že vše je psáno navýsost ženským pojetím těchto problémů, proto pro muže jsou tyto články spíše cennou informací o tom, jak ženy o některých věcech v těchto oblastech smýšlejí, neměli by se ale rozhodně dát odradit, i tato část knihy stojí za přečtení.

V kapitole o andělských požehnáních pro rodinu se dočtete velmi cenné informace o pomoci andělů při výchově dětí, při reakci rodiny na duchovní vývoj některého z jejích členů a samozřejmě také při řešení všech těchto problémů. Co je pro každého „praktikujícího pozemského anděla“ velmi přínosné je to, že každá kapitola včetně této je doplněna vhodnými modlitbami pro navázání kontaktu a řešení těch nejčastějších situací. Autorka se zde zmiňuje i o důležitosti energetické kompatibility partnerů, o tom, jak je člověk (zpravidla podle své duchovní vyspělosti) ovlivněn určitou čakrou, a rozebírá vliv jednotlivých čaker na myšlení. Vše velmi přístupně a s dobrým vysvětlením podstaty.

Abych alespoň zmínil, o čem všem se v knize dočtete, uvádím přehled témat:

Vibrace těla – zvyšování vaší frekvence.

Detoxikace těla – především volbou vhodné stravy.

Životní cíl a vaše kariéra - například výběr vhodného

zaměstnání, pomoc uskutečnit přechod k zaměstnání, po kterém toužíte a hlavně cesty a přístupy včetně modliteb k nalezení smyslu a naplnění vašeho života.

Posmrtný život našich blízkých, pochopení a léčení zármutku a jeho vliv na nás.

Pomoc andělů v materiálním světě – velmi zajímavá kapitola, popisující mimo jiné i vliv hmoty a hmotných předmětů, které nepoužíváte či nepotřebujete, na vás a váš život prostřednictvím energií, které vyzařují. Především potom vliv odstranění nepotřebných věcí a věcí se kterými jsou spjaty staré a často negativní energie. V této kapitole se dočtete i o psychometrii jako o způsobu, jak vnímat vzkazy od strážných andělů jiných osob. Tato kapitola jako celek je o zhmotňování, mnoho principů je podobných objednávkám z vesmíru (viz mé předchozí články), autorka se v ní také věnuje problému toho, co si vlastně objednáváme, ale trochu z jiného pohledu.

Duchovní ochrana s anděly jak vás andělé chrání na cestách, v neřešitelných situacích, jak chrání váš majetek a především jak tuto ochranu aktivovat, jak najít ztracené předměty, ale i peníze, jak je důležité se otevřít, abychom byli vnímaví k jejich upozorněním. V této kapitole je článek, který se jmenuje časové smyčky – je to o tom, že když víte, že něco absolutně nemůžete stihnout, ale přitom vám záleží na tom, abyste to stihli, můžete využít takzvané časové smyčky, tedy požádat o zastavení času. Nebudete věřit, i ve mně se vše logické příčilo této myšlence, ale ono to funguje. Mám to odzkoušeno, prostě požádáte, ať jste na místě včas, i když víte, že v zácpě v jaké jedete to musí trvat aspoň hodinu, zatímco vy máte sraz za půl hodiny. Prostě čas ubíhá pomaleji, zácpa se rozjede a tak dále, už dvakrát jsem to odzkoušel. Poprvé se mi nepodařilo dodržet termín, ale místo půl hodiny jsem měl zpoždění 5 minut a jsem přesvědčený, že jenom proto, že jsem měl v duchu nastaveno, že pozdě přijít musím, jinak by to vyšlo úplně. Ve druhém případě to vyšlo, prostě jsem o andělských schopnostech nepochyboval.

Léčení problémů z minulých životů. Je to silná kapitola knihy, ve které se dozvíte jak se zbavit problémů, které v předchozích životech vznikly a které souvisejí se současným životem. Zaujala mě část o uvolňování karmy – celkově pohled na karmu je v literatuře Doreen Virtue velmi neortodoxní. Píše: „Stačí si uvědomit, že jste chybovali, a všechny následky vašich chyb zmizí” – já s tímto pohledem souhlasím, jen mi chybí v textu zmínka o pokoře, kterou považuji za nutnou podmínku uvědomění si vůbec něčeho, a potom i vnitřního distancování se od své chyby pro budoucnost, vyplývajícího ze správného pochopení zákona příčiny a následku. Velice zajímavé je pojetí nelineárního času, opět podané jako od matky dítěti – tedy co nejsrozumitelněji. To je vůbec na knize cenné, jakkoliv ten ženský styl dost mužů odradí, jeho velkým přínosem je přístupnost, nikde žádné intelektuální, sebestředné složitosti a složitě ověřitelné vývody. Její pojetí času zapadá i do ostatních duchovních přístupů a především vede čtenáře k tomu, aby si uvědomoval, že on sám vše tvoří a je jen na něm, jaký scénář si vybere.

Závěrem knihy autorka popisuje stručnou charakteristiku jednotlivých andělských bytostí a také, což je zajímavé zejména pro zájemce o numerologii, popisuje jak porozumět vzkazům od andělů ve formě čísel.

Kniha je zakončena jednoduchým cvičením k odpuštění, energetickému očištění a použití těch správných afirmací pro vás.

Co dodat – tato kniha, kterou zakoupíte v každém dobrém knihkupectví s duchovní literaturou, stojí za přečtení a posune vás dál, vřele ji doporučuji. Příště Poslové světla a celkové uzavření našeho seriálu o andělích.

Robert Olschbaur

Kniha Léčení s Anděly

?Webové stránky spisovatelky Doreen Virtue - www.angeltherapy.com

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar