Tipy a inspirace

A+ A A-

CENTERING

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Meditace je zvláštní forma koncentrace, kdy je mysl zaměřena dovnitř na naše skutečné vlastní „Já". Během meditace by měly zmizet všechny myšlenky kromě jediné a tou je předmět meditace.

 

images

 

Meditace byla praktikována po staletí a v západní tradici se pravděpodobně poprvé objevuje u Egypťanů, kteří ji využívali k náboženským účelům od doby 4000 př. n. l. až do pádu jejich civilizace. O meditaci jsou zmínky i v Bibli, nejstarší ve Starém Zákonu se týká Izáka, který „odešel v podvečer rozjímat na pole" (Gen. 24, 63). První křesťané používali meditaci často a v samém počátku křesťanství ji museli praktikovat všichni, neboť Kristus praví „Proto si to nejprve vyjasněte ve svých srdcích, abyste se nestarali, jak máte odpovědět." (Luk. 21, 14). Později byla tato praktika považována za výmysl a její prospěšné účinky byly prokazovány až koncem dvacátého století, kdy byla meditace brána na milost. Množily se případy lidí, kterým pomohla k uzdravení a bylo jen otázkou času, kdy se tímto fenoménem začnou zabývat odborníci z řad lékařů. MUDr. Henry K. Puhariche informoval ve svých článcích a knihách o svém výzkumu zaměřeném na léčitele vírou. Jiný lékař, C. Norman Shealy, popisoval nový léčebný postup u pacientů s vážnými zádovými obtížemi, který snížil počet operací páteře. Oním zázračným léčebným postupem byla meditace, kterou své pacienty učil a díky níž se zbavili bolesti zad i bez operativních zákroků. Doktor Shealy spolu s dalším lékařem později založili Asociaci pro holistické (celostní) zdraví a podpořili tak spojení meditace s léčbou medikamenty. Dalších výzkumů týkajících se meditace jako způsobu léčení se ujaly osobnosti z předních univerzit, jako např. Dr. Herbert Benson z Harvardu, který v r. 1976 publikoval knihu s názvem Přínos relaxace. Další knihy od lékařů, konkrétně od Lawrence LeShana a O. Carla Simontona, dokonce nastínily způsob léčby rakoviny. Kombinaci meditace a lékové terapie ustupuje i tak závažné onemocnění, jako je AIDS. Jde jen o to v léčivou moc meditace uvěřit a nalézt správný způsob, jak nemocné tělo přeprogramovat tak, aby se uzdravilo. Dobrým průvodcem na cestě úplného zvládnutí meditace je kniha Centering autorů S. G. Laurie & M. J. Tucker. Postupuje od úplného začátku až po nejsložitější kroky na cestě k celistvé osobnosti. Dosáhnout tohoto bodu je těžké zejména proto, že mnozí z nás mají tendence zlepšit se jen trochu a pak v duchovním růstu zakrnět, což pramení z jisté nedůslednosti.

Meditace v podstatě znamená utišení a zklidnění mysli, abychom ve svém nitru mohli nalézt odpovědi na otázky, řešení problémů. Meditační cvičení snižují stres, vedou k rozšíření vědomí, snazšímu učení, celkovému zlepšení našich současných schopností a poznání mimosmyslového vnímání (ESP - extrasensory perception). Don Fabun ve své knize Dimenze změny píše:

„Zdá se, že se uvnitř nás odehrává něco, čemu nerozumíme. Jistý druh kosmických transcendentních sil proudí skrze nás, jako bychom byli telefonní linkou. Nazývejte tyto síly Bohem nebo ESP či PSI - na označení nezáleží. My však tyto síly nevyužíváme, ačkoli každá

předcházející kultura, kterou známe, tak činila. Chvějeme se osamoceni v chladivém větru technické kultury, stojíce na cestě s dolarem v ruce, zatímco teplo je po celou dobu v dosahu lidské mysli. Cožpak by nemohla být mysl cestou, jak prolomit tu zeď? Pomyslete, jaká potěšení možná čekají na druhé straně! Tak pojďte?"

K mentální telepatii dochází příliš často, než aby to byla pouhá náhoda - řekněte, stalo se vám někdy, že jste na někoho mysleli a on vám o minutu později volá nebo vám od něj druhý den přijde dopis? Nebo vás napadla stejná myšlenka, jako v ten samý moment vašeho přítele _ tak vidíte. Jakýkoli z těchto jevů, ať už se jedná o telepatii, retrokognici (náhled do minulosti) či prekognici (předvídání budoucnosti) se může objevit tak, jak postupujete v procesu individualizace a je důkazem vašeho pokroku. Neměli byste se o ně však snažit křečovitě a za každou cenu. Schopnosti PSI nejsou nadpřirozené, ačkoli se jako vzácné a neobvyklé jeví. Neschopnost využívat tyto fenomény spočívá v tom, že jsme nedosáhli plné kontroly nad svou myslí. ESP má řadu praktických využití, mezi něž patří např. usnadnění osvojování si nových dovedností. Abychom ovládnutí těchto schopností dosáhli, musíme být schopni plně ovládat sami sebe. Další podmínkou je uznání, že jsme důležitými lidmi, kteří mají v životě zvláštní poslání, které vyžaduje, abychom plně využili svůj talent a schopnosti. Tento proces urychlíme tím, že zjistíme, čím jsme a jak reagujeme, a dále tím, že se naučíme způsob, jakým můžeme ovládat své tělo, mysl i ducha. Meditace nám pak umožní nejen poznat svoje vnitřní „Já", ale naladí nás na tzv. kolektivní nevědomí. To je cesta k tomu, využívat více než pouhých 10% mozku, jak je tomu dnes, což otevírá bránu netušeným možnostem. Prostředek pro rozšíření duševních schopností spočívá v dosažení změněného stavu vědomí. A každý z nás by měl být schopen objevit metodu, která je pro něho vhodná, ať už je to jóga, transcendentální meditace, Silvova metoda kontroly mysli nebo centering. Nevýhodou některých metod je nutnost zkušeného dozoru, který vás bude provádět a následné opuštění, kdy musíte pokračovat sami cestou pokusů a omylů. Centering můžete podle průvodce provádět v tichosti sami, postupovat v rámci svých možností a vracet se, kdy je vám libo.

Metody

Jelikož se každý z nás nachází na jiné duševní úrovni, bude každému vyhovovat jiná meditační technika. Vyzkoušejte každou z nich a zvolte tu, která bude nejlépe vyhovovat vašemu temperamentu a současným potřebám. Nefixujte se však pouze na jedinou techniku - mějte na paměti, že tak, jak budete dělat pokroky, budete potřebovat i jiná meditační cvičení. To, že jsou metody centeringu pozitivní a úspěšné neznamená, že každý, kdo se do této práce pustí, se stane celistvým a tím i skutečně soustředěným. My všichni tuto schopnost máme, ale ne všichni cítí potřebu toho dosáhnout.

Mozkové vlny

Za zjištěním jaké vlny vysílá lidský mozek stojí německý psychiatr Hans Berger, který prováděl ve dvacátých letech minulého století experimenty, při nichž připojoval pacienty na elektroencefalograf. Na základě výsledků pak formuloval závěry - lidský mozek vysílá čtyři různé druhy vln. Pro tzv. alfa rytmus jsou typické kmity, které se pohybují mezi 8 až 13 cykly za sekundu. Obvykle nejsilnější a nejpravidelnější je, když má člověk zavřené oči a jeho mysl je v klidu. Další stav je nazýván beta rytmem, vytváří 13 až 18 kmitů za sekundu a ztotožňuje se se stavem, kdy člověk využívá všech pět smyslů. Frekvence 5 až 8 kmitů se nazývá theta rytmus a pod 5 kmitů za sekundu vlny označujeme jako delta rytmus. Novorozenci mají během spánku delta rytmus, roční děti vysílají vlny theta, dvou až tříleté děti začínají vyvíjet alfa rytmus, což pokračuje do sedmi až osmi let věku dítěte, kdy se stávají dominantní vlny beta. Hladina alfa má velký význam pro vzdělanost a studium, proto jsou dvou až sedmileté děti jako houba na nasávání informací. Při meditaci se člověk dokáže odpoutat od vnímání pěti smysly a sestoupit do svého vnitřního já. V tomto procesu dochází k tělesnému uvolnění a mozek se zpomaluje na hladinu alfa. Po přiměřeném odpočinku se mozek dokáže znovu vrátit ke své normální beta aktivitě s obnovenou energií, protože tělo i duch byly - alespoň dočasně - uvedeny do kontaktu s myslí.

Dosažení stavu alfa

K tomuto stavu dochází mnohdy zcela samovolně a to např. ve chvílích, kdy si čtete a do knihy jste tak zabráni, že k návratu do reality musíte být nějak postrčeni. Toto zaujetí je nekontrolovaným stavem alfa a po tu dobu, co trvá, se člověk rychle učí a je mnohem výkonnější ve využívání svých znalostí a originálnější v řešení problémů, zkrátka je to právě v hladině alfa, kdy přemýšlíme. Setrvávajíce v této hladině, vyřazujeme vnější podněty a jsme schopni zaměřit svou pozornost na určitou myšlenku nebo předmět v ruce. V těle dochází také k určitým změnám _ dýchání a srdeční činnost jsou pomalejší a my jsme uvolněnější. Metody pro dosažení hladiny alfa jsou různé, východní náboženství mají staleté postupy, k jejich ovládnutí je však potřeba mnohdy dlouhá doba. Jedním z těchto cvičení je jóga. Moderní doba přinesla např. biofeedback, nácvik, při němž se tělo učí reagovat na signály přístrojů. Zcela bezpečnou a prostou se, na rozdíl od hypnózy, jeví meditace.

Jak začít

Jako výchozí lze použít pozici v sedě na lýtkách, lotosový sed, ale nejpraktičtější pro použití i v podmínkách mimo domov se jeví faraonova pozice. Sedněte si na pohodlnou židli s opěradlem tak, aby byla vaše páteř od boků k hlavě vzpřímená. Chodidla položte pevně na podlahu jedno vedle druhého, ruce opřete o stehna, jednou dlaní vzhůru a druhou dolů. Chcete-li dosáhnout kýženého stavu relaxovaného vědomí, který je pro správnou meditaci nezbytný, bude lepší uvolnit všechno těsné oblečení a pokud možno také vyzout boty. Také vám zpočátku bude vyhovovat tlumenější osvětlení. Když je všechno připraveno, zavřete oči a uvědomte si své tělo, všimněte si napětí v něm. Uvolněte celé tělo jak nejvíc to jde. Napněte prsty na nohou. Snažte se napnout pouze prsty, nic jiného. Vydržte několik vteřin a poté je uvolněte _ všímejte si rozdílu mezi napětím a relaxací. Zopakujte tento postup u lýtek, stehen … postupujte výš přes břicho, hrudník, hlavu, vždy danou část napněte, vnímejte napětí, uvolněte, vnímejte uvolnění. Končíte napětím a uvolněním celého těla. Teď dovolte svému tělu, aby bylo poddajné a uvolněné jako hadrová panenka. Dýchejte pozvolna, tak, jak si to tělo zrovna žádá. Nyní přichází na řadu dechová cvičení.

Dýchání

Klíčem ke každému změněnému stavu vědomí, prostředkem výměny se světem kolem, je dýchání. Normálně o něm přemýšlet nemusíte, teď se na něj soustřeďte. Při výdechu se začněte pozvolna nořit do své mysli. Abyste si sestup usnadnili, představte si, že jste v soukromém výtahu. Když se dveře výtahu zavřou, začněte pozpátku odpočítávat, při výdechu sjeďte o patro níž, při nádechu se v každém patře zastavte. Jako další pomůcku sledujte číslo poschodí, do kterého sjíždíte. Nechte ho, ať se vám před očima třikrát zableskne a třikrát ho vyslovte nahlas. Stoupat budete obráceně _ při nádechu vyjedete o patro výš, při výdechu se v patře zastavíte. Brzy se bez představy výtahu obejdete a do meditativního stavu se ponoříte zcela přirozeně.

Jak dál?

Pokud jste již ovládli ponoření se a vystoupení ze stavu alfa, jste připraveni na svou první zkušenost. Pokud máte možnost si jednotlivé kroky včetně pauz nahrát a zpětně si je pouštět, je to ideální. V opačném případě si jen postup zapamatujte a netrapte se tím, že přesně neodříkáváte pokyny (s výjimkou pokynu 2a a 2b). Jakmile budete připraveni, můžete začít. Zavřete oči a ústa, dýchejte nosem.

1. Vstupte do svého soukromého výtahu, postavte se čelem ke dveřím a pozorujte, jak se zavírají. Vdechněte. Vydechněte a sjeďte dolů do 5. patra. Při tom si představujte a opakujte třikrát číslo 5.

Nadechněte se. Vydechujte a pomalu sestupte do 4., 4., 4., patra. Nadechněte se. Vydechujte a pomalu sestupte do 3., 3., 3., patra… takto pokračujte až do S _ suterénu.

2. Dveře výtahu se otevírají a vy vystupujete ven do paprsku světla, které na vás seshora září.

a) Řekněte si: „Nyní jsem v tom nejzdravějším stavu bytí."

b) Řekněte si: „V tomto stavu budu já a pouze já řídit svou mysl. Nikdo a nic jiného nemůže a nikdy nebude ovládat mou mysl."

c) S očima stále zavřenýma si před sebou představte promítací plátno duševního kina. Jeho povrch může být světlý nebo tmavý, ale jasně si ho svým duševním zrakem představte. Potom nechte jakékoli obrazy, které přicházejí, aby se objevily na plátně. Tyto obrazy jsou vaše myšlenky, které se normálně dostávají na povrch jako představy.

d) Po několika minutách vymažte své plátno a soustřeďte se na prázdnotu. Pokud se nějaký myšlenkový obraz pokouší na vaše duševní plátno proniknout, nebojujte s ním, nebraňte se mu, ale nechte ho odeznít. Rozhodně, ale s klidem, promítací plátno znovu vyprázdněte.

e) Představu prázdnoty si udržte co možná nejdéle, potom si řekněte: „Nyní jsem v tom nejzdravějším stavu bytí." (Pauza) „V tomto stavu jsem naprosto uvolněný." (Pauza) „Každá část mého těla je nyní uvolněná."

f) Řekněte si: „V tomto svém nejzdravějším stavu bytí vstřebávám energii z atmosféry." (Dlouhá pauza)

„Až vystoupím z tohoto stavu, budu dokonale svěží _ tak svěží, jako kdybych se právě probudil z hlubokého a pokojného spánku po měsíci stráveném na oblíbeném prázdninovém místě." (Dlouhá pauza)

g) Řekněte si: „ Moje tělo se bude cítit jako znovuzrozené, každá jeho část bude v dokonalém funkčním stavu." (Dlouhá pauza)

h) Řekněte si: „Moje mysl bude přístupná a otevřená novým znalostem a cokoli uvidím, cokoli uslyším, cokoli si přečtu, pochopím a využiji." (Dlouhá pauza)

i) Řekněte si: „Budu překypovat energií." (Dlouhá pauza)

j) Řekněte si: „Budu naplněn radostí _ radostí, která mi vydrží celé dny." (Dlouhá pauza)

Nyní vyslovte děkovnou modlitbu za tato požehnání a nastupte do výtahu, který vás vynese do bdělého stavu.

3. Dveře vašeho výtahu se zavírají, vy se nadechujete a pomalu stoupáte do 1. patra… vystupujete ve 4. patře, tedy o jedno níž než jste nastupovali a to proto, že většina z nás pracuje ve vysoké hladině beta a bude dobré, když zůstanete v nižší hladině beta, až se vynoříte z meditace. Čtvrté patro slouží jako připomínka.

Toto je základní rámec meditace. I když je ze začátku vhodné dodržovat pořadí daných pokynů, přesná terminologie není nezbytná. Na textu není nic tak tajemného. Pokud zapomenete nějaký krok, nepropadejte panice, můžete si ho vybavit při příští meditaci. Důležité je, abyste se během prvních

meditačních cvičení co nejvíce uvolnili. Pokyny byste měli vyslovovat pomalu a nechávat mezi nimi dlouhé pauzy. Lehkost a přirozenost vyslovování je pro úspěšnou meditaci obzvlášť důležitá. Ve změněném stavu vědomí byste neměli nikam spěchat. Vaše mysl musí dostat čas, aby mohla vyslechnout, přijmout a předat myšlenky do podvědomí. Stejně jako vy pronikáte do meditace, tak musí i tyto instrukce proniknout do vaší podvědomé mysli.

A pamatujte si - očekávat znamená omezovat sebe sama. Nechte se tedy překvapit, co nového meditace do vašeho života přinese.

Tipy pro meditaci

Nestarejte se, co na to ostatní

Člověk, který se stará o to, co si myslí ostatní, se nikdy nedostane do svého nitra, neboť bude zaneprázdněn právě tím, co si druzí myslí nebo říkají.

Pravidelnost

Meditujte každý den přibližně ve stejnou hodinu a na stejném místě. Pokud to není možné, je rozhodně lepší podnikat krátké výlety do sebe sama v náhodném čase a místě než nedělat vůbec nic.

Váš prostor

Užívejte svůj koutek uvnitř sebe sama pouze pro meditaci a nic jiného. Toto místo vám bude nápomocno, vytvoříte v něm zvláštní vibraci a specifickou atmosféru s jejíž pomocí se dostanete hlouběji a hlouběji.

Ztraťte kontrolu

Strach je bariéra _ zbavte se ho. Jestliže budete pokračovat v chránění sebe sama proti neznámému, jak se chcete oddat? Obojí je protiklad. A kvůli tomuto protikladu vyplýtváte veškeré vaše úsilí. Promarníte energii díky boji sama se sebou.

Buďte hraví

Radujte se z bláznovství, které z vás vychází. Pomozte mu, spolupracujte. Když napomůžete realizaci vašeho šílenství, budete se cítit tak volní, tak beztížní a pocítíte takovou bystrost, jako byste byli dětmi.

Je to jenom fígl

Nechte ego stranou _ ať je velké nebo malé, nebojte se _ staňte se pouze svědky vaší mysli. Čekejte a buďte klidní. Nespěchejte. Může to trvat několik dní, než zjistíte jak na to. Je to fígl! To není umění!

Zůstaňte v momentu

Kdykoliv zjistíte, že se vaše mysl posunula do budoucnosti nebo do minulosti, okamžitě se vraťte zpět do přítomnosti.

Dělejte něco, buďte něčím, ale vždy TEĎ.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar