Tipy a inspirace

A+ A A-

JASNOZŘIVOST A DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ ČLOVĚK

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Všichni máme pravděpodobně latentní schopnosti označované jako „nadpřirozené" - patří mezi ně např. jasnozřivost, telepatie ad., ale naše schopnost je rozvinout je blokována jednak permanentním společenským stresem, jednak možná záměrným působením...

images

 

Zájem vojenských a špionážních institucí o jasnozřivost (remote-viewing, RV) lze datovat již do padesátých let minulého století. Tato schopnost vidět věci velmi vzdálené od fyzického těla pozorovatele byla zkoumána a rozvíjena zejména během tzv. studené války tajnými organizacemi za účelem získání informací o tajných nepřátelských lokalitách, ve kterých neměly špióny. Ve studiu a výzkumu těchto fenoménů byli vždy pokročilejší Rusové než Američané. To samozřejmě neušlo CIA a americké armádě, které proto zahájily v šedesátých letech minulého století experimenty s biofyzikálními technologiemi pro jasnozřivost (RV) a dálkové ovládání mysli (remote mind-control technology, RMCT). Protože to ale nepřinášelo dostatečně rychlé výsledky, soustředili se pak Američané místo toho až donedávna na podobně fungující elektronické technologie. Americký vojenský výzkum jasnozřivosti byl zahájen projektem Scangate a pokračoval potom mnoha dalšími různými projekty jako Grill Flame, Center Lane, Sunstreak a Stargate.

Práce dr. Jessicy Utts, profesorky statistiky na Stanfordské univerzitě, která vědecky prokázala existenci fenoménu jasnozřivosti, byla významná zejména v tom, že ukázala obecnou nedokonalost a chybné postupy dosavadní vědy. Vyvinuli jsme sice atomovou energii, ale zdá se, že o základní přirozenosti reality máme menší znalosti, než naši jeskynní předci. Skeptici samozřejmě všechny její práce vyvrátili a popřeli jakoukoliv možnost existence takových fenoménů. Pro vědeckou komunitu to možná bylo pohodlné řešení, ale dálkové ovládání myslí (RMCT) je přesto stále více využíváno (bez ohledu na vědu) ve vojenství a špionáži.

Aby se to zamaskovalo, vojenské instituce i CIA oficiálně prohlásily, že žádný další oficiální výzkum v tomto směru neprovádějí a že by měl být přenechán soukromému sektoru.

Existuje desinformační kampaň, která má zakrýt pokračující, prohlubující a zrychlující se výzkum v tomto oboru? Televizní pořady, tvořené bývalými důstojníky armády a CIA, oficiálně toto téma zlehčují a zesměšňují. Zatím soukromé výzkumné organizace (vedené čistě náhodou bezpečnostními důstojníky ve výslužbě), pořádají kurzy pro veřejnost a hledají obzvláště talentované „jasnovidce".


Výzkum těchto fenoménů není žádné šarlatánství a pracují na něm renomované americké univerzity

Vědecký základ jasnozřivosti

Budete-li hledat na Internetu jakékoliv informace o vědeckém základu jasnozřivosti zjistíte, že buď jsou západní vědomosti v tomto směru chabé, nebo (pravděpodobněji) že většina skutečných informací je přísně utajována.

Od padesátých let minulého století byli největšími světovými experty v biofyzice Rusové. Jejich výzkum v tomto oboru se soustředil hlavně na vojenské využití efektů biofyzikálních polí a telekineze (schopnost na dálku pohybovat s předměty) a na hledání tzv. PSI genů, genů podporujících a zprostředkovávajících jasnozřivost a biofyzikální pole, využívaná v telekinezi.

Aby jasnozřivost „fungovala", je jasné, že „něco" musí opustit tělo, aby mohla být vzdálená lokalita pozorována. Výzkum naznačuje, že jasnozřivost využívá biofyzikálních polí pro vnímání mimo lidské tělo. Jiná velmi podporovaná hypotéza praví, že všechny informace jsou k dispozici v jedné velké databázi a jde jen o to naučit se z ní číst.

Rusové využili všechny prostředky, které měli k dispozici, k vývoji biofyzikálního dálkového ovlivňování mysli - drogy, hypnózu, invazivní mozkovou chirurgii, elektronické implantáty a mnoho dalších elektromagnetických,

elektrostatických, magnetických a psychotronických prostředků, které jsou schopné zesílit latentní paranormální schopnosti již tak pečlivě vybíraných talentovaných adeptů.

Jsou důvody se domnívat, že ruský výzkum v oblasti biofyziky pokročil natolik, že se jim podařilo „otevřít dveře" do jiných časoprostorů a někdy sami padli za oběť určitým zlovolným silám z těchto dimenzí pocházejícím. Výzkum v jiných částech světa může samozřejmě vést ke stejným problémům. Tajné podzemní laboratoře v USA také experimentují s elektronickými „vchody" do jiných dimenzí a vystavují tak vědomí obyvatel významným úrovním možná negativního vlivu z těchto dimenzí.

Je dobře známo, že fyzické tělo je obklopeno obalem elektromagnetické energie. Oči tyto energetické emise vnímají - asi 90% těchto informací je však odfiltrováno v části mozku zvané thalamus, teprve zbytek je upraven do vizuálně-mentálního modelu, který nazýváme realitou. Pokud by informace nebyly v mozku filtrovány, viděli bychom např. všichni okolo lidí tzv. auru.


Virtuální univerzitu technického jasnozření najdete na webu
www.trvuniversity.com

Ovládání elektromagnetickým polem

Americká vláda zahájila svůj výzkum elektronického dálkového ovládání mozku na základě dřívějších prací o vlivu elektromagnetického záření na lidské chování.

Prokázalo se, že mikrovlnná stimulace mozku při modulaci velmi nízkým kmitočtem ovlivňuje některé základní mozkové funkce v požadovaném směru. Tento přístup byl pak nadále rozvíjen. Stejně tak ale může být ovlivněno elektromagnetické pole okolo lidského těla (tzv. aura) i jinými typy elektromagnetického záření a elektrických nebo magnetických polí.

Centrum pro výzkum mozku při Univerzitě Jižní Karoliny v USA pracovalo na neblaze proslulém projektu CIA Pandora. Tento výzkum zahrnoval indukování specifických typů chování elektromagnetickými prostředky a elektromagneticky způsobované vylučování vápníku z neuronových sítí, které má za následek narušení určitých mozkových funkcí (tzv. zbraně způsobující chaos). Dr. Ross Adey, který na těchto projektech pracoval, následně varoval před biologickými následky elektromagnetických emisí z mobilních telefonů (!). Jeho výzkum prokázal biologické reakce na elektromagnetické záření. Tyto reakce závisejí na kmitočtu, intenzitě, modulaci a dávce

(době působení) použitého mikrovlnného záření.

V roce 1980 byly uskutečněny základní experimenty s ovlivňováním mozkových tkání mikrovlnými signály, modulovanými velmi nízkými kmitočty. Na kočičím mozku bylo prokázáno, že i velmi slabá elektromagnetická pole tohoto typu způsobují uvolňování vazby vápníkových iontů na neuronové sítě. Použitá pole měla kmitočet a amplitudu podobné polím produkovaným běžně v tělech savců a detekovaným např. na elektroencefalografech (EEG).

Dr. Adey demonstroval, že elektromagnetické pole o kmitočtu 147 MHz, které mělo na úrovni pokožky intenzitu 0,8 mW na cm2, způsobilo uvolnění vápníkových iontů z ozářené mozkové tkáně. Tato reakce nastávala pouze v případě, že byl signál amplitudově modulován kmitočty 6 až 20 Hz, přičemž maximální zjištěný účinek nastával při modulačním kmitočtu 16 Hz. Mimo tento rozsah nemělo ozařování znatelný vliv.

Mikrovlny podobného tvaru používal také C. S. Blackman, který pracoval na teorii, na jejíž bázi nyní fungují celosvětově používaná zařízení pro dálkové ovládání mozku. Podle jeho experimentů měly mikrovlny největší účinek na vylučování vápníku neurony při záření o intenzitě 0,75 mW na cm2. Jeho výsledky potvrdil i dr. Adey, který používal signál o kmitočtu 450 MHz amplitudově modulovaný kmitočtem 16 Hz s intenzitou záření mezi 0,1 a 1 mW na cm2. V tomto rozsahu intenzity záření se měnilo vylučování vápníku z neuronové sítě v rozmezí asi ±15%.

Pokud jsou mozkové funkce ovlivňovány elektromagnetickými poli, potom je musí ovlivňovat i elektromagnetické pole okolo našeho vlastního těla (aura) a tedy zprostředkovaně i vše, čím je toto naše pole ovlivňováno. Mechanismus je takový, že mikrovlny modulované nízkým kmitočtem ovlivňují vylučování vápníku v neuronech, což může krátkodobě i dlouhodobě ovlivnit „zcitlivění" neuronů s průvodním vlivem na paměť.

Strategické elektronické zbraně

Bylo samozřejmě neodvratné, že vojenské i špionážní instituce budou usilovat o vývoj elektronických zbraní na bázi RMCT (dálkového ovládání mozku). Existuje mnoho druhů těchto zbraní.

Ty nejjednodušší využívají mikrovlny s malým výkonem okolo 10 mW na cm2 k lokálnímu zahřátí určitých bodů na těle oběti, které mají malou cirkulaci krve a tudíž malou schopnost ochlazování (např. oči nebo žlučník). Oběť nic necítí, ale utrpí akutní a chronické onemocnění (poruchu) ozářené části. Špionážní organizace to využívají k trvalému vyřazení tzv. „podvratných živlů", které nejsou schopné jinak odstranit.

Použijí-li se nízkým kmitočtem modulované mikrovlny, jsou pak přizpůsobované specifickým signálům mozkových vln, které existují unikátně pro každý mechanický pohyb, které lidské tělo dělá. Podobné „vzory" existují i pro různé emoční stavy. Takovým působením lze pak vyvolat (indukovat) ve vybrané osobě vzrušené reakce, podvědomý stres, sexuální vzrušení, zvýšenou sugestibilitu potlačením vyšších funkcí mozku a určitá typická chování. Tyto technologie údajně používá CIA i MI5 k modifikování chování nebezpečných živlů.

Dokonalejší zařízení RMCT využívají nízkými kmitočty modulované masery (něco jako laser, produkující mikrovlnné záření na podobném principu). Ty mohou působit na značné vzdálenosti. Spolu s „výzvědnými" masery mohou být dálkově (i přes zdi) analyzovány stavy mozku (mysli) oběti a poté i jiným zářením modifikovány. Některé aplikace těchto technologií vytvářejí cosi jako umělou telepatii. Spolu s přístroji na umělé vyvolávání hypnotického transu jsou údajně používány k získávání informací od unesených civilistů (proti jejich vůli a bez jejich vědomí).

Jasnozřivost jako efekt biofyzikálního pole?

Pokud má tělo svůj vnitřní elektromagnetický obal, může být toto pole vyzářeno mimo tělo? Výzkum dr. Adeye identifikoval cestu, kudy elektromagnetická pole mohou přímo ovlivnit mozek. Nabízí se tak možnost, že by informace „posbírané" vyzářeným elektromagnetickým obalem těla mohly pak předat tyto informace mozku a že by toto mohlo být principem jasnozřivosti. Nicméně jasnozřivé osoby mohou „cestovat" na vzdálené hvězdy, dopředu a dozadu v čase, a mohou „vstupovat" do utajených prostor dokonale chráněných proti elektromagnetickým polím kovovými (tzv. Faradayovými) klecemi a ochrannými generátory (to vše bylo ověřeno).

Vše okolo těchto fenoménů naznačuje, že jako „nosič" jasnozření funguje něco, co se vymyká Einsteinově speciální teorii relativity a Maxwellovým rovnicím elektromagnetického pole.

Zatím se zřejmě daří při amerických pokusech elektronicky zvyšovat latentní lidské paranormální schopnosti až na úroveň jejich praktické využitelnosti, aniž by stále byla známa jejich „technická" podstata.

Jako podstatné se jeví ověřené zjištění, že k „neuronovým událostem" (vylučování vápníku) dochází pouze při modulačních kmitočtech 6 až 20 Hz. Běžně lidé „fungují" v mozkovém rytmu beta, což je nad 20 Hz (měřeno elektroencefalografem, EEG). To znamená, že v tomto stavu nejsou schopni jakýchkoliv „paranormálních" výkonů.

Tzv. alfa-trénink, který učí lidi dostat se do rozsahu mozkové činnosti s kmitočty 7 až 14 Hz, otevírá patrně jejich mimořádné schopnosti. Jsou-li změny ve vylučování vápníku pro tyto funkce podstatné, začíná z toho být zřejmé, proč jsou poměrně jednoduché techniky tréninku alfa, biologické zpětné vazby, meditace ad. v tomto směru tak účinné.

Major ve výslužbě Ed Dames prohlásil, že vojenští jasnozřivci pracují ve stavu theta, tj. při mozkové frekvenci 4 až 7 Hz. Zdá se tedy, že čím nižší kmitočet v uvedeném rozsahu, tím větší citlivost. Protože energie elektromagnetických vln je úměrná jejich kmitočtu, snížíme-li kmitočet našich mozkových vln, potřebujeme k myšlení méně energie a naše biofyzické funkce proto mohou být možná účinnější.

K pochopení vlivu rozsahu elektromagnetických vln v souvislosti s dálkovým ovládáním mysli (RMCT) musíme asi poněkud poopravit fyziku. Začátkem minulého století formuloval Einstein svoji obecnou teorii relativity, která popsala zakřivení časoprostoru gravitací. Z rovnic, které to formulují, by se mohlo usoudit (bylo by to vysoko nad rámec tohoto článku), že naše tzv. realita není singulární ale je duální. Na téma duálního charakteru reality bylo napsáno už mnoho knih.


Studiem a výzkumem popisovaných fenoménů se zábývá velké množství organizací i jednotlivců a k dispozici je množství kvalitních informací - např. na
www.irvalibrary.com

Co když je tedy jasnozřivost efektem biofyzikálního pole, pohybujícího se v paralelní (té druhé) realitě? Pokud ano, je naše znalost naší tzv. reality natolik omezená, že jsme k té paralelní realitě naprosto slepí a zatím o ní víme jen z teorie kvantové fyziky.

(Dokončení příště)

Zpracováno z materiálů z Internetu a některých úvah Turana Rifata.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar