Tipy a inspirace

A+ A A-

NESMRTELNÉ TĚLO - NEKONEČNÁ DUŠE

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

V rámci naší rubriky „Práce na sobě" uveřejňujeme různé úvahy, techniky a postupy, které považujeme za přínosné a zkvalitňující náš život. Myšlenky Deepaka Chopry proto nemohou na stránkách našeho časopisu chybět. V tomto článku bychom vás chtěli upozornit na jeho stěžejní dílo „Nesmrtelné tělo nekonečná duše aneb kvantová alternativa dlouhověkosti".

images

 

Kdo je Deepak Chopra M.D.

Je to Američan, který se narodil a vyrůstal v Indii. Jako vystudovaný lékař přednášel na Tuftově univerzitě a na lékařské škole Bostonské univerzity. Je ředitelem Institutu medicíny propojení mysli a těla a lidského potenciálu v Sharpově středisku zdravotní péče v San Diegu. Deepak Chopra je autorem mnoha světových bestsellerů. Řada jeho publikací vyšla i u nás, např. Kvantové léčení, Dokonalé zdraví, Anatomie zázraku, Magické začátky, Okouzlené životy, Spokojený spánek a další.

Na jeho webových stránkách naleznete informace o kurzech, přednáškových turné a především o jeho knihách. V Americe je velmi známou postavou, která je často vidět na různých televizních kanálech a je považován za „amerického gurua".

Nesmrtelné tělo - nekonečná duše

I ti nejdůslednější zastánci přísně vědeckého přístupu musí uznat a také uznávají, že celostní medicína, resp. medicína propojené mysli a těla, je stále více respektovaným oborem. Pro nejbližší čísla našeho časopisu chystáme řadu článků o různých terapeutických přístupech, které jsou jak lékaři, tak i léčiteli u nás v současnosti praktikovány.

Právě kniha Deepaka Chopry „Nesmrtelné tělo, nekonečná duše" je ideálním zahájením tohoto seriálu. Autor v ní totiž nejen vymezuje pojem medicíny propojené mysli a těla, ale také poskytuje čtenářům nástroje, pomocí kterých každý může úspěšně eliminovat řadu nepříznivých dopadů stáří a celkově dlouhodobě zlepšit svůj stávající zdravotní stav.

Kniha Nesmrtelné tělo - nekonečná duše je v jeho celém díle do značné míry převratnou, protože podobně jako kdysi „Životopis Jogína" od Paramhansy Jóganándy vysvětluje vliv propojení mysli s tělem, jehož výsledkem je náš život. Autor se snaží poctivě vysvětlit i vědeckou podstatu všech argumentů použitých v textu, takže text může být přínosný i pro řadu skeptiků.

Na třech stech stran zajímavého textu, který se ve své podstatě zabývá vlivem našeho vlastního nahlížení na život a na svět kolem nás jako předobrazu toho, jak bude vypadat náš život a tedy i zdravotní stav, je řada hlubokých pravd, jejichž působení jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu poznal již snad každý. Právě snadná praktická ověřitelnost řady tvrzení v knize dodává textu na jeho síle.

Staré paradigma

Již v úvodu této své knihy Deepak Chopra píše: „Vaše tělo nekontrolovatelně stárne, protože bylo naprogramováno, aby žilo podle pravidel kolektivní podmíněnosti".

Současné pojetí života potom shrnuje do následujících bodů, jako náš současný obecně přijímaný světový názor:

 • Existuje objektivní svět, který je nezávislý na pozorovateli a naše těla jsou jeho součástí.
 • Tělo je tvořeno ze shluků hmoty, které jsou navzájem oddělené v prostoru a čase.
 • Mysl a tělo jsou oddělené a existují nezávisle na sobě.
 • Hmota je prvotní, vědomí je druhotné. Tedy jsme jakési fyzické stroje, vybavené určitým „expertním softwarem", které se díky tomuto „softwaru" naučily myslet.
 • Lidské vědomí lze beze zbytku vysvětlit jako biochemický proces.
 • Každý jsme samostatná entita - nejsme navzájem propojeni.
 • Vnímáme automaticky svět a toto vnímání nám poskytuje přesný obraz o skutečném stavu věcí.
 • Naše skutečná podstata je zcela určena naším tělem, egem a osobností, je tedy shlukem vzpomínek a přání, umístěným ve schránce z masa a kostí.
 • Čas je absolutní veličinou, které podléháme, nikdo mu proto nemůže uniknout.
 • Utrpení je nezbytnou součástí skutečné reality, je proto nevyhnutelné, abychom trpěli nemocemi, stárnuli a umírali.

Tyto předpoklady nazývá autor tedy přímo definicí oddělenosti, zmaru a smrti. Čas je nazírán jako vězení, z něhož není úniku.

Nové paradigma

Proti takto vymezenému světu a tedy i premise, na základě které si sami tvoříme svůj život, staví premisu novou. Premisu, která umožní vytvořit si život mnohem lepší, život, ve kterém můžeme hledět do budoucnosti s radostí a ne s obavami.

Možná to zní jako jednoduchý recept z nějaké reklamy, ale ono to skutečně tak funguje. Stále více praktických zkušeností lékařů ukazuje, že mysl ovlivňuje každou buňku našeho těla, že lidské stárnutí je jev, který je možné jak zpomalit, tak i dokonce zvrátit. Samozřejmě nevhodnými modely myšlení lze navodit i zcela opačné stavy. Zklamání a beznaděj zvyšují riziko rakoviny, zatímco zamilovanost například posiluje imunitní systém a celkově výrazně zlepšuje zdravotní stav.

Opět se nám prolínají motivy, známé z řady článků Práce na sobě, které popisovaly, že je důležitý právě stav bytí v přítomném okamžiku. Není už tak důležité to, jestli se nám některý konkrétní sen přesně splnil jak jsme očekávali, je důležité, jestli jsme byli šťastní při vytváření naší budoucnosti a jestli jsme dokázali z toho, co následně přišlo, vybrat to nejlepší a nepřestávali tvořit.

Samozřejmě nutným předpokladem, abychom touto cestou mohli vůbec jít, je pozitivní myšlení jako základní nastavení, ke kterému jsme schopni se vždy vrátit i po peripetiích a problémech, kterými jsme prošli. Pro ty, kteří si uvědomují, že problémy na cestě jsou prostředkem našeho zrání a vědí, že cesta vpřed vede jen přes pozitivní myšlení, které samozřejmě nemusí být vždy snadné navodit, může být tato kniha sama o sobě lékem. Především proto, že vše je pečlivě vysvětleno jak na psychické, tak i na fyzické bázi, autorův systém zkrátka dává jako celek logiku.

Pro ty, jejichž základním životním krédem je heslo, že optimismus je jen nedostatek informací, bude čtení možná obtížné.

Nové paradigma staví autor jako nové pohledy na stejné body, které uvedl v paradigmatu starém - abychom byli šťastnější, spokojenější a také si konečně začali tvořit to, co chceme, a ne to, co nechceme, musíme staré paradigma nahradit novým.

Zde tedy je:

 • Fyzický svět, včetně našich těl, je reakcí pozorovatele. Naše zkušenosti jsou tedy základním stavebním kamenem našeho těla. Mimochodem je celkem známou pravdou, že podle toho, čím se člověk zabývá, také ve skutečnosti vypadá - zkuste se na sebe podívat ve chvíli, kdy prožíváte nějaký stres, zášť apod. a zkuste se na sebe podívat když jste šťastní - přesně stejně vše působí i na vaše tělo, na vaše vnitřní orgány, na vaše myšlení ve kterém se ten který konkrétní stav bytí odráží a přesně tak i vy působíte na ostatní, kteří to, jak vypadáte a co vyzařujete, také cítí.
 • Z hlediska své podstaty je tělo tvořeno energií a informacemi, ne pevnou hmotou. Tato energie jako informace přichází z vesmíru, je projevem nekonečných polí a informací ve vesmíru. Hmotná povaha našeho těla, tak jak ji vnímáme svými smysly, je tedy ve své podstatě koncentrovanou energií, obsahující informace.
 • Mysl a tělo jsou jedním nedělitelným celkem. Jednota, která utváří naše já, se dělí do dvou druhů zkušeností. Na subjektivní, vnímané jako myšlenky, pocity a přání, a na objektivní, pod kterou si představujeme naše tělo. Proto abychom mohli se svojí budoucností „pracovat", je třeba si uvědomit, že oba druhy zkušeností pocházejí z jednoho stejného zdroje.
 • Biochemie těla je produktem našeho vědomí. Právě názory, myšlenky a city vyvolávají chemické reakce, které udržují každou buňku těla při životě. To, že buňky stárnou - ztrácejí schopnost se obnovovat - je produktem vědomí, resp. produktem jeho zapomnění, jak proces obnovy aktivovat.
 • Vnímání není automatickou činností, je naučeným jevem. Svět, ve kterém žijeme, je zcela určován tím, jak jsme se jej naučili vnímat. Pokud vnímání změníme, změníme tím zkušenosti těla a změníme tím i náš svět!
 • Každou vteřinu našeho života mění impulzy inteligence naše tělo do nové podoby. Tedy jinými slovy - to jak vypadáme, jací jsme a jak působíme, tvoříme sami - sami si tvoříme náš svět. Změníme-li podobu našich impulzů - měníme se a měníme i svět.
 • Všichni jsme propojeni podle inteligentních zákonů, ovládajících celý vesmír. Naše těla jsou součástí univerzálních těl, naše mysl je aspektem univerzální mysli.
 • Čas jako absolutní veličina neexistuje, to, co existuje, je pouze věčnost. To, co nazýváme lineárním časem, je odrazem našeho způsobu vnímání změn. Autor k tomu dodává, že se můžeme naučit, jak zažívat neměnnost, věčnost i absolutnost, což nám ve svých důsledcích umožní vytvořit si fyziologii nesmrtelnosti.
 • Každý z nás ztělesňuje realitu, ležící mimo veškerou proměnu. Uvnitř každého z nás je vlastní podstata, nepostižitelná našimi pěti smysly. Je polem neměnnosti, vytvářejícím osobnost, tělo a ego. Právě tato naše podstata je naším základním stavem bytí - tím, čím skutečně jsme.
 • Pozorovatel je imunní vůči jakékoliv formě změny. Pozorovatel má duchovní povahu a je výrazem věčnosti. Stárnutí, nemoc a smrt jsou pouze součástí toho, co vidíme, nejsou ale tím pozorovatelem, pokud on sám se s nimi neztotožní.

Kniha je rozdělena do pěti částí, jejichž názvy znějí pro našince poněkud pohádkově:

 • Země kde nikdo není starý
 • Stárnutí a vědomí
 • Vítězství nad entropií
 • Věda dlouhověkosti
 • Zlomení kouzla smrtelnosti

   

V každé kapitole se ale skrývá velké množství velmi cenných informací, text celkově působí dojmem, že neobsahuje ani slovo navíc. Čtenář je veden krok za krokem k osvojení principu ovládnutí procesu vlastního stárnutí, text je vždy doplněn praktickými cvičeními.

Knihu zakoupíte u všech dobrých knihkupců a lze ji jen vřele doporučit.

Robert Olschbaur

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar