Tipy a inspirace

A+ A A-

OSUDY DUŠÍ II

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

V pokračování článku Michaela Duff Newtona, Ph.D., jenž vyvinul svou vlastní metodu regrese, tedy metodu jejímž prostřednictvím dokáže ve stavu hypnózy uvést člověka do období mezi jednotlivými životy, se zaměříme na popis vývojových stupňů duší.

images

 

O členění jednotlivých vývojových stupňů autor píše:

Upřímně řečeno, k identifikaci vyspělosti duše nepoužívám pojmu stupeň s velkým nadšením, protože nevystihuje rozmanitost vývoje, kterým duše procházejí. Přesto všechno jsou to právě mí klienti, kteří pojmem stupeň vyjadřují, kde se právě nacházejí na pomyslném vývojovém žebříku. Také jsou velmi skromní, když vypravují o svých úspěších. Navzdory mým hodnocením nemají mí klienti tendenci tvrdit, že jsou vyspělými dušemi. Avšak jakmile se proberou z hypnózy a jejich mysl je opět plně při vědomí, jsou již méně zdrženliví.

K výše uvedenému je třeba uvést ještě několik důležitých poznámek.

1. V duchovním světě se na žádnou z duší neshlíží shora jako na méněcennou. Všichni procházíme procesem transformace, vedoucím k něčemu vyššímu, než je náš současný stupeň osvícení.

2. Každý z nás je považován za jedinečnou osobnost, která může vlastním dílem přispět společné věci bez ohledu na to, jak obtížně prochází jednotlivými lekcemi. Kdyby to nebyla pravda, vůbec bychom nebyli bývali stvořeni.

3. Z výše uvedeného by si mohl čtenář snadno odvodit, že prostředí a atmosféra duchovního světa je založena na hierarchii. Tak to není, především to tak není ve smyslu posuzování hierarchie v duchovním světě jako hierarchie v našem světě.

Autor uvádí:

Pokud je duchovní svět v něčem hierarchický, spočívá tato hierarchie spíše v mentálním uvědomění. Máme tendenci uvažovat o organizaci a autoritách v duchu pozemských mocenských bojů, zákulisních hrátek a kontrolovaného používání rigidního systému pravidel v rámci jednotlivých struktur. V duchovním světě jistě struktura existuje, ale má podobu všeobjímající živné půdy pro soucit, harmonii, etiku a morálku, kteréžto pojmy jsou velmi vzdáleny tomu, jak je chápeme zde na Zemi. Podle mé zkušenosti má duchovní svět jakési centralizované personální oddělení pro duše, které má dalekosáhlý vliv. Avšak žebří

ček hodnot je zde založen na nekonečné laskavosti, toleranci, trpělivosti a bezvýhradné lásce. Když o tom mí klienti vypravují, vyzařuje z nich vždy hluboká pokora.

Život mezi životy se tedy nese v duchu poctivosti, čestnosti a osobní svobody.

Život mezi životy

V duchovním světě existuje něco jako porodnické oddělení pro nově narozené duše. Dle popisů klientů autora se na tomto místě z dětského světla vytváří plášť nevylíhnutých vajíček, připravených doslova k použití. V těchto centrech stvoření se poškozené duše mohou „přemodelovat". Mimo jiné zde existují i duchovní území pro vytváření ega, kde se ze základní nedefinované energie rodí vlastní osobnost.

Začátečnické duše

Začátečnické duše mohou prožít množství životů ve stavu zmatku a bezmocnosti, protože „učební plán" na Zemi je odlišný od soudržnosti a podporující harmonie v duchovním světě. Méně vyvinuté duše mají sklon podléhat aspektům, jež řídí lidskou společnost sociálně-ekonomickou strukturou. To způsobuje, že se jedna podřizuje druhé. Málo zkušené duše jsou potlačované nedostatkem nezávislého myšlení. Mají také sklony k egocentrizmu a není pro ně lehké akceptovat ostatní v jejich vlastní podstatě.

Tyto duše, dle poznatků autora, zabydlily velkou část světa. Na druhé straně nikdo není pokročilý hned a každá duše musí někdy být začátečníkem, přičemž i duše nižší úrovně jsou schopny vést životy s mnoha pozitivními aspekty. Pokud jsme nazlobení, rozhořčení nebo zmatení z toho, jaké situace nám život přináší, neznamená to, že je naše duše málo vyvinutá. Vývoj duše je komplexní záležitost a postupuje v různých oblastech různým způsobem po jednotlivých stupních. Důležité je rozeznat své chyby, vyhnout se sebeničení a mít dost odvahy a soběstačnosti jít v životě správným směrem.

Jedním z jasných indikátorů, že přicházející duše je začátečník, je to, že její duchovní existence je relativně oddělená. Odešla z ochranného kokonu malé rodiny, kde byla s jinými „novici", a stala se součástí větší skupiny začínajících duší. Na tomto stupni jsou duše méně závislé na dohledu a péči svých průvodců.

Skupiny duší

Primární skupina je vytvořená z řekněme patnácti až dvaceti duší, jež mají velmi podobné zájmy a talenty. Ale v podpůrné skupině existují rovněž rozdíly v dispozicích pocitů a reakcí. V rámci jedné skupiny je zpravidla směs žensky a mužsky orientovaných charakterových typů:

1. odvážný, pružný a houževnatý
2. jemný, tichý, oddaný až naivní
3. milující žerty, vtipný, šibalský a hazardér
4. vážný, spolehlivý, opatrný
5. pompézní, nadšený, upřímný
6. trpělivý, věrný, citlivý
7. přemýšlivý, vypočítavý, rozhodný
8. zlepšovatel, vynálezce, přizpůsobivý

Tyto skupiny poskytují skupině stabilitu. Ale jestliže má celá skupina tendenci k okázalosti a odvaze, pak se opatrní členové mohou projevovat méně než jiní.

Duševní skupiny jsou rodově smíšené. Skutečně pokročilé duše jsou ve výběru mužských a ženských rolí v životech na Zemi vyrovnané. Touha po sebevyjádření je důležitým motivačním faktorem pro duše, jež se rozhodly, že se na Zemi naučí praktickým dovednostem. Někdy je to příčinou toho, že se necítí dobře: způsobuje to rozdíl ve vnímání sebe sama, protože ve svobodném stavu duše konají rozdílně od toho, jak se projevují v lidském těle. Duše mohou být zklamané z toho, čím jsou v lidském životě. Své chyby a nedostatky rozeznáme mnohem dříve v duchovním světě než na Zemi. Členové jedné duševní skupiny spolu během pobytu na Zemi pracují a proto jsou entity ve skupině povinny skládat účty nejen jedna druhé, ale také sobě jako celku. To podporuje velkolepý pocit příslušnosti k duchovní skupině a dává obraz o myšlenkových bariérách mezi duševními skupinami zejména mezi dušemi nižší úrovně. I když odmítnutí a osamělost je součástí každého života duše v lidském těle, v duchovním světě je tento fakt stále vyvažován sebevědomím vznikajícím z vědomí, že skupina spolu vroucně soucítí.

Sociální struktura skupin duší je jiná než u jakékoliv skupiny lidí na Zemi. Ačkoli existují důkazy o párovém přátelství, nikdy jsem neslyšel o klikách či izolujících se duších uvnitř duševní skupiny. Duše na začátečnické úrovni bývají často odděleny od skupiny, aby na jednoduchých energetických projektech pracovaly samostatně.

Aktivity duší během života mezi životy

Duše na všech úrovních se v samotě zároveň zabývají i jinými důležitými aktivitami. Očekává se od nich, že stráví určitý čas v mentální koncentraci, jejímž cílem je pomoci těm na Zemi (nebo v jiných fyzických světech), které znají a o něž mají obavy. Podle autorových poznatků odcházejí na místo, jež někteří nazývají místem projektování. V něm vstupují do interdimenzionálního pole levitace, které má stříbřitě modrou energii. Tak se promítnou do geografické oblasti, kterou si vybrali. Řekli mi, že je to mentální cvičení na udržení a uvolnění pozitivní vibrační energie na vytvoření území. To znamená, že duše se vezou na vlnách myšlenek na určité lidi, budovy nebo dané zeměpisné oblasti s cílem pokusit se vytvořit pohodu nebo pomoci uskutečnit změnu.
Dospěl jsem k poznání, že duše nemusejí jít do fyzických světů, pokud se začnou učit využívat svoji energii ke tvoření života. Tato výuka se zjevně uskutečňuje ve skupinách, kde se jim snáze daří spojovat navzájem svoje energie a energie jejich instruktora. Subjekt tento proces popsal následovně:

Na začátku vytvořila naše skupina kruh okolo Senwa (průvodce). Společně jsme se tvrdě učili harmonizovat své myšlenky a se stejnou intenzitou se jemně naladit na obraz jedné věci. Jednou jsme pracovali s listem ze stromu, který nám Senwa nejprve jen ukázal. Když jsme soustředili proudy své energie na vytváření struktury, barvy a tvaru, vznikl chaos. Nebyli jsme jednotní, takže určitá část listu neměla odpovídající žilkování ani pigmentaci. K výuce vždy přistupujeme vážně a máme sklony k perfekcionizmu, ale Nemi (známý šprýmař skupiny) úmyslně měnil svoji energii nesprávným způsobem, aby proměnil experiment v zábavu lekce ho totiž nudila. Nakonec jsme ho umravnili a pokus se povedl.

Z toho, co jsem se dozvěděl, usuzuji, že duše začínají individuálně pracovat s tvořivými silami v období, kdy jsou pevně zakotveny na úrovni III. Odhalení rostlinné fotosyntézy předchází experimentům duší s organickými formami života. Počáteční trénink tvořivosti u duší se skládá z výuky vztahů mezi substancemi, aby bylo možné rozvinout schopnost spojit jejich energii různé intenzity s jednotlivými prvky.

(Dokončení příště)

 

Více z této kategorie: « TĚLO I DUŠE MYSL A DUŠE »
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar