Tipy a inspirace

A+ A A-

KARMA VII.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Motto:

Karma není osud; předpokládá se, že lidé konají podle své svobodné vůle a vytvářejí si své vlastní osudy. Podle Véd když individuální bytost zasívá dobro, sklízí dobro, když zasívá zlo, sklízí zlo. Karma je souhrnem lidských činů a je provázejících reakcí v současném a předchozích životech, což vše dohromady určuje budoucnost. Mnohdy však karma nemá okamžitý účinek, často se akumuluje a později se neočekávaně projeví v některém z dalších životů. Předpokládá se, že ovládnutí karmy spočívá v inteligentních činech a střízlivých a objektivních reakcích. V dalším pokračování se budeme zabývat dílem a zkušenostmi S. N. Lazareva, které shrnul ve svém pojetí Diagnostiky Karmy. V tomto díle otiskujeme přetisk úvodu k jedné z jeho knih charakterizující jeho profesní záběr.

 

images

 

Úspěchy oficiální medicíny jsou v současné době nesporné. Jedním z jejích hlavních úkolů je objevení nemoci v co nejčasnějším stadiu, což umožňuje lidi léčit mnohem efektivněji než dosud. Problémem medicíny však stejně jako dřív zůstává schopnost porozumět tomu, co je to nemoc, jaké jsou její příčiny a co je třeba podniknout pro to, aby nepropukla. Značný krok kupředu medicína učinila v okamžiku, kdy lékaři pochopili, že léčit jednotlivý orgán není příliš perspektivní, protože choroba se zmocňuje celého organismu, a je tedy třeba léčit tělo jako celek. V souvislosti s tím vzrostl zájem o východní medicínu, která se odjakživa orientovala právě na celý organismus. Lékaři se setkali s takovými pojmy jako energetický poledník či kanál. Představa o organismu nejen jako o fyzické, ale i jako o energetické soustavě se postupně začala stávat součástí výbavy každého lékaře.

Podle východní medicíny je člověk především soustavou energetickou, která vstupuje do interakce s celým světem. Další vývoj oficiální zdravovědy vedl k poznání, že podstatou onemocnění je snížená imunita a že dokonce i onkologické choroby bývají způsobovány poruchami imunitního systému. Imunitní soustava souvisí s energetikou organismu a je na ní závislá. Diagnostika energetické soustavy a její ovlivňováni jsou v moderní medicíně velmi perspektivními oblastmi. Jsou tu však i jiné faktory, na nichž je fyzický stav organismu závislý. Avicenna před mnoha staletími uskutečnil zajímavý pokus: do určité vzdálenosti od vlka umístil ovci. Zvíře do tří dnů uhynulo, i když bylo naprosto zdravé. Názorně se tak ukazuje, že to, čemu říkáme vědomí či psychika, může stav organismu do značné míry ovlivňovat, ba určovat. Pastevci ve střední Asii užívali následující léčebné metody: Když ovce porodila mrtvé mládě, nedokázala vstát a nic nepomáhalo, místo mrtvého jehněte jí dali živé mládě jiné matky. Ovce ho okamžitě začala krmit a starat se o ně - a nakonec se uzdravovala. Což znamená, že fenomén zvaný psychika dokáže pomoci i tam, kde jsou všechny léky světa bezmocné. U člověka, jehož psychická úroveň je neporovnatelně vyšší než psychika zvířete, je také tento efekt mnohonásobně silnější. Bez znalosti zákonů existence lidské psychiky by harmonický rozvoj medicíny nebyl možný.

Důležitou etapu na cestě k poznání, jak lidská psychika souvisí s naším zdravím, se podařilo urazit díky pokusům Mesmera a Freuda. Podle Mesmera se ukazuje, že zdraví člověka do značné míry ovlivňují nejen výrazné, intenzivní zážitky a stresy, ale i podněty téměř bezvýznamné. Je velice důležité pochopit, jak hluboko do lidské psychiky pronikají. Tyto hlubinné vlivy totiž podstatně ovlivňují lidské zdraví. Sigmund Freud zase dospěl k objevu, jímž propojil psychologii a medicínu. Dokázal, že hlubinné podvědomé struktury fungují podle vlastních zákonitostí, a že stres, jímž jsme jednou prošli, nikdy nemizí, že zůstává a po čase může vyvolat nemoc. Své výzkumy v oblasti bioenergetiky jsem zahájil asi před patnácti lety. Původní orientace byla následující: nemocný orgán můžeme ovlivňovat nejen léky či fyzioterapeutickými prostředky, ale také energeticky - tím, že energetické proudy usměrňujeme vůlí. V osmdesátých letech se v senzibilním léčitelství, které procházelo stejnými etapami jako oficiální medicína, přišlo na to, že léčebnému vlivu je třeba podrobovat celý organismus. A ještě něco: čím dříve se provedla energetická korekce, tím snazší bylo nemoc potlačit. V roce 1986 jsem podnikl pokus o včasnou diagnostiku nemocí tím, že jsem zkoumal energetický stav organismu. Ukázalo se, že analýza energoinformačních polí pomáhá onemocnění zaznamenat daleko dřív, než to dokáže i ta nejmodernější diagnostická aparatura. To znamená, že pro další rozvoj včasné diagnostiky je třeba uplatňovat metody, určující energoinformační stav organismu. Soustavným úsilím, zaměřeným právě tímto směrem, jsem dosahoval přesné a včasné diagnostiky choroby, protože jsem pronikal k jemnějším vrstvám energetických struktur informačního pole.

V roce 1990 jsem dospěl ke zcela nové úrovni výzkumů a objevil jsem v energoinformačních strukturách obklopujících člověka specifické deformace pole, které vedly k chorobám a zdravotním poruchám. Jejich odstraňování energetickou cestou přinášelo pozoruhodný léčebný efekt. Později se ukázalo, že struktura lidského pole je konstruována podstatně složitěji, a že právě energoinformační struktury pole určují zdravotní stav organismu, tedy že nemoc propuká na energoinformační úrovni pole. Ve svých výzkumech jsem pokračoval a zjistil jsem zajímavou zákonitost: při ovlivňování struktur pole se mění nejen fyzický stav člověka, ale i jeho emoce, charakter a zážitky - prostě to, čemu říkáme osud. To znamená, že na úrovni pole fyzický, emocionální a psychický stav člověka představuje jediný celek, v němž jedno souvisí s druhým. To vysvětluje, proč psychické a emoční otřesy mohou mít tak silný vliv na fyzický stav našeho těla. Znamená to, že při léčení neovlivňujeme jen tělo, ale do jisté míry i pocity a psychiku člověka. Tím spíš platí tento vztah obráceně. Když ovlivňujeme intelekt, psychiku a pocity člověka, ovlivňujeme i jeho fyzický stav. V roce 1991 se mi podařilo dospět k objevu, jehož smysl a význam je následující: rodiče, děti a vnuci představují na energoinformační úrovni jednotný celek.

Psychika, emoce a chování rodičů se přenáší na psychiku, emoce a fyzický stav dětí. To znamená, že měníme-li psychiku rodičů, můžeme změnit i fyzický stav dětí. Provedené výzkumy ukázaly, že základním zdrojem informace není genetický kód. Přinejmenším stejně velká úloha v tomto procesu připadá energoinformačním procesům pole. Vycházíme-li tedy z tohoto předpokladu, můžeme hovořit o genotypu pole, který je objemnější než fyzický, a obstarává dědění emocí, charakteru, a dokonce náhledu na svět. To umožnilo zjistit příčinnou souvislost mezi pedagogikou, psychologií, psychiatrií, fyziologií a dalšími vědami zkoumajícími člověka. V podstatě se povedlo odhalit mechanismus karmy, o němž se zmiňovaly nejrůznější zdroje, ale který se doposud nikomu reálně prozkoumat nepodařilo. Díky mnohaletým výzkumům, potvrzeným léčebnou praxí, se postupně vykrystalizoval mechanismus spojující myšlenky, emoce a chování člověka s jeho chorobami a chorobami jeho dětí. Člověk totiž nemá jen fyzickou schránku, ale i schránku pole. Zatímco pro fyzickou schránku jsou rozhodující prostorové charakteristiky, schránka pole je určována dimenzemi času. Fyzické tělo je zasazeno do prostoru, kdežto pole existuje v čase. Když konáme nějaké činy, když realizujeme myšlenky a emoce ve fyzické rovině, ovlivňujeme i své časové tělo. Jednoduše řečeno: svým chováním a svými pocity určujeme svou budoucnost. Názor člověka na svět a jeho emoce ovlivňují jeho časové tělo výrazněji než fyzické úkony a činy. V tom spočívá mechanismus karmy, jehož přibližný popis lze najít ve stovkách knih. Budeme-li vycházet z právě uvedených předpokladů, pak má formování skutečného vnímání světa a emocí pro přežití člověka a rozvoj lidstva podstatně větší význam, než veškeré úspěchy moderní medicíny. Tyto výzkumy umožňují sjednocovat vědomosti o člověku v jednotnou soustavu a zároveň tak rozmnožují a objasňují perspektivy budoucnosti.

Zajímavé, že? Příště budeme pokračovat…

 

Více z této kategorie: « OSUDY DUŠÍ III MODLITBA »
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar