Tipy a inspirace

A+ A A-

Něco o vědomí

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

O propojení našeho „osobního“ mikrokosmu s makrokosmem univerzálním mnozí z nás tuší víc než si připouští si připustit. Pokud doposavad nebylo uspokojivě defino-váno vědomí a tím i funkce lidského mozku, tak je to jenom proto, že medicína a další nauky a vědy o lidském životě dostatečně nezdůra-znily nebo dokonce ani nepřipustily fakt, že nejen hmota, ale i energie tu má oprávněné místo na slunci poznání. Hmota a energie ne-jenže jsou dva rovnocenné projevy téže entity, ale hmota za svoji existenci vděčí právě energii, která je na nejnižší úrovni hmotou a na té vyšší energií a světlem.

 

Neméně důležitým faktem je ale poznání, že všeprostupující a sjednocující energie vědomí, resp. její kolektivní projev, jakožto kolektivní vě-domí podle K. G. Junga umožňuje právě tu spojitost a propojenost, která činí náš svět jed-notný a to právě v těch jemnějších úrovních jako jsou nejen myšlenky, pocity a uvědomo-vání si, ale i na úrovni intuice, inspirace a vní-mání jevů, které tzv. racionální věda odsunula na okraj svého sebeurčení a uvrhla na ně klatbu paranormálního světa fantazií a přeludů.

 

Omezovat lidskou bytost pouze na hmotný projev bytí tak, jak jej registrují naše smysly a nepřijmout celou pravdu o energetickém pro-jevu našeho bytí, je v současném světě neomezených možností více než omezené. Sou-časné poznání toho, jak funguje nejtajemnější část lidské bytosti, tedy mozek, je na tak ne-dostatečné úrovni, že se nám to ani nechce věřit. Asi jen těžko uvěříme, že právě poznání té nejdůležitější funkce mozku, jakou je vědomí, uvízlo na mrtvém bodě a za posledních 20 let se nepohnul ani o píď vpřed.

 

Vysvětlení je nasnadě. Zaostalý materialistický pohled nemůže postihnout něco tak subtilního jako je vědomí dřív, než použije vyspělejší me-todiku poznávání. Touto metodikou a současně uspokojivým nástrojem je např. kvantová fyzika. Světově známý matematik John von Neuman a laureát Nobelovy ceny Eugene Wigner tvrdí, že kvantová teorie je v současné době formálně neúplná – a nejméně drastický způsob jak uči-nit kvantovou teorii matematicky konzistentní, je uvést vědomí jako nezbytného účastníka kaž-dého kvantového skoku.

 

Přes jeho podporu ze strany prominentních fyziků a biologů nedošlo dosud k žádnému se-rioznímu experimentálnímu programu pro otes-tování hypotéz kvantového vědomí. Mnoho primitivních lidí organizuje své životy okolo dok-tríny, kterou nazýváme „animismem“, vírou, že každý objekt obsahuje vědomé „vnitřky“ jako je ten náš. Předpoklad kvantového vědomí, který je druhem „kvantového animismu“, stejným způsobem tvrdí, že vědomí je integrální součást fyzického světa, ne jako emergentní vlastnost speciálních biologických nebo výpočetních sy-stémů. Protože vše ve světě je na určité rovině kvantovým systémem, tento předpoklad vyža-duje, aby vše bylo na oné úrovni vědomé. Pokud je svět opravdu kvantově oživován, pak všude okolo nás dochází k ohromnému množ-ství neviditelných vnitřních zážitků, které jsou v současné době lidem nepřístupné, protože naše vlastní vnitřní životy jsou uvězněny v malém kvantovém systému, izolovány hlou-boce ve zvířecím mozku.

 

Nemusíme cestovat do vesmíru, abychom osídlili naprosto nové světy. Nové experimen-tální světy nepředstavitelné bohatosti a rozma-nitosti mohou být „na dosah našich prstů“ – světy utvořeny z podivných inteligentníchmyslí, které nás tiše obklopují a pronikají do našich vlastních způsobů vnímání. Nedopečené po-kusy vysvětlit vědomí například myslí jako soft-ware nebo myslí jako emergentní vlastnost se neberou dostatečně vážně, aby se konfronto-valy s experimentálními fakty, naší nejbližší da-tabází, a sice toho, jak se sama mysl uvnitř cítí.


Na druhou stranu nejpřesvědčivějším důkazem pro kvantový model mysli je, že Heisenbergův pohled kvantových událostí je velmi shodný s naší vlastní vnitřní zkušeností jaké to je být vnímavou bytostí. Při pohledu dovnitř necítím „software“, cokoliv to může znamenat, ale opravdu chvění (vlnové?) nejasných potenciálů (možností?), kde dochází k pevným vnímáním a představám, které kontinuálně tuhnou (kvan-tové skoky?). Toto hrubé naznačení shody vnitřních pocitů s vnějším popisem může být naprosto klamné, ale alespoň ukazuje, jak se může kvantový model mysli úspěšně konfron-tovat s introspektivními důkazy způsobem, o který se žádný jiný model mysli ani nepokusil.

 

Díky dvojakému charakteru kvantového po-pisu predikuje tento kvantový model mysli dva typy subjektivních zážitků: jasný, determinis-tický, počítačově-datový typ zážitku (vědomí typu 1) vytvořené z kvantových skoků; a chao-tický (fuzzy), nedeterminantní, záhadný zážitek (vědomí typu 2), zasvěcený pohled na některé z vibračních možností mozku. Uvědomování tě-chto vibračních možností není obvykle člově-kem zažíváno ze stejného důvodu, proč nám trvalo tak dlouho zpozorovat vlnovou povahu slunečního světla – světlo ze slunce je utvářeno vlnovými délkami příliš krátkými, aby byly vnímatelné za běžných podmínek. V modelu kvantového animismu kvantový skok – Heisen-bergova proměna objektu z poloreálné potence v pevnou skutečnost – koresponduje k vědo-mému rozhodnutí v lidské mysli, nebo v mysli nějaké jiné ne-lidské vnímavé bytosti, čímž pro-paguje část záhadné zkušenosti typu 2 na více jasný (nedvojznačný) typ 1.

 

Tento kvantový model mysli nabízí novou per-spektivu vědomé zkušenosti, která může vést k nové „kvantové psychologii“ spojující naše vnitřní zkušenosti testovatelným způsobem k objektivnímu externímu chování jistých (dosud neidentifikovaných) rezidentních kvan-tových systémů mozku. Problémy lidského vní-mání, emocí a osobnosti stejně jako záhadný mimo-fyzikální původ kvantových skoků může vést ke sňatku introspekce a kvantové biologie. Posun za hranice kvantové psychologie, zjiš-tění, že za každým viditelným kvantovým pro-cesem leží neviditelné psychické rozšíření, by vedlo k novému druhu fyziky – já ho nazývám „kvantová tantra“ – ve které se lidská pozornost stává ústřední součástí každého experimentu.

 

„Pokud je možné položit otázky jiného druhu, příroda odpoví novým jazykem.“ – Beverly Rubik, biofyzik Srdcem kvantové tantry bude nový druh mě-ření, který já nazývám „sblížení“ abych ho odli-šil od aktu měření v konvenční fyzice. Zatímco běžné měření nás informuje o vnějšku věci, sblížení propojuje pozorovatele k objektu, do té doby ukrytých uvnitř, dovolující mu nebo jí přímo zažívat vnitřní život kvantových systémů.

 

Vzhledem k tomu, že konvenční měření ne-umožňuje vniknout dovnitř objektu a prozkou-mat jeho kvantovou potenci, tak každé konvenční měření, bez ohledu na to, jak moc je pečlivé, neodvratně spouští kvantový skok, který zruší všechny potence kromě jedné. Tento nový druh měření – sblížení – oproti tomu propojuje mysl pozorovatele přímo s potencemi objektu bez zapojení kvantového skoku. Plný obsah vnitřního života objektu sousedí s vnitř-ním životem pozorovatele a jejich smíšené po-tence se navzájem obohacují, bez “memorializing” nebo předsudků jedné po-tence nad druhou.

 

Abychom docílili sblížení, musíme mít způsob jak propojit mysl pozorovatele k „mysli“ objektu bez vytváření záznamů; potřebujeme takzvané „nedbající propojení“, které fyzicky spojuje vědomí mozku k objektu dotazem bez spuštění kvantového skoku. Vzhledem k tomu, že vnitřní životy fyzických objektů jsou více než jistě ne-pojmutelné v lidských termínech, první opravdu použitelné nedbající propojení by bez pochyb bylo uskutečněno mezi dvěma lidskými kvan-tovými centry vědomí a nikoliv mezi lidským vě-domím a vnitřkem nějakého „neživého“ systému. Kvantové blízké propojení mozku s ne-lidskými bytostmi by přišlo později, po praktických zkušenostech takového propojení mezi lidmi. Protože magnetická pole dokáží snadno proniknout do mozku a nezkolabovat vlnové funkce, jeden z možných kandidátů na nedbající propojení může být pomalu se měnící magnetické pole.

 

Dva lidé, kteří by měli hlavu ponořenou do stejného oscilujícího magnetickéhopole mohou být první lidé, kteří opravdu zažijí potěšení ze sblížení, nového druhu kvantově-vyvolané tele-patie. Nicméně „telepatie“ by během těchto sblížení byla vnímána velmi odlišně od pouhé výměny informací. Propojení dvou center Hei-senbergovských potencí skrze nedbající pro-pojení nevytváří žádné záznamy. Tento nový zážitek vnitřku-s-vnitřkem „fúze esencí“ je dojmem od-moment-k-momentu, který je okamžitě zapomenut. Opravdu zkušenost více-hodnotných potencí (zážitek typu 2) je druh, který vzhledem ke své povaze musí být zapo-menut, protože pouze jednohodnotné zkuše-nosti (vědomí typu 1, nebo kvantové skoky) mohou být zaznamenány mozkem nebo kde-koliv jinde ve světě. Jedním z úkolů kvantového psychologa bude určit relativní proporce vě-domí typu 1 a typu 2 – volněji řečeno proporce „faktů“ a „fantazie“ – v myslích různých osob-nostních typů.

 

Přestože zkušenost sblížení je brzo zapome-nuta není bez trvalého následku na své úča-stníky. Kvantové potence – a tedy i rozsah jejich budoucích možností – obou partnerů kvantového propojení jsou drasticky pozmě-něny jejich intimní výměnou esencí.

 

Ať už je kvantová tantra vědou mysli/těla bu-doucnosti nebo filozofická povídačka, závisí na tom, zda lidská mysl opravdu sídlí uvnitř něja-kého kvantového systému mozku (neznámém) a na našem důvtipu (netestovaném) ve vytvo-ření nedbajících propojení, které beze skoků propojí mozková centra k vnějším hmotným systémům.


britského teoretického fyzika a filosofa Sira Ro-gera Penrose (1931). Oba zastávají tuto teorii už více než 15 let. Vlastníci domácích zvířat i příro-dovědci dobře vědí, že některá zvířata mají tzv. paranormální schopnosti. Biolog Rupert Shel-drake záhadnou oblast studuje, jeho objev zní: Paranormální je normální! Úžasná zvířecí tele-patie má vysvětlení. Britský vědec Rupert Shel-drake se od roku 1994 zabýval vlastním výzkumem nevysvětlitelných schopností živoči-chů, přitom spolupracoval s chovateli, pastýři, veterináři a vlastníky domácích zvířat. Nejzná-mější formou údajné telepatie je čekání psů a koček na své pány a paní, až přijdou domů. Šestý smysl zvířat se nemýlí, vědí s velkým předstihem, že jejich lidští vůdci smečky při-cházejí; také vědí, kdy přijde krmení, kdy půjdou k veterináři nebo na procházku. „Telepatické schopnosti jsou normální, nikoli paranormální, přirozené není nic nadpřirozeného!“ Touto okřídlenou větou vyráží biolog znovu do kon-frontace s „tvrdými vědami“ a jejich skeptickým křídlem. Materialističtívědci z reality uznávajíjen to, co je měřitelné. Ostatní fenomény jsou podle skeptiků pohádky, podvody, omyly nebo… anomálie. Sheldrake již roky hledá spojitost mezi přirozeným a anomálií nadpřirozeného. Podle něj se jedná o dvě propojené oblasti rea-lity. Svůj článek s názvem „Zvířecí telepatie a morfické pole“ zveřejnil nedávno v časopise Moonmagazine. „Zaměřili jsme se na fenomén psů, kteří vycítí, kdy se vrátí jejich vlastníci nebo členové domácnostiminuty i více před jejich pří-chodem. Toto anticipační chování se projevuje průměrně u každého druhého psa a u 30 % koček.“ Následují Sheldrakovy popisy několika studovaných případů.

 

Nedávno zveřejnili jiní vědci výsledky pokusu na krysách, jejichž mozky po zastavení srdce náhle zvýšilysvouaktivitu. Vědcipředalivýsledky „převratného“ výzkumu médiím a ta hromadně a jednotněprohlásila:Zvýšenáposmrtná aktivita generuje zážitky NDE, např. světelný tunel.

 

Například české Novinky.cz napsaly: „Ame-rickým vědcům se podařilo odhalit, proč lidé, kteří přežili klinickou smrt, mají neobvyklé pro-žitky, které je vedou k názoru, že existuje život po životě.“

 

Nicméně je zřejmé, že nejde o žádný důkaz,ale jen o domněnku, o interpretaci nějakého dění v mozkulaboratorníchkrys. Někomu alepokusna krysáchstačí k dělánídalekosáhlých závěrů.

 

Prof. Hameroff a Sir Penrose to vidí jinak. Je-jich teorie předpokládá, že vědomí je součástí Univerza od samého počátku. Hameroff a Pen-rose nazvali svou teorii orchestrated objective reduction, zkráceně Org-OR (organizovaná ob-jektivní redukce), a předpokládají, že kvantové vědomí sídlí v mikrotubulech uvnitř mozku.

 

Funguje to jako program uvnitř kvantového počítače. Oba vědci se domnívají, že tento kvantový charakter mozku utváří to, čemu lidé odjakživa říkají duše. Orch-OR podporuje ideu, že všichni lidé, všechny vnímající bytosti tvoří Celek (populární slogan „Všichni jsme Jedno“ odpovídá této teorii). V okamžiku smrti kvan-tové vědomí opouští nervový systém a míří zpátky tam, odkud přišlo, do vesmíru, kde exis-tuje dál, neurčitě dlouho.

 

Teorie Orch-OR tedy vysvětluje spornou problematiku posmrtného života, podle ní kvantové vědomí (duše) existuje i po smrti těla. Kvantová teorie řeší i tzv. zážitky blízké smrti (NDE), Hameroff věří, že během těchto pro-žitků se začíná kvantové vědomí rozplývat do vesmíru, jak končí kvantové procesy v mozku, ale jakmile je tělo oživeno, zase se do fyzic-kého těla vrací. Proto si člověk později může vzpomenout na to, jak odcházel z těla, viděl své zesnulé příbuzné nebo prolétal světelným tunelem, což je všechno důsledek toho, jak se kvantové vědomí vrátilo do mozku s novými informacemi.

 

Hameroffův pohled odpovídá hinduistické a buddhistické představy o karmě, v níž jsou myšlenkové vjemy svázané s naší myslí nebo duší jako odraz našich skutků, a tudíž situace, které chápeme jako osudové, jsou vlastně vý-sledky našich akcí z tohoto nebo z minulých ži-votů. Když duše opouští tělo při jeho smrti, odnáší všechny informaces sebou a integrujeje do Univerza. Všechny tyto informace a myšlen-kové vjemy mohou být jednou znovu „staženy“ do jiného lidského těla během reinkarnace.

 

Jako všechnyteorie,také Orch-ORmá své kri-tiky,kteříhlavněnamítají, že mikrotubulové kvan-tovéstavyby mohlybýt nepřetržitěv okolímozku jen na nepatrné časové úseky – femtosekundy, proti 25 milisekundám podle Orch-Org, a tudíž nejsou relevantní pro nervové procesy.

 

Nicméně Hameroff a podporovatelé této teo-rie navrhují mnoho alternativ, které podporují ideu, že kvantové procesy v mikrotubulech mají faktický vliv na nervové procesy. Další výzkum také uznal, že Orch-OR teorie je v souladu s biologickými procesy, jako jsou fotosyntéza nebo záhadná navigace ptáků.

http://www.quantumconsciousness.org/penro se-hameroff/consciousevents.html

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar