Tipy a inspirace

A+ A A-

Dvanáct základních pravidel Rolandova unifikovaného pole

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Základní fundamentální, sjednocující a léčivou silou ves-míru je psychické energetické pole lásky a vědomí duše (Unifikované pole), které leží nejen za čase m a prostorem, ale také za našimi nejhlubšími strachy a oba-vami – a jehož základní vlastností je univerzální tendence ke sjednocení. Ve fyzice je teorie Unifikovaného pole, příležitostně nazývaná i teorie Jednotného pole, typem teorie pole, která umožňuje, aby všechno, o čem běžně přemýšlíme jako ozákladních silách azá-kladních částicích, mohlo být popsáno v termínech jednoho (společného) pole. (Wikipedia)

 

 

Dále uvádím tři základní principy mého Unifikovaného pole, které plně vysvětluji ve své knize „Radical Therapy“ (http://www.amazon.com/Radical-Therapy-Surrender-Yourself-Sessions-ebook/dp/B00JGE5VQE/).

 

První princip

Základní fundamentální uzdravující silou vesmíru je psychické energetické pole univerzální lásky, v rámci kterého gravitační a elektromagnetická pole, silné a slabé síly v atomu, a všechny ostatní síly přírody, včetně času aprostoru, jsou pouze okolnostmi jeho stavu. Vrámci této psychické ener-getické sféry lásky jsou tzv. paranormální úkazy jako jasnovidectví, telepatie, jasnozřivost (předví-dání) a zkušenosti ze stavů blízkých smrti rovněž jenom okolnostmi stavu pole. Základní vlastností tohoto pole lásky je jeho tendence ke sjednocení, zkompletování a sebenaplnění všech živých by-tostí v rámci trvale se vyvíjejícího plánu lásky. Toto energetické pole lásky je absolutní konstantou vesmíru, a neexistují vněm prostor ani čas. Jsme tak v každém okamžiku spojeni spřítomností, mi-nulostí i budoucností vesmíru, který je v procesu sjednocování, kompletace a sebenaplňování.

 

Druhý princip

Vědomí pozorovatele je určující faktor ve schopnosti vnímat Unifikované pole, a hloubka smy-slové zkušenosti jednotlivce je tím, co určuje toto vědomí. Ztohoto hlediska je naší nejhlubší smyslovou zkušeností totální odevzdání tomu, co je v nás nejhlubší, tj. odevzdání lásce a radostnému stavu vědomí duše – což jest uvědomění si rozvíjejícího se plánu lásky a převzetí zodpovědnosti za svoji roli v tomto plánu. Unifikované pole je proto stavem vědomí duše. Stav, který omezuje nebo zabraňuje našemu vnímání Unifikovaného pole, je na strachu postavené vědomí ega.

 

Třetí princip

Zdá se, že bolest pramenící z pocitu, že nejsme milováni a pocit zdánlivého oddělení od našeho originálního stavu vědomí duše a Unifikovaného pole jsou tak hluboké, ž e v raném dětství se v hypothalamu spustí proc esy vyúsťující v nerovnováhu a dominanci levé mozkové hemisféry, stejně jako v popření a zapomnění na naše spojení s Unifikovaným polem, láskou, radostí a sta-vem vědomí duše hluboko v nás. A z tohoto temného tunelu bolesti, osamění, beznaděje a zdán-livé smrti se rodí ego a jeho vědomí – pouze pro účel přežití a ochrany. Smrt nebo idea smrti je iluze daná pouze limity našeho vědomí.

 

Berte ego jako ochranný kokon, který má být nakonec odhozen. Unifikované pole může být vi-zualizováno jako zářivá mřížka spoj ující všechny živé bytosti ve svém energetick ém poli lásky. Možná přiléhavě popisují toto všezahrnující pole slova Longfellowa: „Proud (paprsek) trvalé krásy, který proniká vším a všechno se v něm sjednocuje.“

 

Titul mé dizertační práce z roku 1988 – „The Unified Field“ – byl ve finále soutěže pojednání vzta-hujících se ke spirituální psychologii – později jsem ho ale z marketingových a propagačních dů-vodů změnil na „Radical Therapy“ (Odevzdejte se lásce auzdravte se vsedmi lekcích, ne v sedmi letech). Nyní kniha vyšla v elektronické podobě jako eBook pro Kindle.

 

Mým původním úmyslem bylo použít titul „The Unified Field“, ale propagační důvody převládly a kniha byla vydána pod názvem „Radical Therapy“ (Odevzdejte se lásce a uzdravte se v sedmi lekcích, ne v sedmi letech) v roce 2002 – kombinovala jak hlavní témata mé dizertace, tak mých prověřených sedm sebeuzdravovacích sezení.

 

Posledních dvanáct let jsem strávil prověřováním jejích základních principů se svými klienty – zejména s bojem veteránů s PTSD (Posttraumatic Stress Disorder, posttraumatická stresová po-rucha), kteří byli připoutáni knenávisti a zabíjení, kteří všichni četli tuto knihu a používali sedm se-zení během svého individuálního uzdravovacího procesu.

 

Asi 66 veterá nů v aktivní službě se zúča stnilo kurzů Band of Brothers Healing the Wounded Heart s překvapivou úspěšností 60% zlepše ní ve všech 21 symp tomech PTSD, zejména klidu mysli, vděčnosti a schopnosti dávat a přijímat lásku.

 

Kurz Band of Brothers č. 11 v roce 2012 byl kulminací a potvrzením, že jsem byl nyní účasten v tomto plánu lásky, když jsem vykonal c estu s pěti veterány z Války v zálivu jejich nejhlubšími strachy, hněvy a rozhořčeními do místa lásky, radosti a vděčnosti a nové šance v životě.

 

Abyste si to nevykládali chybně, kurzy uzdravování zraněného srdce pracují se znovuotvíráním uzavřených srdcí pomocí vděčnosti a odpuštění; pohledu na svůj život jako na hledání a ne boj, a pochopení, jak každý partnerský vztah hrál vjejich životní cestě svoji roli, aby nakonec našli, při-jali a oslavili své autentické „já“ i svoji způsobilost plně milovat apřijímat lásku – akaždý, opravdu každý může tuto cestu absolvovat.

 

Stephen Hawking napsal „musí být něco zár oveň jednoduchého a hlubokého ve velké teorii Unifikovaného pole“ – a co by mohlo být jednodušší a přesto hlubší než láska.

 

Záměrem knihy v jejím papírovém i elektronickém vydání je uzdravovat a informovat vás – pro-tože v ní najdete nejen ověřený postup sebeuzdravení, ale také těchto 12 základních pravd, které mohou změnit vaše vnímání světa.

 

Zdroj: http://www.veteranstoday.com/2014/04/05/the-12-truths-of-rolands-unified-field-now-on-kindle/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar