Tipy a inspirace

A+ A A-

Co vidí šaman v psychiatrické léčebně

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

„Z šamanského pohledu signalizuje duševní porucha ,zrození léčitele‘,“ vysvětluje Malidoma Patrice Somé. Takže duševní poruchy jsou duchovní nouzové situace, duchovníkrize,a měloby se s nimizacházet jako s pomocí léčiteli při jeho zrození. To, na co se na Západě nahlíží jako na duševní chorobu,lidé kmene Dagara(http://en.wikipedia.org/wiki/Dagara_people) považujíza „dobrézprávyz jinéhosvěta“. Osoba procházející krizí byla vybrána jako médium pro sdělení zprávy komunitě, která má být předána z duchovní sféry.

„Duševní choroby, poruchy chování všeho druhu, signalizují skutečnost, že dvě běžně nekom-patibilní energie se spojily do společného pole,“ říká dr. Somé.

 

Tato narušení nastávají, když se osobě nedostane pomoci při vyrovnávání se s přítomností ener-gie z duchovní sféry. Jednou z věcí, která dr. Somé překvapila, když poprvé přijel do Spojených států v roce 1980 studovat, bylo, jak tato země zachází s duševními chorobami (http://www.bib-liotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrypsychiatry.htm).

 

Když byl jeho spolužák poslán na psychiatrii kvůli „nervové depresi“, dr. Somé ho šel navštívit. „Byl jsem zcela šokován. Bylo to poprvé, když jsem stál tváří v tvář tomu, co zde dělají lidem,
vykazujícím stejné symptomy, které jsem viděl v naší vesnici.“

 

Co dr. Somé ohromilo, byla skutečnost, že pozornost věnovaná takovým symptomům, byla za-ložena na patologii, na myšlence, že tento stav je něco, co musí být zastaveno.
To bylo zcela opačné, než jak na stejnou situaci nahlíží jeho kultura.

 

Když se rozhlížel po strohém a chladném nemocničním pokoji po pacientech, z nichž někteří byli ve svěracích kazajkách, někteří byli viditelně pod silnými léky, jiní naříkali, říkal si:

 

„Tak takhle se s léčiteli, kteří se snaží “narodit„, zachází v této kultuře. Jaká je to pro společ-nost ztráta. Jakou ztrátou je, že osoba, která je konečně uváděna do kontaktu se silami z jiného světa, je takto ničena.“
Dalo by se to říci i tak, možná srozumitelněji pro západní mysl, že my na Západě nejsme ško-leni jak poznávat existenci psychických fenoménů, duchovního světa, natož jak s ní zacházet.
Ve skutečnosti jsou psychické schopnosti očerňovány a jejich nositelé považováni za nemocné

(http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_psycho.htm).

 

Když se energie z duchovního světa objeví v západní duši, je tato osoba zcela nepřipravena na jejich integraci nebo vůbec na jejich existenci. Výsledek může být děsivý. Bez správného kontextu a vhodné pomoci se zvládnutím průlomu z jiné úrovně reality je taková osoba z praktického po-hledu choromyslná, šílená.

 

Velké dávky antipsychotik problém ještě prohlubují a brání integraci, která by mohla vést k roz-voji duše a růstu individua, přijímajícího tyto energie.

 

V nemocničním pokoji viděl dr.Somé množství „bytostí“ navěšených okolo pacientů, „entit“, které jsou pro většinu lidí neviditelné, ale šamani (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_chaman.htm) a psychotici je mohou vidět.
„Tyto bytosti jsou příčinou krize v těchto lidech,“ říká.

 

Zdálo se mu, že tyto bytosti se pokoušejí odstranit ztěl pacientů, s kterými se chtějí spojit, pod-ávané léky a jejich účinky, což ještě zvyšovalo bolest pacientů v celém procesu.

 

„Ty bytosti si počínaly téměř jako nějaký bagr v energetickém poli lidí. Dělaly to velice intenzivně a nelítostně a lidé při tom hlasitě naříkali.“
Nemohl v tomto prostředí zůstat a musel odejít.

 

V tradici kmene Dagarů komunita takov ým osobám pomáhá uvést do sou ladu energie obou světů – duchovního světa, s kterým se spojuje, a vesnicí a komunitou.

 

Taková os oba je pak schopná slouži t jako most mezi s věty a pomáhat živ ým infor macemi a uzdravováním, které potřebují.
Takže duchovní krize končí narozením dalšího léčitele.

 

„Vztah jiného světa s naším světem je určitým typem sponzorství,“ vysvětluje dr. Somé. „Znalosti a schopnosti pocházející z tohoto druhu spojení jsou převážně přímo poskytovány
z jiného světa.“

 

Bytosti, které zvětšovaly bolest pacientů v pokoji v psychiatrické léčebně, se vlastně pokoušely spojit se s pacienty za účelem předat jejich prostřednictvím zprávy do našeho světa.

 

Lidé, kteří byli pro s pojení s nimi vybráni, nedostávali žádnou pomoc nebo as istenci, jak být mostem mezi světy, a bytostem, které se pokoušely toto spojení navázat, v tom bylo bráněno.

 

Důsledkem je další zvětšení původních potíží (tzv. „duchovní poruchy“) a překažení zrození no-vého léčitele.

„Západní kultura trvale ignoruje rození léčitelů,“ konstatuje dr. Somé.

 

„Důsledkem toho je snaha „jiného světa“ pokoušet se navazovat kontakty s co nejvíce lidmi, aby si získali alespoň něčí pozornost. Dá jim to více práce.“

 

Duchové jsou přitahováni k lidem, jejichž smysly nebyly otupeny (např. farmaky). „Citlivost je hodně vnímána jako určité pozvání ke spojení,“ poznamenává.

 

Ti, u kterých se vyvinou tzv. duševní poruchy, jsou ti, co jsou hodně citliví, což je v západní kul-tuře vnímáno jako přecitlivělost. Původní kultury to takto nevnímají a v důsledku toho se takoví lidé ani sami nepovažují za přecitlivělé.

 

Na Západě „je to přílišným zatížením jejich kulturou, která je tak ničí“, dodává dr. Somé. Frenetické tempo, neustálé „bombardování“ smyslů a násilná energie, které charakterizují zá-
padní kulturu, mohou citlivé lidi zahltit.

 

Schizofrenie a cizí energie

Schizofrenii provází speciální „vnímavost pro tok obrazů a informací, které nemohou být ovlá-dány“, říká dr. Somé.

 

„Když tato situace nastane (tok obrazů a informací) v okamžiku, který si osoba sama nezvolí, a zejména když nastane s obrazy, které jsou děsivé a vzájemně si odporující, osoba dostane zá-chvat „šílenství“.“
V takové situaci je zapotřebí pomocí šamanské praktiky (známé jako „sweep“) předně oddělit energii té osoby od vnějších cizích energií, aby tyto mohly být odstraněny z individuální aury. Od-straněním cizích energií z energetického pole osoba již nezachycuje záplavu informací a není tak již důvod, aby byla zděšená a rozrušená, vysvětluje dr. Somé. Potom je možné této osobě po-moci sladit se s energií ducha, který se snaží proniknout z jiného světa a umožnit zrození léčitele.

 

Blokování tohoto úsilí je příčinou vznikajících problémů. „Energie léčitele je vysoká,“ dodává.

 

„Je-li blokována, může říslušnoup osobu „spálit“. Je to jakoátkér spojení. Pojistky „hoří“. To může být opravdu děsivé ado jisté míry chápu, proč západní kltura preferuje uzavření těchto osob do psychia-trické léčebny. Ty potom naříkají akvílí ajsou uzavírány dosvěracíkazajky.Je to smutný obrázek.“

 

Znovu – šamanský přístup spočívá v práci na sladění energií tak, aby nenastalo zablokování, po-jistky „nehořely“ a osoba se mohla stát léčitelem, což je prvotní smysl toho všeho.

 

V tomto bodě je však nutné poznamenat, že ne všechny duchovní bytosti, vstupující do ener-getického pole osoby, jsou zde s úmysly podpory léčitelství.

 

Jsou však i negativní energie, jejichž přítomnost v auře člověka je nežádoucí. V takových pří-padech se šamani snaží je z aury odstranit a nikoliv pracovat na propojení a sladění těchto diso-nantních energií s energiemi osoby.

alex: šílencem v Usa, léčitelem v africe

 

Aby ověřil, že šamanský pohled na duševní poruchy je platný jak vzápadním světě, tak i v původních kulturách, dr.Somé vzal pacienta zpsychiatrické léčebny ssebou zpět do Afriky, do své vesnice.

 

„Byl jsem puzen svou vl astní zvědavostí zjistit, zda je pravdivý univerzální pohled, že duševní choroba může být spojena se sladěním a spojením s bytostí z jiného světa,“ říká dr. Somé.
Alex byl osmnáctiletý Američan, který trpěl psychotickou poruchou od svých čtrnácti let.

 

Měl halucinace, sklony k sebevraždě, a procházel obdobími nebezpečně vážných depresí. Byl v psychiatrické léčebně a dostával mnoho farmaceutik, ale nic mu nepomáhalo.

 

„Rodiče zkusili všechno možné, aleneúspěšně,“ říká dr.Somé. „Už nevěděli, co by ještěohlim udělat.“ S jejich svolením vzal dr. Somé jejich syna do Afriky.

 

„Po osmi měsících v Africe se stal Alex zcela „normálním“,“ konstatuje dr. Somé.

 

„Byl dokonce schopen účastnit se s léčiteli na jejich léčitelské praxi, sedět snimi celý den a po-máhat jim, asistovat jim v tom, co se svými klienty dělali. V mé vesnici strávil asi čtyři roky.“

 

Alex tam zůstal ze své vlastní vůle a volby, ne proto, že by potřeboval sám být dále léčen. Cítil se podle svého vyjádření mnohem bezpečněji v té vesnici, než v Americe.

 

Aby uvedl svoji energii a energii té bytosti z duchovního světa do souladu, prošel Alex šaman-skými rituály k tomu účelu navrženými , ačkoliv to bylo mírně odlišné od r ituálů, pou žívaných u kmene Dagarů.

 

„Nenarodil se ve vesnici, takže musel být použit trochu jiný postup. Ale výsledek byl podobný, i když rituál nebyl přesně stejný,“ vysvětluje dr. Somé.

 

To, že sladění energií umožnilo Alexovo uzdravení, bylo pro dr. Somé důkazem, že spojení mezi jinými bytostmi a „duševní chorobou“ je opravdu univerzální.

 

Po rituálu začal Alex sdílet zprávy, které měla sním spojená duchovní bytost pro tento svět. Bo-hužel lidé, kterým tyto zprávy předával, neuměli anglicky (dr. Somé byl v tu dobu jinde). Celá tato zkušenost však přivedla Alexe k tomu, že šel studovat psychologii na univerzitu.

 

Po čtyřech letech se Alex vrátil do USA, protože „zjistil, že všechny věci, které měl udělat, udě-lal, a ve svém životě se mohl tak posunout dál“.

 

Poslední, co o něm dr. Somé slyšel, bylo, že Alex úspěšně dokončil psychologii na Harvardu. Dříve by si n ikdo nepomyslel, že by vůb ec byl schopen ukončit alespoň středoškolská studia, natož získat vysokoškolský diplom.
Dr. Somé shrnul, o čem celá Alexova duševní choroba vlastně byla:

 

„Snažil se něco sdělit. Bylo to nouzové volání. Jeho posláním a smyslem života bylo být léčite-lem. Říkal, že tomu nikdo nevěnoval pozornost.“

Poté co viděl, jak byl šamanský přístup úspěšný vpřípadu Alexe, usoudil dr. Somé, že duchovní bytosti se projevují na Západě stejně tak, jako v jeho komunitě v Africe.

 

Ale základní problém zatím přetrvává, odpověď na něj musí být nalezena zde, nikoliv cestová-ním na bezmála druhý konec světa.

 

Musí existovat způsob, který při trochu větší pozornosti i jiným aspektům než patologii v této celé zkušenosti povede k možnosti vytvořit i zde vhodný rituál, aby se těmto lidem pomohlo.

 

Touha po duchovním spojení

 

Společný jmenovatel, který dr. Somé zaznamenal v „duchovních poruchách“ na Záp adě, je „velmi stará energie po našich předcích, která byla umístěna do stáze (stagnace) a v dané chvíli se aktivuje v určité osobě“.

 

Jeho prací je pak vysledovat ji zpět, jít zpět v čase a objevit, co je to za energii (ducha). Ve vět-šině případů je propojena s přírodou, zejména s horami, nebo velkými řekami, říká.

V případě hor, jako příklad k vysvětlení tohoto fenoménu, „je toduch hory, který kráčí ruku v ruce s osobou, a důsledkem je časoprostorová deformace, která zasahuje osobu, v ní zachycenou“.

 

Co je zapotřebí je spojit nebo sladit tyto dvě energie, „aby se osoba a duch hory stali jedním (ztotožnili)“. Za účelem dosažení takového spojení nebo sladění provádí pak šaman určitý rituál.

 

Dr. Somé má za to, že „se s podobnou situací setkává v Americe tak často proto, že většina „látky“ této země je tvořena energií strojů, což má za následek odpojení a oddělení všeho minu-lého. Před minulosti můžete utíkat, ale nemůžete se před ní schovat“.Dávný duch předků z přírodního světa přichází na návštěvy.

 

„Není to až takproto, že by to chtěl ten duch, ale proto, že to chtějí určité osoby,“ říká. „Duch unás vidí „volání“ po něčem velkém, po něčem, co byučinilo život smysluplným, ana to pak reaguje.“

 

Toto naše „volání“, o kterém sami ani nevíme, reflektuje „silnou touhu po hlubokém spojení, spojení které přesahuje materialismus a vlastnění věcí a přechází do skutečných kosmických di-menzí. Většina této to uhy je podvědomá, ale pro duchy není mezi vědomým a podvědomým žádný rozdíl. Reagují na obojí.“

 

Jako součást rituálu pro splynutí energií hor a lidí, jsou ti, kdo přijímají „energii hor“, vysláni do hor-ských oblastí podle vlastní volby,kde najdou kámen, který k nim promlouvá. Tento kámen přinesou zpět pro zbytek rituálu apotom si ho ponechají jako polečníka,s mnozí ho inosí neustále s sebou. „Přítomnost kamenu je velmi důležitá při ladění vnímavosti osoby,“ poznamenává dr. Somé.

 

„Vnímají všechny druhy informací, které mohou využít, takže je to jakoby dostali určité konkrétní vedení z jiného světa, jak mají žít svůj život.

 

Je-li to „energie řeky“, ti, které volá, jdou k řece, a poté, co hovoří s duchem řeky, si najdou v řece svůj kámen, s kterým si pak nadále počínají stejně, jako v případě „ducha hory“.

 

Lidé si myslí, že se v takové situaci musí udělat něco výjimečného,“ říká. „Ale obvykle to není pravda. Někdy je to opravdu tak jednoduché, jako přinést kámen.“

 

Posvátný rituální přístup k duševním chorobám

Jedním z darů, který může šaman západnímu světu přinést, je pomoci lidem znovuobjevit rituál, který zde bohužel velmi chybí.

 

„Odstoupení od rituá lů může být de vastující. Z duchovního pohledu je rit uál nevyhnut elný a nutný, má-li člověk žít,“ píše dr. Somé v knize Ritual: Power, Healing, and Community.

 

„Říci, že r ituál je potřebný v industrializovaném světě, je nedostatečné. Viděli jsme i u mých vlastních lidí, že je pravděpodobně nemožné bez něj žít život v plném duševním zdraví.“

 

Dr. Somé necítil, že by rituály z jeho tradiční vesnice mohly být snadno přeneseny na Západ, takže během let své šamanské praxe zde navrhnul rituály, které vyhovují výrazně odlišným po-třebám této kultury.

 

Ačkoliv se rituály mění vsouladu se zúčastněným jednotlivcem nebo skupinou, zjišťuje, že je po-třeba mít některé rituály zcela obecně.

 

Jeden z nich pomáhá lidem objevit, že jejich strádání pochází ztoho, že jsou „voláni bytostmi z ji-ného světa ke spolupráci vuzdravování“. Rituály jim umožní zbavit se strádání apřijmout to volání.

 

Další potřebný rituál souvisí s iniciací (zasvěcením). V původních kulturách celého světa jsou mladí lidé při dosažení určitého věku zasvěcováni do dospělosti. To, že takové zasvěcení na Zá-padě chybí, je součástí krize, ve které se lidé nyní nacházejí, říká dr. Somé.

 

Nabádá komunity, aby daly dohromady „kreativní energie lidí, kteří mají tento druh zkušeností, aby se pokusili vytvořit nějaký alternativní rituál, který by je mohl alespoň začít z této krize vyvádět“.

 

Další rituál, který opakovaně promlouvá k potřebám lidí, kteří se na dr. Somé obracejí o pomoc, je udělat společný oheň a potom do něj vložit předměty, symbolizující problémy, které si lidé nosí v sobě… „Může to být např. hněv a frustrace vztahující se k předkům, kteří zanechali odkaz (dě-dictví) zabíjení a zotročování, nebo cokoliv jiného, s čím nyní musí jejich potomek žít,“ vysvětluje.

 

„Pokud se k nim přistupuje jako k věcem, které blokují lidskou představivost, smysl života té osoby amožná i vnímání života jako něčeho, co lzezlepšit, pak má smysl začít přemýšlet vpojmech jak přeměnit tyto bloky na cestu, která může vést k něčemu tvořivějšímu a více naplňujícímu.“

 

Příklad problémů s předky souvisí s rituály, které navrhl dr. Somé a které jsou zaměřeny na vá-žnou dysfunkci západní společnosti a na proces „vyvolání osvícení“ v účastnících. Existují tak ri-tuály zaměřené na předky, a dysfunkcí, na kterou míří, je masové odvrácení se od předků.

 

Někteří z duchů, kteří se snaží projít (jak bylo popsáno výše), mohou být „předci, kteří se chtějí spojit s potomky ve snaze vyléčit to, co nebyli schopni udělat, když byli ve svém fyzickém těle“.
„Dokud nenastane rovnováha mezi živými a mrtvými, pokračuje chaos,“ říká.

 

Lidé z kmene Dagara v ěří, že pokud taková nerov nováha existuje, je povinnos tí živých l éčit své předky, Pokud tito předkové nejsou léčeni, jejich nemocná energie bude pronásledovat duše těch, kdo jsou za pomožení jim zodpovědní.“

 

Rituál se zaměřuje na uzdravení vztahů s našimi předky, jak pokud jde okonkrétní problémy jed-notlivých předků, tak i v širších kulturních souvislostech existujících v naší minulosti.
Dr. Somé zažil výjimečné léčebné účinky těchto rituálů.

 

Zaujmutí posvátného rituálního přístupu kduševním chorobám spíše než zacházení s postiženou osobou jako s patologickým případem dává dotčené osobě – a určitě i společnosti jako celku – příležitost začít se na to dívat rovněž tímto způsobem,což povede „k přemíředalších příležitostí ari-tuálních iniciativ, které mohou být velmi, velmi přínosné všem přítomným,“ uzavírá dr. Somé.

 

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/esp_chaman_24.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar