Tipy a inspirace

A+ A A-

KAŽDÝ SI TVOŘÍ SVŮJ VLASTNÍ SVĚT II.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V tobě je příčina všeho, cokoliv se děje v životě tvém. Dospěješ-li k plnému vědomí svých probuzených sil vnitřních, dovedeš utvářet svůj život úplně podle své vůle. Každý si tvoří svůj vlastní svět (dokončení z minulého čísla).

 

images

 

V každém z nás je příčina toho, co nás potkává. Každý má v moci rozhodovat o tom, co se mu děje. Čím kdo žije ve svém světě neviditelném, myšlenkovém, to se uskutečňuje v jeho světě hmotném, viditelném.

Strachem ničeho nezískáme, ale všeho můžeme pozbýt. Mysli, že můžeš. Zasaď tu myšlenku jako sémě do svého vědomí, ošetřuj a pěstuj ji, a myšlenka ta pomalu vzklíčí a bude si sbírat síly ze všech stran. Soustředí tvou duševní sílu, která je doposud rozptýlená a málo užitečná, učiní ji silou kladnou a činnou. Budeš-li to činit vážně a v pevné víře, přijde brzy čas, kdy všechen strach pozbude v tobě půdy a staneš se silnou věží a pánem okolností. Poznání, že moc duchovní působí v nás a námi, jako ve všech věcech a všemi věcmi, vede k optimismu. Optimismus vede k síle. Kdo Božství učinil svým středem, nejen přežije každou bouři, ale vírou, vědomou silou, která je v něm, bude čelit bouři tak klidně a vesele, jakoby stál pod jasnou oblohou. Ví, že vše spočívá v rukou Božích.

Čím více člověk poznává, že jeho podstatou je duch, a podle toho žije, tím více předčí silou toho, kdo se považuje pouze za bytost tělesnou.

Dospěl-li člověk k poznání pravé své totožnosti, své jednoty s Moudrostí a Mocí vše pronikajícími, mohou se mu zjevit zákony vyšší, než které zná duch obyčejný. Těch zákonů pak používá. Lidé vidí výsledky a jsouce omezeni, nazývají je zázraky, a o člověku, který koná zdánlivě nadpřirozené ty skutky, mluví jako o bytosti nadpřirozené. Ale i oni by mohli konati „nadpřirozené" skutky, jako bytosti nadpřirozené, kdyby se otevřeli poznání těchto zákonů a tím v sobě uskutečnili tytéž schopnosti a síly.

Buď věren nejvyšším ideálům duše své a nedej se ovládati zvyky, mravy nebo libovolnými lidskými pravidly, která se nezakládají na mravních zákonech.

Tajemství nejvyšší síly záleží prostě ve spojení zevnějších prostředků se Silou, působící z nitra. Otevřeš-li se silám vnitřním, budeš malířem velkým a ne prostředním. Nemůžeš nikdy dát trvalé podoby inspiracím vyšším, než jsou ty, které přicházejí tvou duší. Aby ti přišly vyšší inspirace tvojí duše, musíš ji otevřít Nejvyššímu Zdroji všech inspirací. Jsi knězem nebo jiným učitelem náboženství? Čím více se osvobodíš od teologických dogmat a čím více se otevřeš Božskému duchu, tím více budeš sám prorokem.

Veliké skutky, které vykonal Ježíš, nebyly nic výjimečného, byly přirozenými a nutnými následky jeho duševního stavu. Říkal o nich, že jsou v souladu s nezměnitelným řádem. Nevydával je za zvláštní, jedinečné úkony, nýbrž za výsledek stavu, jehož může dosáhnout kdokoliv chce.

Potřebujeme lidi, kteří by nás nejprve učili jak žít. Život nutně předchází smrti. Je také jisto, že víme-li jak žít a žijeme-li podle toho, co víme, smrt sama sebou bez přípravy bude kupodivu krásná. To jest jediný způsob, kterým je možno se na ni připravit. Náboženství je právě tak částí lidské duše, jako lidská duše částí Boha.

Tím, jak sebe sama ceníš, bude se řídit účinnost tvé práce v každém oboru. Pokud žiješ pouze ve světě hmotném a rozumovém, ukládáš si meze, jež tě budou svírat, pokud budeš tak žít. Jestliže si však uvědomíš a uskutečníš svou jednotu s Nekonečným Životem a Mocí a otevřeš se jim, aby mohly na tebe působit, seznáš, že jsi začal docela nové období života, a pocítíš v sobě sílu stále vzrůstající. A bude pak pravda, že síla tvá je jako síla deseti, protože tvé srdce je čisté.

Myslí-li člověk za všech okolností ustavičně na svůj zdar, vybavuje síly, které mu dříve nebo později přivodí zdar.

Pomni, že v tobě a s tebou působí táž Nekonečná Moc, která ve vesmíru vše tvoří a řídí, táž Nekonečná Moc, která řídí nesčetné soustavy světové v prostoru. Vyšli svou myšlenku, myšlenka je síla a má tajemnou moc netušené účinnosti, trvej na té myšlence, nenech ji slábnout a neustále ji zavlažuj pevným očekáváním. Tím dáváš takřka oznámení do „duševních novin", které bude mnohem čitelnější, než jakékoliv jiné oznámení. Stihne-li tě neštěstí, nermuť se jím, využij věci, jak je možno, a očekávej vždycky lepší budoucnost. Trvati v tomto stavu mysli znamená uvésti v činnost jemné a tiché neodolatelné síly, které dříve nebo později uskuteční ve hmotné formě to, co je dnes pouhou myšlenkou. Ale myšlenky mají tajnou moc a když jsou správně zasety a pěstovány, jsou semenem, z něhož vyrůstá hmotná skutečnost.

Vsugeruj si úspěch. Vmysli se v příznivé poměry. Říkej si, že zanedlouho v nich budeš. Říkej si to klidně, ale pevně a v důvěře. Věř v to neochvějně. Očekávej to, zavlažuj myšlenku tu ustavičně očekáváním. Budeš pak jako magnet přitahovat to, po čem toužíš. Neboj se sugesce, stav si tak ideál, který počne brát na sebe hmotnou podobu.

Abys k sobě přivolal co nejlepšího ti může dát svět, musíš nejdříve pojmout, osvojit si duchem, vše, po čem toužíš, a v duchu to žíti. Všechny tzv. fantazie jsou skutečnosti a síly neviditelných prvků. Žij duchem v paláci, jsi-li dole, klidně a vytrvale mysli, že jsi nahoře. Reptáním a závistí zbytečně vybíráš kapitál z bankovního účtu svých duševních sil.

Víra, naprostá víra je jedním zákonem pravého úpěchu. Poznáme-li, že zdar nebo nezdar je v člověku a že nezávisí na podmínkách zevnějších, nabudeme moci, která změní rychle zevnější podmínky v činitele zdaru. Utvoříme v sobě střed tak silný, že přivoláme v sobě okolnosti, jaké si přejeme. Pevně-li utvoříme a podržíme ten střed, bude se zdáti, jakoby všechny věci šly nám stále vstříc. Kdo dospěl k poznání vyššího života, nemá již touhy hromadit příliš velké bohatství. Čím více poznává, že je bohat uvnitř, tím menší cenu má pro něho bohatství zevnější. Kdo dospěl poznání, že ze zdroje ve vlastním nitru může čerpati moc, kterou přivolává a uskuteční kdykoliv v rukou svých dost prostředků k ukojení všech svých potřeb, takový člověk pak nalezl své království a ví, že když je nalezl, všechno ostatní mu bude plnou měrou přidáno.

Souhrn a podstata myšlenek vyslovených v této knize jest: Veliká ústřední pravda lidského života jest živě si uvědomit svou jednotu s Nekonečným Životem a plně se otevřít tomu božskému přílivu.

„Já a Otec jedno jsme," pravil Mistr. Rovněž pravil: „Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, on činí skutky."

„Otec můj až doposavad dělá, co já dělám." Jinými slovy: můj Otec vysílá sílu, já se jí otevírám a působím spolu s ní.

Uvědomte si svou jednotu s životem Otcovým! Uvědomíte-li si tuto jednotu, naleznete království, a naleznete-li království, dostane se vám pak všeho ostatního.

Mnozí lidé jsou velice zotročeni tím, co nazýváme svazky příbuzenskými. Mějte však na paměti, že našimi příbuznými nejsou nutně ti, kdo jsou s námi spojení krevními svazky. Našimi pravými příbuznými jsou ti, kdo jsou nám nejblíže rozumem, duchem. Ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. Ta učí, že ani život tělesný se neudržuje jedině potravou hmotnou, nýbrž že spojení člověka se Zdrojem Nekonečným určuje do velké míry stavbu činnosti našeho těla.

Indický mudrc Manu říká: „Kdo v duši své cítí Nejvyšší duši všech bytostí a zachovává klidnou mysl vůči nim všem, dosáhne nejvyššího blaha."

Athanasius řekl: „I my se můžeme stát Bohy žijícími v těle." Velkou základní pravdou v náboženství Kwakerů je vnitřní světlo, Bůh v duši lidské přímo mluvící tou měrou, jak se duše Jemu otevřela.

Všichni proroci, věštci a mudrci se stali tím, čím byli, přirozeným způsobem. Poznali a uvědomili si svou jednotu s Životem Nekonečným. Můžeme být svými nejlepšími přáteli nebo nejhoršími nepřáteli. Budeme-li přáteli všeho, co je v nás nejvyšší a nejlepší, budeme přáteli všech lidí.

Uvědom si svou jednotu s Ním. Zpočátku ti poslouží, uchýlíš-li se každý den do klidu; tam klidně a důvěřivě si přej, aby vědomí se zmocnilo tvé duše. Otevíraje se jemu, budeš cítit klidnou, pokojnou, osvěžující sílu, která uvede ve vzájemný soulad tělo, duši i ducha. Žij v něm bdě, pracuje, přemítaje, chodě, usínaje. Zahal se v plášť svých myšlenek a uvědomuj si, že Duch Nekonečného Života, Lásky, Moudrosti, Míru, Moci a Hojnosti tu všude tě vede, opatruje, chrání a řídí.

Znám osobně lidi, kteří uvědomivše si svou jednotu s Životem Nekonečným a podrobivše se docela jeho božskému vedení vešli úplně v toho království. Žijí prostě u vědomí své jednoty s Mocí Nekonečnou, ničeho nemají nedostatek. Ti lidé nebyli na rozpacích, co a jak činiti. Nemají starosti, poněvadž jsou si stále vědomi, že vyšší síly je vedou, a jsou proto prosti zodpovědnosti. Dospěje-li člověk k plnému vědomí své jednoty s Nekonečným Životem a Mocí a žije-li stále v tomto vědomí, všechno ostatní se dostaví samo. Život takový poskytuje tolik jasu, krásy a radosti, co jich zná jen život spojený s Mocí Nekonečnou. Nebe sestoupí na zemi, nebo lépe země se vznese k nebesům. Slabost a bezmocnost vyměníme za sílu, žaly a vzdechy za radost, úzkosti a starosti za víru, toužení za splnění. Tak dojdeme dokonalého míru, moci a blahobytu.

To je pak bytí v souzvuku s Nekonečnem.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar