Tipy a inspirace

A+ A A-

BABÁDŽÍ MODERNÍ JOGÍN

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Vyprávění o Bábadžím, jednom z nejznámějších jogínů historie, ústy Paramhansy Jóganandy, je úryvkem z knihy „Životopis jogína", kterou u nás vydalo nakladatelství Aquamarin (dokončení z minulého čísla).

 

images

 

A tak se část vědecké veřejnosti zaměřila na bagatelizaci a zesměšňování tohoto fenoménu předstírajíc, že mladí studenti astronomie běhají po nocích v polích a vytvářejí kruhy v obilí. Ostatně stává se to vždy, když věda není schopna vyřešit nastolený problém.

Obrazce se však vyskytují stále krásnější a složitější. Pátrání po inteligentních tvůrcích obrazců v obilí (a nejen v obilí) tedy neustává. Druhů agrosymbolů je mnoho a může existovat více způsobů jejich vytváření. Nejvíce probádali zatím tento fenomén vědci angličtí. Zjistili množství zajímavých a neuvěřitelných skutečností:

Obrovský piktogram trojúhelníkovitého tvaru u Basbury Castle z 16.7.1991 tzv. „Matka všech piktogramů" překvapil odborníky souvislostmi s posvátnou geometrií i dávnými znalostmi alchymistů. Jeho obsahem je podle J. Michella kosmický zákon, soubor numerických, geometrických a hudebních harmonií.

Vzápětí objevený „Mandlový chlebíček" z 13.8.1991 u Cambridge vyvolal pozornost matematiků i přírodovědců zdejší univerzity. Podle nich je nemožné, aby se takový obrazec vytvořil bez počítače. Jde o symbol chaotického přechodu z jednoho matematického řádu do řádu vyššího. Vědecký časopis New Scientist uvedl, že tento 56 metrů dlouhý piktogram je fraktál, známý jako Mandelbrotův diagram - důležitý prvek teorie chaosu. Nelze jej bez počítače ani nakreslit, natož tedy vytvořit na poli. Je tedy naivní si myslet, že tvoření agrosymbolů je činností lidí.

Gerard S. Hawkins, profesor astronomie v Bostonu, objevil čtyři nové matematické teorémy, všechny se vztahem k diaktonické stupnici, a pátý všeobecný teorém, který je údajně „společným jmenovatelem" všech obrazců v obilí. Letecké snímky agrosymbolů jsou podrobovány počítačové analýze.

V Německu do středu piktogramu umístili nádrž s destilovanou vodou a zjistili, že molekulární struktura vody vytvořila kresbu ve tvaru tohoto piktogramu; jako by si voda zapamatovala informaci, obsaženou v energetickém poli obrazce.

Vznik kruhu v obilí, nad nímž rotovaly tři žluté koule a obilí se pokládalo ve směru jejich letu, zdokumentovali v Anglii. Sledování vzniku obrazců v obilí velkou vírovitou spirálou dole se otáčející zaznamenali v Anglii, Belgii i Polsku.

Lidé, ocitnuvší se v místě vzniku piktogramu, popisují náhlou změnu situace - mlhu, spoustu drobných vírků jako ve sklenici vody, vysoké tóny zvuků, připomínajících Panovu flétnu. Jiní hovoří o obří vlně, která projela obilím obrovskou rychlostí a obilí se poskládalo.

U radioteleskopu v Chilboltonu se 17.8.2001 objevila v poli odpověď na poselství lidstva, odeslané do vesmíru v binárním kódu před 27 lety. Druhý obrazec tamtéž však představoval cosi jako odpověď!

Nikdy nebyly objeveny žádné skutečnosti o Babádžího rodině nebo rodišti fakta tak drahá srdci kronikáře. Jeho řečí je zpravidla hindština, ale konverzuje snadno v kterémkoli jazyce. Přijal prosté jméno Babádží („Ctěný otec"); jiné uctivé tituly, které mu dali žáci Láhirího Mahášaje, jsou Mahámuni Babádží Mahárádž (nejvyšší extatický světec), Mahájógí (nejvyšší z jogínů), TrambakbábáŠivabábá (tituly Šivových avatárů). Záleží na tom, že neznáme otcovské jméno mistra osvobozeného už na Zemi?

„Kdykoli vysloví kterýkoli uctívač s úctou jméno Babádžího", řekl Láhirí Mahášaj, „přitáhne na sebe okamžité duchovní požehnání."

Neumírající guru nenese na svém těle žádné stopy věku; zdá se, že není starší než pětadvacetiletý mladík. Babádžího krásné, silné tělo se světlou pletí a středního vzrůstu a váhy vyzařuje pozorovatelnou záři. Jeho oči jsou tmavé, klidné a něžné; jeho dlouhé lesklé vlasy mají barvu mědi. Velmi zvláštní je, že Babádží je mimořádně podoben svému učedníku Láhirímu Mahášajovi. Podoba je tak nápadná, že Láhirí Mahášaj mohl být v pozdějších letech považován za otce mladistvě vyhlížejícího Babádžího.

Svámí Kebalánanda, můj světecký učitel sanskrtu, strávil s Babádžím jistý čas v Himaláji.

„Mistr, který nemá sobě rovného, se pohybuje se svou skupinou v horách z místa na místo," řekl mi Kebalánanda, „v jeho skupince jsou i dva vysoce pokročilí američtí žáci. Když Babádží pobude na některém místě nějaký čas, řekne: Déra danda utháó (Zvedněte svůj tábor a hůl!). Nosí symbolickou dandu (bambusovou hůl). Jeho slova jsou pokynem, aby se skupinka okamžitě přesunula jinam. Nepoužívá vždycky meto dy astrálního stěhování; někdy jde pěšky z vrcholku na vrchol.

Druzí mohou Babádžího uvidět nebo rozpoznat jenom když si to přeje. Je o něm známo, že se různým uctívačům zjevil v poněkud rozdílných podobách někdy bez vousu a kníru, jindy s nimi. Protože jeho nechřadnoucí tělo nevyžaduje žádnou potravu, jí mistr zřídka. Ze společenské zdvořilosti vůči úředníkům, kteří ho navštíví, přijme občas ovoce nebo rýži uvařenou v mléce a přepuštěném másle.

„Vím o dvou úžasných událostech z Babádžího života," pokračoval Kebalánanda. „Jeho žáci seděli jedné noci kolem velkého ohně, který plál k védské oběti. Mistr najednou uchopil hořící poleno a lehce s ním udeřil čélu, který byl blízko ohně, do holého ramene.

To bylo kruté, pane, namítl Láhirí Mahášaj, který byl u toho. Chtěl bys ho raději vidět, jak před tvýma očima shoří podle určení své karmy na popel?

S těmito slovy položil Babádží svou léčivou ruku na zmrzačené rameno. Osvobodil jsem tě dnes od bolestivé smrti. Lehká bolest z ohně uspokojila karmanový zákon.

Při jiné příležitosti vyrušil Babádžího posvátný okruh příchod cizího muže. S překvapivou obratností vyšplhal na téměř nepřístupnou římsu u mistrova tábora.

Vy jste jistě Babádží, pane. Mužův obličej se rozzářil nevyjádřitelnou úctou. Už celé měsíce po vás pátrám mezi těmito nedostupnými útesy. Prosím vás snažně, přijměte mě za svého žáka! Když veliký guru neodpovídal, ukázal muž na kamenitou propast u svých nohou. Jestli mě odmítnete, skočím z této hory. Život nemá pro mne žádnou cenu, pokud nemohu získat vaše vedení na cestě k Bohu. Tak skoč! řekl Babádží nevzrušeně. Nemohu tě v současném stadiu vývoje přijmout.

Muž se okamžitě vrhl přes útesy. Babádží přikázal svým otřeseným učedníkům, aby přinesli cizincovo tělo. Když se vrátili se zmrzačenou mrtvolou nahoru, vložil na ni mistr svoji božskou ruku. Muž otevřel oči a v pokorné úkloně se složil k nohám všemohoucího světce.

Teď už jsi připraven stát se mým učedníkem, usmál se Babádží zářivě na vzkříšeného čélu. Složil jsi odvážně těžkou zkoušku. Smrt už se tě nedotkne; jsi teď jedním z nesmrtelného zástupu. Potom pronesl svůj obvyklý pokyn k odchodu a celá skupina zmizela z hory."

Avatár žije ve všudypřítomném Duchu. Proto může Babádžího motivovat k tomu, aby si od století k století ponechával svou fyzickou podobu, jediný důvod: touha dávat lidstvu konkrétní příklad jeho vlastních možností. Kdyby člověku nebylo dopřáno spatřit božství v podobě z masa a krve, zůstával by obětí těžkého klamu máji, že svou smrtelnost nemůže překonat.

Ježíš znal od počátku průběh svého života; neprocházel všemi jeho epizodami kvůli sobě, ani kvůli nějakému karmanovému donucení, nýbrž jedině aby pozvedl hloubavé lidské bytosti. Jeho čtyři učedníci a zpravodajové, Matouš, Marek, Lukáš a Jan, zaznamenali to nepopsatelné drama pro příští generace.


Babádží

Pro Babádžího neexistuje relativita minulosti, přítomnosti a budoucnosti; od počátku zná všechny fáze svého života. Ale přizpůsobil se omezenému chápání lidí a mnoho skutků svého božského života předvádí v přítomnosti jednoho nebo více svědků. Tak se stalo, že byl u toho jeden žák Láhirího Mahášaje, když Babádží usoudil, že dozrál čas, aby vyhlásil možnost tělesné nesmrtelnosti. Svůj slib přednesl před Rámgopálem Mazumdárem, aby vešel ve známost jako inspirace jiným hledajícím srdcím. Velcí hovoří a účastní se zdánlivě přirozeného běhu událostí jedině pro dobro člověka, jak řekl Kristus: „Otče...věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal."

Při mé návštěvě v Ranbádžpuru mi Rámgopál, světec, který nespal, vyprávěl o svém zázračném prvním setkání s Babádžím.

„Občas jsem opustil svoji izolovanou jeskyni, abych poseděl ve Váránasí u nohou Láhirího Mahášaje," zahájil Rámgopál své vyprávění. Jednou o půlnoci, když jsem mlčky meditoval ve skupině jeho žáků, vznesl mistr překvapivou žádost.

Rámgopále, řekl, jdi hned ke koupacímu ghátu Dašamédha! Brzy jsem došel na to odlehlé místo. Noc byla projasněna svitem měsíce a třpytících se hvězd. Když jsem chvíli seděl v trpělivém mlčení, upoutala moji pozornost  veliká deska u mých nohou. Zvolna se zvedla a odhalila podzemní jeskyni. Když kámen zůstal jakýmsi neznámým způsobem zavěšen ve vzduchu, vznesla se z jeskyně v levitaci vysoko do povětří zahalená postava mladé a nanejvýš krásné ženy. Obklopena měkkou aureolou se spustila zvolna přede mne a zůstala stát, pohroužena do vnitřní extáze. Konečně se pohnula a řekla jemným hlasem: Jsem Mátádží, Babádžího sestra. Požádala jsem jeho i Láhirího Mahášaje, aby dnes v noci přišli do mé jeskyně pohovořit si o záležitosti velkého významu.

Nad Gangou letělo rychle mlhavé světlo; jeho podivný třpyt se odrážel na temné hladině. Blížilo se víc a víc, až se s oslňujícím zábleskem objevilo po boku Mátádží a okamžitě se zhustilo v lidskou podobu Láhirího Mahášaje. Pokorně se sklonil k nohám světice.

Než jsem se stačil vzpamatovat ze svého údivu, ohromil mě znovu pohled na vířící masu mystického světla cestujícího po obloze. Planoucí vír rychle klesl dolů, přiblížil se k nám a zhmotnil se v tělo krásného mladíka, kterým byl, jak jsem ihned pochopil, Babádží. Vypadal jako Láhirí Mahášaj s jediným rozdílem byl mnohem mladší a měl dlouhé, světlé vlasy.

Láhirí Mahášaj, Mátádží i já jsme poklekli ke guruovým nohám. Když jsem se dotkl jeho božského těla, vzrušil každé vlákno mé bytosti éterický pocit blažené nádhery.

Požehnaná sestro, řekl Babádží, mám v úmyslu odhodit svou podobu a ponořit se do Nekonečného proudu. Svatá žena se na něho tázavě zadívala.

Už jsem zahlédla tvůj záměr, milovaný mistře. Chtěla jsem o něm dnes hovořit. Proč bys opouštěl své tělo?

Jaký je v tom rozdíl, jestli si na oceánu svého Ducha obléknu viditelnou nebo neviditelnou vlnu? řekl Babádží slavnostně. Nikdy neopustím své fyzické tělo. Zůstane vždy alespoň pro malý počet lidí na této zemi viditelné. Tvými ústy pronesl své přání Pán.

Není-li v tom žádný rozdíl, nesmrtelný guru, pak prosím, neopouštěj nikdy svou podobu!

Staň se!

Když jsem s posvátnou úctou naslouchal rozhovoru těchto vznešených bytostí, otočil se velký guru s laskavýn gestem ke mně.

Neboj se, Rámgopále, řekl. Dostalo se ti požehnání, že jsi mohl být svědkem tohoto nesmrtelného slibu.

Když sladká melodie Babádžího hlasu dozněla, jeho postava i postava Láhirího Mahášaje se zvolna vznesly do vzduchu a letěly přes Gangu zpátky. Než zmizeli v noční obloze, obklopila jejich těla svatozář oslňujícího světla. Postava Mátádží odplula k jeskyni a klesla dolů; kamenná deska se sama od sebe zavřela, jako by ji ovládala nějaká neviditelná páka.

Nekonečně povznesen šel jsem zpět do domu Láhirího Mahášaje. Když jsem se v ranním úsvitu před ním sklonil, můj guru se na mne chápavě usmál.

Jsem šžasten společně s tebou, Rámgopále, řekl. Touha spatřit Babádžího a Mátádží, kterou jsi mnohokrát vyjádřil, došla konečně posvátného naplnění.

Ostatní žáci mě zpravili o tom, že Láhirí Mahášaj se od včerejšího večera vůbec nehnul ze svého stupínku.

Když jsi odešel na Dašamédhský ghát, přednesl obdivuhodnou rozpravu o nesmrtelnosti, řekl mi jeden z čélů. Poprvé jsem si plně uvědomil pravdivost veršů z písem, že člověk, který dosáhne sebeuvědomění, se může objevit současně ve dvou nebo více tělech na různých místech.

„Láhirí Mahášaj mi později vysvětlil mnoho metafyzických bodů, týkajících se skrytého božského plánu pro tuto Zemi," uzavřel Rámpogál své vyprávění. „Babádží byl vybrán Bohem, aby zůstal po dobu trvání tohoto světového cyklu ve svém těle. Věky budou přicházet a odcházet a nesmrtelný mistr bude stále přítomen na této pozemské scéně a bude pozorovat drama staletí."

 

Více z této kategorie: « SLUNEČNICE SIONISMUS III »
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar