Tipy a inspirace

A+ A A-

RAMANA MAHARIŠI - SEBE SAMO

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Ramana Mahariši je jedním z nejznámějších a nejuznávanějších indických mudrců minulého století. Soustředil se vždy na hledání odpovědi na otázku „Kdo jsem já?". Stejně zaměřené jsou i jeho následující úvahy.

 

images

 

Jistě, člověk může realizovat Sebe Samo (Self) až žije v manželství nebo ne, nebož Sebe Samo je zde a nyní. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby Sebe Samo bylo něčím, čeho se musí teprve někdy dosáhnout a kdyby bylo něčím novým, nebylo by hodno následování. Nebož to, co není přirozené, není ani trvalé. Říkám však, že Sebe Samo je zde, nyní, jediné.

Mysl je nepromokavým pláštěm.

Práce, konaná s připoutaností, je poutem, kdežto práce konaná odpoutaně se konatele netýká. On je o samotě i když pracuje. Zaměstnat se vlastní povinností je pravým klaněním se... a přebývat v Bohu je jedinou pravou ásanou.

Kdyby vám to bylo souzeno, otázka by vůbec nevznikla. Nic se neděje bez Božího dopuštění. V tomto životě je běh našeho chování určen naším prárabdha karmanem. Jestliže dovedete zůstat tichý, aniž byste se něčím jiným obíral, pak je to velmi dobré. Jestliže to nelze dokázat, pak být klidný nenese žádný užitek vzhledem k seberealizaci. Pokud je člověk nucen být aktivní, až se nevzdává pokusů realizovat Sebe Samo.

Jste teď zrozen? Proč myslíte na jiné zrody? Pravá skutečnost je taková, že není ani zrodu ani smrti. Až ten, kdo je zrozen, myslí na smrt i na její zmírnění.

Znal jste snad své příbuzné před jejich narozením, že je chcete znát po jejich smrti?

Proč si myslíte, že jste hlavou rodiny? Odejdete-li z domova jako žebravý asketa, budou vás zase pronásledovat myšlenky, že jste asketou. Vaše mysl vás bude pronásledovat, až zůstanete doma nebo odejdete do lesa. Ego je zdrojem myšlenky, je tvůrcem těla i světa a způsobuje, že si myslíte, že jste hlavou rodiny. Zřeknete-li se domova, nahradíte představu, že jste hlavou rodiny, představou, že jste asketa, a prostředí domova prostředím lesa. Ale mentální překážky vám zůstanou. Změna prostředí nepomáhá. Jedinou překážkou je mysl, tu je třeba překonat, až doma nebo v lese. Je-li to možné v lese, proč by to nemohlo být možné doma? Nač tedy měnit prostředí? Můžete usilovat i nyní, až jste kdekoliv.

Pocit „já pracuji" je překážkou. Tažte se sebe sama: Kdo pracuje? Nezapomínejte, kdo jste! Pak vás nebude práce poutat, bude probíhat samočinně. Neusilujte ani o práci, ani o zřeknutí. Vaše úsilí je poutem. Co se má stát, stane se. Je-li určeno, abyste nepracoval, nebudete moci pracovat, ani kdybyste se o to sebevíc snažil. Je-li určeno, abyste pracoval, nebudete se moci práci vyhnout a budete nucen se jí chopit. Přenechte tedy vaše úsilí Vyšší Moci, nemůžete se zříkat ani setrvávat na základě vlastní touhy či volby.

Sebe Samo je vše. Jste snad oddělen od Sebe Samo nebo může práce pokračovat bez Sebe Samo? Je všeobecné, univerzální, takže všechny činnosti budou pokračovat až se budete snažit v nich pokračovat či nikoliv. Práce bude pokračovat sama sebou. Krišna pravil Ardžunovi, že si nemusí dělat starosti s usmrcením Kuruovců byli již zabiti Bohem. Nebylo na něm, aby se rozhodoval pro boj a sužoval se tím, nýbrž aby dovolil své přirozenosti, aby provedla vůli Vyšší Moci.

Hledět si Sebe Samo znamená hledět si práce. Protože se ztotožňujete s tělem, myslíte si, že práce je vykonávána vámi. Ale tělo a jeho činnost včetně práce nejsou mimo Sebe Samo. Co na tom záleží, zda si hledíte práce, či nikoliv? Dejme tomu, že jdete z jednoho místa na jiné, nedáváte pozor na kroky, které děláte, a přece jste po čase u cíle. Chůze, jak vidno, probíhá sama o sobě, aniž bychom si jí hleděli. Stejně tak je tomu i s ostatními druhy práce.

Jako náměsíčnost? Přesně tak! Dejme tomu, že děcko spí a jeho matka ho krmí. Dítě jí stejně, jako by bylo bdělé, ale příští den řekne matce: „Mami, včera večer jsem nejedl." Matka i ostatní vědí, že chlapeček jedl, on však říká, že nejedl, protože si toho nebyl vědom. Činnost přesto probíhala. Nebo jiný příklad. Cestující usnul ve voze. Býci během cesty se pohybovali a táhli, někdy stáli nebo se i zbavili jha. O tom všem cestující nevěděl, ale když se probudil, zjistil, že je jinde. Věci na cestě se udály za jeho blažené nevědomosti, avšak cesta už byla u konce. Podobné je to se Sebe Samo u člověka. Vždy bdící Sebe Samo se připodobňuje k cestujícímu, který usnul ve voze. Bdělý stav je představován pohybem býčků. Samádhi je jejich zastavení (protože samádhi znamená džagrat sušupti, tj. býčkové jsou pod jhem ale nepohybují se), spánek je oddělení se býčků od jha, protože spánek je úplné ustání aktivity, což odpovídá uvolnění se od jha.

Nebo si vezměte příklad biografu. Na plátně se promítá nějaká scéna. Pohybující se obrazy však nepůsobí ani v nejmenším na plátno. Divák věnuje obrazům na plátně pozornost. Nemohou existovat odděleně od plátna a přece se plátno přehlíží. Také Sebe Samo je plátnem, na kterém jsou vidět obrazy a činnosti. Člověk si je vědom obrazů a činností, ale není si vědom základní podstaty. Stejně svět obrazů není oddělen od Sebe Samo. Až si je vědom plátna či nikoliv, činnost stejně pokračuje. Promítání filmů se děje pomocí necitných materiálů. Lampa, obrazy, plátno atd. jsou všechny necitné a proto potřebují promítače, citného činitele. Ovšem Sebe Samo je Absolutním vědomím a proto je soběstačné. Je nemyslitelné, aby byl jiný činitel, který by byl oddělený od Sebe Samo.

Funkce těla, které ze sebe mají potřebu operátora, jsou zrozeny v mysli. Ježto tělo je necitné, je citový operátor nezbytný. Poněvadž se lidé domnívají, že jsou džívy, Krišna řekl, že Bůh přebývá v srdcích džívů jako operátor. Ve skutečnosti není džívů a vně mimo ně není operátor, Sebe Samo zahrnuje vše. Je plátnem, obrazy, je vidoucím, hercem, operátorem, světlem, divadlem a vším ostatním. Směšujete Sebe Samo s tělem a představujete si, že jste konateli, herci. Je to stejné, jako když divák, hledící, si představuje, že je hercem filmového představení. Představte si, že by herec chtěl sehrát scénu bez plátna. Stejný je případ člověka, který myslí na své činy odděleně od Sebe Samo.

Činy a stavy záleží na hledisku. Vrána, slon a had užívají jeden úd či část těla ke dvěma různým účelům. S jediným okem se vrána kouká na každou stranu. Slonovi slouží chobot jako ruka i jako nos a had vidí i slyší očima. Řeknete-li, že vrána má oko nebo oči, nebo se zmíníte o chobotu slona jako o ruce či nosu, nebo nazvete zrak hada jeho ušima, vždy to znamená stejné. Obdobné je to s džňáninem. Spící bdění nebo bdící spánek či snový spánek nebo snící bdělost, vše jsou jedno stejné.

Spánek není nevědomostí, je to náš čistý stav. Bdění není věděním ale nevědomostí. Je plné uvědomění ve spánku a úplná nevědomost za bdění. Vaše skutečná přirozenost pokrývá oboje a sahá výše. Sebe Samo je nad obojím, nad poznáním i nevědomostí. Spánek, sen a stavy bdění jsou jen způsoby procházející před Sebe Samo. Postupují, až jste si jich vědom či nikoliv. Ve stavu džňánina se střídají stavy samádhi, bdění, sen a hluboký spánek jako býci, kteří se pohybují, stojí nebo jsou odpoutáni od jha, zatímco cestující spí. Tyto odpovědi jsou z pohledu džňánina. Jinak by tyto otázky nemohly vzniknout.

To je jen překážkou na vaší cestě. Musíte se zbavit myšlenky, že jste džňánin a že máte realizovat Sebe Samo. Vy jste Sebe Samo! Copak bylo kdy, že jste si nebyl vědom Sebe Samo?

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar