Tipy a inspirace

A+ A A-

Budoucnost vědomí (nanotechnologie, manipulace mysli, transhumanismus)

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

„Lidská bytost je částí celku, námi nazývaného Universum (Vesmír), částí ome-zenou v prostoru a času. Zažívá sebe, svoje myšlenky a pocity, jako něco odděleného od „zbytku“ – je to jakýsi typ optického klamu v lidském vědomí. Tento přelud je určitým vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení rozšířením našeho okruhu soucítění tak, aby zahrnul všechna žijící stvoření a celou přírodu v její kráse.“ Albert Einstein

Nemůžete diskutovat o v dnešním světě užívaných nanotechnologiích, aniž byste pochopili něco o transhumanistickémhnutí. Z pohledu této úzké skupiny technologických autokratů mohou být lidské bytosti, tak jak je stvořil Bůh (nebo evoluce, můžete si vybrat) výrazně vylepšené (to si opravdu myslí). Máme být nesmrtelní. Zatímco vítám technologii, která umožní nahradit veterá-novi ztracenou končetinu, určitě ale neplánuji nechat si uříznout svoji pravou ruku a nahradit ji umělou kyber-rukou. Dokonce i lidský mozek by měl podle nich být do roku 2030 „rozluštěn“ a mohl by být zdokonalován nebo i nahrazen. Zní to možná jako fantazie, ale takhle si transhu-manisté představují svět a jeho budoucnost. Toto uvažování stojí u zrodu GMO plodin, eugeniky, a děsivě připomíná spiknutí v kultovním filmu Matrix bratří Wachovských.

 

„Nikdy neposílejte člověka dělat práci stroje.“ Agent Smith, The Matrix

 

V článku publikovaném v časopisu Discovery autorem Kyle Munkittrickem je výstižně popsáno sedm podmínek jak se stát nadčlověkem (trans-human). Je to velice rozsáhlé téma, které by pravděpodobně nešlo pokrýt jediným článkem, a technologie v pozadí se vyvíjejí velice rychle, a jsou velmi přísně střeženy a utajovány. V následujících bodech se pokusím co nejstručněji ze svého hlediska popsat základní záměry (transhumanistického) hnutí:

 

1. Lékařské zásahy (vakcíny, nanočipy, náhrady orgánů ad.) zaujmou místo lidských funkcí – buď je přímo nahradí, nebo je „vylepší“ tak, aby lépe sloužily potřebám oligarchie.

2. Se stárnutím začneme zacházet jako s nemocí, místo přijímání jeho normální funkce v cyklu života – semínko vyroste v rostlinu, rostlina prosperuje, roste a dává úrodu, nakonec odumře a stane se živnou půdou pro další generaci rostlin.

3. Politici budou ve zvyšující se míře omezovat lidská práva tak, že se lidé postupně připodobní strojům. Naše schopnost vnímání už nám byla téměř odcizena, a jakmile bude dostatečně po-tlačena (ačkoliv pravá bdělost, „vědomost“, je univerzální a nelze ji zničit), bude snazší nás řídit, jako dálkově ovládané roboty.

4. Neuroimplantáty a další protetika budou nahrazovat současné biologické součásti a bude to přijímáno jako normální. Genetické inženýrství již dnes mění dramaticky lidský genom. V sou-časnosti testují svoji šílenou vědu na rostlinách a zvířatech, ale lidé jsou další na řadě.

5. Umělá inteligence nahradí lidské poznávání a bude integrována do naší nanotechnologické struktury zabudované do biologického systému. To se postupně vyvine do tzv. rozšířené rea-lity, která může být ovládána vůlí osob rozhodujících o tom, co je pro „nadčlověka“ přijatelné počínání a co ne.

6. Náš průměrný věk dosáhne 120 let, ale poneseme si s sebou to samé vnímání světa, které vytvořilo naše současné problémy. Pokud rázně nezastavíme tyto maniakální technologické plány, bude křehká podstata lidské osobnosti zcela zničena. Zatímco ego je nafouknuto, aby sloužilo „elitě“, zanedbávané a nekultivované ideály jako láska, harmonie, rovnováha v přírodě ap. budou zapomenuty a zničeny. Takže koho pak vůbec bude zajímat, jestli žijeme déle?

7. Reprodukce (rozmnožování) bude probíhat pouze pomocí asistovaných reprodukčních tech-nologií. Přirozený sex a rození se stanou překonaným a pouze historickým fenoménem.

8. Právní struktury budou podporovat to, že „vlastní genetické uspořádání, neurologická skladba, posílení fyzických schopností protetikou a další kybernetické modifikace“ budou omezeny pouze dosaženou úrovní technologie a vlastním rozhodnutím.

9. Naše práva jako „lidstva“ budou kompletně nahrazena právy „osoby“, a posléze bude své-volně upravena definice „osoby“ tak, aby s ní mohlo být zacházeno jako s kyber-otrokem.

Takže je tohle něco, na čem chcete nadšeně spolupracovat? Aby se z vás stal „více než člověk“? To nevadí, že „nejste na palubě“. Jste už postupně transformováni na kyber-člověka bez vašeho souhlasu. Začíná to vnucovanými vakcínami (povinným očkováním) prostřednictvím Billa Gatese a amerických vojenských technologií. Nanočipy do vás dostává již mnoho různých vakcín.

 

Evropská Koalice proti skrytému obtěžování (European Coalition Against Covert Harassment) odhaduje, že již více než 80 % populace bylo „infikováno“ nanotechnologiemi, prostřednictvím chemtrails, vakcín a zubařských zákroků, za účelem ovládání vašich myslí a vašeho chování. Tato organizace již rozeslala dokument Evropskému parlamentu, ve kterém požaduje zastavení:

 

„… zbraňových systémů pracujících na nových fyzikálních principech, používaných k mučení nebo způsobování jiných krutostí, nelidského a ponižujícího zacházení, včetně používání elekt-ronických zbraní, elektromagnetických zbraní, směrových energetických zbraní, geofyzikálních zbraní, frekvenčních zbraní, genetických zbraní, skalárních zbraní, psychotronických zbraní, chemtrailových aerosolových zbraní, poškozujících implantátů, nanotechnologických zbraní, vy-sokofrekvenčních i nízkofrekvenčních zbraní a zbraní využívajících informačních technologií.“

 

Společně jsou nazývány „nové fyzikální mučící zbraně“. Takže to vypadá, že válka o naše vě-domí se už na světovém jevišti opravdu odehrává. Zdá se, že nanočipy v aerosolových chemtrails mohou identifikovat svého hostitele pomocí chemické signatury (značky).

 

Cílem vojenského vývoje probíhajícího od roku 1995 je instalovat schopnosti počítače s mikro-procesory o výkonu gigaflopů do „miniaturních částic“ velikosti jedné molekuly. Nabízí se otázka „Proč to dělají?“. Odpověď může být tak jednoduchá jako „Protože mohou“. Je to všechno o ovlá-dání. Moc ovládat všechno.

 

Zdá se, že tyto nanoč ástice jsou vyráb ěny z monoat omických zlatých částic, a jsou jen rozšířením vojenského principu (paradigmatu) dronů. To není vtip. Když bude ovzduší na-plněno nanočásticemi „chytrých vláken“, může potom systém nazývaný BEAGLE (Applica-tion Programming Interface and High-Performance Computing Librar y for Statistical Phylogenetics) vypočíta t každý pohyb, který uděláte, každou jednu tělesnou funkci, včetně tepu, dechu, hormonální aktivity atd. – za jakým účelem? Podívejte se třeba na toto video čas 1:14 (http://www.dataasylum.com/media-bioapi-chemtrails-references4.html#gamer).

 

Můžete se také podívat na video, ukazující nanoroboty, i když ne zrovna ty nejmenší (http://youtu.be/epgre7JFfYk). V plánu je i předělat celou naši DNA:

 

„Vědci Anirban Bandyopadhyay a Somobrata Acharya z National Institute of Materials Science ve městě Tsukuba v Japonsku sestavili první ultraminiaturní supervýkonný „mozek“ pro nanoro-boty. Pracují jako miniaturní tranzistory, měří dvě miliontiny milimetru a mohou vykonávat 16 ope-rací současně. Využívají tzv. paralelní zpracování dat jako lidský mozek, na rozdíl od sériového zpracování, které obvykle používají počítače.

 

Miniaturní počítače sestávají ze 17 duroquinonových molekul, které fungují jako logická hradla. Vědci sestavili 16 těchto molekul do kruhu a poslední umístili do středu, kde slouží jako řídicí centrum. Celé ústrojí bylo vytvořeno na zlatém substrátu.

 

Vzpomeňte si na film Minority Report– použitínanotechnologického BioAPI,kde jsouvašeplynoucí myšlenkynačítány a vzorkoványsuperpočítačemv reálnémčase, můžetebýt ovládáni, ještě než za-čnete konat, chcete-lisvrhnoutvládu nebo tajně sledovat výročnízasedáníakcionářůMonsanta.

 

Pořád se to dá zastavit. „Měkké“ zabíjení a technologické maskování, které umožňuje vlád-noucí elitě ovládnout základy naší humanity, se dá zastavit. Jste pány svého vědomí – ne vláda, bez ohledu na to jak tvrdě se s námi snaží manipulovat pomocí svých pokročilých technologií. Jsou cesty jak se stát „superčlověkem“ aniž bychom ztratili svoji humanitu. V nedávných zprá-vách ze Science Daily se píše, že bylo prokázáno, že lidskou DNA lze změnit pomocí meditace. Působení genů se zcela změní v pouhých několika hodinách. Proč není tato cesta pro náš svět přijatelnější? Pravděpodobně proto, že se o těchto objevech nepíše a takové informace se po-tlačují, zatímco jste neustále paralyzováni strachem z katastrofických událostí ve Fukušimě a na bojištích a z inscenovaných tragédií po celém světě.

 

Meditujte, a uvidíte za všechny iluze, i za hranice vězení, ve kterých chtějí držet vaši mysl. Na-noroboti mohou být malincí ďábelští vojáci eugenické třídy, ale naše kolektivní vůle je silnější.

 

„Když se vám touto nadlidskou koncentrací podaří přeměnit tyto dva vesmíry se všemi jejich slo-žitostmi do čistých idejí, dosáhnete světa příčin a stanete na hranici spojení mysli s hmotou. Potom budete vnímat všechny stvořené věci – pevné látky, tekutiny, plyny, elektřinu, energii, všechny bytosti, bohy, lidi, zvířata, rostliny, baktérie – jako formy vědomí, tak jako když člověk zavře oči a uvědomí si, že existuje, i když je jeho tělo pro jeho oči neviditelné a je přítomné pouze jako myšlenka.“

 

Paramahansa Yogananda Ch. 43 The Resurrection of Sri Yukteswar

 

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/2014/02/13/nano-bots-mind-control-trans-humanism-future-consciousness/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar