Tipy a inspirace

A+ A A-

Tipy pro úspěšný život v Matrixu

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Jste pány své manifestace a vaše volby mají moc vás osvobodit nebo zotročit, podle vaší volby. Na první pohled se život zdá nespravedlivý a mohli byste si myslet, že jste uvězněni v systému, který vás hodlá „spotřebovat“. Na určité úrovni to je pravda, ale není to nutně jediná realita, kterou můžete prožívat. Svět je bludiště lží. Najít pravdu je hlavním úkolem a není příliš snadné ji rozpoznat.

 

Celý systém byl vytv ořen, aby vás zotr očil způsobem vytváření falešných ideálů. Musíte pochopit, že celý systém je založen na nutnosti smrti a pokud nepodniknete sami kroky ke svému osvobození, zničí vás. Jestli chcete žít úžasný život v hojnosti a osvobozeni od Matrixu, budete se muset vyhnout lžím.

 

Zpochybněte všechno, čemu jste byli učeni, co vám kdokoliv řekl. Nepřijímejte jakékoli ovládací a manipulační teorie.

 

Ano říkejte jen svojí vlastní pravdě a Ne všemu zvnějšku, co vyžaduje vaši podřízenost systému. Bude to komplikované, pokud budete muset např. platit daně a podřídit se podobným věcem.

 

Vždy budete mít určité povinnosti k systému, klíčem je být ve světě ale nebýt jeho součástí. Ne-smíte v jeho prospěch ztratit svoji identitu ani dávat moc jeho lžím.

 

Chcete-li prožívat svobodu a úspěšně žít v Matrixu, zde je pět užitečných věcí k zapamatování:

 

1. Vy sami jste zodpovědní za svůj život

… a tedy i za váš vztah k Matrixu.

 

Matrix je zde proto, protože jste si ho „vmysleli“ do reality. To je jediná logická odpověď a na-bízí naději na svobodu, protože vám dává moc vytvořit si svoji vlastní realitu. Dokud budete smý-šlet jina k, jst e chyceni v systému jako oběť a systém vás začne spotře bovávat, dokud se neosvobodíte nebo nerezignujete (a smíříte se s tím, že zůstanete celý zbytek svého života ne-šťastní).Vesmír je ve skutečnosti zcela spravedlivý a nemůže vám dát něco, co nesouvisí žádným způ-sobem s vaším vývojem. Je-li problémem Matrix, použijte ho jako zrcadlo k pohledu na něco ve vás, co vytváří opakující se zkušenost uvěznění, zotročení a zbavení moci nad sebou.

 

Matrix je sám o sobě entitou, vytvořenou z materiálu v kolektivním podvědomí, a živí se stra-chem, pochybami a nejistotou. Vaše nenávist k systému mu odevzdává vaši energii, a tím i ex-terním bytost em v systému, které pak vy užijí tuto ener gii k vašemu ovlád ání a dalšímu prohlubování stavu pociťovaného uvěznění.

 

Často poslouchám výroky typu „oni to udělali“ nebo „oni to ovládají“.

 

Najděte si čas k prozkoumání, kdo ti „oni“ vlastně jsou. Pokud pochopíte, že tito „oni“ žijí z va-šich vlastních strac hů a nejistot, můžete svoji m ysl i sebe samotného osvobodit z tohoto dra-matu, spojeného se zotročením v Matrixu.

 

Osvoboďte svoji mysl a tělo ji bude násled ovat. Nemůžete uniknout ze systému, pokud vaše mysl není dostatečně připravená na svobodu. Vaše mysl tvoří v každém momentu vaši realitu.

 

2. Je lepší se systémem spolupracovat, než bojovat

Nemůžete ovládat Matrix. Je mnohem větší, než vy a během toho procesu byste „vyhořeli“. Čím více systému odporujete a nesnášíte ho, tím více vás uvězňuje. Realita je poddajná a reaguje na vaše myšlenky, pocity/emoce a „víry“ (přesvědčení). Nemůžete si vybojovat svoji cestu ke svobodě externím odporem, ale můžete přeprogramovat svoji vlastní mysl tak, že vaše vědomí si vyvine schopnost pozvednout se nad podřízenost k systému.

 

Naučte se přijímat to, co je, a odtud „operovat“. To vám ušetří velké množství frustrace, pro-marněné energie, ztracených příležitostí a nakonec i vaše duševní zdraví.

 

Pokaždé, když se snažíte ovládat systém, budete ztrácet energii a tím i vaši schopnost zůstat nad věcí a v hojnosti. Pokud pracujete se systémem, využíváte systém k posílení svojí životní energie (a tím i vaší hojnosti) a neumožníte mu vás ničit.

 

Matrix se pak může stát vaším přítelem, místo abyste ho viděli jako démonickou entitu, připra-venou zničit humanitu. Pokud budete vidět Matrix jako svého nepřítele, díváte se na svoje vlastní démony, projektované navenek. Máte svobodnou vůli vybrat si svoji vlastní cestu.

 

Svoboda je uvnitř („inside job“). Může to znamenat rozdíl mezi prožitím života v dluhu a v hoj-nosti…

 

Dluh je reflexí ztráty energie a moci ve prospěch systému. Hojnost je známkou sebeposílení, svobody a sebeurčení (schopnosti určovat si svůj vlastní osud).

 

3. buďte etičtí

Svoji cestu ze systému nemůžete ošvindlovat.

 

Vesmír pracuje srovnováhou energií (karma – http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia-_astralplane.htm#Karma) a proto svoboda může nastat pouze po vyrovnání předchozích dluhů. Karmické dluhy vytvářejí predispozici, která člověka udělá náchylnějšího k chycení do systému. Pokud jde o žití poctivého a etického života, neexistují žádné zkratky.

 

Viděl jsem dost „pracovníků světla“ obírajících ostatní energeticky i metafyzicky bez jakéhoko-liv zřetele na e tiku, abych si uvědomil, jak zničující m ůže být nedostatek integrity, p okud jde o cestu ke svobodě.
Cokoliv učiníte komukoliv jinému, to se vám časem oklikou vrátí.

 

Každé neetické chování vás vrátí do Matrixu, misto abyste se z něj osvobozovali. Ztratíte také veškerou materiální hojnost, kterou se vám podařilo nashromáždit.

 

Jakákoliv získaná výhoda, o které si myslíte, že jste si ji vydobyli, není skutečná, a může vám být odebrána bez varování přímo „před očima“. Pouze s dostatečnou vlastní integritou máte na-ději na vytvoření vibračního „svatostánku“, svobody od řízeného dramatu a zakotveného stavu hojnosti v moderním životě.

 

Snažte se o dokonalost a bezúhonnost (etickou čistotu) a stanete se imunními i k těm nejex-trémnějším „ranám života“.

 

4. Volte moudře svoji kariéru

Jste-li ve vašem pracovním životě v tzv. „závodě krys“, může vám pomoci uvědomit si skuteč-nost, že i když se dostanete až nahoru, pořád jste jen „vítězná krysa“.

 

Neplýtvejte svojí životní energií honěním se za falešnými sny, které vám nic nepřinesou. Identi-fikace s myšlenkou externího sout ěžení je p ro člověka vyčerpávající a degradující. Ničí rovněž jeho napojení na Zdroj. Přináší jak stavy tzv. vyhoření, t ak i nemoci. Soutěž vytváří mocenské boje, frustrace a ztrátu energie. Zeptejte se sami sebe, chcete-li strávit několik desítek let svého života hnaním se za falešným ideálem.

 

Snažte se pracovat spíše ve spolupracujících a pozitivních prostředích a opustit lidskou oblast soubojů „kdo bude výš“. Vznikající iluze je hluboká a můžete ztratit celý život pokoušejíce se vy-hrát iluzorní závod, na úkor kvality vašeho života.

 

Uvolněte se ze všech situací, které obsa hují falešný pocit soutěžení, a místo toho jděte svojí vlastní cestou. Jediná skutečná potřebná práce je vymanit svoji vlastní energii z tzv. Matrixu, abyste mohli mít svobodu k žití jako plně suverénní bytost. Je na ostatních, aby to dělali ta ké, pokud se k tomu rozhodnou.

 

Zbavit se karmy a realizovat svobodu vlastního bytí může být práce na celý život. Proto se prů-běžně ujišťujte, že nikdy neztrácíte zbytečně čas a energii na špatných místech. Často to vede k tomu, že lidé nakonec opouští svá pracovní místa v Matrixu jednoduše proto, že jsou moc „ná-kladná“ z hlediska ztraceného času a odložené práce na vlastním vývoji.

 

5. neodmítejte peníze

Překonejte svůj odpor, pokud jde o peníze. Nenávist k penězům může o 10 až 20 let prodloužit váš pracovní život.

 

Chudoba zničí vaše tělo a ducha dávno předtím, než budete moci zažít pravou svobodu, kte-rou vám může přinés t finanční a energetická nezávislost na Matri xu. Peníze jsou čistou a ne-utrální energií. Na čem záleží, jsou vaše pocity k nim a váš záměr.

 

Pokud nepřijmete hojnost peněz, udělá to někdo jiný.

 

Už jste se někdy divili, proč mají banky a tzv. elita všechny ty peníze? Odpověď zní, že systém vás naprogramoval tak, abyste peníze nenáviděli a abyste tak zůstali uvězněni v systému, z kte-rého chcete uniknout. V systému, kterému jste na začátku odevzdali svoji moc a životní sílu. Pe-níze mohou výrazně zvýšit vibrace vašeho života nebo vás mohou zruinovat. Co z toho nastane, závisí na tom, jak jste vyrovnaní a jak moc duchovní perspektivu a cíle máte.

 

Pokud chcete odejít z pracovního života ve 40 nebo 45, o 20 let dříve, než je obvyklé, budete asi chtít mít do té doby vlastní dům a auto.

 

Tento druh svobody je možný, ale usítem ho pro sebe chtít avěřit, že je tomožné. Vytvořte si přátelský vztah spenězi, abyste mohli žít život hojnosti,v což bude základemvaší svobody. Svoboda je drahá.

 

Potřebujete vydělávat a lespoň desetinásobek minimální mzdy, abyste mohli být totálně svo - bodní a přitom schopni dále pracovat pro společnost.

 

Pokud si myslíte, že službou pro společ nost je žít v chudobě, uvažte, kolik deštného pralesa byste si mohli koupit a zachránit, kdybyste byli milionáři nebo miliardáři. Takoví lidé mohou udě-lat pro dobré věci za rok více, než někdo se základní mzdou zvládne za celý život.

 

Samozřejmě život není jen o penězích.

 

Důležité jsou i další věci – láska, přátelství, vztahy, zdraví, duchovní význam a vaše napojení na Zdroj, ale pokud všechno ostatní máte (zvládli jste život), dostatek peněz může být požehnáním, pokud nikdy neztratíte svoji perspektivu a cíl.

 

Navažte vztah s penězi z rovnovážné polohy a můžete mít harmonický a bohatý život ve všech oblastech.

 

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_matrix76.htm

 

Pošlete TIP na článek svým přátelům!

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar