Tipy a inspirace

A+ A A-

Je Yahweh Anunnaki? (2)

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Sumérské texty vyprávějí o planetě Nibiru (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_hercolobus.htm), která se pohybuje jako kometa na velmi protáhlé eliptické oběžné dráze s dobou oběhu 3600 let, a o tom, že tato planeta je domovem Anunnaki. Tato planeta je však déle než 3000 let tak daleko od Slunce, že tam vše musí být zmrzlé. Jak mohou v takovém světě žít?

 

Odpovědí může být, že jsou to multidimenzionální bytosti, možná pětidimenzionální. Říká se, že jsou podstatou reptiliáni. My jsme pouze třídimenzionální, tzn. že můžeme vnímat pouze tři prostorové rozměry a v nich také přemýšlet. Zdá se, že Anunnaki nás tak udělali, abychom je nemohli vnímat, dokud se neobjeví v třídimenzionální formě.

 

Tato forma (jejich třídimenzionální tělo) je v dlouhém období, kdy je planeta daleko od Slunce, zjevně déle než 3000 let, v určitém stavu hibernace, a v té době fungují v dalších dimenzích, pro nás neviditelných. V dobách, kdy je planeta blíže Slunci, nás navštěvovali ve své třídimenzionální podobě, a o tom se mluví v sumérských a souvisejících textech, dochovaných na keramických tabulkách.

 

Ve zbývajícím čase nás však ovlivňují neviditelně z jiných dimenzí a chtějí mít pod kontrolou vše na naší planetě amanipulovat nás ve svém zájmu, v politice, řízené vědě (potlačují věci, které ne-chtějí, abychom poznali) a v obchodu.

 

Potřebují ovšem životní energii. Mohli by ji mít z ještě vyšších dimenzí, ale místo toho si ji berou od nás a chtějí si nás udržovat jako určitý druh „dojné krávy“ pro potřebné energie, ale aniž bychom si toho my byli vědomi. Neměli bychom vědět, o co jde.

 

Proč to dělají tímto způsobem? Odpovědí bude, že se oddělili od svého božského zdroje – „zabili“ primární stvo řitele. Proto nemohou o čekávat, že by odtud dostali energii. Ma jí rádi brutalitu – boj, války, násilí, krveprolití a násilnou smrt. Proč? Když lidská bytost umírá násilně, její tělo je je ště plné životní energie (j eho „bater ie jsou n abity“). Tato energie se uvolňuje v čase smrti a Anunnaki ji umějí sbírat. Ale když někdo umírá tak, že postupně chřadne, nebo už je stářím zesláblý, je u něj už těžko nějaká energie „ke sklízení“ (jeho „baterie js ou prázdné“).

 

Navíc se zdá, že se baví tím, že nás manipulují do násilí a válek, jako když si dítě hraje bitvy na počítači. Proto vložili do našich genů agresivitu, ale také charakterové rysy jako poslušnost knad-řízeným a snadné podléhání strachu. Vzbuzovat strach, zejména strach před smrtí, je efektivní prostředek k manipulaci. Když cítíme vztek a nenávist v agresích, nevědomky uvolňujeme své životní energie, stejně, jako když máme silný strach. Poslušnost nás dělá snáze manipulovatelnými k věcem, které ve skutečnosti dělat nechceme.

 

Je také nutné zmínit, že (jako multidimenzion ální bytosti) dobře vědí, co ví jen velmi málo z nás: že ve skutečnosti žádná smrt není. Jenom tě la umírají, a le duše je nesmrtelná. To ale nedělá jejich činy méně krutými… je to jen špatná výmluva. Jsem zvědav, jestli nebude pro mnohé z nich po skončení jejich dlouhých životů karmou stát se dobytkem, pěstovaným pro mléko a maso…

 

Výše uvedené také vysvětluje, proč Anunnaki mají údajně velmi dlouhé životy, v řádu tisíců nebo dokonce desetitisíců let. Ve stavu hibernace jejich třídimenzionální těla nestárnou. Tato interpre-tace textů ze sumérských tabulek se samozřejmě liší od té, kterou prezentuje oficiální věda. Kdo však studuje originální texty (jejichž překlady jsou v univerzitních knihovnách) zjistí, že v nich není nic, co by bylo v zásadním rozporu s touto interpretací.

 

Je to skutečně možné, ale oficiální věda to popírá. Jen málojedinců se na věc dívá z tohoto pohle-du, mezi nejznámější patří Zecharia Sitchin(http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sitchin.htm)[11].

 

Moje kniha „Začalo to v Babylonu“ (Es begann in Babylon)[1] má také tento přístup, ale popisuje několik věcí jinak, než Sitchin – to znamená, že nesouhlasím se vším, co on píše, zejména ne se zjevným „přikrášlováním“ Anunnaki ( Sitchin nerozebír á „primární vraždu“ bohů-stvořite lů Anû a Ti’âmat).

 

Na podzim roku 2007 se říkalo, že Sitchin byl snad uvězněn. Později se ukázalo, že to byl (velmi pravděpodobně) hoax (nebo možná byl tento záměr zrušen a později popřen). Nikdo by asi nebyl překvapen tím, že jsou určití lidé, kteří usilují všemi prostředky o to usvědčit ho jako blázna nebo lháře. Existuje např. web, který prohlašuje, že slova „Anunnaki“ a „Nibiru“ v textech na keramických tabulkách vůbec neexistují. Mám ale k dispozici vědecké pojednání od vědce z oboru etnologie, z kterého vyplývá, že se tato slova v překladech určitě nacházejí[12].

 

Pokud jde o channeling, jsem velmi skeptický, protože je ve lmi těžké oddělit „zrno od plev“, a zcela viditelně je mnohem více „plev“ než „zrna“. Existuje však kniha, která s těmito věcmi pracuje a z které mám (poměrně výjimečně) dobrý pocit: Bringers of the Dawn (http://www.bibliote-capleyades.net/pleyades/esp_pleyades_14.htm) od Ba rbary Mar ciniak[13]. Anunnaki se zde nazývají „lizzies“ (jako zdrobnělina od „lizards“ – ještěrky), protože jsou reptiliáni (http://www.bib-liotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles.htm).

Existuje mnoho informací indikujících, že Anunnaki mají do dneška tajný vliv, zejména prostřednictvím tajných společností sionistů (http://www. bibliotecapleyades .net/esp_ sociopol_z - ion.htm), iluminátů (http://www.bi bliotecapl eyades.net/esp_sociopol_illu minati .htm) a některých řádů Svobodných zednářů (http://www.biblioteca pleyades.net/sociopolitica/soc iopol_m-asonsknightst emplar.htm). V nich jen velmi málo jedinců na úplné špičc e pyramidy ví o propojení s Anunnaki, ale masa lidí, i členů těchto s polků, je udržo vána v nevědomosti. Obávám se, že něco podobného platí již téměř 20 00 let i o katolické církvi (http:// www.bibl iotecaple-yades.n et/esp_vatican.htm ).

„Sklizeň“ životní energie od lidí a zvířat dává smysl krutým praktikám obětí.

Maso samozřejmě nemá pro „bohy“ žádný smysl, ale pro nás neviditelné životní energie ano. To podtrhuje i výše uvedenou poznámku o všech těch vraždách ze Starého zákona, na které může být nahlíženo jako na masové lidské oběti pro „Pána“. Protože životní energie je obsažena zejména v krvi, vysvětluje to také příkazy ke krutým praktikám (provozovaným v různých kultu-rách) nechat zvířata vykrvácet. Krev – nebo spíše životní energie v ní – je pro „bohy“, maso je jen pro lidi.

 

A kdo je pak Yahweh?

Sitchin v jedné ze svých knih [14] pokládá otázku, kdo by mohl být Yahweh. Je také jed ním z Anunnaki?

 

Viditelně se velice pokouší ukázat, že Yahweh není Anunnaki, ale je „bůh“ Anunnaki (jejich Bůh). Jeho argumentace však není příliš přesvědčivá. V mé knize[1] ukazuji, že jeho zdůvodňování lze chápat i jako demonstraci toho, že Yahweh je Marduk, a to je něco, co on chce určitě popřít. Je to otázka úhlu pohledu.

 

Tudíž lze vlastně pracovat s hypotézou, že Yahweh je Anunnaki! A že během jejich fyzické absence na Zemi je něco jako guvernér Anunnaki. To by bylo v souladu s informacemi o jeho od-porné krutosti na jedné straně a výživou Anunnaki naší násilně získávanou životní energii na straně druhé.

 

„Napájí“ Yahweh Anunnaki těmito energiemi ze Země během jejich hibernace?

 

Yahweh potom (spolu s dalšími dvěma, viz výše) zničil Sodomu a Gomoru. Existují náznaky, že se to mohlo stát použitím jaderné exploze (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ancient_atomic.h-tm). Takovou indikací mohou být i určité geologické zvláštnosti v této oblasti. Údajně to bylo uděláno proto, že obyvatelé těchto měst měli sklony k hříchu.

 

Ale Sitchinův výklad textů ze sumérských tabulek říká, že Anunnaki měli v této oblasti základnu pro svoje dopravní spojení s Nibiru (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_hercolobus.htm).

 

Lze získat dojem, že základnu chtěli zničit a zahladit tak veškeré svoje stopy před tím, než v té době ukončí (vzdají) svoji třídimenzionální přítomnost na Zemi. Sinaj byla v té době pro lidi zakázanou oblastí. A odtud Yahweh přišel – je v náboženské historii popisován jako „bůh války ze Sinaje“[2].

 

Záležitost s „hříchem“ by pak mohla být spíše výmluvou… nebo „hříchem“ bylo pobývání v této zakázané oblasti nebo v její blízkosti (takže o ní lidé věděli, což ostatní neměli).

 

V bibli se píše, že Pán seslal na tato dvě města „oheň a síru“. Hebrejské slovo, které je zde překládáno jako síra, je grafit, což spíše znamená dehet (asfalt) a obecně odkazuje na „nehořlavý materiál“[3], což může být dobře spojováno sexplozí. Lotova žena se proměnila v „solný sloup“, když se to sta lo (Gen 19: 26). Ona pochybovala, zastavila se a pohlédla zpět, a tak pravděpodobně bylo již příliš pozdě na její záchranu a její tělo v okamžiku zemřelo a zbělalo od radiace. Pokud jde o „hřích“, rabínské zdroje jako Talmud a Tanach, ale i evangelia, zmiňují nepřátelství k cizincům a odmítání pohostinnosti[15], ale pozdější interpretace tam chtějí vidět požitkářství a zejména homosexualitu. Pokud by bylo pravdou to druhé, proč by mělo být spolu s ostatními potrestáno tolik heterosexuálů a dokonce idětí? Souhrnně – ať už byl hřích jakýkoliv, proč trestat i ty nevinné?
A znovu se dostáváme k nespravedlivé krutosti…

 

A kdo je Ježíšův „bůh“?

V Novém zákoně nám Ježíš představuje božského Otce, který mnohem více „ladí“ s naším očekáváním univerzální lásky a univerzálního dobra.

 

Hovoří také o „Duchu svatém“, který byl mnoha původními křesťany a také Gnostiky chápán jako ženská manifestace Boha. Bůh jako hlavní stvořitel se tak objevuje současně jako muž i žena.

 

První stvořitelé Apsû a Ti’âmat byli popisováni jako pár – hlavní Bůh a hlavní Bohyně. Mohlo by zde být nějaké spojení mezi Duchem svatým a Ti’âmat?

 

Není jednoduché redukovat Boha, o kterém mluvil Ježíš, aYahweh, na společného jmenovatele. K tomu lze zmínit následující citace z Janova evangelia:

 

„Ježíš řekl Židům…“ (8:31)

„… Kdyby Bůh byl váš Otec, milo vali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím… “ (8:42)

 

„Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, po-něvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“ (8:44)

 

O kom tu Ježíš mluvil?
Těžko to mohl být Abrahám, na kterého by se odkazoval (8:39). Abrahámův příběh ve Starém zákoně pro to nedává důvod. Předpokládalo se, že Ježíšzde mluví o Yahweh. Dalo by se namítnout, že osoby, ke kterým mluvil, byly pravděpodobně oddané světským věcem, materialisté a ve své pravé podstatě služebníci Mamonu (boha bohatství). Vtom případě by spíše slovně podpořili svou víru. Je představitelné, že by Ježíš mluvil o Yahweh jako o „ďáblu“ nebo dokonce „satanovi“?

 

Řecký text zde má diabolos, což vlastn ě znamená pomlouvač, hanobitel a to by pr avděpodobně byl vhodnější pře klad. Že Yahweh není hlavní stvořitel, ale jen kmenový bůh Anunnaki, jeden z mnoha, by se mohlo s přihlédnutím k jeho nepopiratelné krutosti zdát i pravděpodobné… Pokud se na to budeme dívat takto, překlad „hanobitel“ by odpovídal.

 

Ale zcela obecně: Chtěl Ježíš učit originální pra vdy a byl proto zabit v zájmu Anunnaki? Chtěl někdo předejít pokusu vrátit lidem pravdu? Infiltroval někdo za tímto účelem církev, když se stalo zřejmým, že nové učení by se nedalo potlačit[16]?

 

Lidé očekávali mesiáše, který by je osvobodil od nadvlády Římanů – ale možná přišel někdo, kdo jim (nám) chtěl ukázat cestu k osvobození od Anunnaki, a nikdo mu ve skutečnosti nerozuměl…hypotéza o Ježíšově misi a křesťanství

 

Na základě pozadí těchto předpokladů jsem došel k následující hypotéze:

 

Ježíš přišel „shora“, vyslán srevolučním poselstvím pro lidstvo a zrozen přímo v oblasti, kde měli Anunnaki svoje centrum. Měli stále neviditelný vliv na lidstvo „zpoza opony“. Ježíš postupně sděloval lidem pravdu, kterou ale oni neviditelní vládcové nechtěli lidem zpřístupnit.

 

Jeho učení o lásce, míru a duchovnosti, stejně jako o lidské nezávislosti, viděli jako hrozbu. On také opatrně učil, že jeho „Otec“ není tím bohem, v kterého lidé věřili. Když už to došlo příliš da-leko, musel kvůli tomu zemřít. Neviditelní vládci doufali, že po jeho smrti budou jeho učení časem zapomenuta.
Ale stalo se, že to bylo jinak.

 

Křesťanství se šířilo, a ukřižováním Ježíše bylo spíše posíleno než oslabeno. Když to neviditelní vládci viděli, zvolilinovou strategii. Zaměřili se na infiltrování tohoto křesťanství a jeho modifikování ke svým vlastním potřebám, aby pro ně již nadále nebylohrozbou, ale sloužilo jejich záměrům.

 

To se istalo a vedlo to ke zformování církve (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_vatican.htm), zatímco původní gnostické křesťanství bylo zapomenuto. Ježíšova učení byla překroucena a zfal-šována. Místo nich přišlo dogma církve askutečný Kristus byl nahrazen falešným „Kristem“. V kaž-dé církvi visí mrtvý Ježíš na kříži s hřeby v rukou a nohou, s trnovou korunou na hlavě azraněním na boku. To je skutečná technika voodoo pro blokování jeho síly.

 

Subliminální zpráva pro nás je: „Ježíš je mrtev. Nyní vládneme my!“

 

Potom byl triumf jeho ukřižování symbolizován umučením a vražedným nástrojem, kterým byl usmrcen – křížem (http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_20.htm )…

 

Kdyby ho bývali pověsili, předpokládám, že by symbolem Dogmatu byl provaz se smyčkou… „Apoštol“ Pavel hrál důležitou úlohu,možná jako nevědomý agent neviditelných vládců. Konvertoval z „Šavla (Saul)“, nepřítele křesťanů, a stal se „apoštolem“ Pavlem, který chytře azáludně modifikoval učení. Tak začalo odcizení, vkterém později pokračoval Konstantin adalší. Ti také usilovali o návrat k předcho-zímu patriarchálnímu uspořádání austupovali od pozitivního přístupu k ženám, který měl Ježíš.

 

Nový sexismus přišel d o křesťanství „zadními vrátky“, tak jak to chtěli mít neviditelní patriarchální vládci. Možnost návratu Bohyně nebyla připuštěn a ženská kvalita Duch a svatého byla opět zapomenuta a všechny tendence kuctívání božské ženskosti byly takticky přesměrovány na Marii (Ježíšovu matku). Ona je samozřejmě uctívána právem, ale její uctívání zároveň slouží ke skrytému odklonu od Bohyně, která je postupně zapomenuta.

 

A kdo je potom aláh?

Islám vznikl asi 600 let po křesťanství a uctívá Aláha jako jediného boha.

 

To slovo vlastně znamená „Bůh“ a proto není ve skutečnosti jménem ale označením (jako „Yah-weh“ také není ve skutečnosti jménem, ale také označením, které znamená „on je“).

Jeden z ústředních základních principů islámského vyznání je: „Není jiného boha kromě „Boha““ (La ilaha illa Allah).
Silně to připomíná Yahweho
„Nebudeš mít jiných bohů přede mnou.“

V hypotéze, že Yahweh se cítil osobně ohrožen křesťanstvím a proto ho infiltroval, si lze představit, že ten samý Yahweh chtěl vytvořit u spřízněných lidí analogické náboženství pod novou denominací (názvem, jako sektu, církev). Z jedné strany proto, aby měl další „kanál“ pro svůj vliv, a na d ruhé s traně proto, aby mohl postavit obě proti s obě ve smyslu Machiavelliho „rozděl a panuj“.

 

Byly i jiné mimozemské návštěvy?

 

Je vyso ce pravděpodobné, že lidé na této pla netě Zemi měli kont akty s mimozemšťany již i dříve. Zdá se dobře možné, že Egypťané (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_egipto.htm), Inkové, Mayové a Aztékové (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_civilandinas.htm) měli takové kontakty a že tito mimozemšťané nemuseli být vždy Anunnaki.

 

Regresní hypnóza s osobami, které kdysi žily v Atlantidě, indikují, že tamější kultura měla styky s mimozemšťany, kteří jim předali určité vyšší znalosti jako druh „rozvojové pomoci“. Zklamaně se stáhli, když viděli, že znalosti byly zneužity. Jeden z klientů (regresní hypnózy) se zažíval jako hybrid mezi mimozemšťany a lidmi, a trpěl diskriminací z obou stran, protože ve skutečnosti ne-vypadal jako pozemšťan, ale ani jako mimozemšťan.

 

Velmi odpornou kapitolou historie lidstva bylo kruté dobytí a zničení všech výše uvedených la-tinskoamerických kultur evropskou yahwistickou kulturou.

Proč to chtěli?

 

Logickou odpovědí asi je, že Yahweh tím směrem lidstvo manipuloval, protože nechtěl žádnou konkurenci ve svém vlivu na lidstvo. Proto to bude souviset s vlivem jiných mimozemšťanů, než Anunnaki, nebo, možná, konkurenčních skupin samotných Anunnaki. Lze předpokládat, že na Zemi byly před manipulací lidského života Anunna ki i jiné kultury (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_18.htm), a že měly v mnoha přípa-dech pozitivní styky s jinými mimozemšťany.

 

V Indii prastaré znalosti do značné míry přežily, což velmi pravděpodobně také souvisí s velmi dávnými styky smimozemšťany. Yahwistické pokusy vymýtit to prostřednictvím britské nadvlády (a předtím ještě muslimských Mogulů) naštěstí nevyšly. Místo toho se znalosti zpřístupnily celému světu, když byly prastaré sanskrtské texty přeloženy do angličtiny.
Jakoby měl plán ne předpokládaný opačný účinek… (ale dnešní obchodní globalizace (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_globalization.htm) indickou kulturu velmi poškozuje).

 

Jsou tedy všichni „bohové“ pouze mimozemšťané?

Jsou autoři, kteří to, zdá se, prohlašují. Ale pravý Bůh-stvořitel jistě není v tomto smyslu slova mimozemšťan, protože – nad rámec toho to konceptu – je všude. Že pak někteří, které stvořil, byli považováni za „bohy“, když přišli odjinud navštívit Zemi, je už jinou záležitostí.

 

Anunnaki chtějí, abychom věřili, že oni jsou našimi stvořiteli!

Anunnaki nejsou našimi stvořiteli!

 

Oni pouze v dávných časech pomocí genetických manipulací (http://www.bibliotecapleya-des.net/ciencia/ciencia_geno ma.htm) vytvořili těla našich předchůdců, ale ne stvořili je z čisté energie, jako to udělal hlavní Tvůrce, když stvořil naše duše.

 

Žádným způsobem nejsou našimi stvořiteli!

 

Pokračování příště…

Redakční překlad ze zdrojového textu: http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah11.htm


Reference

[11] http://www.sitchin.com – jeho knihy v angličtině: http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&rh=i%3Astripbooks%2Cp_27%3AZecharia%20Sitchi n&field10author=Zecharia%20Sitchin&page=1

a v němčině: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=searc halias%3Daps&field-keywords=sitchin&x=0&y=0

[12] Alexander Heidel: The Babylonian Genesis [Babylonská Genesis], 2. vydání, The University of Chicago Press, Chicago IL, 1960

[13] Barbara Marciniak: Bringers of the Dawn [Poslové úsvitu], Bear & Company, Santa Fe, 1992, zdarma v angličtině zde: http://www.bibliotecapleyades.net/pleyades/esp_pleyades-_14.htm

[14] Zecharia Sitchin: Divine Encounters [Setkávání s bohy], 1995: “Endpaper: God, the Extra-terrestrial”, str. 347-380

[15] http://de.wikipedia.org/wiki/Sodom_und_Gomorrha#Interpretationen

[16] Jan Erik Sigdell: Reinkarnation, Christentum und das kirchliche Dogma [“Reinkarnace, křesťanství a církevní dogma”], Ibera, Vienna, 2001, kapitola 11 a 12, anglický překlad zdarma zde: http://www.christian-reincarnation.com/PDF/ChristRein.pdf a zde: http://www.christian-reincarnation.com/PDF/ChristRein2.pdf

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar