Tipy a inspirace

A+ A A-

Odhalení aneb štěstí se obrátilo (na dobrou stranu)

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Když Shakespeare použil tuto jednoduchou frázi „The worm has turned“ (doslovný překlad „červ se obrátil“), věděl, že jeho publikum bude rozumět jejímu významu i znát její původ. Je to hojně užívaná fráze i dnes, znamená změnu stran, na které se „usídlilo“ štěstí, ale málokdo z těch, kdo jí užívají, vědí proč. „Worm“ je běžný termín pro „Dragon“ (drak). V pohádkách létající drak chrlící oheň mohl zpus-tošit pole a vesnice. Být drakovi v cestě znamenalo nevyhnutelnou destrukci. Jaká úleva, když změnil směr (obrátil se).

Nejtajnější agentura americké vlády se zřejmě rozhodla, že „odhalení“ bude v dohlednu umožněno, přes existující, ale tajnou politiku americké vlády, která je proti tomu.

 

Objevily se nové informace. Nyní se zdá, že i když vládnoucí zločinná kabala (Ruling Crime Cabal, dále jen RCC), známá též jako Illumináti, byla proti odhalení mimozemských tvorů a kon-taktů s nimi (dále jen „odhalení“), supertajná organizace, nazývaná Majestic-12, rozhodla, že od-halení bude povoleno.

 

RCC je spolupracující propojení Bushovy zločinné kabaly (Bush Crime Cabal, dále jen BCC, tajná část CIA vedená Bushem 1) a Mezinárodního sionistického zločinného syndikátu (Interna-tional Zionist Crime Syndicate, dále jen IZCS, největší zločinný syndikát na světě, vzniklý v City of London, SSSR a Americe, který má nyní svoji základnu a světové operační centrum v Izraeli). IZCS s pomocí BCC se zmocnily nadvlády nad většinou vlády USA včetně Kongresu, soudnictví a většiny administrativy, a to prostřednictvím svých špionážních front v USA, jako jsou AIPAC, ADL, B´nai Brith, JDL a podobné.

 

Majestic-12 se rovněž zřejmě rozhodla, že k tomuto odhalení musí dojít organizovaně, aby ne-došlo k panice obyvatelstva nebo k narušení běžného sociálního a ekonomického uspořádání.

 

Odhalení povede k větší vstřícnosti k obyvatelstvu, zavedení tzv. „volné energie“ a konci na naftě postavené ekonomiky, což je největší noční můrou RCC.

 

V kontrastu se zjevně novou politikou Majestic-12 k plnému odhalení v řízených postupných krocích je stále vyvíjeno silné úsilí od RCC udržet politiku utajování a nedopustit odhalení. Toto úsilí zabránit odhalení je nyní zdá se odsouzeno k neúspěchu, hlavně vzhledem k narůstajícímu světovému uvědomění, které se spontánně objevuje jako vedlejší produkt Internetu a jeho schop-nosti zprostředkovat informace rychlostí světla. Ale je zde i další důvod toho, že odhalení je velmi blízké.

 

Byly objeveny a vyvinuty systémy využívající tzv. volné energie a jsou připraveny k výrobě a prodeji. Zcela vyřadí energetické systémy na bázi nafty, které ovládají svět.

Majestic-12 se zjevně rozhodl, že nastal čas pro implementaci volné energie, pokud to bude probíhat řízeně. Tzv. volná energie je též známá pod názvy „Zero Point Energy“ nebo „Dark Energy“ nebo „Cosmic Wind“. Má se za to, že ji objevil a byl schopný využít již Nikola Tesla.

 

Již dříve existovaly různé zprávy o jedné skupině mimozemšťanů, tzv. velkých blonďatých (Nor-dics), údajně naléhajících na „plné odhalení“. Byly i další podobné zprávy uvádějící, že jiná sku-pina mimozemšťanů, známých jako „zlí Reptoidi“ (také Dracos), údajně slouží jako poradci určitým vedoucím činitelům RCC a tvrdě tlačí na udržení všeho zcela v tajnosti a nepřipouští žádné odhalení.

 

Zdá se, že RCC je ze všech stran zahnána „do rohu“ s mnoha dalšími tlaky směřujícími proti nim v souvislosti s tím, jak se stále rychleji „provalují“ jejich zločiny proti Američanům a světu a seznamuje se s nimi světová veřejnost.

 

Vrcholoví vládci RCC mají jistě velkou moc, o kterou by mohli během krátké doby přijít, pokud dojde k plnému odhalení a budou uvedeny do praxe energetické systémy s volnou energií (a tedy bez potřeby nafty). Veškerá potřebná technologie je již objevená a připravená k zavedení; brání mu už jen naftařské kartely, které vytvořily smrtící sevření vlád většiny zemí světa.

 

A nyní je zde pozoruhodné zrození stále populárnější rozvojové banky sdružení BRICS, které podpořilo již 170 zemí světa. To je přímá hrozba pro používání amerického petrodolaru jako svě-tové rezervní měny, a pokud se nestane nic nepředpokládaného, bude nakonec pravděpodobně americký petrodolar sesazen a zredukován na bezcenný papír.

 

Byla to RCC, která ovládla oficiální americkou vládu a většinu tajné stínové vlády poté, co zavraždili JFK, MLK a RFK.

 

RCC se rovněž pokusila ovládnout Majestic-12, ale nikdy zcela neuspěla díky silné loajálnosti některých jeho členů, kteří byli vysokými armádními důstojníky a byli známí jako američtí patrioti se silnými morálními a charakterovými vlastnostmi.

 

Je obecně známo, že finanční moc RCC pochází ze soukromé kontroly IZCS nad FED (Federal Reserve System) a jeho neomezeného přístupu ke všem penězům, které jsou emitovány. FED samozřejmě vede „elastické“ účetnictví s žádnými omezeními pro Kongres, dokud jim Kongres schvaluje navyšování falešných dluhů a vybírání úroků a podílů na ilegálních protiústavních fe-derálních daních.

 

Rovněž je obecně známo, že schopnost RCC korumpovat americké ministerstvo spravedlnosti znamenala, že všechno úsilí americké vlády o vymýcení korupce v minulosti bylo zcela zmařeno tím, že BCC ovládla a využívala americký systém tajných služeb, většinou prostřednictvím tajné stínové vlády (Secret Shadow Government, SSG) a svými smlouvami s jistými zlovolnými para-zitickými mimozemšťany (Dracos) o výměně technologií. Je rovněž známo, že RCC používala různé úrovně kompromitace a ovládání lidí od běžného podplácení velkými sumami peněz na různých zahraničních účtech po štědré výplaty formou např. obrovských honorářů za bezcenné projevy nebo vzájemné výhodné virtuální obchody. Často jsou ale uplatňovány i velmi „temné“ metody jako vydírání, odstraňování lidí speciálními týmy i vraždy ženskými sexuálními otrokyněmi s dálkově ovládanou myslí.

 

Bylo to právě údajné propojení Prescotta Bushe a Tesly, které dalo BCC nástroj k zmocnění se SSG. Prescott Bush byl údajně sekretářem/manažérem N. Tesly a také ho zradil. Je rovněž známo, že Prescott Bush byl později uvězněn a obviněn z velezrady za zcizení jeho účtů u Union Bank, a obvinění bylo staženo na základě podepsané dohody, že žádný z Bushových potomků nebude nikdy usilovat o jakýkoliv politický úřad.
Interní zdroje uvádějí, že tuto dohodu ukradl z oddělení národní bezpečnosti jakýsi Sandy Ber-ger. Byl chycen, ale nic moc se nestalo a o tomto důležitém dokumentu se v tisku nic nepsalo. Je obecně přijímáno jako fakt, že prezident Ronald Reagan byl posledním řádně zvoleným pre-zidentem. To znamená, že veškerá legislativa z Kongresu schválená a podepsaná kterýmkoliv dalším prezidentem po prezidentu Reaganovi je neplatná.

 

Vnitřní rozdělení Majestic-12

Někteří zasvěcenci uvádějí, že v Majestic-12 nastalo vnitřní rozdělení. Majestic-12 je supertajná agentura americké vlády, která ovládá a rozhoduje o všech věcech týkajících se mimozemšťanů, výzkumu a implementace mimozemských technologií a kosmických válek, které vlastně spadají pod Národní bezpečnost. Určití „insideři“ uvádějí, že někteří členové Majestic-12 byli proti od-halení „nám lidem“ z důvodů, že by to bylo pro obyvatelstvo příliš traumatické a mohlo by to vy-ústit v selhání důležitých vládních institucí ve snaze udržet svoje funkce. Ale je pravděpodobné, že tito opozičníci mají svoje soukromé důvody, proč držet lidi v nevědomosti.

 

Předpokládá se, že ostatní členové Majestic-12 byli pro odhalení, protože cítí, že tajemství ne-může už být tak jako tak dále udržováno. Rovněž se říká, že některé z vládních institucí selhávají proto, že klíčoví tvůrci politiky oficiální i tajné stínové americké vlády byli ovládnuti skupinou mi-mozemšťanů, kteří tím porušili svoji smlouvu s americkou vládou.

 

Ukazuje se, že první skupina mimozemšťanů, se kterými vláda USA podepsala smlouvu, je ovládána a řízena zlovolnými zrádnými lháři a kosmickými parazity.

 

Někteří členové Majestic-12 se začali domnívat, že ta skupina mimozemšťanů, s kterou byla podepsána smlouva, byla opravdu zrádná, zlovolná a šlo jí jen o její vlastní tajnou agendu. Ale americká vláda tuto smlouvu podepsala začátkem padesátých let minulého století proto, že chtěla získat mimozemské technologie. Museli ale povolit mimozemšťanům přístup k lidem pro odběr krve a vzorků tkání pro genetické analýzy a genetickou manipulaci. Jejich rasa zřejmě pomalu vy-mírala díky degeneraci genů a oni chtěli údajně použít lidské geny k zrenovování a opravení své rasy a k vytvoření jejich vlastní nové rasy transhumáních otroků pro jejich boha Lucifera.

 

Někteří členové Majestic-12 dospěli k názoru, že tato mimozemská agenda byla od základů zlá. A nějak zjistili, že spočívala v záměru upravit Zemi, drasticky snížit populaci o 90% a osídlit Zemi svými vlastními mimozemskými druhy po jejich „opravě“, spolu s novou genetickou mani-pulací vytvořenými androidy/otroky, které si vytvářeli, aby je tito uctívali a sloužili jim.

 

Někteří identifikovali tuto mimozemskou sílu jako Dracos, reptiliány, jinak také Order of the Snake (Řád Hada), kteří mají svoji vlastní rasu androidů jako sluhů, zvanou šedivci (greys), kte-rou si vytvořili genetickou manipulací. Pokud uniklé informace jsou správné, tak tito Dracos fun-gují po mnoho staletí jako mocní zlovolní kosmičtí parazité, jsou interdimenziální, mužští, mohou jíst lidské maso a mohou se pářit s lidskými ženami.

 

Někteří mají za to, že tito Dracos (reptiliání) jsou „padlí andělé“, kteří se prohřešili proti Bohu vše-mocnému a po opuštění svého povoleného místa pobytu přišli na Zemi pářit se s pozemšťankami, zřekli se své nesmrtelnosti duchovních bytostí a stali se „padlými anděly“, zavrženými a očeká-vajícími konečný soud a zničení Bohem všemocným, hlavním Stvořitelem vesmíru. Má se za to, že tito Dracos nenávidějí lidi, vzhledem ke svému blížícímu se soudu a konečnému zničení za opuštění jejich právoplatného místa pobytu a křížení s lidskou rasou.

 

Dále někteří soudí, že tito Dracos napadli Zemi, ovládli její vládní struktury povýšením a „po-svěcením“ jejich rodových linií, aby sloužily jejich potřebám. Výměnou dostali tito posvěcení „vládci světa“ obrovskou moc, bohatství, status a majetek vymykající se všem představám, pokud budou „živit monstra“. Někteří si myslí, že Dracos jsou vlastně interdimensionální „padlí andělé“, jejichž hlavním zájmem je sloužit svému bohu Luciferovi a prosazovat jeho agendu – to, o čem někteří členové Majestic-12 soudí, že je to agenda mimozemská a pro nás škodlivá.

 

Pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že něco jako mimozemšťané nebo jejich antigravitační létací stroje neexistují, je zde velmi unikátní a zcela přesvědčivé video s člověkem, který nemá jediný důvod lhát (https://youtu.be/kZk_Sa3AO2E).

 

Musímezastavit „živení“ monster,která nás jako kosmičtí parazité využívají

Krmení monster znamená dodávat jim negativní energii, kterou potřebují, tvorbou co nejvíce bolesti, utrpení a smrti mezi lidmi. Za tím účelem se organizují války jako masové obětní rituály, věnované těmto Dracos. Vrcholní představitelé RCC (jinak též Denverský kruh dvanácti) prová-dějí dvakrát ročně rituální dětské oběti o satanských svátcích, aby uspokojili své monstrózní pány, kosmické parazity. Existují zprávy očitých svědků, že tito Dracos jsou interdimensionální duchovní bytosti, které jsou nesmírně ďábelské a nenávidí všechny lidi a všechno, co vytvořili a je pro ně cenné.

 

Má se rovněž za to, že tito Dracos žili tisíce let a despoticky dominovali Zemi a parazitovali na ní a na lidech mnoho staletí, přičemž byli občas zahnáni různými opatřeními, planetárními kata-strofami nebo zásadními rozhodnutími Boha všemocného.

 

Někdo mluví o těchto rodových liniích jako o hybridech mimozemšťanů a lidí (např. muž Nephillim a žena lidská). Někteří je nazývají Kenity, nebo potomky Kaina, který dostal moc vládnout zlým silám; mají symbol „Kainova znamení“, což je dvojitý kříž (nebo dvojité X).

 

Je-li to pravda, tak by mohli být nejlépe popsáni jako mimozemšt í parazité, kteří napadli pla-netu Zemi, ustanovili, posvětili a zmocnili vybrané lidské rodové linie, které možná jsou/nejsou hybridy s nimi, a ustanovili a posvětili tyto lidi k vládě nad Zemí v souladu s jejich ďábelskou cizí agendou.

 

Podle tohoto příběhu Dracos vytvořili „Mystérium Babylon“, což je jejich systém babylonské peněžní magie a luciferiánské černé magie, tj. tvorba peněz z ničeho jako „dlužní úpisy“ za úče-lem přesunu bohatství od obyvatelstva k nim (Dracos), a to vytvářením a využíváním zhoubného lichvářství (dluhů, které narůstají takovým způsobem, že nemohou být nikdy splaceny). Tato lu-ciferiánská tajná magická umění byla sdílena pouze se skupinou vybranou z určitých rodových linií, lidí, kteří se ukázali být snadno korumpovatelní a kteří byli ochotní prodat své duše Lucife-rovi výměnou za nepředstavitelnou moc, status, slávu a bohatství.

 

Na okraj, ne všechny mimozemské rasy, které navštívily planetu Zemi, jsou považovány za tak zlé a škodlivé, jako kosmičtí parazité Dracos. Někteří zasvěcenci uvádějí, že planetu Zemi na-vštěvuje až 100 různých mimozemských druhů, z nichž několik se vůbec neodhalí. Zde je video KGB s tzv.„malými šedivci“ (https://youtu.be/XswfEzKE0UQ), o kterých se předpokládá, že jsou androidi nebo nevolníci/otroci a neškodné malé figurky, na rozdíl od „velkých šedivců“, kteří jsou nahlíženi jako ďábelské bestie a sluhové Dracos.

 

A nyní o nejhlubších a nejtemnějších tajemstvích okolo mimozemšťanů

Existují Kosmická pravidla o nastavení Hry, zavedená hlavním Stvořitelem, Bohem všemocným. Tato pravidla omezují možnosti působení Dracos nebo jakýchkoliv jiných kosmických parazitů. Kdyby mohli, Dracos by už dávno zveřejnili své působení ve velkých městech, převzatých hrubou

 

silou, a v plné míře by zavedli svoji anti-lidskou agendu, a bylo by to. Kosmická pravidla Hry však to nepřipouštějí, a pokud chtějí ukrást a vlastnit naše duše, musejí to udělat přes lidi.

 

Dracos to tak dělají pomocí nabídek velmi žádoucích „odměn“, jako je velká moc, status a pre-stiž, bohatství a pozemské radovánky a ozdoby, které mohou získat jen ti nejbohatší a nejúspěš-nější jedinci.

 

Musí ale chtít „prodat své duše“ Luciferovi, tj. vstoupit do celoživotního „pokrevního kontraktu“ s Luciferem, aby mohli tyto extrémní odměny a požitky, upírané běžným lidem, získat.

 

Vím, že to všechno zní tak banálně, ale existuje mnoho osobních svědectví od insiderů, že to tak opravdu je. Důkazy o tom lze nalézt i v mnoha veřejných projevech některých rokových hvězd, které některé rituály Illuminátů veřejně předvádějí. Najdete je i na YouTube.com.

 

Takže to lze shrnout tak, že tito „padlí andělé“ nemohou konat a naplnit svoji agendu pro pla-netu Zemi a lidstvo, pokud nezískají a neovládnou určité klíčové vůdce z řad lidí.

 

Musí vždy pracovat pouze skrze tyto osoby, a pokud nemohou najít dostatečně charakterově slabé jedince, kteří by jim prodali své duše za mamon, jsou potom vytlačováni zpět do temnoty, odkud přišli.

 

A díky lidem jako je Stew Webb, který se náhodně na čas přiženil do rodiny takového „získa-ného“ člověka, víme, kdo jsou aktuálně ti hlavní lidští spolupracovníci, používaní k provádění agendy Dracos. Víme, že je to Denverský kruh dvanácti (třinácti při čarodějnických hodinách, kdy je jejich „boss“ navštěvuje). A jsou i informace o tom, že mívají i další pravidelné nápomocné ná-vštěvy od svých „duchovních vůdců“.

 

Mistrovská hra „cizí“ agendy

„Mistrovská hra“ je tím, čím Dracos získávají a ovládají své klíčové vyvolence, známé jako „King-pins“, a ti vyvolení, kteří byli schopni „vyšplhat“ celou mocenskou/řídicí hierarchií, mohou pak získat nadvládu nad všemi podřízenými. A samozřejmě jsou po vůli svému nejvyššímu pánu. Me-toda, kterou jsou ovládáni, je známý postup „cukr a bič“. Pokud pracují dobře pro svého nejvyš-šího (nazývaného i duchovním vůdcem), dostanou velký „cukřík“ (odměnu), když pracují neefektivně nebo špatně, dostanou „bičem“ (trest a ztrátu). Pokud udělají velkou chybu, jsou od-souzeni k smrti.

 

Jak zastavit systematické pokračování této agendy

Takže pokud chceme zastavit postupné odvíjení agendy Dracos zde na Zemi, řešení je dvous-tupňové. Nejdříve musíme veřejně odhalit, co jsou – kosmičtí parazité, kteří získali, ovládli a po-výšili některé velmi zkažené, zvrácené vrcholné představitele světa, z kterých se stali kriminální psychopati a jsou zamoření démony.

 

Braňte se na všech úrovních drakoniánské mu ovládání mysli, manipulování postojů a oblbování.

 

Druhým krokem je masový odpor proti jejich agendě, odmítáním konzumace jejich pornografie a oblbujících televizních programů a stoprocentní oddanosti životu podle zlatého pravidla, ne toho jejich, ale toho skutečného. Jejich zlaté pravidlo je „zlato vládne“, tzn. ten, kdo má zlato, si může koupit kohokoliv a cokoliv, co chce. Skutečné zlaté pravidlo je „chovejte se ke svým sou-sedům tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám“. Tito vládnoucí elitní devianti nemohou žít podle tohoto pravidla, protože není v jejich přirozenosti.

 

Jakmile se ve společnosti dosáhne kritického množství lidí, převládne duchovní síla Psi. Je to něco jako skupinová mysl, která se projeví na mnoha různých úrovních, aby vytvořila dostatečnou společenskou sílu, něco jako kolektivní svědomí nebo skupinové vědomí, které bude schopné za-stavit Illumináty na všech společenských úrovních.

 

Už to jednou udělali Otcové zakladatelé a může se to stát znovu. Proto Illumináti pracovali tak intenzívně na centralizaci a ovládnutí veřejného vzdělávání a federalizaci všeho, včetně vymáhání práva a základů ustavení Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS, izraelská vojenská policejní oku-pační síla uvnitř USA).

 

Po dosažení kritického počtu lidí a souvisejícího bodu zvratu tak pak může skončit Illuminátská nadvláda nad Amerikou a realizace agendy Dracos prostřednictvím jejich Kruhu dvanácti.

 

Bodu zvratu dosažením kritického počtu lidí nastane, když se dostatečný počet lidí „probudí“.

 

Někteří sociologové si myslí, že kritického množství lidí bude dosaženo, když si alespoň 10 % populace uvědomí současnou endemickou korupci na všech úrovních uvnitř státních a federální vlád, způsobenou kriminálním syndikátem RCC, který vedou Illumináti (Kruh dvanácti).

 

Bude-li dosaženo těchto 10 %, což se již stalo, je pouze věcí času, kdy se nadvláda Illuminátů zhroutí. Pokud se jim nepodaří rychle nastolit zcela policejní stát, jak to udělali v roce 1917 v Rusku (což stálo životy 100 miliónů nevinných Rusů). Nebo jak to udělali v Číně, když instalo-vali Maovu verzi bolševismu, kde se stali zodpovědnými za více než 66 miliónů masových vražd.

 

Nyní jsme v Americe na asi 11 % a pohybuje se to směrem ke 12 %. Na 12 % bude dosaženo bodu zvratu a illuminátský systém masové kontroly mysli lidé přestanou podporovat. Začne být i psychologicky napadán v každé vrstvě americké společnosti.

 

Ano, DHS vedou ti, kdo uskutečňují zmíněnou protilidskou agendu Dracos. Vím, že se to zdá být neuvěřitelné, ale je to tak. Jejich cíl? Proměnit Ameriku v Gazu II, největší světové vězení pod širým nebem, a tyranizo vat, terorizovat a odzbrojovat obyvatelstvo, zbavovat ho ma-jetku, internovat do 750 táborů FEMA a pak systematicky vyvražďovat všechny Američany , kteří nejsou Židé.
Cílem celé agendy je zlikvidovat všechna náboženství kromě toho jejich.

 

Samozřejmě konečným cílem Dracos je postavit světový sionismus proti křesťanství a to zničit, a postavit světový sionismus proti Islámu a nechat je zničit se navzájem. Chtějí zničit všechna svě-tová náboženství kromě illuminátství (Luciferiánství), po čemž bude následovat zničení celého lidstva a vytvoření transhumánních druhů, které jim budou sloužit jako otroci. Potom hodlají do-dělat svoje přeformátování Země, aby ji mohli osídlit různými druhy, vytvořenými Dracos ve spo-lupráci s lidmi ve společných podzemních laboratořích, jako je např. Dulce v Novém Mexiku.

 

Mystérium babylon a babylonská černá magie (luciferská černá umění)

Insideři tradičně odkazovali na tento systém jako na Mystérium Babylon nebo jednoduše po-užívali kódové slovo „the Baby“ s každým, kdo věděl, o co jde, ve společnosti ostatních, kteří ne-byli součástí RCC. Tento systém, Mystérium Babylon, vlastnila a provozovala malá vybraná skupina totálních zasvěcenců, kteří se nazývali Illumináti, nebo „Osvícení“, tzn. „osvícení“ svým bohem Luciferem, kterého uctívali a věděli, že mu vděčí za svoji moc. Brzy se snad už Mystérium Babylon stane minulostí.

 

Vrcholoví představitelé RCC jsou údajně luciferiáni a jsou součástí celosvětového Kultu Smrti (okultní síť používající svobodné zednářství jako roušku a vnější rozhraní), jsou také zapojeni do spolupráce se zlovolnou mimozemskou skupinou Dracos. Toto propojení mezi „velkými še-divci“ a okultismem bylo popsáno Aleisterem Crowlym, který tvrdil, že „šedivci“ procházeli v jeho přítomnosti zdmi pyramidy, ve které byl v Egyptě. Jsou určité informace, že vrcholoví Il-lumináti, členové denverského Kruhu dvanácti, mají všichni své duchovní vůdce, kteří se jim zje-vují během rituálů krvavých obětí i jindy, a mají být Dracos. Jiní si myslí, že to jsou démoni a džinové.

 

Vrcholní činitelé RCC jsou patrně rekrutováni ze známých rodových linií spojených s Lu-ciferem, o kterých někteří předpokládají, že mají vztah ke Kainovi (Kenité).

 

Jsou-li tyto pokrevní linie, ze kterých jsou vybíráni vrcholoví světoví představitelé, aby byli členy RCC, Kenité (potomci Kaina), vysvětlovalo by to, proč mají v oblibě zobrazovánísymbolu dvojitého
kříže (dvě X, jedno umístěné na druhém pootočené o 45 stupňů, sdílející stejný střed, nebo dvě propojená X). Tento dvojitý kříž se nazývá Kainovým znamením a symbolizuje luciferiánské pře-škrtnutí kříže Ježíše Krista, který je úhlavním nepřítelem denverského Kruhu dvanácti.

 

Kdykoliv tento symbol vidíte, uvědomte si, že je to symbol luciferánské autority a naznačuje, že osoba, která ho má na sobě, je součástí nepřátelské agendy Dracos, ať už vědomě nebo nevě-domě. Je to luciferiánský symbol autority, zdůrazňující moc illuminátských pohlavárů vládnoucích světu, plného „hříšných a špatných lidí“.

 

Agenda těchto pokrevních linií, které byly pravděpodobně vybrány a potvrzeny zlovolnou mi-mozemskou skupinou Dracos, byla udržována před veřejností v tajnosti. Je mimořádně škodlivá mimo veškeré představy a její součástí jsou sofistikované metody a technologie k „oslabení davu“ zajišťováním masových úmrtí, to vše za účelem získání a udržení extrémní politické a ekonomické moci nad lidstvem. To vše s největší pravděpodobností s cílem zmenšit lidskou populaci a při-pravit ji podle nejvyšších standardů jako poslušné otroky Dracos.

 

Čiré zlo přesahující veškeré možné představy

Tyto klíčové pokrevní linie, vybrané „padlými“ k získání vyvolených hlavních opor k vládě nad světem v jejich prospěch, jsou proto chráněny dohodou mezi Luciferem a jeho oblíbenci, mezi které patří mnoho dalších nepřátelských a zlých mimozemských ras, ale hlavní řídicí silou byli a jsou Dracos se svými poskoky šedivci (greys). Tyto smlouvy jsou často uváděny jako zdroj tzv. Siónských protokolů.

 

Jsou tyto chráněné pokrevní linie jinou, odlišnou rasou? Někteří tvrdí, že ano, že jsou Kenité, ge-netičtí potomci Kaina, kteří nosí Kainovo znamení jako symbol moci a nadřazenosti nad kýmko-liv jiným. Samozřejmě existuje stará legenda, že Adam a Eva byli svedeni Luciferem v rajské zahradě, z čehož vznikla dvojvaječná dvojčata – Kain, jehož otcem byl Lucifer, a Abel, jehož otcem byl Adam, oba zrozeni najednou.

 

Je-li to pravda, tak by to opravdu vysvětlovalo značnou část posedlosti Illuminátů způsobovat bolestná hromadná úmrtí v dnešním světě a jejich posedlost dělat to co nejhorším možným způ-sobem. A možná by to i vysvětlilo jejich posedlost všemožnými druhy sexuálních perverzí a zvrá-ceností na všech úrovních společnosti včetně jejich vlastních rodin. Zřejmě je v těchto údajně luciferiánskýchpokrevních liniích a jejich vybraných vůdcích něco závažně špatného a neuvěřitelně ďábelského.

 

Z času na čas různí ufologové přicházejí s tím, že není žádné skutečné zlo, jen stíny šedi a in-stinktivní sebeobrana. Není to pravda, čiré zlo není záležitostí morální relativity nebo situační etiky. Když denverský Kruh dvanácti vraždí malé dítě jako rituální oběť a vyřízne a sní jeho srdce, vy-tvářejíce neuvěřitelnou lidskou paniku a utrpení, to je čiré zlo proti čisté nevinnosti. Když tito „vy-volenci“, prodávají svoje duše Luciferovi a obětují svět v naplánovaných a zorganizovaných válkách s milióny mrtvých a zraněných a neuvěřitelným lidským utrpením, to je čiré zlo.

 

Když tito vládci Zla přijdou pro kohokoliv a obětují ho Luciferovi nebo je týrají a mučí umělými nemocemi (to je dnes používáno proti nám všem), to je čiré zlo, a nikdo z těch, koho se to tak či onak týká, to nemůže zpochybnit.

 

Je samozřejmě evidentní, že všichni tito děsiví znásilňovatelé a masoví vrazi jsou zbabělci, a jsou-li jako jednotlivci „zahnáni do kouta“ a fyzicky trestáni, mučeni (tak jak oni zacházejí s „námi“), budou naříkat jako malé děti a dělat a slibovat vše pro to, aby tomu unikli. Jsou ztě-lesněním znásilnění kosmického zlatého pravidla „miluj bližního svého jako sebe samého“ („ne-dělej jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě“).

 

Jejich nejlepším krokem nyní v reakci na vzrůstající uvědomění obyvatelstva, které se proti nim jako jednotlivcům i jako skupině v Americe obrací, by bylo tiše vzít své peníze a zmizet z Ame-riky a přestat navždy s touto svojí činností.

 

Tito lidé utajili vynálezy N. Tesly i dalších, a drželi svět v područí neustálými válkami a minimál-ními prostředky na přežití. Toto zlo musí být vymýceno z planety Země. Ten proces naštěstí již začal. Potřebuje to ale zapojení nás všech, abychom ho urychlili.

 

Částečné odhalení probíhá již déle než 20 let.

 

Během posl edních dvaceti let nas talo podstatné „odhalení“ cestou tel evizních doku - mentárních filmů a pořad ů, knih a víkendových semi nářů a setkán í. Nestalo se ale nic oficiá lního , kromě čes tných pravdivý ch prohlášen í pre zidenta Jimmy Car tera, který byl vážený pro svoji čestnost a integritu, a některých poměr ně zajímavých komentář ů prezidenta Ronalda Reagana.

 

Senátor Barry Goldwater sdílel před svou smrtí s novinářem své zkušenos ti z osobního dotazován í gener ála Curtis e Lemaye na hangár 18 na letecké základně Wrighta Patte r-sona, kde byl v té době generál majorem rezervy USAF. Údajně mu generál Lemay řekl, že kdyby na tom trval, ukázali by mu skutečná těla mimozemšťanů a sděli li fakta o nich, ale že by pak byl velmi detai lně monitoro ván a sledov án po celý zbytek svého života. Usou - dil, že by to za to nestálo, a odeše l s tím, že mimozemšťan é jsou velmi pravděpo dobně velmi reální na základě toho, co mu generál Lemay řekl, když mu radil netrv at na záměru dozvědět se co nejvíce.

 

Byla zahájena spolupráce s jinou skupinou mimozemšťanů, protože Dracos překročili určitou hranici.

 

Planetu Zemi navštívil větší počet skupin různých mimozemšťanů. Většina byli pouze pozoro-vatelé a neměli v úmyslu nám škodit. Ale skupina tzv. Dracos, využívající své speciálně vytvořené hybridy, o kterých se obvykle mluví jako o „šedivcích (Greys)“, jsou nesmírně zlí parazité, kteří vidí Zemi jako svoji (pro převzetí) a lidi, kteří ji obývají, jako svoji kořist. Existují zprávy od respekto-vaných insiderů, že někteří Dracos konzumují lidi jako delikatesu.

 

Ve vesmíru zřejmě existují akceptovaná pravidla hry, stanovenáStvořitelem,bohem všemocným, a jedno z nich je, že žádná skupina mimozemšťanůz tzv. „padlých“ nesmí ovládnout jinou skupinu, jako jsou např. lidé, bez jejího souhlasu. A zdá se, že je další pravidlo hry, že využití štěpení, fúze nebo tzv. volné energie nesmí být použito k vedení války a tyto technologie nesmějí být využívány, pokud by to vedlo k závažné hrozbě pro existenci planety Země popř. dalších částí vesmíru.

 

Začali již tzv. Velcí Bílí (Nordics) zasahovat do zlovolné agendy Dracos?

 

Kdyby dříve zmíněná hrozba akutně nastala, někteří informovaní jedinci mají za to, že tzv. Velcí Bílí (Tall White, Nordics) budou intervenovat různými nenásilnými, spíše obrannými způsoby, aby zajistili, že k ničemu nedojde. Někteří insideři jsou přesvědčeni, že Nordics již mnohokráte inter-venovali a nyní pracují v určitých sektorech americké rozvědky proti šedivcům a Dracos, kteří še-divce řídí.

 

Současná verze, kterou někteří insideři sdělili svým kolegům, je taková, že Dracos překročili ur-čitou hranici využitím svojí illuminátské vládnoucí zločinecké kabaly (RCC) k šíření jaderných zbraní po celém světě. A že je v tajnosti použili a aktivovali např. při bombových útocích na Bali, na budovu Murrah a na dvojčata 9/11/2001. A udělali to i v mnoha dalších případech v průběhu válek na Středním východě i ve Vietnamu, s využitím tzv. mini- a mikro-jaderných bomb a speci-álních neutronových a speciálně zakrytovaných zařízení.

 

O tzv. Velkých Bílých, kteří jsou též nazýváni „Nordics“, někteří říkají, že fungují jako mocná protiváha zlovolným Dracos, kteří jsou považováni za kosmické parazity odčerpá-vající energii a život.

 

Tato skupina mimozemšťanů, nazývaných Velcí Bílí, kterou někteří považují za mnohem přá-telštější a slušnější než Dracos, se nyní údajně spřáhla s nejvyšším ruským vojenským velením a s některými elementy v americkém vysokém armádním velení a/nebo částmi tzv. tajné ame-rické vlády (SSG, Secret Shadow Government). Mohli by se přímo setkávat jak kolektivně s ta-kovými představiteli, tak i jednotlivě ovlivňovat určité osoby, aniž by o tom někdo jiný věděl. V současné době žádnou takovou informaci nemáme, takže nemůžeme s určitostí nic říci, nic-méně někteří informovaní insideři prohlašují, že tato skupina mimozemšťanů je k lidem benevo-lentní a v některých případech jim může pomoci, a myslí si, že lidská rasa je na křižovatce své historie. A je možné, že byla mezi nimi a americkou vládou uzavřena nová, samostatná smlouva prostřednictvím Majestic-12, stejně jako to údajně udělala nedávno pod Putinovým vedením Ruská federace.

 

Vydali Velcí Bílí skupině Majestic-12 a vrcholným představitelům americké vlády poslední varování?

Bylo řečeno, že jejich pohled je takový – buď obyvatelstvo, zejména „My lidé“ („We The Pe-ople“ z americké ústavy) v Americe, vyvineme společný tlak, probudíme se, přerušíme vymývání mozků a myslí, které na nás je uplatňováno a vezmeme si svoji vládu zpět od RCC, nebo zjevně Dracos budou schopni dále prosazovat a realizovat svoje depopulační a destrukční programy na bázi pandemií a omezených jaderných válek na celém světě, což by mělo vést k masovému vy-vraždění zhruba 90 % světové populace.

 

Tento výklad obsahuje zmínku o tom, že Dracos nemohou pokračovat bez průběžného pokra-čujícího souhlasu, poskytovaného lidmi, kteří jsou ale z větší části spící, a teprve se začínají ve větším počtu probouzet díky Internetu (což je něco jako nový Gutenbergův knihtisk). Nemohu s jistotou říci, že tento „příběh“ je pravdivý, ale podporují ho určité dobré důkazy na základě po-četných anekdotických zpráv od uznávaných insiderů.

 

Konec všech tajností zdá se na spadnutí a směřuje to k němu, a zdá se, že na to mají velký vliv právě Velcí Bílí ET, kteří podle určitých názorů vytvářejí na Internetu zájem o tyto otázky.

 

Zdá se, že to opravdu odpovídá současné situaci. Jsou-li zprávy pravdivé, Velcí Bílí nyní pra-cují v pozadí na tom, aby zajistili, že veškeré utajování končí a že tajné zločiny RCC budou plně zveřejněny přes Internet i jinými druhy šíření informací. Je velmi zajímavé, že v poslední době bylo zveřejněno poměrně dost „temných tajných tajemství“ stínové americké vlády (SSG) a bylo prozrazeno mnoho telefonických konverzací a dokumentů, považovaných za velmi tajné. Je mnoho důvodů si myslet, že tento trend bude pokračovat a bude se zrychlovat. Při stávajícím tempu očekávám úplný konec všeho utajování do dvou let.
RCC je zahnána do rohu, v beznadějné situaci, což může vést k provedení více teroris-tických „false-flag“ akcí na území USA.

 

Právě nyní se opravdu zdá, že je RCC zahnána do rohu, zoufalá a schopná uskutečnit další nu-kleární false-flag útoky v Americe za účelem pokusit se obnovit svůj selhávající vládnoucí a ma-nipulační systém. To by byl patrně poslední pokus znovunastolit plnou autoritu jejich systému, který zatím každým dnem eroduje, lépe řečeno směřuje ke konečné havárii.

 

Někteří jsou přesvědčeni, že tato situace začala již v případě nukleárního útoku na Ameriku 11/9/2001. Nyní, když bylo odhaleno, co 11/9/2001 Americe provedli, si snad myslí, že musí věci vyhrotit provedením dalšího, ještě nestoudnějšího a smrtelnějšího false-flag jaderného útoku na Ameriku, dříve než si příliš mnoho Američanů uvědomí, co udělali 11/9/2001.

 

Může pokus RCC použít ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Se-curity, DHS) k paralyzování Ameriky a předpokládá se, že tento pokus selže a vrátí se jim způsobem, který si neumějí představit?

 

Pokud to udělají, očekává se, že se pokusí použít ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) k pa-ralyzování Ameriky a vyhlásí stanné právo. To způsobí vážnou bitvu mezi „námi lidmi“ a těmi lout-kami, vládnoucími RCC pod řízením Dracos.

 

Vyrovnala Majestic-12 své síly s Dracos pokud jde o kosmické zbraně?

Vyvinula Majestic-12 nové zbraňové systémy, které mohou poprvé představovat vážnou hrozbu pro Dracos, pokud by pokračovali se svojí agendou ovládnout a obydlet svět, počínaje Afrikou? Na toto téma bylo už několik anekdotických zpráv, a pokud tomu tak je, tak by to vysvětlovalo, proč mohly nastat údajné změny politiky uvnitř Majestic-12, upřednostňující úplné odhalení a ak-tuálně ho umožňující, nebo dokonce aktivně podporující.
Nastal výrazný bod zvratu během posledního měsíce?

 

Během minulého čtvrtletí nastaly tři významné události, které naznačují, že „se červ obrátil“. První incident byla telefonická zpráva, zanechaná dřívějším guvernérem Donem Sundquistem a dřívějším senátorem Jižní Dakoty Sheldonem R. Songstadem velvyslanci Lee Wantovi na ko-munikačním systému Velvyslanectví ve Washingtonu DC.
Poslechněte si ji zde (http://www.stewwebb.com/Sept-2014-Threats-against-LeoWanta.wav).

 

Tato telefonická hrozba Wantovi naléhavě požaduje obžalování a trestní stíhání za mnoho fe-derálních zločinů včetně RICO. Pokud by byl plně vyšetřen a kompletně soudně stíhán, mohl by tento případ odhalit celou americkou vládu. Tyto dvě osoby údajně dříve prohlásily, že byly „vo-diči loutek“.

 

Druhý incident byl nedávné prohlášení amerického generálního prokurátora Erica Holdera o re-zignaci. Obě události se zdají být propojené. Nebo byla zaznamenaná hrozba Lee Wantovi po-slední kapkou která „obrátila směr událostí“.

 

Federální soud nedávno rozhodl, že dokumenty z případu Benghazi by neměly být nadále (po 1. 11. 2014) utajovány. Někteří mají za to, že při plném zveřejnění těchto dokumentů generální pro-kuraturou by bylo mnoho vrcholných představitelů americké administrativy politicky zruinováno a někteří i soudně stíháni.

 

A třetí nedávná významná událost. Představitelé a redakce serveru Veterans Today spolu se svými spřátelenými „badateli“ zcela odhalili, že událost v Sandy Hook (střelba do školních dětí) byla false-flag útokem na Druhý doplněk americké ústavy a sehraným představením FEMA/DHS, při kterém nebyly žádné mrtvé děti, žádní mrtví učitelé ani kdokoliv jiný, všechno bylo divadlo s využitím placených herců a komparsu a přesným scénářem o 50 000 slovech.

 

Závěr

Je pravděpodobné, že se blíží pro „nás, lid“ velmi obtížný a traumatický boj, ve kterém bude třeba odhalit, zablokovat, sesadit a zlikvidovat vnitřní nepřátele. Bude mnoho velkých ztrát a velké bitvy na mnoha frontách. Ale zvítězíme.

 

Nyní je známo, že většinu vražd insiderů, kteří mluvili o smlouvách s mimozemšťany a společ-ných programech, zejména o zcela proti lidstvu zaměřených programech v Dulce, spáchali hy-bridi a androidi z dílen ET/Nephillim, kteří se mohou vydávat za lidi (vypadají tak). A je také známo, že americká armáda s tím donedávna nemohla nic dělat.

 

A jak nyní víme, RCC je trochu víc než jen obrovský ET Dracos ovládaný mezinárodní drogový kartel a finanční mafie, fungující jako neuvěřitelně odporný parazit a škůdce (za hranice jakékoliv představivosti) Ameriky a většiny světa, určený ke způsobení bolestné smrti a destrukce lidstva.

 

RCC získal moc (a je jimi řízen) od mocných kosmických parazitů Reptoidů (Dracos), jejichž ovládání planety Země se nyní každým dnem zeslabuje, díky vybudování určité rovnováhy v kos-mických zbraních a jisté pomoci současných spojenců Velkých Bílých (Nordics).

 

Vzhledem k nedávným událostem a pokračujícímu odhalování tajných informací z RCC se zdá zřejmé, že „červ se obrátil“ a mohutná síla RCC bude v blízké budoucnosti kus po kuse demon-tována, bez ohledu na to, co udělají, aby tomu zabránili, což způsobí pouze ještě větší zpětný úder proti nim.

 

RCC se může uchýlit k použití tzv. Samsonovy zbraně (strhnout „chrám“ na sebe i na ostatní) a ovládnout jedno nebo několik amerických měst, ale i to by byl jejich poslední čin, protože o to rychleji a radikálněji by je vrcholné vedení americké armády zlikvidovalo. Ví se, že Izrael umístil v různých velkých amerických městech 25 nukleárních náloží na svých ambasádách.

 

Izraelem umístěné nukleární nálože W-54 ve světovém obchodním centru (dvojčatech) v New Yorku byly demonstrací toho, čeho jsou schopni, a spáchali tím vraždu 3000 nevinných lidí. Tento nukleární útok na Ameriku 11/9/2001 způsobil rovněž silnou radiaci, která způsobila vznik rakoviny u více než 70 000 záchranářů, hasičů a blízkých obyvatel. Má se za to, že většina těchto izrael-ských náloží, rozmístěných v Americe, pochází z 350 kusů W-54, které získali ilegálně od G. Bushe seniora z Pantexu v Texasu.

Jeden klíčový kongresman dostal miliardy za získání ukrajinských velkých megatunových hla-vic S-19 a S-20 po rozpadu Sovětského svazu, a místo jejich zákonné likvidace je prodal Izraeli a rozdělil milióny dolarů klíčovým členům kongresu, kteří to pomáhali krýt. To je samozřejmě vlas-tizrada a největší trestný čin. Protože úplatky zahrnovaly vlastizradu a obrovské finanční pod-vody, neexistuje pro ně žádná promlčecí lhůta.

 

Bohudík jsou nyní v akci tzv. NEST men („požírači nukleárních hadů“) a prověřují každé jednot-livé izraelské diplomatické místo v USA. Tito muži jsou elita z elity a jsou stoprocentně spolehliví. Je štěstí, že takové muže máme a pracují pro nás. A jsou si dobře vědomi všech nejmoderněj-ších stínicích metod, které blokují gama záření a velmi ztěžují vyhledání zdrojů záření. Dělají vše pro to, aby zabránili hrozící „Samsonově obraně/útoku“ Izraele.

 

Samozřejmě není daleko k tomu zjistit, že nedávný průlom s Ebolou v Libérii způsobil v USA pa-tentovaný a jako zbraň genetickou manipulací vyvinutý virus nasazený IZCS, kteří použili již dříve antrax k „přesvědčení“ odporujících členů kongresu schválit ilegální Patriot Act. Když si nyní vše propojíte a budete předpokládat, že Ebola je jen další možná „Samsonova zbraň“, použitá proti Africe a Americe (za kterými bude následovat zbytek světa), nebudete jistě daleko od pravdy. Zatím přesně nevíme, jak prudce nakažlivé a tudíž nebezpečné to může být. Možná rychle „vy-hoří“, ale stejně tak se může stát novým „černým morem“.

 

Obecně je nyní mezi insidery z vrcholného vedení americké armády známo, že neuvěřitelné se-bevědomí a arogance vedení Izraele vyústily ve vážné, nevratné chyby jako spuštění nukleárního útoku na Ameriku 11/9/2001, sehrání fiktivní střelby do dětí v Sandy Hook a jejich apartheid a ma-sakry v Palestině. Zpětný ráz těchto bizarních masových vražd způsobí odvrácení se všech států světa od Izraele a jeho totální izolaci jako protilidských a válečných zločinců. Během deseti let padne Izrael stejně jako kdysi Jihoafrická republika kvůli svému nelidskému apartheidu, inspiro-vanému Nephillim. Řekl to dokonce i H. Kissinger, který je jedním z nich.

 

A izraelští vůdci a superelity to vědí také a to je důvod, proč se snaží obsadit Ukrajinu a udělat z ní nový Izrael a plánují přemístit tam veškeré své obyvatelstvo. Instalovali na Ukrajině loutko-vou vládu za pomoci amerického ministerstva zahraničí a nyní vyvražďují ukrajinské obyvatel-stvo, které odporuje, včetně žen, dětí i těhotných.

 

Náprava je pomalá, ale díky Internetu je už nyní několik obžalob na cestě a celý svět bude vy-žadovat spravedlivý soud nad těmito válečnými zločinci a masovými vrahy. A BCC rád spolu-pracoval na všech těchto akcích, protože měli velké zisky z prodeje zbraní a dalšího válečného materiálu. To také skončí a i zde dojde spravedlnosti za dost.

 

Reference:

http://www.salmonriver.com/words/nancy/wormturns.html http://www.veteranstoday.com/2013/09/17/daddy-bush-the-illuminati-wizard-of-oz/ http://www.stewwebb.com http://www.veteranstoday.com/2013/11/10/was-ronald-reagan-the-last-duly-elected-president/ http://www.veteranstoday.com/2014/09/17/puppetgate/ http://stateofthenation2012.com/?p=7858

 

Redakční překlad ze zdrojového textu: http://www.veteranstoday.com/2014/09/30/alien-agenda-vi-the-worm-has-turned/

 

Pošlete TIP na článek svým přátelům!

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar