Tipy a inspirace

A+ A A-

Sedm věcí, které "samoaktualizovaní" lidé dělají jinak

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

„Samoaktualizace“ je vpodstatě existenciální termín, naznačující výrazný pocit plného života avě-domí toho, co znamená být smysluplnou tvořivou bytostí v jinak nesmyslném vesmíru. Je to sebeuvědomění individuální dospělosti člověka v rovnováze se vzájemně závislým duchem. Samoaktualizující se lidé mají zdravé vnímání reality (mysl, tělo aduše) a mají zdravé návyky. Zde je sedm věcí, ve kterých mají samoaktualizovaní lidé tendenci jednat jinak než zbytek nás ostatních.

 

1. Mluví „řečí starší než slova“

„Šílená moudrost je životní propojení poznání, že svět jevů (samsara) a transcendentální realita (nirvána) mají stejnou podstatu.“ (Georg Feuerstein)

Samoaktualizovaní lidé si bývají zřetelně vědomi propojení všech věcí.

Jako takoví jsou schopni vytváření hlubokých vzta hů s přírodou. Z těchto vztahů se odvíjí vý-znamná neverbální komunikace, kterou Derrick Jensen nazval „řečí starší než slova“.

Projevuje se v těle, rezonuje v pradávné paměti svalů. Abyste ji slyšeli, musíte být tišší. Musíte být zticha, abyste si uvědomili, jak je ve skutečnosti zřetelná.

Obnovením znalosti tohoto neverbálního jazyka se otevíráme majestátu vesmíru a umožňujeme přírodě znovu s námi splynout.

Může to být tak jednoduché jako varování našeho těla, že jsme vypili málo tekutin, nebo tak slo-žité jako sdělení vesmíru, že pro lidskou bytost je zdravé žít v propojeném světě. Dokud se znovu nenaučíme tuto řeč a nevrátíme se ke zdravému dialogu s přírodou a vesmírem, budeme i nad-ále ovládáni méně vyvinutými aspekty našich osobností.

Samoaktualizovaní lidé jsou schopni se učit z tohoto hlubokého dialogu s přírodou a jsou proto málokdy obelháni méně vyvinutými aspekty svých osobností.

 

2. Přijímají samotu

„Samota není absence energie nebo aktivity, jak si mnozí myslí, ale je to spíše dobrodiní posí-lané nám z naší duše. Cíl evědomá samota je j ak zklidňující, ta k preventivní. P oužívá se k před-cházení únavě a vyčerpanosti.“ (Clarissa Pinkola Estes)

Samoaktualizovaní lidé jsou schopni odejít ze shonu života a oddat se samotě.

Zdá se, že ztráta duše v naší kultuře se stala zcela zřejmou. Z Hegelova „tichého tkaní ducha“ se staly disonantní hloučky úzkosti a neuróz. Žijeme ve společnosti prohlubujícího se otroctví, kde jeden požírá druhého, s vymytými mozky, děláme práci, kterou nemáme rádi, abychom si mohli koupit věci, které nepotřebujeme.

Samoaktualizovaní lidé jsou si toho vědomi. A i když jsou sami ještě v takovémto systému za-klesnuti, tak alespoň chápou, jak důležitá je samota pro to, aby se lidská duše mohla nadechnout. V mnoha případech je samota ve spojení s přírodou stav, kde se učíme „řeč starší než slova“.

Uchýlení se d o volné přírody je i o znovuobnovení rovnováhy mezi přírodou a lidskou duší. O přetlačení hlučného ega posvátným tichem. Samota nás učí, jak být tišší abycho m se znovu propojili.
Zjistíme, že čím více se otevřeme světu, tím více se svět otevře nám.

 

3. Jsou od základu tvořiví

„Ve vnějším světě nemůž e dojít k transformaci, dokud nenastane transformace uvnitř nás. Je naší zodpovědností uskutečnit radikální transformaci uvnitř sebe.“ (Krishnamurti)

Samoaktualizovaní lidé jsou rozhodnuti propojovat rozpojené užitím autentického uměleckého vyjádření jako nástroje.

Jsou extrémně inovativní a jsou schopni použít re voltu a umění jako nástroje pro zboření ne-udržitelných hierarchií a úzkoprsého elitářství. Nejsou hnáni malichernou touhou po pomstě ani egoistickým vytahováním se. Vciťují a „aktualizují“ se při narušování stávajícího stavu a jejich čin-nost není škodolibé diskreditování a komplikování status quo, ale snaží se s ním otřásat, aby se stal více autentickým.
Sebeaktualizovaní lidé oslavují duši a ne podmíněné reflexy ega.

Oslavují svými radikálními uměleckými výtvory, a milují to, co znevažují. Tvořivými způsoby splé-tají své vědomosti azkušenosti dohromady, rozviřují stagnující status quo, zachovávajíce svoji an-gažovanost v něm, i když se ho snaží vyvést z nejhoršího.

Intuitivně chápou, co měl Martin Luther King na mysli, když řekl „Ti, co milují mír, se musí na-učit organizovat stejně efektivně, jako ti co milují válku.“

 

4. Praktikují meditaci bdělé pozornosti

„Když se tvořivá síla Universa stane vědomou sama sebe, projeví se to jako ra dost. Nemusíte čekat na nic významného ve svém životě, abyste mohli mít radost z toho, co děláte. Radost má více významů, než budete kdy v životě potřebovat. Čekat na to „začít žít“ je jedna z nejrozšířeněj-ších klamných představ nevědomého stavu.

Rozšíření a pozitivní změna přijdou do vašeho života mnohem pravděpodobněji, pokud budete mít radost z toho, co už je, co už děláte, místo čekání na nějakou změnu, abyste teprve tu radost z vlastního konání mohli mít.“ (Eckhart Tolle – A New Earth)

Samoaktualizovaní lidé si uvědomují, že vesmír je vibrující orchestr proměnlivých frekvencí ve vzájemných superpozicích.

Meditace bdělé pozornosti je v podstatě akt seznamování se s naším vlastním jedinečným pří-spěvkem do tohoto orchestru. Učení se jak meditovat je stávat se účasten vzájemné propojenosti
všech věcí. Když meditujeme, začínáme si uvědomovat, že jsme zároveň pozorovateli i pozoro-vaným.

Jsme součástí vesmíru stávajícího se věd omým sama sebe. V tom je důležitos t přítomného okamžiku. Být v přítomném okamžiku, a zejména být v něm tiše a naslouchat tomu, co nám má sdělit, je základem zdravé meditace bdělé pozornosti.

Samoaktualizovaní lidé c hápou, že s dostatečnou praxí meditace můžeme, jak řekl T homas Berry, „posunout lidskou komunitu z její destruktivní přítomnosti na planetě k neškodné nebo i vzájemně obohacující budoucnosti.“

 

5. Jsou schopni vytvářet hluboké vztahy

„Lidé byli stvořeni, aby byli milováni. Věci byly stvořeny, aby byly používány. Příčina chaosu ve světě je v tom, že věci jsou milovány a lidé jsou používáni.“ (Anonym)

Samoaktualizovaní lidé žijí lásku na bázi vztahů na rozdíl od lásky na bázi vlastnictví, přebujelé v naší společnosti.

Jsou schopni se spíše integrovat, než vymezovat. Chápou, že zdravý vztah není ani splynutí, ani ne-splynutí, je to obojí současně. Žijeme ve světě nesmírně složitých vztahů, které lze pochopit pouze tehdy, když se odstraní clona klamů a servírovaných lží a budeme schopni spolu jednat se vzájemným respektem.

Samoaktualizovaní lidé jsou schopni vidět skrze „kouřovou clonu“ a mohou se s ostatními vzá-jemně potkávat v autentické přítomnosti daného okamžiku.

Umějí pozorně naslouchat, aniž by sledovali nějaké vlastní záměry, a rozumějí tomu, že opravdu milovat neznamená dosáhnout stavu nezranitelnosti ale naopak stavu absolutní zranitelnosti.
Jejich mantrou je soucítící upřímnost ajejich nástrojem k hlubokému kontaktu je autentická ko-munikace.

Jak napsal Daniel J. Siegel: „Když rozpustíme svůj mnohdy omezující pocit „já“ a staneme se součástí expandující identity, přijde „my“ větší i než osobní vztahy. Jako bychom integrovali in-tegraci.“

 

6. Umějí nezasahovat (nechat věci probíhat) a odpustit

„Potřebujeme širší model lásky.

V tomto modelu láska n espočívá ve vzájemném sdílení svých světů jako byc hom sdíleli duši. Místo toho je to pojímáno jako sdílení příběhu.

Tak jak příběhy uspějí jen tehdy, když dobrovolně potlačíme nedůvěru, vztahy od nás žádají něco podobného – schopnost oprostit se od svého vlastního pohledu na svět na dostatečně dlouho, aby nás mohl zaujmout a ,pohnout‘ někdo jiný.“ (Kathryn Schulz)

Dvě z nejobtížnějších věcí, které může lidská bytost vtomto světě udělat, jsou odpustit a mít ra-dost, když je někdo, koho milujeme, šťastný s někým jiným (compersion).

Samoaktualizovaní lidé jsou schopni obou těchto přístupů. Mají schopnost nechat ostatní žít ta-kovým způsobem, který oni potřebují, a nezasahovat. Naučit se nezasahovat (nechat p rocesy probíhat) je bolestný proces dospívání. Vyžaduje téměř „svatou“ ochotu k přijímání reality.

Když jde o lásku a vztahy, je zapotřebí postoj protichůdný k žárlivosti – umět cítit radost, když vidíte, že milovaná osoba miluje někoho jiného ( je šťastná). Možná jediná jiná emoce ještě těžší ke zvládnutí je smířlivost (odpouštění). A občas potřebujeme obojí – abychom rostli a dospěli v ži-votě a ve vztazích.

Samoaktualizovaní lidé tomu rozumí a jsou schopni dát své ego stranou, chtějí-li milovat cele a se soucítící nestranností. Nezasahovat a konat smířlivě je vítězství „Velké Mysli“, která je holis-tická a dospělá, nad „Malou Myslí“, která je malicherná a osobní.

Jak Rebeka Goldstein napsala v Plato na Googleplexu: „Čím objektivnější a nestrannější jsou naše mysli, tím váženějšími se stáváme. Z pohledu vesmíru se staneme lepšími, budeme-li více myslet na jeho velikost, a méně na naši malost.“

 

7. Jsou emočními alchymisty par excellence

„Nejlepší zbraní proti stresu je naše schopnost vybrat jednu z více myšlenek.“ (William James)

Samoaktualizovaní lidé jsou věční alchymisté.

Mají schopnost transformovat vztek na sílu, strach na odvahu a žárlivost na přející lásku. Vědí, jak získat sílu ovládnutím svých „negativních“ emocí „pozitivním“ jednáním.

Samoaktualizovaní lidé chápou, že pravdivý čin je skutečnou podstatou. Většina lidí jedná tak, jak cítí. Ale nemusí to tak být.

Vždy můžeme volit. S dostatečnou disciplínou a praxí můžeme ve skutečnosti cítit tak, jak jed-náme. Např. můžete se „cítit“ vyděše ně ale „jednat“ odvážně. Podobně můžete „cítit“ záchvat vzteku ale „jednat“ rozvážně. S dostatkem praxe opravdu můžete nakonec cítit tak, jak jednáte.

Pomocí emoční alchymie je štěstí opravdu dostupnou volbou. Nejlépe to řekl Charlie Chaplin: „Smějte se, i když vás bolí srdce.“

Samoaktualizovaní lidé vědí, jak transformovat démony v diamanty, zranění v moudrost a bo-lest v sílu. Udělali svým zvykem vždy a všude uchopit přítomný okamžik a využít ho co nejlépe.
Jak řekl Aristoteles: „Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost pak není činem, ale zvykem.“

 

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_conscioussociopol03.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar