Tipy a inspirace

A+ A A-

Zaměření firmy

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Společnost RO Marketing, která provozuje a udržuje tento web je reklamní agenturou, která se snaží dělat reklamu tak aby měla měřitelný efekt. Zaměřujeme se na to co může přinést podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí efekt, protože chceme dělat práci která má smysl. V souvislosti s tím cítíme potřebu informovat veřejnost o tom co je skutečnou podstatou jevů a přispívat k tomuto poznání tím, že publikujeme a na vlastní náklady překládáme a šíříme informace z celého světa, které pomohou každému, kdo má skutečný zájem pochopit víc, než jen to co předkládají v současnosti mainstreamová media. Netvrdíme že jsme nejlepší a nejrozsáhlejší, ale tvrdíme že to co děláme se snažíme dělat poctivě. Uvítáme jakékoliv smysluplné připomínky či podněty a předem Vám za ně děkujeme.

 Naším základním zaměřením je poznávat a tvořit si vlastní názor, naším limitním bodem, je duchovní vývoj a snaha o to postoupit vpřed ve svém vnitřním vývoji. Na této cestě a zejména na internetu se objevuje mnoho autorů, kteří jsou některými žáky presentováni jako duchovní mistři. My se vůbec necítíme být v takové roli a proto nepředkládáme žádné kategorické názory k článkům které presentujeme , nebo na které upozorňujeme.  Většinu věcí uveřejňujeme jako upozornění na to co byste asi měli vědět jako čtenáři, na události které považujeme za postatné. Pokud uveřejňujeme texty k duchovnu, i tyto bereme jako informace, které by každý v mozaice svého vnitřního světa měl registrovat a vytvořit si následně svůj vlastní názor. Proto jako motto jak pracovat s texty vztahujícími se k vnitřnímu vývoji, ale možná i s řadou jiných textů ve kterých jsou příliš kategoricky podávána jakákoliv fakta, se asi nejlépe hodí text Paula Bruntona,  a z něj především:

 

Objasněme si tedy vlastnosti pravého Mistra, který přináší skutečné poselství trpícímu lidstvu:

Mistr nevyhnutelně přichází do tohoto světa zralý a vybavený vší duchovní dokonalostí, která se projeví hned, když překoná dětství a vstoupí do rané mužnosti. Pravý Mistr netráví první část svého pozemského života tím, že by vedl průměrnou lidskou existenci, tj. dopouštěl se běžných hříchů, a pak, teprve v druhé části, se „obrátil" a žil jako světec nebo jogín. Každý, kdo tak učiní, se může stát úspěšným žákem, který po nalezení pravého učitele opustí nesprávné cesty. Bude mít stále spoustu práce před sebou. Jeho karma není zdaleka uzavřena a stále bude moci splácet nesmírné množství „dluhů", zatímco pravý Mistr je navždy osvobozen. Můžeme ctít takové pokročilé žáky velké školy života, ale nikdy bychom se neměli odvážit srovnávat je s dokonalou bytostí, Mistrem, který je prost jakékoliv poskvrny, bez minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, a který je prost sebemenší stopy ega.


Mistr není k ničemu poután. Nedotýká se ho ani ho nezajímá počet stoupenců (ctitelů), nebož ví, že kdokoliv je dostatečně zralý, nalezne cestu k němu (nebo jinému Mistrovi) sám i z nejvzdálenějšího koutu světa. Proto nemusí cestovat, aby propagoval své učení. Takové chování by bylo nevhodné a neslučitelné s velikostí a moudrostí dokonalého člověka.


Pravý Mistr je daleko mimo a nad existujícími náboženstvími, i když žádné z nich neodsuzuje, protože ví, že jsou prvními nezbytnými kroky pro méně pokročilé lidské bytosti. Proto nikdy nedává přednost žádnému určitému náboženskému vyznání ani neusiluje o něčí obrácení na víru nebo změnu jeho náboženství.


Mistr vede příkladně a dokonale nepřipoutaný život, který nám ukazuje, jak můžeme překonávat všechna naše omezení, která se nám zdají být nepřekonatelná. Jako maják vysílá na všechny strany světlo svého příkladu a své jednoty s kosmickým vědomím.


Mistr odmítá v tomto hmotném světě cokoliv vlastnit. Tím vyvrací obvyklé tvrzení, že nikdo nemůže žít bez připoutanosti k pozemským věcem.


Mistr nemá žádné osobní závazky v běžném slova smyslu. Je mimo všechna rodinná nebo společenská pouta. Současně všichni, kdo takového Mistra najdou, získávají opravdového a velikého přítele, ke kterému se každý může obrátit o pomoc nebo inspiraci.


Žádný Mistr mnoho nemluví ani nepíše. Ví, že někteří z jeho dobrých žáků jistě všechno potřebné zaznamenají a předají jako poselství lidstvu. Svůj čas věnuje mnohem užitečnější, neviditelné, čistě duchovní práci v tomto světě. Nikdy se s nikým nepře.


Mistr nikdy nepřijímá žádné dary a toho, co potřebuje jeho tělo, přijímá jen velice málo. Každý jiný postoj, zaujatý někým, kdo chce vystupovat jako „Mistr", je přinejmenším sebeklamem, neklame-li prostě jen druhé. V naší době existují zástupy takových falešných a proto i nebezpečných „Mistrů", kteří jsou ochotni nám pomáhat nebo nás zasvěcovat za předpokladu, že jim za to zaplatíme. Jen zcela slepí nebo hloupí lidé by mohli přijmout takové vedení, za které musí platit penězi nebo jinou podobou hmotných statků.


Pravý Mistr zpravidla nikdy nepředvádí své mimořádné schopnosti (siddhis), protože je dlouho předtím překonal, když byl ještě na prahu mistrovství. Pravý Mistr má všechny tyto síly a schopnosti, nebož je sjednocen s neprojeveným Nejvyšším, které je zdrojem veškeré síly.


Pravý Mistr nikdy nepřijímá žádná krycí jména, tituly nebo jiné známky lidských hodností. Bylo by to hluboko pod jeho důstojnost i moudrost. Jeden velký Mistr nedávné doby řekl, že „vpravdě nemá vůbec žádné jméno, nebož jméno dané lidmi znamená osobnost, ego nebo nálepku". Zatímco pravý Mistr zanechal své jméno v daleké minulosti, početní samozvaní „Mistři" současnosti si libují v hlučných a prázdných titulech a nechají se obdivovat nevědomými lidmi. Jejich ega jsou ještě plná síly a vzdálena vyhasnutí.


Mistr je zcela lhostejný ke své hmotné existenci - jeho fyzické tělo je jen schránkou, i když snad má určitý význam pro nás, jeho žáky, protože jsme ještě zvyklí hledět nejdříve na hmotné tvary. Ale toto tělo nemá význam pro neomezené duchovní vědomí pravého Mistra. Netouží zbavit se těla dříve, než nastane jeho čas, ani se nesnaží si je zachovat, když nastal čas odchodu. Pouze obyčejní lidé běhají k lékařům pro léky. „Toto tělo samo je nemocí," řekl jeden z Mistrů. To je konečná pravda o tělesné existenci, které si nevědomí lidé tolik cení. Mistr ví, že vše se stane jak se stát má - jak by tedy mohl vzdorovat nevyhnutelnému?


Pouze dokonalý člověk může učit v tichu, protože ho sám dosáhnul a proto jen on sám ho může vzbudit v jiných. Mluví tichem mnohem mocněji, než jakoukoliv lidskou řečí. Ti, kdo ještě nedosáhli této dokonalosti, dávají přednost mluvení a psaní.


Další známkou pravého Mistra je skutečnost, že on sám žádného pozemského Mistra nemá. Přichází zralý a připraven nám otevřít nové duchovní cesty a nepotřebuje lidskou pomoc.


Toto je jen několik bodů, které mohou pomoci mnohým opravdu hledajícím žákům uniknout jinak nevyhnutelným zklamáním a časovým ztrátám, které by si přivodili, kdyby nesledovali pravého Mistra. Není-li jejich rozlišovací schopnost ještě dostatečná, mohou pak přijmout pouze stínovou náhražku místo pravého Mistra. Ztráta, způsobená takovým omylem, je nesmírná.


Měli bychom si uvědomit, že pravý duchovní Mistr, který má v tomto světě určité poslání, je mimo všechny podmínky a je nedotčen obyčejnými lidmi, kteří ho obklopují. Jeho síla je příliš velká, než aby dovolila našim nečistým a neuspořádaným vibracím, způsobeným nepochybně naší nedokonalostí, vášněmi a pošetilostmi, aby rušily jeho věčný mír jednoty s absolutnem. Takový Mistr se obvykle neskrývá na nedosažitelných místech, ale koná svoji práci uprostřed nás bez rozmrzelosti a stesků. Ti, kdo jednají jinak, nejsou pravými a dokonalými Mistry. Můžete namítnout, že tak vysoká úroveň Mistra nikdy ve skutečnosti neexistovala a žádnou lidskou bytostí ještě nebyla dosažena. Nemáte pravdu, existují lidé, kteří takového Mistra potkali, viděli, naslouchali mu a nahlíželi do duchovních úrovní, které jim otevřelo jeho světlo. To jim zkrátilo dobu potřebnou k získání zkušeností a neobyčejně jim to pomohlo k duchovnímu probuzení.

 

Naposledy změněno
ms

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar