Tipy a inspirace

A+ A A-

ATLANTIDA A SOUČASNOST

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V Atlantidě bylo obyvatelstvo složeno z bytostí z jiných planet. Atlanťané svůj kontinent zničili prostřednictvím svobodné vůle. Byli to lidé, kteří namísto boží vůle uplatňovali svou vůli.

 

images

 

Atlantida neměla pouze jeden počátek. Vznikla jako lidská civilizace na této planetě, ale byla také ovlivněna nejméně jedním přívalem osadníků z jiné planety. Atlantská technologie byla vytvořena lidmi, zdokonalena mimozemskou civilizací, která nám nebyla nadřazena, ale byla rovnocenná. Lidé měli výjimečné schopnosti a vytvořili mimořádnou technologii, mimozemská civilizace k nim přispěla novými nápady a přístupy.
Tato mimozemská civilizace neznala boje ani válku. Těmto bytostem bylo umožněno plně projevit své vlohy a byly k tomu povzbuzovány. Nebyli tu žádní frustrovaní básníci a umělci, každý šel svou jedinečnou cestou a byl šťastný. Byla to planeta podobná ráji. Tito lidé byli nevinní, a poté, co přišli na Zem, začali se měnit. Uměli pracovat s krystaly, brali je na úrovni duše za bratry a sestry, telepaticky s nimi komunikovali, a programovali je na provedení několika činností. Vždy se zeptali krystalu, jestli s nimi chce komunikovat. Některé krystaly sloužily jako úschovna informací, podobná knihovně. Pokud jsme někdy měli tyto schopnosti, máme možnost si na ně v tomto životě vzpomenout. Poznatky mimozemské civilizace byly novým zdrojem informací.
Atlanťané měli intuitivní porozumění přírody na té úrovni, že například svými dlaněmi přejeli kámen, a mohli jej vytvarovat, jak chtěli. Na rozdíl od mimozemšťanů Atlanťané pocházeli z této planety, a tedy z té samé fyzické a spirituální substance jako jiná hmota, a proto jí rozuměli. Mezi Atlanťany a mimozemšťany byla spřízněnost, měli velmi podobný přístup k přírodě. Mimozemské civilizace naučily Atlanťany, že všechny věci v přírodě mají vědomí, a že s nimi můžeme komunikovat. Všechno, co Atlanťané dělali, vycházelo z hlubokého respektu k věcem, se kterými pracovali. Nebylo to ani tak kvůli vědomí kamene, se kterým pracovali, jako kvůli vědomí integrity na všech úrovních. Cokoli jiného by narušilo citlivost Atlanťanů.
Atlanťané měli rádi horké koupele. Ke stavbě budov používali zvuky. Každý Atlanťan měl svůj blind spot, tedy místo v životě, které nevidíme, informace, které nám nejsou přístupné. Atlanťané rozuměli genetice a byli schopni lépe pracovat s genetickým materiálem než my v dnešní době. Na rozdíl od dnešních vědců byli velmi etičtí. Byli přes krystaly napojeni na zdroj energie. Tato energie mohla být užívána na velké vzdálenosti bez drátů. Krystaly vysílali světlo. Místo vojáků měli rytíře. Každá osada měla jednoho rytíře. Portály umožňují jednodušeji vstoupit do jiných dimenzí, jsou vstupem (dveřmi) do jiných dimenzí. Poodhrnou závěsy a umožní pocítit, co se děje v jiném čase, prostoru. Atlanťané se pokoušeli vytvořit silný interdimenzionální portál v prostoru Bermudského trojúhelníku.
Příčina pádu Atlantidy byla spirituálního podkladu. Destrukci Atlantidy způsobilo to, že lidé neměli jinou volbu, než se chovat dobře, a duše některých lidí volaly po širších možnostech volby. Duše lidí žijících pod vládou Atlantidy potřebovaly svobodu rozhodování. Lidé žili v míru a prosperitě, ale hodně lidí se dobře chovalo, protože všichni občané měli přehled o aktivitách jiných. Nebylo tu možné spáchat zločin, protože by se na něj hned přišlo. A proto vědomí, že by se na daný zločin vždy přišlo, způsobilo, že se lidé neobtěžovali něco spáchat.
V době Atlantidy byli někteří lidé natolik vyvinutí, že to byla jejich volba chovat se dobře. Jiní se ale na úrovni duší cítili omezováni. Dále všichni věděli, že nadejde období velké příležitosti udělat velký skok ve spirituální evoluci, a některé duše věděly, že tento skok nebudou moci udělat, pokud nedostanou šanci se dostatečně vyvinout. Většina Atlanťanů byla dostatečně vyvinutá, a proto necítili tuto naléhavou spirituální potřebu, což byl blind spot atlantských vládců – neviděli, jak jejich dokonale spravovaná vláda mohla brzdit spirituální vývoj některých jedinců. Na území Atlantidy narazila velká kometa, která jej kompletně zničila.
Po pádu Atlantidy se duše měly možnost inkarnovat a vyzkoušet si divokou a destruktivní stránku života. Lidé drancovali, rabovali, mučili, manipulovali, ovládali a zneužívali své síly a schopnosti a prozkoumávali svou stinnou stránku. Tito lidé postrádali v Atlantidě možnost se špatně chovat, a proto si to mohli v dalších životech nesčetněkrát vyzkoušet. Moudří lidé si po životech strávených využíváním druhých vyzkoušeli životy, kde si vybrali zažít pomáhání ostatním (druhou stranu), aby porozuměli následkům svých činů z více úhlů pohledu. Někteří lidé se z toho nepoučili vůbec.
Další lidé zjistili, že pokud nechají se sebou špatně zacházet nebo špatně zacházejí s jinými, nepřinese jim to dobré pocity ani tím nerozšíří lásku ve vesmíru. K pádu Atlantidy došlo proto, aby všechny duše dostaly šanci se vyvinout jako spirituální bytosti, a tak byly připraveny se posunout na další úroveň spirituální svobody. Země nyní prochází energetickou změnou. Máme příležitost se posunout z 3D do 5D. Nemusíme vidět změnu ve fyzickém světě, ale na úrovni myšlenek, volbách, které děláme, a činnostech, po kterých uvidíme jejich výsledky rychleji.
Pokud bychom byli v 5D už teď a neměli dobré záměry, naše špatné záměry by zasáhly všechny zúčastněné. Pokud si ještě naplno neuvědomujeme, že jsme plně odpovědní za myšlenky a činy, budeme kolem sebe bušit jako malé děti a způsobíme škodu a nic s tím neuděláme, protože odmítneme převzít odpovědnost za způsobenou škodu. V existující 5D realitě je úroveň osobní odpovědnosti ještě důležitější než ve 3D. Ti, kteří budou připraveni, postoupí, ti, kteří nebudou, půjdou na jinou Zemi. Pád Atlantidy a následné příležitosti pro probuzení duší je součástí posunu Země. Bez naučení se míry sebekontroly a odpovědnosti za naše volby se nemůžeme posunout. Bylo by to jako vzít několik lidí, kteří vědí, jak řídit auto, ale neví, jak řídit bezpečně a s elegancí, a nechat je řídit nerozvážně, což by způsobilo chaos a pohromu. Proto bylo lidem umožněno projít dvanácti tisíciletou fází. Větší část lidstva dnes poprvé ve své historii začíná přemýšlet, opravdu myslet, začíná skutečně používat mysl a vědomě si vybírat a rozhodovat se. Doposud lidstvo jako celek pouze reagovalo. Přemýšlení je pro ně něco naprosto nového.

Nakonec vám povím jeden příběh z bible. Statkář se brzy ráno rozhodl najmout muže, kteří by ten den pracovali na jeho vinohradu. Slíbil jim zaplatit římský denár za tento den a poslal je na svůj vinohrad. Za tři hodiny šel na trh a viděl tam pár lidí, jak tam stojí a nic nedělají. Řekl jim: „Pojďte pracovat na mou vinici, a já vám zaplatím tolik, kolik vám náleží.“ Tak šli. Po šesti a devíti hodinách najal další lidi a řekl jim to samé. Po jedenácti hodinách potkal další lidi a zeptal se jich: „Proč tady celý den stojíte a nic neděláte?“ „Protože nás nikdo nenajal,“ odpověděli. Statkář jim řekl: “Pojďte se mnou pracovat na vinici.“ Večer řekl statkář mistrovi: „Zavolej všechny pracovníky a zaplať jim jejich mzdu od posledně najatého k prvně najatému.“ Pracovníci, kteří byli najati jedenáctou hodinu, přišli a každý dostal jeden římský denár. Ti, kteří přišli v první hodině, očekávali, že dostanou více, ale každý dostal po jednom denáru. Poté, co dostali svůj výdělek, si začali statkáři stěžovat: „Ti, kteří byli najati v jedenácté hodině, pracovali pouze jednu hodinu, a vy jste je udělal rovnocennými s námi, kteří nesli břímě práce a žár celého dne.“ Ale on tomu předposlednímu řekl: „Příteli, nejsem k tobě nespravedlivý. Souhlasil jsi s tím pracovat za denár? Vezmi si svůj výdělek a běž domů. Chci dát muži, který byl najat jako poslední, tolik, co jsem dal tobě. Nemám snad právo dělat, co chci se svými penězi? Nebo jsi nepřející, protože jsem štědrý?“
Poslední bude jako první a první bude jako poslední. Některé duše už pracují dlouho a učí se lekci lásky, míru, tolerance, sebekontroly, odpovědnosti, zatímco další duše se probudí na poslední chvíli, zanechají za sebou starou cestu a nastoupí na novou cestu. Pokud budou ochotni a budou mít správné úmysly, pak mají to samé právo se posunout na další úroveň jako starší duše, tedy „vydělají tu samou sumu“ jako ti, kteří pracovali na poli déle. Spravedlnost je relativní...
Poznatky převzaty z
http://www.thelighthouseonline.com/

Atlantida a krystaly na Zemi

Smaragdový krystal lásky a léčení, který je uložený v Arkansasu, byl v roce 2009 aktivován, čímž dopomohl vzniku počátku Křišťálového věku, a tak spustil aktivaci Om krystalu multidimenzionality v hoře Shasta v Kalifornii, Zlatého krystalu léčení a regenerace na území Minas Gerais v Brazílii, Slunečního a Měsíčního krystalu světla, uloženého pod jezerem Titicaca v Bolívii, a také umožnil Modrému krystalu vědění uloženému v Arkansasu, který byl aktivován v roce 2008, působit ve větší míře. Rezonance Smaragdového krystalu lásky a léčení vyslal elektro-křišťálovou vlnu, která okamžitě aktivovala další atlantské krystaly.
Na Zemi je devět hlavních krystalů z doby Atlantidy. Pod oblastí ve středozápadním Arkansasu jsou obrovské krystaly, některé dosahují délky až 40m. Tento vortex je spojen s masivním vortexem ve středovýchodní Brazílii. Po této aktivaci je na Zemi nejúčinnější křišťálová energie od doby Zlatého věku Atlantidy, tedy období, kdy na Zemi byla nejvyšší frekvence. Tyto krystaly energizovaly 144 grid na 75% účinnost, podpořily aktivaci a spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA, což umožnilo, aby člověk v těle držel více vyššího Já, a tak mohl stát plně ve své síle. Spousta lidí se podílí na probuzení Křišťálového věku, protože to kdysi dávno slíbili. Tento věk se plně rozvine v roce 2012.
Tři atlantské krystaly moudrosti a léčení, které kdysi zářily velkolepým světlem a nebeskou energií v Chrámu léčení, Chrámu jednoty a Chrámu vědění v Atlantidě, byly z důvodu bezpečnosti přemístěny a uloženy v dimenzionálním zámku v atlantském křišťálovém poli v Arkansasu, a další dva byly umístěny v Brazílii. První z nich, Modrý krystal vědění uložený v Arkansasu, byl aktivován v roce 2008 a energeticky se spojil s dosud neaktivovanými krystaly. Další čtyři budou aktivovány 9. 9. 2009, a tak začne Křišťálový věk.
V Atlantidě bylo původně devět hlavních krystalů, které byly přemístěny kněžími - vědci z Alta - Ra kvůli krachu Křišťálového satelitu - došlo k jeho zneužití. Někteří z nich, kteří vytvořili a následně přemístili tyto krystaly, se narodili do této doby. Všichni křišťáloví mistři, kteří jsou v současné době na planetě jako "earth-keepers" a "lightworkers", spolu s bytostmi ze souhvězdí Sirius a Plejády, tvoří spojenectví nelineární multidimenzionality.
Zneužití atlantských krystalů probíhalo pomalu a velmi chytře. Ti, kteří podporovali Zákon Jediný, se nechali napálit a oklamat Syny Belialu, a také došlo ke zradě uvnitř skupiny Zákona Jediného. A i když pád Atlantidy nebyla chyba Alty - Ra ani čistých členů Zákona Jediného, je spousta těchto lidí, kteří nesou břemeno smutku, zoufalství a pocitů viny. Všichni z nich přísahali, že už nikdy nebudou tak slepí, aby nechali hlavní krystaly a krystaly technologie znovu zneužít. Tento slib je také výzva pro ty, kteří jsou přitahováni tímto spuštěním. Bude se jednat o dovršení, dokončení. Křišťáloví jedinci se vracejí a tentokrát nedopustí zneužití těchto krystalů. Spuštěním Smaragdového krystalu lásky a léčení proběhlo také překódování křišťálového aspektu týkající se Božského Ženského principu. Smaragdový krystal lásky a léčení, který přináší Smaragdový a Plativový paprsek (jejich ženský aspekt), umožňuje vstup tohoto aspektu do DNA planety a těm, kteří jsou otevřeni přijmout tuto nezbytnou transformaci.
Výsledkem je menší překmitávání mezi ženským a mužským aspektem v každém z nás, což vede k jednoduššímu vyjádření božské rovnosti v těle člověka na planetě duality. Dále usnadňuje spojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a vědomou mysl s božskou myslí. Po spojení s energií Smaragdového krystalu se léčitelé stávají lepšími léčiteli a hledači moudrosti se dostávají k vyšším vhledům a pravdám. Lidem se vyjasňuje plán duše, priority ve svém životě a proces rozhodování. Ve svém životě jde jednodušeji projevit aspekty jako péče, laskavost a pocit jednoty s ostatními, a to v okruhu svých známých i v širším měřítku. Bezpodmínečná láska, která nebyla v 3D udržitelná, je víc a víc reálná, jak se 5D a 7D resonance přibližují.
Naše planeta je na vzestupu, jak bylo plánováno. Moudrost, která bude přes tyto krystaly předávána, umožní vznik nové Atlantidy. Dimenzionální blokace, která znemožňovala přístup k atlantské křišťálové moudrosti Zlatého Věku Atlantidy, se postupně uvolňuje. Tyto atlantské krystaly byly po 12000 let drženy v dimenzionální pečeti magnetického komplexu v Arkansasu.
Přehled devíti atlantských krystalů, jejich místo na Zemi a kdy byly nebo budou aktivovány. Arkansas - Modrý krystal vědění 8 - 8 - 8, Smaragdový krystal lásky a léčení 9 - 9 - 9, Platinový krystal komunikace 11 - 11 - 11. Bimini - Rubínový Ohňový krystal energie 12 - 12 - 12. Brazílie - Zlatý krystal léčení a regenerace 9 - 9 - 9, Fialový krystal zvuku 10 - 10 - 10. Hora Shasta v Kalifornii - Om krystal multidimenzionality 9 - 9 - 9. Jezero Titicaca v Bolívii - Sluneční a Měsíční krystal světla 9 – 9 - 9, Krystal Thota 12 - 12 - 12.
Atlantida byla pevnina mezi Evropou a Amerikou. Byl to pokus, jestli lidé mohou žít v těle, užívat smysly a být stále ve spojení s Já Jsem, Bohem, stvořitelem, láskou a jednotou. Lidé se svobodnou vůlí pokaždé klesli hlouběji do hmoty a destrukce, dále od Boha. Já Jsem (Bůh) poslal část sebe, této části říkáme božská jiskra, monáda, do všech dimenzí vesmíru k získání zkušeností a růstu.
Zlatý věk Atlantidy bylo období, které trvalo 1500 let, kdy lidé žili v čisté, božské energii, v jednotě se sebou a Já Jsem, měli spirituální dovednosti a užívali obrovských technologických vymožeností. Uvědomovali si svou mysl a tělo. Jejich bytí bylo založeno 50% na duchovnu, 50% na věcech fyzického charakteru. Využívali mysl k ovládání těla. Byli inkarnovaní s tím, že budou k této zkušenosti cítit adekvátní emoce. Emoce nás totiž uzemňují a přimějí nás převzít odpovědnost za své činy, což měl být urychlující prvek pro spirituální vývoj a porozumění.

Starat se o své tělo

Atlanťané se vždy rozdělili na 2 tábory, Syny člověka – žili pouze smyslně, a byli lakomí a líní. Jejich životní síla byla popoháněna lakotou, vášní, přejídáním, závistí. Dále byli Synové Jednoty neboli Synové Zákona Jediného, kteří se snažili udržet jednotu, spojení s božstvím. Zaměřovali se na lásku, čistotu, spravedlnost a vesmírnou moudrost. Mezi těmito tábory vznikla nerovnováha.
Lidé žili jednoduchý, zábavný, šťastný život, většinou v přírodě. Málo pracovali, a tak měli čas na odpočinek, rozjímání a setkávání se s přáteli. Každý dělal to, co měl nejraději a jejich dary a talenty byly rozpoznány, rozvinuty a ceněny. Respektovali všechny formy života a nebyl tu žádný strach z jiných lidí nebo zvířat. Všechno jídlo a voda byly čisté a čerstvé. Jejich nastavení mysli bylo pozitivní. Nemluvili o nikom a o ničem špatně, nemluvili o budoucnosti a minulosti a žili ve věčné přítomnosti. Nejdůležitější bylo, že jejich srdce byla otevřená a milující a jejich intuice čistá. Atlantida byla nejdelší civilizací na Zemi, trvala 240 000 let. Každý na této planetě se do doby Atlantidy alespoň jednou inkarnoval, a proto každý z nás má ve své DNA vzpomínku na tuto dobu.
Milovali vodu a rozuměli jejímu charakteru. Každý dům a chrám ve Zlatém Věku měl vodopád nebo rybník. Jejich domy byly stavěny v kruzích kolem hlavního chrámu, a kanály s vodou protékaly kolem domů. Tato voda byla čistá a žehnaná. Lidé plavali v potocích, řekách a lagunách, které spojovaly ostrovy, stavěly se loďky, na kterých rodiny pořádaly pikniky, a lidé plavali s delfíny, pro které stavěli velké bazény. Každá komunita si postavila kamenný kruh v místech, kde se křížily podzemní prameny. Kameny přemísťovali pomocí teleportace a zvuku, a dávali je do úhlu směrem k planetě, kterou si vybrali. Například když chtěli požádat o léčivou energii, namířili kameny směrem k Plejádám, nebo směrem k Siriu, aby přinesli spirituální technologii. Mohli si takto přitáhnout určitou energii, která byla stahována kruhy do vody, která protékala celou Atlantidou.

Delfíni

Lidé Zlatého Věku Atlantidy věděli, že delfíni jsou držiteli kosmických vědomostí, a že tyto informace jsou uloženy v jejich mozku jako v počítači. Měli je rádi a stavěli jim velké bazény, aby mohli spolu plavat a telepaticky získávat jejich moudrost, vedení a radost. Mnoho delfínů má v sobě uloženy informace o Atlantských 12 regionech. Existuje také několik andělů delfínů, kteří bývali osobními anděly, a pak přijali podobu delfína. Mají v sobě uloženou velkou moudrost a sílu. Jestliže jste požehnáni a můžete plavat s těmito delfíny nebo se s nimi setkat v meditaci, můžou vám velmi pomoci. Jsou to modří delfíni, kteří vyzařují elektrické modré světlo. Tito andělé hledají ty, kteří jsou čistí a dostatečně zasvěceni, aby mohli pomoci přinést energii ze Zlatého Věku Atlantidy. Jestliže jste ochotni a připraveni, běžte do meditace a nabídněte jim své služby.
V Atlantidě byly ideální podmínky pro život, až na nestabilitu země. Břehy této země byly lemovány kokosovými palmami, v lesích rostly ebenovníky, jim podobné stromy a svěže zelené vavříny. Ve vzduchu voněly květiny, všude zpívali ptáci – drozdi, rackové a albatrosi. Byla nejidyličtějším místem na Zemi. Ve Zlatém věku Atlantidy lidé vibrovali v 5D. Měli 12 vláken DNA. Neměli žádnou karmu. Věděli, že je lepší, když zůstanou v komunitě. Lidé měli osobní anděly a nechali se jimi vést. Žili přítomností a v radosti. Každý region měl svůj chrám, kde byl velký krystal, který spojoval všech 12 kmenů s hlavním krystalem v Chrámu Poseidona. Vybudovali fontány s tekoucí vodou na místech díkuvzdání, uklidňovala je. Postavili budovy, kde se vzdělávali a shromažďovali. Stavěli kamenné kruhy, které je spojovaly s určitou hvězdou, kterou stahovali moudrost z určité galaxie. Lidé ze všech planet byli respektováni, věděli, že jsou pro Zem potřeba. Se zvířaty komunikovali mimo jiné telepaticky. Vždy je požádali, jestli je mohou použít. Zpívající kanáři, pěnkavy a drozdi poletovali mezi domy. Kozy, lvi a prasata se volně pohybovali mezi domy. Kočky, psi a hadi byli obzvláště oblíbenými domácími mazlíčky, protože tato zvířata vnímala zemské vibrace a náhlé zvýšení vulkanické aktivity předcházející zemětřesení nebo sopečnou činnost. Kněží poskytovali přístřeší lvům. Oblíbení byli delfíni a velryby, jednali s nimi jako se sobě rovnými. Rozuměli jejich řeči, protože sloužili jako zdroj znalostí o moři.

Emoce a sexualita

Orgasmus nám ve 3D umožňuje zažít pocit tady a teď, a jsme tedy nejblíže požehnání spojení s Bohem. Hledali svůj dvojitý plamen, tedy toho, kdo byl s nimi hluboce ve spojení, na emocionální, mentální, spirituální a fyzické úrovni. Sex byl pro ně spojení jejich aury a umožňoval jim spojit se v jejich ztracené celistvosti. Soulmate – je to těžší, máme výběr. Člověk by nevěřil, kolik toho musí překonat, kolika iluzí se vzdát, aby mohl být se svou spřízněnou duší nebo dvojitým plamenem.

Zakoušení smyslů

Vážili si toho, že byli vybráni se tu narodit. Dívali se s úžasem na vycházející slunce, cítili čistý vzduch, slyšeli zpěv ptáků atd. Uslyšeli hlas přítele a pocítili emoce, které to v nich vyvolává. Mohli se obejmout a pocítit teplo a blízkost druhého.

Vládcové Atlantidy

Bylo 12 regionů, v každém z nich vládl moudrý vladař. Každých 5 let se vladaři setkávali v Chrámu Poseidona a vzájemně hodnotili své skutky. Hovořili s astronomy a Veleknězi a Velekněžkami. Vládci vládli spravedlivě a v jednotě, byli na vysoké úrovni. Vládcové spolupracovali v zájmu společného blaha. Každý jednal tak, jak by si přál, aby s ním bylo jednáno.

Zvyky

Pro manželství nepotřebovali žádný prstýnek, věděli, že nemohou nikoho vlastnit ani ho omezovat, ctili svobodnou vůli. Rodina byla založena pro vzájemnou péči, učení a pohodlí. Lidé neměli mimosvazkový poměr. Před svatbou kněz prozkoumal auru páru, jestli se k sobě emočně a spirituálně hodí kvůli tomu, aby dítě bylo vychováváno v rovnovážné energii muže a ženy. Sex byla krásná, transcendentní zkušenost, která obohatila daný pár a přiblížila je. Poté, co se pár rozhodl počít dítě, promluvili si o tom, jaké duši by mohli nejvíc sloužit jako rodiče. Poté zkontaktovali duši, která měla požadovaná kritéria, a poté se milovali, a tato energie jim umožnila počít dané dítě. Každé dítě v Atlantidě bylo vybráno, pozváno, přivítáno a milováno. V dnešní době se tento proces děje podvědomě. Dva lidé opačného pohlaví uznávající morální hodnoty rodinného života a důležitosti sdílení svého času na Zemi s druhými si přáli trávit život společně. Pokud chtěli zůstat svobodní, vstupovali do chrámu. Homosexualita byla jako další forma lásky.
Smrt brali jako nedílnou součástí života. Mluvili o ní více než my. Byli si jí vědomi, a tím, že žili v přítomnosti, se jí netrápili. Věděli, že každý si sám určuje, kdy je pro něj dobré zemřít, a nikdo dotyčnému nebránil. Přijímali život takový, jaký je. Někdo odešel, aby začal žít na jiné planetě. Atlanťané vždy oplakali ztrátu člověka a žili dál. Když si chtěli se zemřelým něco ujasnit, zkontaktovali se s ním sami nebo s pomocí kněžího. Chlapci a děvčata podstupovali rituály zasvěcení, což jim poskytlo příležitost rozšířit mysl a lépe si poradit s časem na Zemi. Pomohla jim víra, že každého člověka na Zemi provází a chrání určitý pták a zvíře. Rituály dospívání uváděly chlapce k jejich celoživotnímu strážnému duchu.

Život v komunitě

Pokud někdo v komunitě stavil dům, ostatní mu pomáhali. Nikdo nedával bez braní a nikdo nebral bez dávání. Navzájem si sebe cenili, byli tvořiví, štědří, respektovali se. Nikdo nic nevlastnil. Každý dělal to, co měl rád. Nebyly peníze. Rodiče a děti komunikovali telepaticky. Děti trávily část dne v jeslích, mateřských školách, aby se naučily sociální dovednosti a spiritualitě. Atlanťané byli velmi tvořiví. Už odmalička byly jejich dary rozpoznány, rozvíjeny a ceněny. Každý věděl, co ho baví, a co mu jde dobře. Věděli, že si sami tvoří svůj život a využívali k tomu svých schopností. Jednoduchost byla klíčem k udržení si čisté energie. Denní život byl kombinací práce, setkávaní se s přáteli a rodinou, hloubáním, volným časem a díkuvzdáním. Atlanťané postupovali rychleji než zbytek světa v řešení nezodpovězených otázek, protože příznivé životní podmínky v jejich zemi rozšiřovaly jejich každodenní možnosti volného nakládání s časem a jejich způsob myšlení.
Běžní Atlanťané byli v podstatě jako my, inteligentní, smáli se, milovali, byli nespokojení, rozzlobení a odhodlaní. Uměli počítat, odhadovat, dělat plány a přemýšlet v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Usilovali o zachování vyrovnaného a harmonického života. Uvědomovali si spojení mezi sebou a vyšší duchovní bytostí a soustřeďovali své činnosti na uctívání a ochranu svého životního prostředí. Jakmile dospěli do takové úrovně, že dokázali splnit své každodenní úkoly jen za pár hodin a neměli potřebu věnovat se další práci s cílem získat větší majetek, mohli se soustředit na vzájemnou lásku a radost ze života a přemýšlet o své úloze na Zemi.
Byli vysocí a vzpřímení a jejich krásný vzhled odrážel jejich vnitřní krásu a sílu. Jejich příběhy a legendy učily, že lidská bytost má lepší naději na přežití přírodní katastrofy s pomocí druhých. Každý se staral a pečoval o ty, kdo měli problémy, a vznikla tak rasa déle žijících lidí. Život soustředěný na lásku a schopnosti ocenit krásu nutně vedl ke vzniku, rozvoji a rozšiřování dalších zájmů. V atmosféře vzájemné podpory se dařilo rozvíjet jasnovidecké schopnosti. Dospělí podporovali děti. Dorozumívali se telepaticky. Komunikovali s bytostmi ve vesmíru.
Žili v jednotě a věděli, že vše pochází z jednoho zdroje a vše je výsledek božské materializace. Přijímali vše, protože vše má v životě nějakou roli. Mluvili se stromy, rostlinami, krystaly. Relaxovali a setkávali se s druhými. Rodiny se zvaly domů na jídlo, důležitá byla výměna energií. Hráli hudbu a tancovali. Společně sbírali jahody, sami se procházeli, dělali pikniky u řeky. Plavali spolu nebo s delfíny. Plachtili. Hráli fotbal. Ženy sedávaly v hloučku, dělaly hrnčířské práce, tkaly nebo šily.
Atlanťané žili nebe na Zemi. Sdílení, péče, osobní rozvoj a odpovědnost byly hodnoty, které byly ve společnosti ceněny, a proto komunita byla šťastným místem pro život. Veleknězi a Velekněžky trávili čas v Chrámu Poseidona a mezi lidmi. Byli uctíváni a milováni jako lidé žijící ve své celistvosti, protože dělali rozhodnutí pro dobro všech a lidé jim důvěřovali. Lidé žili pro komunitu, byl tu smysl pro fair-play. Nebyly peníze. Výrobky byly dány na společné místo a každý si vzal, co potřeboval. Všichni měli otevřené srdce, a proto tu nebyl žádný nedostatek. Všichni žili šťastný život a byli ceněni. Dávali, aniž by za to něco očekávali, a toto uspokojení bylo jejich odměnou. Pokud komunita pracuje pro jeden společný cíl, který je vyšší než cíl jednotlivce, nikdo nešidí ani nezrazuje. Každý podporoval celek. Žili v klidu. Nebyl tu hluk z dopravy, pracovních strojů, hlasité hudby nebo hlasů. Všichni byli naladěni na přírodu.
Každý dům měl zahradu s otevřeným ohněm, kde lidé vařili. Rodiny a přátelé rádi seděli venku pod hvězdami, vyprávěli si příběhy a zpívali. Byli společenští a často něco oslavovali - narozeniny, žně, úplněk, speciální deště atd. Spolu jedli a děkovali jídlu za to, že jej mohou sníst. Na zahradách pěstovali divoké rostliny, nekultivovali je ani nesekli trávník, protože jej přirozeně jedla domácí zvířata. Opracovávali dřevo a kameny. Měli fontány a bazény, protože tekoucí voda byla pro ně velmi důležitá.
Ve Zlatém věku byli Atlanťané rádi doma, byli zaměření na rodinu. Jejich domy byly jednoduché, kulaté nebo obdélníkové, postavené z přírodních materiálů. Pomáhali jim k tomu znalosti dnes zvané Feng shui a geometrie, takže vše bylo zakulacené, protože věřili, že tento tvar je v souladu s duší a zajišťuje lepší průchod univerzální energie. Užívali jemné a jednoduché tvary. Každá rodina měla svůj dům. Pracovali komunálně. Společně se koupali a využívali sauny. I když užívali hodně techniky, život byl velmi jednoduchý, ekologický a přírodní.
Dekorace byla velmi jednoduchá. Malovali na zeď zvířata, malbu přírody nebo abstraktní obrazy s vysokou spirituální energií. Užívali různé barvy. Červenou pro pracovní dílny, pokoje určené pro tvoření byly oranžové – dětské pokoje. Pro každou věkovou skupinu byly užity jiné barvy. Chrámy byly pro klid a zvednutí energie malovány na modro, světle fialovou a zelenou barvu, a pokoje určené pro inspiraci byly magnetové, fialovočervené. Jedinou dekoraci zajišťovaly krystaly, které byly naprogramované tak, aby o večerech svítily, nebo žhavé kovy.
Všechen nábytek a domácí potřeby byly ručně dělané s láskou, takže vyzařovaly vysoké vibrace. Lidé většinou nezhmotňovali nábytek, rádi něco vyráběli. Postele byly vyráběny ze dřeva, trochu vyvýšené, s měkkou pokrývkou utkanou z bavlny. Uvnitř domu byl krb, o který se starala žena.

Odívání

Nosili chladivé bílé lněné šaty nebo kalhoty s elegantní výšivkou v purpurové barvě. Na krku měli šňůru zářících perel a lastur. Paži obepínal jednoduchý náramek ve tvaru hada. Nohy chránily měkké sandály vyrobené z tkaných palmových listů. Měli dlouhé vlasy a byli ozdobeni zářícími krystaly zvyšujícími vědomí. Obecně jejich oblečení bylo jednoduché, užívali vlnu, bavlnu a hedvábí a barvili je v barvě z rostlin nebo z ulit. Často byli oblečeni v tunikách, většinou fialové barvy a na nich něco nabarvené. Nosili na sobě krystal.

Umění

Umění bylo velmi důležité. Atlanťané znali důležitost lásky a krásy pro lidský život. Muzikálně nadaní lidé skládali hudbu, vyráběli flétny, loutny, bubny, činely, zvony, jednoduché dechové nástroje, po nějaké době vyráběli i strunné nástroje používajíce rákos, kosti ze zvířete. Lidé spolu zpívali, poslouchali hudbu a nechali vibrace procházet těly. Jeden zažíval sílu, další citlivost, dalšího to uklidňovalo. Někteří pořádali koncerty, které pozvedávaly vibraci a náladu ostatním. Také vytvářeli zvukové komory pro léčení. Umělecky nadaní lidé rozšiřovali svou energii, aby ji ostatní lidé mohli vidět a zažívat. Tvary, barvy a kompozice v obraze vyzařovaly specifickou vibraci. Galerie byly postaveny do několika podlaží, a každá z nich byla zasvěcena určité vibraci. Lidé, kteří se chtěli nabít určitou energií, navštívili dané patro galerie. Bylo to místo ke scházení se.

Sport

Lidé spolu sportovali, aby své tělo udržovali v kondici a aby se zdokonalovali. Soutěžení nepocházelo z ega, ale byl to prostředek pro zlepšení se. Pořádali něco jako olympijské hry. Byl to čas oslav a přátelství a příležitost si rozšířit fyzické limity. Koně závodili bez jezdců. Provozovali turistiku, procházky po horách.

Ženy procházely zasvěceními. První zasvěcení sloužilo menstruaci, která se oslavovala jako vstup dívky do ženství. Druhé zasvěcení bylo po narození dítěte. Ženina aura byla světle zeleně-modrá, která chránila narozené dítě. Tato aura u matky zůstala další 2 roky, pokud matka byla nějakou dobu od dítěte, představila si tuto barvu kolem dítěte. Třetí zasvěcení bylo v přechodu, žena se stala moudrou a byla ceněna pro své vědění a zkušenosti, které měla. Úplněk bylo období velkého ženského potenciálu. V tento den a noc se ženy scházely, povídaly si, sdílely svá tajemství a rozšiřovaly své vědění.

Poznatky převzaty - 
http://www.earth-keeper.com/ a od Shirley Andrews a Diany Cooper.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar