Tipy a inspirace

A+ A A-

Ve službě systému. Jak moc jste doopravdy svobodní?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Z našich životů bylo odstraněno veškeré rozhodování; jediné rozhodnutí, které smíme udělat, je spolupracovat s autoritami, které ovládají každý jeden aspekt našeho života. S námi nejsou spokojeni, říkají nám, že bychom mohli vše udělat mnohem lépe, kdybychom se dostatečně snažili… Schopnost pozorování je přirozený dar, který dostaly všechny bytosti na této planetě, aby se o sebe dokázaly samostatně a nezávisle pos- tarat, a právě tato nezávislost je základem pro harmonické soužití s ostatními.

 Jste nezávislí?


Před ně musím říci, že vše, co budete číst v tomto článku, je založeno na mých osobních pozorováních a studiích, nikoliv deckých důkazech . „Vědeckýc h“ smyslu, že to nebylo nikdy testová no v laboratoři ani uměle repro dukováno (opakováno). Bude to pro vás přest o mít nějakoucenu? Posuďte sami.

 

nic, co není vědecky prokázáno, neexistuje

Kdykoliv napíši něco, co není „vědecky dokázáno“, mohu si být jist,žev diskuzik článku nastane bouřlivá debata, ve kterébude všechno rozcupováno nakousky,abyse„dokázalo“,že všechno,co jsem napsal,je „nesprávné“nebo„nepřesné“.

 

Žasnu nad tím, jak vysoký kredit získala během let vědecká komunita; všichni ji napodobují a informace, poskytnuté nějakými institucemi, jsou brány za fakta – bez otázek a zpochybňování. Jejich status je od zavedení pravidla, že všechno musí být vědecky dokázáno, opravdu vysoký. Konečně jsme se zbavili pseudo-vědomostí, náboženské hysterie a většiny všech „osobních názorů“. Takže chcete-li dokázat, že něco existuje, musíte být schopni to uměle reprodukovat v kontrolovaném prostředí. Musím však zdůraznit, že to nemůže udělat jen tak někdo, ale pouze ti, co k tomu mají odpovídající kvalifikaci.


I při psan ítohoto článku mám stále na pamětivě-deckýpřístup;musím vám poskytnout celý příběh, ve správných a vyvážených proporcích, uvést všechna pro a proti,tak,abyste si mohli udělat svůj vlastní závěr na základě nepředpojatého výběrutohoto vám předkládaného materiálu.

 

To je to, co očekáváte, musíte mít pocit, že mám kvalifikaci k psaní o takovýchto věcech, a že budu schopen podpořit svá prohlášení zdroji, které vedou výhradně do vědecké ko-munity, což mě opravňuje se k tomuto tématu vyjadřovat.

 

nic mi nevěřte

Co když to ale nemohu udělat, nebo co když se na to vykašlu? Podstata je v tom, že bych to nedělal pro sebe, ale pro vás, abych vás pře-svědčil, že vím něco, co stojí za to, abych to s vámi sdílel. Ale proč bych vás měl o něčem přesvědčovat?

 

Myslím si, že jste schopni perfektně posoudit tuto informaci sami. A o tom celý tento článek je. Jsme schopni něco pozorovat, zkoumat, mít svoji vlastní jedinečnouzkušenost a pochopit to jako něco, co nás potkalo z určitého důvodu?

 

Něco, pro co nejsou žádné jiné důkazy, než naše vlastní pochopení a zhodnocení toho, co se stalo? Má to nějakou důležitost, nějaký vý-znam mimo naše vlastní vnímání? Mohou z toho mít užitek i ostatní lidé? Myslím to tak – záleží vůbec na vašem posouzení? A o tom chci dnes mluvit.

 

Vybírejte si

Prokletí duality vyžaduje, abyste byli buď pro něco, neboprotitomu.Nemůžetesi prostěvybírat a poskládat si svůj vlastní názor – z jednohojed-noduchého důvodu:nemátepro to kvalifikaci.

 

Řekl jsem tu už mnohokrát – neuvědomujeme si fakt, že všechno, co víme, nám bylo „do-dáno“ jako „hotová věc“ a že iluze o naší volbě je více méně jen hra pro naši zábavu.

 

Jak řekl George Carlin: vybíráte si, jestli chcete platit s „papírem, nebo plastem“ (viz http://youtu.be/yt49DsfKDMc), sedět „v kuřá-cích, nebo nekuřácích“, ale co si neuvědomu-jete je, že ty nabízené možnosti byly předem určeny. Můžete si vybrat mezi 23 příchutěmi zmrzliny, ale prostě budete mít zmrzlinu.

 

Oficiálně máme v USA dvě strany, které jsou fakticky dvě pravá křídla společné „majetkové strany“. Protože tato „majetková strana“ ovládá každý aspekt médií, měli desítky let na vytvoření falešné reality pro obyvatelstvo převážně ne-vzdělané ve veřejných školách, které učí kon-formitu s pokročilým stupněm konsumerismu.

 

Doleva, nebo doprava?

Volby jsou další věcí, která nám dává iluzi vý-běru. Samozřejmě máte své „volby“, ať už lo-kální, komunální nebo celostátní, ale lidé, kteří jsou na těch seznamech napsaní, prošli celými stranickými aparáty a byli pečlivě vybraní a vy-školení šéfy stran, aby vám dali „příležitost“ volby mezi dvěma nebo možná třemi politic-kými možnostmi.

 

Ale jen si představte, co musel ten kandidát podstoupit, aby se stal kandidátem. Myslíte si, že mohl prosazovat svoje vlastní myšlenky a ideály, když šplhal politickým hierarchickým systémem strany, ke které patří?

 

Jaká je šance být zvolen delegáty, budete-li mít jiný názor než je současná politika strany? Jaký typ člověka bude vedení strany prefero-vat? Revolucionáře, nebo toho, kdo je bude po-slouchat? Co myslíte? Bude se vedení strany chránit před lidmi, kteří by jim mohli být po pře-vzetí moci nebezpeční?

 

Nebo si myslíte, že tato rizika přijmou? Kdo-koliv je vybrán, nesmí ohrožovat žádné ze stá-vajících mocenských struktur a zájmů. Možná si myslíte no a co? Každá strana chce prosa-zovat svoji agendu, tak v čem je problém?

 

Kosmetické změny vs. změna hry

Opravdu věříte, že je možné udělat jakékoliv vážné, nikoliv kosmetické, změny uvnitř sy-stému, který je z podstaty proti jakémukoliv druhu pokroku? Chápu, že lidé přesto rádi chodí volit, protože jim to dává jednorázový pocit, že o něčem aktuálně rozhodují, na rozdíl od všeho ostatního.

 

Ale ta jména, z kterých můžete vybírat, jsou předem na seznamu, všechno, co můžete, je vybrat mezi osobou A, B, C nebo D (čokoláda, vanilka, malina a citron) – nezapomeňte, že vo-líte mezi příchutěmi, ale ne to, co budete jíst.

 

Přemýšleli jste někdy vůbec o tom, co to je za lidi a kde se vzali? Jaké je jejich zázemí a his-torie? Jaký byl jejich postup, než se dostali na kandidátku? Myslíte, že museli dělat ústupky, možná i kompromisy ve svých názorech, aby mohli šplhat po žebříku?

 

Myslíte si, že by bylo možné dostat se až na-horu, aniž byste si tak počínali? A kdybyste byli nahoře, stáli byste o nějakou revoluci?

 

Mocné politické strany jsou ty nejlepš ídostupné filtry pro demokracii. Kdokoliv chce udělat poli-tickou kariéru,musí projít tímto filtrem, a kdoko-liv tím projde až na druhý konec, tak už nikdy nebude tou stejnou osobou – mise je splněna.

 

Co jsem měl na mysli,když jsem říkal, že nejste způsobilí pro výběr a volbu vlastní reality? Od-pověď je samozřejmě už v té otázce – v tomto maličkém slůvku „realita“,které tvoří celý rozdíl. Vaše realita má dvě možnosti: 1. Někdoji pro vás vybral. 2. Vytvořili jste si ji sami.

 

Když se na to podíváte z odstupu, uvidíte, že všechny vaše volby jsou uvnitř daného para-digmatu, nikoliv něco, co jste sami vymysleli a zamýšleli. A kdy tedy začíná být volba opravdu volbou? Můžete si zvolit něco mimo daných možností?

 

Jediná volba, kterou jsme udělali, byla, že jsme přenesli svoje volby na vládu a její směr-nice, které rozhodují o tom, co je pro nás nej-lepší. Nechali jsme je regulovat všechny aspekty našich životů – do nejmenších detailů

– a rozzlobíme se, když se někomu někde (třeba našemu sousedovi) podaří z některých předpisů vyklouznout.

Takové lidi nenávidíme – kdo si myslí, že jsou? Individualisti, co si můžou dělat, co chtějí? Systém je perfektní – my sami mu po-máháme zachytit i ty poslední, kdo si myslí, že mu uniknou.

 

Předpisy jsou naše spása

V jednom z předcházejících příspěvků byl krásný příklad, jak deregulace pomáhá zlepšit provoz do té míry, že se jakákoliv regulace stává zbytečnou (viz http://www.organic-talks.com/u-k-s-poynton-wraps-traffic-lights/). Dusíme se v omezeních a nařízeních, každo-roční objem dalších nových zákonů je šílený.

 

Jejich obrovské množství způsobuje, že je prakticky nemožné v určitých případech zákon neporušit, protože nevěnujete dostatek času studiu nových rozhodnutí a nařízení, které vláda každý týden produkuje ve snaze zkomplikovat životy spoluobčanů co nejvíce (jejich maximální nesrozumitelností v 666 snadných krocích), aby vytvořila perfektně pracující včeličky.

 

tvrdě pracujte

Zajímalo by mě, kolik lidí si skutečně uvědo-muje, jaké jsou jejich šance k dosažení uspo-kojivého stupně úspěšnosti v tomto stávajícím systému. Toto video ukazuje velmi dobře, co mám na mysli – http://youtu.be/8rMPea0lm9U.

 

Jaké jsou vaše šance stát se jedním z těchto 85 lidí? Vyhrát v loterii je mnohem snazší.

 

Tento člověk není ve skutečnosti nikterak dů-ležitý, je to jen iluze prodávaná miliardám lidí, že když budou dostatečně tvrdě pracovat, pak by mohli – jednoho dne v daleké budoucnosti – být za své úsilí odměněni.

 

Nevím, co si myslíte vy, ale já jsem přesvěd-čen, že to je vytvořeno za účelem přimět všechny tyto lidi pracovat pro hrstku iluzionistů, kteří utrácejí jejich peníze ve zvráceném, ne-smyslném luxusu, který nemá žádný jiný smysl než oslavovat jejich vlastní „geniálnost“.

 

Miliardáři nejsou pro chudé lidi darem z nebes

Chci vám dát jeden tip, jak zjistit, co pro ně ve skutečnosti filantropie znamená. Příště, až uslyšíte, že nějaký miliardář dal zase nějaké pe-níze na charitu, zkuste si zjistit, jestli příslušný projekt je dlouhodobě udržitelný a funkční, nebo jestli to je jednorázová injekce, která ne-vyřeší kořeny problému.

 

Pomoc je obvykle konstruována tak, aby zvý-šila závislost na další pomoci – ať již jde o jídlo, vodu, práci, oblečení, cokoliv. Ve velmi vzác-ných případech možná narazíte i na finanční podporu projektů, které dávají lidem příležitost opatřit si potravu nebo postarat se o sebe sami.

 

Nakonec – jak zvládli tito lidé přežít po tisíce let bez pomoci miliardářů?

Líbí se mi, co řekl jeden člověk o lvech: „Lvy nemusíme nic učit, ani se o ně nemusíme sta-rat, jsou schopni se perfektně o sebe postarat sami. Všechno, co je zapotřebí, je vrátit jim je-jich životní prostředí – a nechat je být!“

 

Vidíte ten systém, který je za tím? Intervence, nebo jak jsem řekl dříve: regulace.Lidé,kteřímají moc, jsou posedlí regulováním všeho, zatímco ve skutečnostivšechno, co potřebujeme,je ne-chat nás být. Je to všechno trapná degradace lidí,kteříby bylischopnise o sebe perfektně pos-tarat bez pomoci těchto „organizátorů“.

 

Je to tak: Když jste bohatí, tak se bojíte, že při-jdete o své bohatství, a budete dělat všechno možné, abyste lidi přesvědčili, že vás potřebují.

Pomáhat lidem být bezmocní

 

Vím, že mnoho lidí vidí Billa Gatese a jeho ženu jako nějaké anděle nebo tak, ale když se dobře podíváte na jejich projekty, uvidíte, že všechno, co dělají, je, že vám předkládají (a všem) obraz obrovských lidumilů, zatímco ve skutečnosti nedělají nic pro to, aby zvýšili dlou-hodobou soběstačnost lidí v těch zemích.

 

Sám jsem poznal projekty, které žádaly o pe-níze Gatesovu nadaci, a nikdy neuspěly. Všechny měly jedno společné – dlouhodobá, udržitelná řešení.

 

Podpora udržitelnésoběstačnosti není posky-tování vakcín proti dětské obrně nebo malárii, ale ukázat lidem, jak oživit území zdevastovaná extenzivním odlesňováním. Díky permakultuře (http://youtu.be/L74WkW1rWKU) je možné znovu tyto oblasti osázet a dát tak lidem zá-kladní nástroj pro důstojný život (http://www.or-ganictalks.com/food-security-environmental-trans formation-nature-will-help-help/).

 

Korporace vykupují zem pro pěstování rostlin pro bionaftu, nebo vyvážejí hory odpadků do zemí třetího světa, kontaminují jejich území, vodu, životní podmínky, a potom ti samí lidé přicházejí, aby jim dali „injekce“ – aby jim uči-nili dobro, aby jim pomohli.

 

Je to maškaráda – tito lidé mají ty nejlepší PR agentury na světě k pořádání těchto kampaní, na kterých rovněž vydělávají. Nejhorší na tom je, že oni opravdu věří, že dělají dobré věci.

 

Chtějí změnit celý svět, místo aby změnili sebe – to jsem myslím někde slyšel. A neříkejte mi prosím vás ono sladké: „Ale oni přece po-máhají lidem!“ Áááno, oni jim pomáhají právě proto, abyste řekli, co jste právě řekli.

slovo, které miliardáři nemají rádi – udržitelnost

 

Nejsem si jist, jestli rozumíte, co tím mám na mysli. Reálné projekty, reálná řešení již existují. Byly již úspěšně otestované, ale nejsou na ně peníze – protože fungují!

 

V Indii jsem viděl projekty, kde lidi vypěstovali celé lesy za cenu méně než 50 000 USD (http://youtu.be/q8wKqzsDCLM). V Jordánsku rostou ovocné stromy uprostřed pouště (http ://www.orga nictalks.com/gre ening - desert/), atd. Všechno to už existuje, ale tyhle projekty jsou účelově marginalizovány, protože představují řešení, která mění myšlení lidí.

 

Alespoňna jednévěcise většinalidíshodne– ne-porušenéprostředíuživílidivícenežefektivněavnější pomoc oddobrosrdečných miliardářůnenínutná.

 

A to je klíčovýproblém – zde se kruh uzavírá – nikdo nechce,abyste byli „neporušení“, úspěšní, soběstační, protožekdyž to nastane, už nepotře-bujetežádnémiliardáře,aby vám kázali,že musíte tvrdě pracovat,abystebyliúspěšní.

 

Ne, vy jste každopádně schopni žít svůj život perfektním, přirozeným a rozumným způso-bem, život, který za to stojí, pro který není nutné pracovat dlouhé hodiny přesčas, jen abyste za-platili nájem a koupili si jen to nejlevnější jídlo z místního supermarketu.

 

Vím, že se mnou dost lidí nebude souhlasit, protože do nich hustí teorie o přelidnění, ale měli byste pochopit, že největším problémem je vaše špatné vedení života (které nakonec i vede k přelidnění) a ne nedostatek zdrojů.

 

Rostliny a voda rovná se život

Na západě lidé rychle ztrácejí cit pro hodnotu peněz.Čtemeo miliardácha biliónech,ale chápeme opravdu, co tato čísla znamenají? Myslím si, že ne. Za cenu jedné válečné lodi by se dalo osá-zet pro vás nepředstavitelně velké území, pro-tože náklady v chudých zemích jsou jen zlomek ceny, běžné na západě.

 

Nadšenílidéčastopracujíizadarmo,investujívlastní fyzickousílu,abyudělalitolik,kolikjsouschopni.A co jsouschopnívybudovatjeneuvěřitelné,ateďsipřed-stavte, kdybyste jim dali penízea zdroje,aby mohli udělatto,o čemzatímjenomsní.

 

Nemáte ponětí, co všechno tito lidé jsou schopni udělat. Viděl jsem lidi, kteří osázeli ob-rovské plochy – tají se vám dech, když na to hledíte. Rostliny jsou základem života na této planetě. Poskytují potravu a stín, vodu a domov pro zvířata – a to všechno znamená hojnost.

 

Jednoje jisté– nebudetesi kupovatpotravinové derivátyz finančních trhů,protožetěmisenenajíte.

 

Pro žití vlastního života jste plně kvalifikovaní

Celý tento systém je navržen tak, abyste na něm byli závislí, a aby ve vás vzbuzoval pocit, že nejste schopni žít své životy samostatně a nezávisle. To ale neznamená ve smyslu „sami“, ale ve smyslu společně, ale bez závi-slosti na vládě, předpisech, omezeních, miliar-dářích a dalších zbytečných institucích.

 

Skutečností je, že jste byli „navrženi“, „zkon-struováni“ k tomu, abyste žili své životy – ano, ve spolupráci s ostatními, ale nezávisle jako in-dividuum schopné dělat svá vlastní rozhodnutí založená na svých vlastních pozorováních.

 

Každá rostlina, každé zvíře ví, jak žít a neničit přitomsvé životníprostředí. Permakulturasleduje přirozené zákony. Vracejte více, než si berete. A když budete dobře pozorovat,jak přírodafun-guje, uvidíte, že toto pravidlose uplatňujevšude.

 

Jedna a jedna jsou tři

Pokud se znovu napojíme na přírodní systém, budeme schopni – znovu – žít nezávislý a přesto harmonický život ve spolupráci s pří-rodou a ostatními lidskými bytostmi. Bez-ohledná soutěž a konkurence je chyba, která nás přijde hrozně draho, nepřinesla nic než zneužívání a destrukci pro zisk a bohatství velmi malého počtu lidí. Má to logiku?

 

Ve světě, kde je tolik „myšlení“, „logiky“ a „vědy“, děláme ty nejnelogičtější věci na pla-netě. Jsme vděční za příležitost zúčastnit se této soutěže, z které nemá nikdo užitek. Jak dobré jsou asi ty teorie, kterým věříme, pokud je jejich výsledkem takováto společnost? Pořád ještě platí? Má to logiku?

 

Jděte na procházku

Příště, až půjdete na procházku, budete-li mít možnost, jděte do lesa – pokud možno do opravdového, starého lesa – a pak si položte otázku: je tu nějaký problém? Nebo jen něco problematického? Zneužívání? Destrukce?

 

Nebo vidíte všudypřítomnouharmonii, které jste vlastně také součástí?To není nic ezoterického, jen si položte tuhle jednoduchou otázku, když tam jste, a ucítíte, odkud vlastně pocházíte.

 

Zdroj: http://www.organictalks.com/serving-system-free-really-cares-judgment/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar