Tipy a inspirace

A+ A A-

Prezident Zeman to řekl velmi dobře

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pane prezidente Evropského židovského kongresu, dámy a pánové, plně souhlasím s výrokem pana Moše Kantora, který řekl při jiné příležitosti, že smyslem našeho setkání není jenom nebo především vzpomínka na minulost, ale úvahy o budoucnosti, to jest hledání cest, aby se holokaust neopakoval.

 

Dovolte mi, abych i já se ve svém příspěvku na toto téma zaměřil, ale přesto mi dovolte několik retrospektivních poznámek. My se všichni shodneme vodsouzení holokaustu. Všichni se shodneme v tom, že nesmíme připustit jeho opakování, ale obávám se, že se příliš neponořujeme do hlubinných příčin vzniku holokaustu a někdy tyto příčiny zplošťujeme.

Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příkla dy. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po Mnichovské dohodě napsal: „Nemůžemeli zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“ Můj milovaný Winston Churchill v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi: „Kdyby můj národ postihla velká katastrofa, přál bych si, aby v jeho čele stál muž s vaší silnou vůlí.“ A konečně nositel No-belovy ceny Knut Hamsun, možná, že jste četli jeho Viktorii nebo Hlad, napsal v květnu 1945 nekrolog na Adolfa Hitlera.

Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekyll a stává mistr Hyde? Je to snaha překonat vlastní frust raci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli , z e s polečnosti a v tom to smyslu holo kaust začíná první lavičkou v parku, na kte rou si nesmí sednout Žid. A plynová komora je teprve dovrš ením, nikoli začátkem tohoto holokaustu. A my se musíme ptát, zda je možná dokonce ješt ě ve větších rozměrech recidiva, která t entokrát nezahrne šest milionů Židů, ale zahrne příslušníky celé řady vyznání, ateis ty a dokonce i muslimy. Právě proto bych chtěl uvítat, že se umírněné arabské země nedávno připojily k válce proti Islámskému státu. A tento Islámský stát, často podceňovaný, má obdobnou povahu, jako mělo nacistické Německo počátkem 30. let.

To, co nám podle mého názoru hrozí, je superholokaust, jehož oběťmi budou stovky milionů lidí. Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil: „Zabijeme sto, dvě stě nebo pět set milionů lidí, nám je to jedno.“ A tato výhružka zabíjením, opakuji ještě jednou, se týkala i muslimů.

Nevím, kdo z vás viděl mapu islámského chalífátu do roku 2020. Je to mapa, která zabírá půlku Evropy, půlku Afriky avelkou část Asie. Řeknete mi, že je to mapa, ejímžj autorem je blázen, a bu-dete mít pravdu, ale Adolf Hitler byl také blázen, a přesto se jeho vize zotročené a Judenfrei Ev-ropy téměř naplnila.

Chtěl bych vám navrhnout něco, co mnozí zvás budou pokládat za naivní, neproveditelné nebo nesmyslné. Včera jsem mluvil o dvou stech mrtvých dětech v Péšávaru, o dvou tisících obyvatel Nigérie, kteří byl i zavražděni se ktou Boko Haram, a mohl bych pokračovat těmito příklady dál a dál. Nečiňme si iluze, že mezinárodní terorismus je několik špatně vyzbrojených a vycvičených skupinek. Mezinárodní terorismus je celosvětová, organizovaná a rozrůstající se síť a proti mezi-národnímu terorismu nelze bojovat pouze na úrovni národních států a nelze proti němu bojovat pouze někdy poněkud pokryteckými demonstracemi a verbálními protesty.

Kdyby v roce 1936 během obsazení dem ilitarizované zó ny v Porýní dvě britsk é a dvě fran-couzské divize reagovaly na toto porušení Versailleské smlouvy vojenskou akcí, nebyla by Mni-chovská dohoda, nebyl by holokaust a nebyla by druhá světová válka.

Tak i dnes, máme-li zabránit superholokaustu a masivnímu vyvražďování lidí, potřebujeme sjed-nocenou ozbrojenou akci. Akci vedenou na mezinárodní úrovni. Akci vedenou pod egidou Rady bezpečnosti Spojených národů. Akci, do jejíchž mezinárodních sil rychlého nasazení by měli vy-slat své síly, po kud možno, v šichni stálí členové Rady bezpečno sti. Akci, která by eliminovala v zárodku výcvikové tábory teroristů, která by nepracovala s bezvýchodným plošným obsazo-váním území, ale využívala moderních technických prostředků, např. bezpilotních letadel a po-dobně. Akci, v níž by se celé mezinárodní společenství spojilo proti svému úhlavnímu nepříteli.

Dámy a pánové, o některých návrzích se říká, že procházejí třemi fázemi. V první fázi jsou ozna-čeny za nesmysl, v druhé fázi se o nich říká, že se o nich dá uvažovat a konečně v třetí fázi jsou tyto některé návrhy považovány za samozřejmost. To byl známý spor mezi heliocentrickou a geo-centrickou soustavou, ale mohl bych samozřejmě uvádět i příklady další.

Chybí nám dosud odvaha. A stále podléháme tomu, čemu se ve třicátých letech říkalo appea-sement. Stále se domníváme, že teroristická hnutí lze edukovat. Ano, Hitler nás edukoval plyno-vými komorami, a proto se obávám, že než začneme vážně uvažovat o takové mezinárodní síle rychlého nasazení, bude potřeba ještě řady teroris tických útoků, než si veř ejnost uvědomí, že s teroristy se nevyjednává, že s teroristy se bojuje a že s teroristy nemůžeme bojovat pouze po-vrchními změnami legislativy, ale ozbrojenou silou tak, jak tomu mohlo být v Porýní v roce 1936.

Děkuji vám za vaši pozornost.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar