Tipy a inspirace

A+ A A-

Je Yahweh Anunnaki? (3)

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Bible zmiňuje velké lidi nazývané Anakim, synové Anaka. Mají co dělat s Nephilim (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers.htm), což jsou ti výše zmínění „sy-nové bohů“, kteří přišli dolů na Zemi, aby měli děti s „dcerami člověka“. „Anakim“ a „Anaka“ zmiňují následující pasáže v Bibli: Num 13:22; 13:28; 13:33, Deut 1:28; 2:10-11; 2:21, 9:2, Josh 11:21-22; 14:12; 14:15; 15:13-14; 21:11, Judg 1:20. Nabízí se závěr, že to jsou Anunnaki (ve své 3D podobě) nebo možná spíše jejich potomci pocházející z jejich sexuálních zapojení s lidmi na Zemi.

Apendix

Vytvoření gnostického křesťanského pohledu

Sestaveno zejména na německém vědeckém překladu Janova apokryfu[17], viz níže.
Každý překlad je zároveň i interpretací toho, jak to překladatel vnímá (a, možná i jen podvědomě, chce vnímat). Tedy i následující text je zčásti mojí vlastní interpretací (o které cítím, že je trochu „inspirovaná“ možná mojí intuicí). Bůh stvořitel, „neznámý otec“, První, který vůbec existoval, tvoří svojí myšlenkou. Myslí – a je to tady.

 

Tvořivá síla jeho myšlenek je Barbelo, neviditelný panenský duch, nejvyšší ženský (plození=tvoření) princip. Stala se dělohou všeho (co mělo vzniknout). Z ní se zjevil Svatý duch (kterého gnostici považovali za ženu), matka všeho života. Jejím spolupracovníkem je rozum (inteligence). Z těchto dvou se zjevil Kristus, božský Autogenes (samozplozený, tj. nikoliv stvořený někým).

 

Na nižší úrovni se objevila Sophia (Moudrost) jako emanace z Barbela. Chtěla vytvořit, nechat ze sebe vzniknout, mužskou entitu, ale bez schválení Ducha, a aniž by to řekla svému manželovi (consort, jsou zmiňováni v souvislosti s entitami, jsou ale vlastně oboupohlavní -androgenní – ale zjevuje se jejich ženská nebo mužská část). Byla to její vlastní idea. Ve skutečnosti měla myšlenku, ale na těchto úrovních myšlenky tvoří: pomyslíte si (představíte si to) a ono to vznikne.

 

Proto byla tato vzniklá entita v nevědomosti a byla nedokonalá. Sophia si to uvědomila a lito-vala toho, odvrhla tuto entitu od sebe a obklopila ji světelným oblakem, aby ji nemohl nikdo vidět kromě Ducha svatého. Nazvala ho Yaldabaoth.

 

Yaldabaoth stvořil další entity, které získaly jeho síly. Nazývají se archony (http://www.bibliote-capleyades.net/vida_alien/alien_archons.htm). On sám byl „prvním archonem“. Apokryf nám o něm říká: „… je nevědoucí temnotou. A když se světlo smísilo s temnotou, temnota začala zářit. A když se temnota smísila se světlem, potemnila světlo, které pak nebylo ani světlem ani tmou, ale stalo se šerem… A on je ve své aroganci bezbožný a rouhavý. Proto řekl „Já jsem Bůh a kromě mě žádný jiný Bůh není“, protože neví o své síle ani o místu, odkud přišel.

 

Sophia poznala svoji chybu, když její světlo zesláblo a stala se „tmavší“. Viděla, jak je její (jí stvořený) syn špatný a dlouho plakala.
Yaldabaoth řekl svým archonům: „Pojďte, vytvoříme člověka k obrazu božímu a podle naší podoby…“ Vytvořili bytost podle obrazu prvního kompletního člověka (jako model pro lidi, kteří měli přijít) a řekli: „Říkejme mu Adam…“

 

Takto vytvořená bytost ještě nebyla živá. Boží poslové řekli Yaldabaothovi „Dejte do jeho výrazu něco z vašeho ducha…“ Udělal to neznale, protože sám opravdu nevěděl, co vlastně dělá. A bytost obživla. Adam byl zářící a měl vyšší inteligenci než archoni, a neznal zlo. (Doposud nebyl ještě fyzickým Adamem, ale archetypem lidské bytosti.)

 

Proto ho vyslali do nižších oblastí hmoty (na úroveň temného regiónu Yaldabaotha). Bohu to bylo líto a poslal Adamovi pomocníka, Epinoiu (vhled prostřednictvím božské inspirace), představu světla nazývaného Život (hebrejsky Heva=Eva). Ta asistovala všemu stvoření. Tato Epinoia zůstala ukrytá v 11 Adam, takže ji archoni nemohli poznat a mohla být korekcí nedostatků od matky (Sophie), jako emanace z ní. (Ona byla rovněž zatím pouze archetypická.)

 

Archoni viděli, že Adamova inteligence je vyšší a přivedli ho do stínu smrti přetvořit jeho tělo z hmoty, která je nevědomostí temnoty. Stal se smrtelným člověkem (a nyní už fyzickým Adamem), kterého archoni umístili do ráje (harmonické a bezčasové místo). Tam měl jíst ze „stromu života“, ze stromů neznabožství (a žít bez Boha).

 

Strom „poznání dobra a zla“ je však intuicí světla, který neuposlechl Yaldabaotha a zvýšil Adamovu inteligenci. (Hebrejský název v Gen 2 je přesněji přeložen jako „strom moudrosti“!)

 

Proto ho Yaldabaoth uspal: „Učiním jejich srdce těžká, aby nemohli být pozorní a nemohli vidět.“ Potom se Epinoia (představa) světla schovala do Adama. Yaldabaoth ji chtěl vyjmout jedním z Adamových žeber, ale nešlo to. Proto vytvořil jiný tvar ženy, jako obraz Epinoia, do kterého vložil část Adamových sil, vše, co byl schopen vyjmout. Adam se probudil a spatřil ženu.

 

Potom se objevila Epinoia světla a odkryla závoj, kterým byla překryta Adamova inteligence. (Jíst z toho stromu nemá nic společného se sexualitou, ale s touhou vědět více, než Yalda-baoth povolil…)

 

Nebyl to had (entita tvaru hada), který přiměl Evu jíst ze „stromu poznání (moudrosti)“, ale byl to Kristus v podobě orla, kdo jí řekl, aby to udělala, aby je „učil a probudil z hlubokého spánku“. To se stalo proti vůli Yaldabaotha.

 

Sophia sestoupila „dolů“ jako tato Epinoa aby napravila svoji chybu, a proto byla nazývána Život (Heva, Eva), matka života. Skrze ní tak mohli „ochutnat“ plný vhled (jedli ze „stromu po-znání“, „stromu moudrosti“).

 

Yaldabaoth viděl, že se od něj odklánějí a proklel svoji Zemi. Vyhodil je ze svého ráje a zavřel je v temnotě. Potom znásilnil Evu a skrze ní zplodil dva syny, které pojmenoval Kain a Abel. Později Adam zplodil s Evou syna Setha.

 

Yaldabaoth chtěl ovládat myšlení lidí a do světa zavedl osud (řecky heimarmene). Proto celé jeho tvoření bylo slepé a nemohlo vidět Boha. (Slovo „heimarmene“ pochází z „meiromai“, což znamená něco jako „získat něčí část“, což může vést k myšlence karmy…) (Totožnost Yaldabaoth = Yahweh je zřejmá… a pokud jde o archony, může se uvažovat o Anunnaki a Barbelo nám může připomínat Ti’âmat.)

 

Doplnění z ostatních apokryfů

V textu Hypostasis of the Archons[18]) se píše, že Yaldabaoth řekl: „Jsem to Já, kdo je Bůh; není žádný jiný kromě mne.“ Když to řekl, zhřešil proti celku. A tento výrok se dostal k Neúplatnému; pak přišel hlas vycházející od Neúplatného, a řekl: „Mýlíš se, Samaeli.“ Samael je jiné jméno Yaldabaotha, znamenající „král slepých“. Je slepý vůči všemu, co je nad ním. Zde chtěli archoni „znesvětit“ Evu. Adamovi a Evě bylo zakázáno jíst ze „stromu poznání“.

 

Proto ženský duchovní princip přišel jako učitel v podobě hada a řekl: „… řekl vám to ze závisti. Vaše oči by se měly raději otevřít a můžete se stát podobní bohům.“

 

Pojedli ze stromu poznání a uvědomili si, že jsou nazí, ale ne ve smyslu „neoblečení“, ale „nazí bez duchovního prvku“, tj. uvědomili si, že jim duchovní prvek chybí.

 

Z tohoto textu se také zdá, že možná Kain byl výsledkem znesvěcení Evy archony, ale Abel ne. Mohlo by to vysvětlit rozdíl mezi nimi?

 

V Adamově apokalypse (The Apocalypse of Adam[19]) se píše (http://www.bibliotecapleya-des.net/nag_hammadi/adam.htm), že Adam řekl svému synovi Sethovi: „Pak Bůh, který nás stvořil, vytvořil syna ze sebe a Evy, tvojí matky.“ Je to podobné předchozímu popisu.

 

V textu Vznik světa (The Origin of the World[20]) se píše, že krev ženského principu Pronoia (Barbelo) vtékala jako světlo do světa. Z této krve vznikl Eros, a s ním „potěšení lidského těla“.

 

Zde také archoni vložili své sémě do Evy, a ze semene prvního archona (Yaldabaoth) se zrodil Abel.

 

Epilog

Proč „strom poznání dobra a zla“? Nebo přesněji: „Strom moudrosti (a tím poznání dobra a zla)“ – hebrejské slovo pro poznání je „jada“ (a to zároveň znamená i „sexuální styk“… např. v „a Adam poznal Evu svoji ženu; a ona počala a porodila Kaina… “ Gen 4:1), ale toto slovo se zde nepoužívá.

 

Strom se v originálním textu nazývá ‘ats hada‘ at; da‘at znamená moudrost (a to slovo nemá vůbec nic společného se sexualitou). Dobré a špatné? Světlo a temnota? Pravý Bůh a archoni? Souvisí to se „zakázaným“ poznáním (vhledem): poznáním, že kromě Yaldabaotha/Yahweh jsou nad ním ještě vyšší bohové, a dokonce i nejvyšší Bůh?

„Nebudeš vědět o jiných – a obzvláště ne o vyšších – bozích, protože já budu tvým jediným „bohem“!“

 

Je to toto poznání, které nás má osvobodit? Které nám chtěl Ježíš předat, a proto musel zemřít? Nebude náhoda, že se objevil Yaldabaoth, ale byla to příprava na exodus duší z božího světelného světa. Jak učí gnostikové (viz Origen), my všichni jsme existovali od samého začátku ve světelném světě. Ale někteří z nás z něho chtěli jít ven, aby získali zkušenosti, které nelze mít ve světelném světě – a plně prožít naši svobodnou vůli (i takovými způsoby, které ve světelném světě nejsou možné). Z tohoto důvodu stvořil Bůh různé andělské úrovně a pak i oblast temnoty pro ty, kdo měli padnout ještě níže. Yaldabaoth měl být pánem této oblasti – oblasti nevědomosti
– a proto měl být i sám nevědomý.

 

Sophia nebyla do takové míry nevědomá, ale také ne plně vědomá toho, co opravdu činí, když nechala stvořit (přivést do života) Yaldabaotha – a mělo to tak asi být, protože jinak by to asi neudělala. Také archoni mají svou Epinoe, ale její světlo je v nich hluboce skryto. Nakonec také najdou svoji cestu ven z temnoty, i Yaldabaoth (síla, která podle Goetheho „… vždy chce zlo, ale jako konečný výsledek nakonec vytvoří dobro“, tj. duše, které se osvobodí, když jejich světlo-Epinoa je dostatečně probuzené – osvícení).

 

Epinoa se v nás sama otevře, ale instituce jako je církev ji chtějí zakrýt, a nevědí, co činí.

 

Chtějí nás ukonejšit do spánku hypnotickými mozek vymývajícími sugescemi (prostřednictvím monotónních rituálů, společného zpívání písní určitým způsobem a způsobem mluvy kněží, stejně jako dalšími prvky liturgie, ale také svojí mocí). Proč je bohyně potlačena? Protože je spojena s intuicí-Epinoa a mohla by nás dovést k osvícení!

 

O sexualitě

Z výše uvedeného vidíme, že „jíst ze stromu poznání“ nemá nic společného se sexualitou, ale s usilováním o „zakázané poznání“. Yaldabaoth nás chce udržet v nevědomosti. Je též patrné, že na všech úrovních je určitý druh polarity, který ve světě Yaldabaotha způsobil rozkol.

 

My, kdo žijeme v jeho světě, již nejsme oboupohlavní (androgynní), v jedné entitě zároveň mužští i ženští, ale jsme buď jedno, nebo druhé. Proto hledáme znovuspojení do jediné bytosti a to je jedním ze základů sexuality.
Ten další je plození dětí.

 

V různých systémech jsou ale učení, že ve skutečnosti jsme zároveň muži i ženami, ale že se jeden pól manifestuje fyzicky v inkarnaci a ten druhý zůstává v duši. Proto můžeme měnit mezi jednotlivými inkarnacemi svoje pohlaví.

 

Sexualita má tedy dva aspekty: sjednocení dvou duší (pomocí těla) a plození.

 

Yaldabaoth chce, abychom nepoznali ten duchovní aspekt. Chce mít moc nad naší sexualitou a za tím účelem ji zredukovat na pouhou reprodukci, protože jinak by mohlo vzniknout „nebezpečí“, že by u nás mohlo dojít k částečnému duchovnímu probuzení. A protože každá normálně fungující lidská bytost má občas sexuální pocity (i když jsou třeba potlačené, ale podvědomě pořád existují), pomáhá mu to uplatňovat i jeho moc nad lidmi.

 

Archoni chtějí stále určitým způsobem znásilnit Evu a pošpinit soutěživost mužské sexuality tak, aby ztratila svůj duchovní aspekt a byla znehodnocena.

 

První aspekt je základem tantrické sexuality v Indii. Něco podobného existovalo i v určitých gnostických skupinách (frakcích) a existuje to i v taoismu a dalších systémech. Pokud jde o indickou tantru, je nutné doplnit, že to není jednoduše nějaký druh „sexuální jógy“, ale přírodní věda, ke které náleží všechny představitelné principy, stavy, vztahy a procesy, a to nejen v materiálním slova smyslu. Přináleží tam i věda o sexualitě, a v tomto kontextu vznikl v rámci tantry i druh „sexuální jógy“.

 

Pokračování příště…

 

Redakční překlad ze zdrojového textu: http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah11.htm

 

Reference

[17] http://web.archive.org/web/20070912005923/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node62.html (německy), anglicky http://www.gnosis.org/naghamm/apocjn.html

a http://www.gnosis.org/naghamm/apocjnlong.html
[18] http://gnosis.org/naghamm/hypostas.html
[19] http://gnosis.org/naghamm/adam.html
[20] http://gnosis.org/naghamm/origin.html

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar