Tipy a inspirace

A+ A A-

Symboly hvězdných lidí

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Tyto symboly jsou z článku, který napsal Standing Elk (nyní Golden Eagle) z národa Siouxů, a byl publikován v časopisu Contact Forum (September/October 1996, Vol 4, Number 5). Ve skutečnosti těchto 22 symbolů dostal od bytostí z jiného hvězdného systému. Řekli mu, že 12 z těchto symbolů je ve většině vesmír-ných lodí, které jsou v současnosti okolo naší planety. Každá loď nese tato krásná a velmi dů-ležitá vibrační poselství pro léčivou budoucnost našich lidí a planety. Tato osvícená poselství z vesmíru mají probudit náš potenciál a přinést osvícení do naší mysli i těla.

 

Univerzální zákon svobodné vůle

Nikdo nebude ovládat (řídit) fyzickou, men-tální, emoční, sexuální nebo duchovní podstatu někoho jiného. Ochraňuje osobní svobodu, je garantován Velkou Karmickou Radou. Ctí Bož-ské světlo v každé duši a svobodu volby.

 

Duchovní svoboda lidstva

Právo jednotlivce zvolit si svoji cestu v životě, právo volit mezi Červenou a Černou cestou, právo zvolit si cestu vyrovnaně kráčet k vyšším úrovním duchovního růstu, ale i právo zvolit opak, který bude mít za následekmorální degra-daci pro lidského ducha. Přítomnost další cesty dokazuje, že je vždy k dispozicivolba a možnost změny. Otevírábrány,kterébyly zavřené,iniciuje alchymii sebe sama, vyvolává cestu dharmy.

 

Univerzální zákon změny

Čtyři roční období na Zemi, reprezentovaná zimou (waniyetu), jarem (wetu), létem (mdoyetu) a podzimem (ptanyetu). Vyvolává motýlí medi-cínu, oživuje stagnující životní cykly, je symbo-lem velkého mystéria.

Změna vám pomáhá růst duchovně, fyzicky i mentálně. Pomáhá vám růst v mysli, těle i Duchu. Změna je velmi důležitá na mnoha rů-zných úrovních.

 

Duchovní růst lidstva

Čtyři stupně fyzického/emočního/mentálního a duchovního růstu muže a ženy – bebena(dítě), wikoska (mladý muž) a wikoske (mladá žena), a wicahcana(starýmuž)a winhucana(starážena). Ženskétvary znamenají fyzickoustránku.

 

Konečným cílem pro každého jedince a jeho životní zkušenost, jeho životní lekce, cestu, kte-rou si zvolil, je duchovní růst – najít vaši cestu domů ke Stvořiteli. Pomáhá posvátným cestám, probouzí vyšší mysl, směřuje vývoj k Duchu.

 

Univerzální zákon pohybu a rovnováhy

Reprezentuje ducha všeho stvoření, pohybuje se Zemí, dvounožci, čtyřnožci, těmi co lezou, těmi co plavou, rostlinami a vším, co roste z matky Země (Unci Maka) a duchovním po-stupem člověka. Uzdravuje fyzické, emocio-nální, mentální a duchovní nerovnováhy, vzbuzuje k projevení tvořivou energii, stabilizuje vývoj s elegancí a silou.

 

Duchovní síla, zdraví a štěstí

Otevírá cesty pro sjednocení, zlatou cestu zdraví, posiluje prostřednictvím Božích zákonů.

 

Pokud nejste v míru se vším uvnitř vás i ve vašem okolí, pak nebudete šťastni, štěstí ne-bude součástí vašeho života.

 

Univerzální zákon nevinnosti, pravdy a rodiny

Horní linka reprezentuje to, co je nebeské, dolní linka reprezentuje to, co je pozemské. Propojení mezi Zemí a Nebesy reprezentuje vy-tvoření nevinnosti a to je znázorněno prostřední linkou. Nevinnost nezná správné ani špatné, dobré ani zlé. Důsledkem toho je Pravda. Ro-dičovská ochrana dětí, kultivace čistoty, nevin-nost, pravda, otevírá původní mysl.

 

Duchovní ochrana rodiny

Pravá linka reprezentuje muže (wicasa) a levá linka ženu (winyan). Propojení mezi nimi repre-zentuje wakanyeza (nevinné děti). Zodpověd-ností rodičů je chránit děti. Je to symbol rodiny (Tiwahe) v národech Lakotů a Dakota Oyate.

 

Duchovní soudnost. Vaší ochranou je vaše vnitřní síla. A ta může být použita mnoha rů-znými způsoby. Protože síla je síla. Můžete ji použít k tomu, abyste někoho zranili, nebo ji můžete použít k vytvoření něčeho dobrého pro jiné nebo pro sebe. Vždy poslouchejte své srdce. Přivede člověka do správných vztahů s rodinou, ochranný štít Otcova srdce.

 

Univerzální zákon symetrie

Představuje oddělení lidstva od zvířat, rostlin, ptáků a všeho ostatního stvoření. Člověk o sobě smýšlí jako o nejvyšším, lepším než zví-řata a další tvorové. To způsobilo vyhlazení mnoha druhů a důsledkem toho vznikla nerov-nováha. Pomůže člověku přesunout mysl od materiálního k duchovnímu, upevní boží přít-omnost, zaměří pohled na stvořitele.

 

Duchovní zákon rovnosti

Nikdo není víc nebo méně než kdokoliv jiný. Každá životní forma je rovná kterékoliv jiné. Všichni závisímesvojíexistencína všechostatních životníchformách. Moudrost,znalostia pravdaje zde pro každého… aby byla sdílena všemi bez rozdílů. Evokuje duchovní společenství,sjedno-cuje humanitusjednocením jednotlivců.

 

Univerzální zákon života

Je propojením mezi stvořitelem a lidskou by-tostí. Vztahuje se k vám jako Stvořitel a vyzdvi-huje život, který chce ztělesňovat jako život tak jak ho znáte. Tento zákon také zahrnuje všechny vesmíry a jejich vlastní stvoření a jeho způsoby. Přímá cesta probouzí lidská centra světla a ladí je na Galaktické centrum, obnovuje připojení cesty života na Velké Centrální Slunce.

 

Duchovní zákon volby

Svoboda volby pro každou lidskou bytost byla dána Stvořitelem. Směr, který si vybere, je buď směrem k moci, nebo směrem být lidskou bytostí. Když si zvolíte, ať již jakkoliv, jste zod-povědní za to, co jste si zvolili a vytvořili. Proje-vuje energii skrze portály, otvírá brány budoucích možností.

 

Univerzální zákon světla, zvuku a vibrací

Tento symbol reprezentuje Univerzální zákon světla,zvukua vibrací.Zvuka světlojsouzákladem pro všechno stvoření. Světlo má zvuk a zvuk má světlo. Zvuk, světlo a vibrace jsou vám dány jako metoda léčení, obnovování. Nejhlubším já-drem bytí jsou vibrace. Probouzejí vnitřní moudrost a vzpomínky. Probouzejí jednotlivce do kosmického společenství, ladí na nebeské (boží) slovo.

 

Duchovní zákon intuice

Duchovní dar lidstvu. Pokud máte duchovní propojení k Vyššímu Já, vaše intuice se otevře jako kniha nebo průchod. Je to pro vás dar, abyste ho používali. Je to součást vaší sou-dnosti a je jí využívána. Díky ní máte znalost o okolním světě i o svém vnitřním světě, zna-lost o Kosmickém království a vašem vnitřním Kosmickém království.

 

Vaše intuice je vaše vedení. Intuice se proje-vuje skrze emoce nebo okamžité myšlenky. Naslouchejte tomuto vnitřnímu hlasu, svému Vyššímu Já. A když jste propojeni se svým Vyš-ším Já, jste těsně spojeni i s Bohem.

 

Symbol reprezentuje schopnost vidět pocity, léčit emoční tělo a srdce, moc změnit věci myš-lenkou a sílu intuice.

 

Univerzální zákon posuzování                                             Univerzální zákon přírody

Co jde z vás, to se vám vrátí – je to jednodu-ché. A pokud soudíte druhé, druzí budou soudit vás. Soudíte li někoho jiného, soudíte zároveň i sebe. Je to výraz toho, kým (jaký) jste a co je ještě uvnitř vás. Soud je váš učitel. Není správný nebo špatný.Ale změnousvojímyšlenky,během okamžiku,můžete soud zrušit nebo transformo-vat. Dovolíte-li Světlu Stvořitele, aby skrze vás trvale protékalo, tak v tomto stavu/prostoru žádné soudy/hodnoceníneexistují.

Symbol představuje kosmické soudce pro rozhodování interdimenzionálních záležitostí, vyvažuje karmu a určuje posvátnou cestu.

 

Duchovní zákon karmy

Karma je víra. Co jde kolem, jde kolem. Karmu můžete odčinit svojí vnímavostí a vstřícnos tí, odpouštěním. Tam kde je po-chopení, porozumění a odpuštění, tam se od-čiňuje karma.

 

Otvírá průchody k transcendenci a proměně, evokuje cykly příčiny a následku.


Vaše Matka Země hraje významnouroli v Uni-verzálním zákonu přírody. Odehrává se na ní změna ročních období, obdobírůstu, rození, od-počinku a změny. A celá království rostlin a zvířat ctí tento zákon vědomě,záměrně a láskyplně.

 

Každá z těchto věcí funguje jako pojítko se Stvořitelem. Bez přírody byste Stvořiteli nero-zuměli. Proto kdykoliv vidíte přírodu „v akci“, dí-váte se na jeden z božských aspektů Stvořitele a pomáhá vám to porozumět všemu životu.

 

Symbolizuje sílu Bytí, harmonii ve světelných poměrech, evokuje nepomíjející plamen.

 

Univerzální zákon ochrany člověka

Je přímý a jasný. Je jedním z vašich práv da-ných zrozením, že pokud požádáte o ochranu, je-li to ve vaší modlitbě, dostaví se. Ale musíte tomu věřit. Pokud je ve vaší mysli jakákoliv po-chybnost, strach, že se vám této ochrany ne-dostane, pak si to tak utvoříte. Čemu věříte a co cítíte, to si způsobíte. Účastní se vývoje duše. Evokuje světelnou ochranu.

 


Univerzální zákon lásky

Veškeréstvoření je založeno na lásce. Láskaza-hrnujemnohověcí a projevujese mnoharůznými způsoby. Ale když láska přichází z těch nejvyš-ších vibrací, může působit pouze radost, pocit mírua vnitřníhoštěstí. Láska skutečnězpůsobuje, že se všechnyvěciocitajíve svém božím řádu.Je esencí štěstía života,zajišťuje a ochraňuje životní přechody,je opakem porozumění.

 

Duchovní zákon uzdravování

Každý z vás má v sobě schopnosttransformo-vat a obnovit cokoliv ve svém těle, ve vaší mysli nebo vašem duchu. Je to zdroj energie, vytvo-řený myšlenkou, emocí, božským spojením, zdrojSvětla,zdrojStvořitele,který vám umožňuje být schopen uzdravovat sebe i ostatní, zvířata i rostliny. Protože tělo má své vibrace, na které reaguje, stejně tak rostliny a zvířata. Jsou to vi-brace, které mění a mohou uzdravovat.

 

Práce s podvědomou částí mysli je také klí-čem k uzdravování (léčení). Protože jste to, co věříte že jste. Jste to, co myslíte. Pokud umíte změnit svoje přesvědčení (víru) na nejhlubších úrovních vašeho nevědomí, v těle dojde k transformaci a nastane uzdravení.

 

Otevírá portály léčení, evokuje ducha uzdra-vování.

 

Univerzální zákon vnímání

Otevírá vnitřní zrak, podporuje multidimenzi-ální porozumění, nastaví „self“ na univerzální pravdu.

 

Duchovní zákon vidění budoucnosti

Používá se na pomoc těm, kteří potřebují po-moci na duchovní a emoční úrovni. Tento zákon pomáhá těm, kteří žádají o pomoc a při-kazuje nám nepoužívat tento duchovní zákon k manipulaci s ostatními směrem k našemu způsobu duchovního uvažování. Vyžaduje také od každého jednotlivce uvědomit si, jak jeho slova a činy mohou vytvořit spirituální kon-strukce i spirituální destrukce.

 

Proroctví (věštba) je interdimenzionální, pře-sahující čas a prostor aby pronikla do budouc-nosti, která má nastat. Ale vaše budoucnost se může změnit v okamžiku vašimi vlastními skutky, vašimi vlastními volbami. Musíte mít také jasno, být čistí uvnitř, ve vaší mysli, ve vašem těle a ve vašem duchu, aby vaše před-povědi byly přesné.

 

Je pět univerzálních zákonů, které se přímo vztahují k rodině, a těchto pět teepee (viz obrá-zek) představuje čtyři roční období, ve kterých se uplatňují. Ten, kdo přinesl tyto zákony a symboly, je používal, když viděl rodiny mající problémy. Hvězdní lidé mají také potíže, ať žijí kdekoliv, a používají stejné symboly a postupy k jejich překonání.

 

Toto je pět zákonů z Kit Fox Society, které re-flektují tyto zákony rodiny.

 

1.   Synové náležejí otcům, protože otcové byli jednou synové. Dcery náležejí matkám, pro-tože matky byly jednou dcerami. Syn vy-chovaný matkou se nikdy nestane bojovníkem. Dcera vychovaná otcem bude mít potíže při hledání jemnosti a laskavosti. Pýchou otce je odlesk slunce v potu jeho syna v hodnotném úsilí. Pýchou matky je jemnost a laskavost její dcery. Matka je lás-kou domova. Otec je zákon. Když se matka stane zákonem a láskou domova, pak se otec stane v očích dětí bezcenný. Když se otec stane zákonem a láskou domova, pak se matka stane v očích dětí bezcennou. Oba musí mít své místo.

 

2.   Sedmkrát čtyři roky v létě položteotcovévaše ruce na ramena vašeho syna, postojte chvíli v tichu a uvědomte si, že toto je vaše rodová linie, a řekněte mu, že ho máte rádi. Pokud je dítětem, je to samozřejmé, ale to pomine, a jako dospělý si bude klást otázku „Miloval mě můj otec?“. A pak mu to vítr poví…

 

3.   Stanete-li se vlkem v kruhu vašich milova-ných, odejděte do lesa. Najděte v sobě klid a rovnováhu. Odpočívejte chvíli, a pak se vraťte domů jako celý člověk.

 

4.   Otče a matko, najděte si ve svém mládí čas na vaše děti, a ve vašem stáří si vaši synové a vaše dcery najdou čas na vás.

 

5.   Pokud je nutné dítě potrestat, udělejte to ta-kovým způsobem, aby to posílilo jeho ducha nebo jeho mysl, ale nevztáhněte na něj ruku, protože byste mohli poškodit Velkého Ducha, dar života, který vám věnoval.

 

Zdroj: http://www.suestudios.com/symbols/star.htm


© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar