Tipy a inspirace

A+ A A-

Mimozemská agenda IV: Ultimátum nebo poslední varování?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Několik špičkových insiderů, včetně staršího editora Veterans Today Gordona Duffa, prohlá-silo, že superelitě oligarchů byla doručena velmi závažná zpráva. Podle zpráv byl poskytnut poměrně chmurný briefing vojenského stylu během nedávného se-tkání určité skupiny oligarchů superelity, nikoliv CFR ani Trilaterálů, ale snad skupiny typu Pil-grim Society. Dalo by se očekávat, že bude velmi obtížné získat přesnější informaci o takovém citlivém se-tkání a o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi s vysokým zabezpečením, ale Duff poskytl potvrzení, že se toto setkání uskutečnilo.

 

Indikace naznačují (ale nepotvrzují), že ten kdo informace podával, byl údajně velmi vysoký či-nitel OSN, a zprostředkovával této skupině oligarchů superelity velmi chmurnou zprávu od této určité skupiny mimozemšťanů.

 

Detaily této zprávy, přednesené vysokým funkcionářem OSN, nebyly odhaleny. Zdá se, že zá-kladní idea byla, že dokud tato elita nezlikviduje masivní korupci a zlo v celém světě, velmi mocná kosmická entita má v úmyslu nastolit masivní celosvětový Poslední soud, možná lépe popsaný jako kompletní kosmický RESET pro planetu Zemi.

 

Přednášející měl údajně říci této skupině oligarchů, že pokud nezmírní vysokou úroveň korupce, kterou doposud připouštěli/produkovali, 90% všeho nezůstane do dvou let na svých místech.

 

V současné době není známo, zdali tato skupina mimozemšťanů, která údajně trvala na doru-čení této zprávy superelitě, budou těmi, kdo nastolí „poslední soud“ či nikoliv. Na základě toho, co víme, je ale nepravděpodobné, že by to byli oni. Je pravděpodobné, že informující předával toto varování od jiné skupiny ET, která je velmi stará s velmi zlovolnou historií jako hlavního pa-razita Země a masového vraha lidí. Je to ta samá ET entita, která byla původcem většiny zla ve světě a bude v tom pokračovat, dokud nebude na všech úrovních zrušena její podpora.

 

Poznámka: Tento článek je napsán pro dobře informované aktivní vojáky, veterány, činné i pen-zionované zpravodajce,politikya členy kongresu.Pokud nemáteurčité znalosti o tajných vesmírných válkách, čtení tohoto článku bude pravděpodobně marněním vašeho drahocenného času.


Jaká konkrétní entita by nastolovala na planetě Zemi Poslední soud nebo „kosmický Reset“?

 

Nemohu vám poskytnout žádnou informaci o tom, jak by měl být takový Poslední soud na Zemi uspořádán a jaké by mohly být jeho konkrétní důsledky. Na toto téma lze udělat pouze kvalifiko-vaný odhad. Mohlo by to být varování, že dokud bude pokračovat ve stejné míře společenská ko-rupce, brzy zničí moderní civilizaci tak, jak ji známe, a vyústí v masové umírání. Nebo bude možná vyprovokována občanská válka, nebo městské nepokoje a vypálení velkých městských oblastí, následované silovými zákroky proti obyvatelstvu a jeho masivním uvězňováním Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost (DHS). Nebo bude vyprovokována velká celosvětová nukleární třetí svě-tová válka, nebo bude způsoben velký celosvětový ekonomický kolaps následovaný masivním zhroucením městských aglomerací a pádem vlády.

 

Také může nastat přímý geofyzikální útok na planetu Zemi určitou skupinou mimozemšťanů, po-užívajících pokročilé vesmírné zbraňové systémy ke způsobení celosvětových klimatických nebo ekologických katastrof. Možná to může být navedení velkého meteoritu na srážku se Zemí. Také třeba přímá invaze zlé, parazitické, kanibalistické skupiny mimozemšťanů známých jako Dracos, reptiliánského „Hadího řádu“. Tímto soudem může být i masivní celosvětová potopa, masivní ce-losvětový útok neznámými zbraněmi způsobujícími EMP nebo jinou interferenci, které by vyřadily z provozu veškerou elektroniku. Může nastat obrovská klimatická katastrofa nebo početné opa-kované menší katastrofy. Nebo náhlá spontánní detonace nukleárního materiálu.

 

Nebo by to mohlo být tak, že tato konkrétní zlá skupina kosmických parazitů Dracos vede nyní národy Země ke kompletnímu ekonomickému kolapsu a totální nukleární světové válce, dokud nebudou poraženi. A určitá nám nakloněná skupina mimozemšťanů, Vysocí Světlí Nordičtí, se pokoušejí varovat oligarchy superelity, že pokud situaci nevezmou vážně a neoddělí se od tohoto zla, ztratí vše, co vlastní, když se celý svět obrátí v trosky v nukleární válce.

 

V současné době není známo, jestli tento briefing zprostředkoval varování před něčím, co by se dalo nazvat sociální desintegrací díky masivní korupci na všech úrovních, nebo jestli zprostřed-koval ultimátum mimozemšťanů skončit to nebo být podrobeni soudu jiné mimozemské skupiny, která nedovolí koalici mezi Dracos a lidmi s použitím jejich společně vyvinutých vysoce pokroči-lých zbraní a válečných technologií, nebo jejich společně vyvinuté technologie časového warpu, ohrožující při nejmenším celou galaxii.

 

Umělecký koncept toho, jak vypadá dávný reptiliánský bojovník Draco Řádu hada, na základě historických zpráv. Ďábelští Luciferiánští Dracos, původci světového sionismu, který pochází od Teutonic Knights a Hanseatic League, jsou považováni za síly v pozadí za Babylonským Mysté-riem, Babylonskou finanční magií a Starou Černou Nobilitou.

 

Jsou kosmičtí parazité Dracos ti, kteří napadali planetu Zemi již po mnoho století nejméně od starého babylonu?


Někteří informátoři mluvili o této výjimečně zlovolné skupině kosmických parazitů Dracos jako o zlých reptiliánských Luciferiánech s Marsem Bohem války jako jejich vůdcem, někomu zná-mým i jako Marduk. O Mardukovi se předpokládá, že žije mnoho let a byl dříve vypovězen z pla-nety Země, když ztratil podporu lidí.

 

Marduk nebo „Bůh války Mars“ se objevuje na několika válečných oceněních jako je např. Čestná medaile Kongresu a údajně má sochu na vrcholku amerického Kapitolu. Někteří na ni také odkazují jako na Persefonu, bohyni podsvětí a minerálů. Jiní říkají, že tato socha reprezen-tuje obojí v pravé zednářské dvojnosti a sexuálním dualismu.

 

Někdo věří,že Mardukje zpátkyna dalšípokusa tentokrátby mohluspět v realizaci svojímimozem-skéagendy,cožmá býtúdajně ustavenícelosvětovéokultníluciferiánské sítějehovlastnísuperelityoli-garchů,kteříby vládlijehojménem.Na oplátku by jim poskytlveškerý blahobyt,moc a postavení,jaké si titolidémohoupředstavit,ale využívalby je k vedenísvěta k destrukci,snižovánípočtuobyvatela vy-tváření trvaléholidskéhoutrpení,kteréuspokojujejehoparazitické potřebynegativníchenergií.


Nyní již bylo dokázáno mimo jakoukolivrozumnoupochybnost pro kohokoliv,kdo studuje všechny dostupné, jižveřejněpublikovanéinformace,že mimozemšťanéexistují,bylyopravenyhavarované mi-mozemské kosmické lodi a zrekonstruoványa pochopeny jejich technologie,a že mimozemšťané navštěvovali Zemi dlouhodobě poměrně často. Uzavírali smlouvy s představiteli více než jednoho státu, prováděli výměny pokročilých mimozemskýchtechnologiíza přístup k lidskéa zvířecí DNA,vy-budovali tajné podzemní základny s mnoha zeměmi a spojeným úsilím vyvíjeli androidy, transhuma-nistickétechnologiea pokročiléklonování, hybridizacia dělali různé další pochybné experimenty.

 

Probíhá velmi komplexní vesmírná válka. Bojují v ní různé skupiny mimozemšťanů mezi sebou i se skupinami lidí, a skupiny lidí používají mimozemské antigravitační dopravní prostředky i proti sobě navzájem.

 

existence mimozemšťanů a jejich antigravitačních dopravních prostředků bude již brzo veřejně odhalena světu.

 

Je známo mimo jakoukoliv pochybnost, že americká vláda ví o existenci mimozemských anti-gravitačních lodí a má svojí velmi tajnou vesmírnou letku svých vlastních antigravitačních do-pravních prostředků (AGC).

 

Bez ohledu na typické stranické lži a krycí akce trvale prezentované v řízených masových sdě-lovacích prostředcích (Controlled Major Mass Media, CMMM), UFO havarovaly a byly opraveny, byly identifikovány a okopírovány a americká vláda má výše uvedenou vesmírnou letku AGC již přes dvacet let.

 

A probíhá tajná vesmírná válka s různými frakcemi bojujícími ve vesmíru o taktickou převahu. Boje probíhají periodicky, používají se vysoce sofistikované zbraně jako plasmová děla a lasery i masery, základny jsou na Zemi i mimo ni a bojů se zúčastňují i letky pozemšťanů.

 

V sedmdesátých letech minulého století se objevovaly informace, že americké letectvo i ná-mořnictvo měly svoje vlastní vesmírné letky a občas bojovaly i mezi sebou. Tyto dvě instituce mohly být údajně i za útokem na Pentagon 11. 9. 2001 kvůli vyšetřování údajné zpronevěry více než 3 triliónů dolarů, ze které obvinilo námořnictvo letectvo.

 

Měli byste zhlédnout krátký videoklip Richarda Dolana. Richard Dolan je velmi respektovaný, vždy konzervativní ve svých závěrech a stal se důvěrníkem mnoha insiderů, kteří znají pravdu o mimozemšťanech, antigravitačních dopravních prostředcích (AGC), zpětném inženýringu mi-mozemských technologií, tajném vesmírném programu americké vlády, koloniích mimo planetu Zemi a „odštěpených společnostech“.

 

Richard Dolan byl také osobním důvěrníkem vysoce postaveného činitele CIA, zodpovědného za záležitosti okolo UFO pro americkou vládu, a převzal jeho vyznání na smrtelné posteli, které je ve svých důsledcích ohromující.

 

„oni“ chodí mezi námi.

 

Mnoho insiderů nyní již velmi dobře ví, že někteří z nich zjistili, že jsou i tací mimozemšťané, kteří vypadají jako normální lidé a pohybují se mezi námi, jsou pevně zakotvení ve vysokých pozicích ve vládě, vstupují do manželství a přivádějí na svět hybridy s lidmi. Nejnižší odhadovaný počet je 200 000, někteří říkají, že je mnohem vyšší, a tyto osoby tvoří oligarchické rodiny pokrevních linií a většinu oligarchů a nelze je proto jakkoliv přesvědčovat o čemkoliv, protože v podstatě nejsou lidmi a mají ve své krvi lásku k Luciferovi.

 

Je také dobře známo, že někteří mimozemšťané, kteří vypadají jako lidé, jsou zapojeni ve vy-tváření aktivit, které mají zakrývat konkrétní setkání s UFO a potlačovat jejich odhalování insi-dery. Ano, Kelly AFB měl jednou speciální team expertů na psychologické operace, kteří se vystrojili a imitovali skutečné mimozemské „muže v černém“, kteří jsou obvykle buď zcela mi-mozemského původu, nebo jsou hybridy z mimozemšťanů a lidí.

 

bylo v poslední době dovoleno skutečnému pilotu vesmírné letky (nebo byl naprogramován) vyjít na veřejnost?

 

Velmi zajímavé osobní svědectví muže, prohlašujícího o sobě, že byl pilotem americké vesmírné letky, se dostalo na veřejnost. Každý musí sám posoudit uvěřitelnost a věrohodnost prohlášení tohoto muže. Osobně si myslím, že jsou přesná, a to na základě ostatních zpráv, které mám k di-spozici, které obsahují podobné informace. Ale pokud ne, tak mohl někdo tomuto muži tyto pří-sně tajné informace poskytnout.

 

Americké letectvo má pokročilé antigravitační dopravní prostředky od vietnamské války, a ně-které z nich přistávaly v noci ve válečných zónách, o kterých se nevědělo, aby odtud odvážely drogy. To bylo známo pod názvem Operace Bílá hvězda, a když tyto stroje přistávaly (obvykle pouze po jednom a ne příliš často), všichni byli vyzváni, aby se otočili a nedívali se.

 

Nelze již dále popírat,že americkéletectvopoužívalo antigravitačnílétající stroje(AGC),známé i jako černé triangly,posledníchdvacet let, protože byly např. již i vyfotografovány policií a mnoha svědky v Belgii (http://nexusilluminati.blogspot.co.uk/2014/06/black-triangles-cornerstone-of-usa.html).

 

A je důležité poznamenat, že několik špičkových insiderů odhalilo svým spolupracovníkům, že jedna skupina mimozemšťanů požaduje „kompletní odhalení“ reality ohledně mimozem-šťanů v co nejbližší době a prohlašuje, že pokud k tomu nedojde, udělají to sami. Předpokládá se, že ta samá skupina, vysocí bílí známí jako „Nordics“, instruovala své reprezentanty na Zemi, aby předali Poslední varování superelitě oligarchů, kteří jsou výrazně zapojen i v řízení planety Země.


Příčina vyhlášení tohoto „posledního varování“ nebo ultimáta pro planetu Zemi zůstává v současné době neznámá.


Poskytnutá informace neobsahuje v současné době důvody, které mají mimozemšťané pro vy-dání tohoto Posledního varování či ultimáta. Můžeme pouze spekulovat na základě dřívějších in-formací. Jeden informovaný zdroj naznačil, že možná ona velmi mocná skupina mimozemšťanů, Vysocí Bílí, považována za mírotvorce, má obavy, že určitá skupina špatných lidí spolupracuje s jistými velmi zlovolnými mimozemšťany (hadovití reptiloidní Dracos, známí pro svou krvežízni-vost, špatnost a antihumánnost); začali vyvíjet přístup k prostředkům manipulace s časem a vy-tvářejí významnou galaktickou hrozbu, která přesahuje naši sluneční soustavu.

 

PodleněkterýchinsiderůbylavyhlášenaKosmická pravidlahry jako prostředekpro masyk zastavenítohotoprocesu,což by mělovéstk vytvoření celosvětového soudunebo „kosmického Resetu“na planetěZemi.

 

Předpokládá se, že tato skupina mimozemšťanů, která doručila zmíněné ultimátum, věří, že existují Kosmická pravidla hry, podle kterých by lidé v širokém měřítku museli dát souhlas svým zkorumpovaným oligarchickým vůdcům, pokud jde o spolupráci se zmíněnou „špatnou“ skupi-nou mimozemšťanů, aby se předešlo špatné anti-lidské činnosti. Pokud je pravda to, co ona „dobrá“ skupina mimozemšťanů prohlásila v minulosti, znamená to, že když lidé ve velkém vez-mou svůj souhlas zpět, nebudou moci „špatní“ mimozemšťané pokračovat ve své agendě ničení lidstva, změn na Zemi, její kolonizaci a dolování minerálů pro jejich vlastní, nic dobrého nevěštící experimenty.

 

Zotročení lidstva a masové vymírání provázené velkým utrpením je hra Dracos, kterou jim jejich loutky pomáhají naplnit, aby za to získali obrovskou politickou moc, bohatství a postavení.

 

Masové hubení lidstva a maximální lidské utrpení uspokojuje potřeby negativních energií para-zitických Dracos. Bez tohoto a periodických lidských obětí při Luciferiánských nebo satanistic-kých svátcích začnou tito kosmičtí parazité ztrácet moc nad světem, protože jejich přívod negativních energií je přerušen. Pokud zastavíte lidské oběti Luciferiánských a Satanistických kultů, odstřihnete tento zdroj moci pro Dracos. A to lze snáze zastavit pomocí určitých informací a vedení od FBI a DoJ, protože oni mají tajné zprávy o tom, kdo všechno páchá tyto vážné kri-minální činy proti lidskosti a dětem, často nemluvňatům. Historicky se osoby z klíčových pozic ve vyšetřování a soudech hluboce zkompromitovali se zločinným Mezinárodním Sionistickým syndikátem City of London, řízeným z poboček v Izraeli a Německu a hluboce „zapuštěným“ v Americe a mnoha dalších zemích prostřednictvím izraelských špionážních služeb jako jsou AIPAC, B’nai B’rith, ADL a SPLC.

 

A možná nedávný důraz v Evropě na zrušení Federálního rezervního systému (FED) v Americe a na eliminaci izraelského apartheidu, aby bylo možné vrátit Palestincům zpátky jejich ukradenou zemi a obydlí, jsou nejviditelnějšími výsledky určitých již uskutečněných velmi efektivních krycích protioperací.

 

Pokračovánív příštímčísle… Zdroj:http://www.veteranstoday.com/2014/06/23/alien-gendaa-iv-alien-ultimatum-or-final-warning/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar