Tipy a inspirace

A+ A A-

Je za kruhy v obilí nějaký duchovní princip?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Jsme Q a jsme si vědomi vašeho dotazu, bratře. Fenomén, nazývaný „kruhy v obilí“ je srovnatelný s fenomény velkého centrálníhoSlunce a černé díry, je to fenomén, který má své kořeny ve světě času/prostoruspíše než prostoru/času.Energie evo-luce pocházejí z myšlenky.Jsou planetární entity,které jsmedřívenazývali komplexy sociální paměti, jejichžfunkcí (službou)je vytvářet body souvislého tajemství. Stejné energie jsou angažovány, když např. nějaká entita nebo skupina entit vytvoří systém, jako jsou keltské runy. Takový záznamový systém spojí to tajuplné a nepoznané s každodenními for-mami, tvary a obrazy. Runa může být spojení jednoduchých čar. Může být spojena s představou určitého typu stromu. Záměrem může být, aby indikovala magickou energii o určitých vibracích.

Je-li vytvořen takový systém zápisu,vytvoří určitý jazyk.Takovým systémem záznamu je např.vaše abeceda.Moderní způsob zápisu hudby je také takovým záznamovým způsobem A. Kruhy v obilí jsou základním záznamovým systémem, kterýje tvořen nikoliv osobou, ale celou planetární skupinouentit, které se pokoušejí sloužit jako ti, coupozorňují (varují) lidi vaší planety naskutečnost, že existence má vícetajemných a neznámých vlastností existence, nežby se dalo předpokládat pouhým zkoumáním fyzického světa.

 

Např. UFO, neidentifikované létající objekty, jsou v některých příkladech také důsledkem té stejné energie. V případě UFO jde vlastně spíše o obrazy než o skutečné létající objekty, obrazy, které byly vytvořeny myšlenkou, v tomto případě hlubšími myšlenkami celé planety entit.

 

Je dost zajímavé, že když celkové množství uvědomění skupiny lidí jako vy dosáhne kritické hranice vědomí, tito lidé sami, z popudu svých podvědomých myslí, začnou spolupracovat, aniž by věděli ve svých „vědomých“ myslích, že tak činí. Výsledkem těchto spoluprací je přerušení kontinuity iluze společné sdílené reality. A v této „mezeře“ se mohou objevit do vnějšího vyjá-dření obrazy, které přinášejí na povrch naděje, sny a bolesti celé kultury nebo populace planety.

 

Kruhy v obilí nejsou ve většině případů vytvořeny planetárním vědomím, ale vědomím plane-tárních skupin odjinud, které si přejí pomoci lidem Země procitnout v této době z iluze (spánku) společně sdílené reality (http://www.floating-world.org/brothers.htm).

 

Z knihovny zápisů Love and Light Research Group, více na http://www.llresearch.org/transc-ripts/issues/2006/2006_1001.aspx.

 

Kruhy v obilí jsou energie – a převedu to do velmi jednoduchých termínů – energie z řádu Order of the Arc. V podstatě je to typ reflexe lidského vědomí ale také energetické symboly tohoto řádu, který je sdružením archandělů reprezentujících všechny duchovní rodiny.

 

Nemají samy žádnou moc, ale přesto je fenomenální událostí když se objeví. Je to sdělení lid-stvu. Bez ohledu na to, zda lidé vědí, jak je dešifrovat, ta energie sdělení je zde. Je to symbol jak to říci co nejstručněji – je to symbol toho, že zde nastal výrazný posun kupředu ve vědomí, nejen v této části světa. Tak mnoho kruhů v obilí v Anglii má co do činění s transformací Arthuriánských energií, které jsou velmi, velmi skutečné, a kruhy v obilí, které nyní můžete vidět v Jižní Koreji – a je mnoho dalších v celém světě, z nichž mnohé ještě nebyly objeveny – jsou symbolem návratu k posvátné božské duchovní energii v tomto regionu.

 

Má to také co dělat s potenciálním znovusjednocením Severu a Jihu, v jednom z mála míst světa, kde je ještě hradba. My ale chápeme, že nyní budují hradbu mezi USA a Mexikem – ale bude zbořena (Tobias a Saint-Germain, channeling 2. 8. 2014).

 

Mnohoz informací,kterédostáváteprostřednictvímkruhův obilí,jezasíláno Arcturiány.Pomáhajívám. Řada plejádských přednášek: „Stellar Connections and the Integration of Galactic Wisdom“

(http://higherfrequencies.net/lecture_downloads.htm).

 

Neodmítejte je příliš rychle jako nesmysl. Seriózní badatelé v oboru kruhů v obilí mají velmi pří-sná kritéria k rozlišení pravého fenoménu od člověčích napodobenin.

Tvůrci kruhů v obilí zodpovědní za tento pradávný typ matematické důvtipnosti zůstávají pře-vážně neznámí. Jejich ruční práce se chlubí znalostmi euklidovskégeometrie a signalizujeudivující schopnost ohnout živé rostliny bez zlomení stonků a vytvořit složité, precizní vzory, většinou pod rouškou noci, s několika málo výjimkami ve dne.

 

Takové kruhy v obilí lze považovat za symbol osobnosti. Kruh s jednou čarou z ohniska je Sy-stém víry, nebo naše definice reality. Pohybující se kruh s výsečemi („loukotěmi“) reprezentuje emoce a ozubená spirála myšlenky a aktivity. Směřuje do svého středu a zpět. Trojúhelník lze po-jímat trojrozměrně jako tetrahedron.

 

Tyto tzv. kruhy v obilí jsou společně vytvořenou situací z mnoha různých vědomí včetně všech našich. Energie, s kterou se pracuje, pochází z našeho kolektivního vědomí, z našich planet. Sym-boly jsou výrazy symbolického snění, které nyní probíhá v našem kolektivním vědomí, které se probouzí a hovoří samo k sobě.

 

Jsou i jiní, bytosti z jiných rozměrů, mimozemské bytosti, další úrovně entit – ti všichni se účastní v této společné tvorbě. Ale v podstatě tyto symboly reprezentují kolektivní vědomí našeho celého světa hovořící k sobě, komunikující se sebou, probouzející se z dlouhého předlouhého snu… do nového snu. Jsou mostem, propojením z jedné reality do jiné, jazykem.

 

Snažte se je pochopit energií, tónem, podle formy, podle toho jak vám umožňují se cítit, rozu-mem, matematikou, jakýmkoliv jazykem si přejete, protože jsou z tohoto pohledu univerzální.

 

Tolik se jich objevuje v jižní Anglii, protože je tam ohnisko, které má co do činění s propojením starých a nových věků. Ve staré Anglii byl zbytek Druidů, kteří byli odnoží starého Atlantského vě-dění; stali se střediskem okultních a parapsychologických výzkumů a společností, která vytvořila vazbu a most do našeho moderního věku výzkumu vědomí a spirituality.

 

Jsou další oblasti a kruhy v obilí se rozšiřují po celé planetě, ale jižní Anglie je hlavním centrem. Je to velmi přitažlivé místo pro myšlenku přechodu ze starého cyklu do nového cyklu. Je místem prvních bran a vortexů, skrze které byla zachována energie starého světa a uchována do doby, kdy bude aplikovatelná a dostupná v novém věku, který tvoříme. (Bashar)

 

Tyto fenoményjsou zašifrovanými klíči energie, které jsou komunikoványv této době se Zemí. Jsou prostředkyk aktivacia znovuprobuzení těchnejjemnějšíchpozemskýchforem.Získáváte-liurčité vjemy běhemvašeho snění,to my pracujemena harmonizacia vyvážení vašichtěl,takto pracujemei se Zemí, je to v podstatěpodobné.Je to výměnaenergiía informacía jakovedlejšíprodukttohotoprocesujsme schopninechatna Zemi fyzikální otisky,aby je všichni mohlividět a tyto klíčepoznat. Aktivujíotevření a transformacinejenv planetárníchtělesech,alei ve vašichvlastníchtělech prací na podvědomé úrovni – oživují energiea reaktivujía znovuprobouzejíty nejjemnější aspekty vaší bytosti. Slouží určitémuzá-měru.Je to znamenímtoho,že nejste sami,že existujeněco víc než jen fyzickýsvět.Je to energetická informace, kterápracujena mnohaúrovníchs celým lidstvem – od těch nejprobuzenějšíchaž po ty ještě tvrděspící.Jednodušeto bertetak, že je to součástí procesu a že až se probudíte a otevřete,porozu-mítetomu a budetecítitvětšípropojenía více rezonovats těmito symboly.Tytokódya energiejsouvy-sílányprimárněpro Zemia její tělo, od kteréhojsteodděleni. Umožňuje to posunve vědomí.(Aštar)

 

Zdroj: http://www.floating-world.org/Symbols.htm

 

 

 

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar