Tipy a inspirace

A+ A A-

Mimozemská agenda IV: Ultimátum nebo poslední varování?

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Autor: Preston James | Bylo vydáno poslední varování nám nakloněnou skupinou mimozemšťanů (ET), že superelita oligarchů, vládnoucí planetě, musí rychle vykli-dit dům nebo zažije Poslední soud/Kosmický RESET?

…pokračování z minulého čísla 

 

 

Luciferské organizace jako the skull and bones (Lebky a kosti) slouží jako hlavní „pobočky“ luciferiánských Dracos.

 

Z historie je velmi dobře známo, že skupin a, která založila nechvalně známé Skull and Bones obdržel a peníze z prodeje opia a zotročování lidí prostřednict vím závislostí za úče-lem nahromaděn í finančních prostředků. Skull and Bones je významný kult smrti, který uc-tívá smrt a věří, že zprostře dkování m smrti masám mohou vyčistit a ochránit lidskou rasu. Předpok ládá se, že mnoho skupin této okultní sítě uzavřelo smlouvy s těmi „špatnými“ mi-mozemšťany, kteří mají skrytý plán zničit lidstvo spouštěním rozsáhl ých válek a různými so-fistikovanými meto dami zabíjení i biologickými bojovými prostředky, jako jsou uměle vytvořené epidemie.

 

Je rovněž známo od rafinovaných badatelů, že mnoho lidí z nejvyšších oligarchických sku-pin ve světě je součástí celosvětové okultní sítě, která uctívá Lucifera, jsou bisexuální zvrhlíci, mají značný zájem o seskupení Seven Sisters nebo jejich odnože (s důrazem na kapitalizaci dolování minerálů s obrovskými zisky). Bylo zjištěno, že mnoho těchto lidí trpí dysfunkčními fa-lešnými představami, které z nich dělají jasné a akutní nebezpečí pro všechny ostatní obyva-tele planety Země. Oni také věří, že konání zla je žádoucí a nutné za účelem získání velké moci od jejich boha Lucifera.

 

Pokud existují Kosmická pravidla hry, vyžadující lidský souhlas, jak potom mohou lidé svůj souhlas odejmout?

Způsob, který byl prověřen jako nejefektivnější, se vztahuje k tisku a masovým sdělovacím prostředků m. Když Gutenberg vynalezl knihtisk, tak to okamžitě způsobilo revoluci v komuni-kaci a posloužilo ke zvýšení „morálky“ mas – do té doby, dokud tisk reprezentoval pravdu.
Když byly později tisk a média „ukradeny“ a začaly být využívány jako nástroj Madison Ave-nue, staly se nástrojem ovládání myslí mas a pokroku v agendě zla ve směru korupce a zotročování mas.

 

Celosvětový Internet se stal novým „Gutenbergerovým knihtiskem“ a navzdory početným zdro-jům desinformací, podporovaným světovými sionisty, pravda se stále šíří rychlostí světla celým světem. Pravda vyvolává rezonanci, a jakmile je jednou venku, její masové rozšíření v celém světě a proniknutí do mas lidí nemůže být zastaveno.

 

Celosvětový internet versus řízené masové sdělovací prostředky (Controlled Major Mass Media, CMMM).

V současnosti alternativní zprávy, šířené Internetem, výrazně překonávají masové sdělovací pro-středky, z kterých se stali šiřitelé a propagátoři převážně falešných nebo zveličovaných prohlá-šení farmaceutického průmyslu, vojenských náhončích, prodejců mobilních doplňků a nočních sexuálních inzerátů pro opilé, zfetované nebo zklamané muže.

 

Hlavní masové sdělovací prostředky mohou být mocným nástrojem v propagaci morálky a od-halování nepravostí a korupce ve vládě i v obchodu. Nyní jsou ale zneužívány a kompromitovány svými vlastníky a editory, kteří slouží jako agenti těch, kdo zneužívají celou Ameriku a vytrvale pra-cují na zrušení americké ústavy a všech lidských práv.

 

Osobně si myslím, že masy světového obyvatelstva jsou účastníky závodu (boje) mezi Interne-tem a vládnoucími skupinami oligarchů superelity, které řídí svět a šíří masivní korupci a lži na všech úrovních ve snaze dosáhnout svých zlovolných cílů.

 

Víme, že Internet mnoho lidí v celém světě „probouzí“ a stal se mocným nástrojem pravdy. Sti-muluje masivně vznikající populismus v mnoha státech celého světa včetně Ameriky. Populis-mus je hřebíkem do rakve ďábelské okultní agendě vládnoucích oligarchů. Tyto zlovolné skupiny to vědí a snaží se nyní reagovat.

 

Podle Gordona Duffa, staršího editora webu Veterans Today, izraelská tajná služba a tajné služby v Americe byly v poslední době odhaleny americkou rozvědkou jako účastníci útoku v USA 11. 9. 2001, což byl podle ruské rozvědky nukleární útok – podle informací, které pronikly na ve-řejnost jako odveta za skryté zasahování USA v Sýrii a na Ukrajině.

 

Ano, armáda a tajné služby americké vlády vědí, že útok 9/11 má na svědomí Izrael s po-mocí některých zrádců v JCS, NORAD a USAF a početných občanů s dvojitým izraelsko-americk ým občanstvím. Toto prozrazení a odveta byly již příčinou, že americké námořnictvo potopilo dvě izraelské ponorky Delfín, které měly na palubě rakety Tomahawk s nukleárn ími hlavicemi.

 

A mnoho se toho ještě stane v podobě velmi lstivých a sofistikovaných psychologických ope-rací a krycích akcí navržených tak, aby způsobily maximální ztráty těm v Izraeli a Americe, kdo způsobili 9/11. Toto prozrazení pomůže prolomit vymývání mozků masovými sdělovacími pro-středky a odhalí perverze a zlo, konané těmito entitami světového sionismu, které jsou v základu Luciferiánské a z podstaty škodlivé.

 

Celosvětový internet způsobuje úpadek masových sdělovacích prostředků.

V poslední době jejich strategie začala selhávat, když zinscenovaná masová střelba (pomocí ovládání mysli) a falešné oběti byly zcela odhaleny schopnými badateli, jako je např. profesor James Fetzer se svojí prací na Sandy Hook. Příliš mnoho lidí se již poučilo o tom, co je Gla-dio, inside-job, false-flag, a proč je vlády po staletí používaly. Bez všech těchto falešných, in-scenovaných manipulací a předražené politické reklamy by masové sdělovací prostředky již dávno zbankrotovaly. Protože jejich byznys upadá vzhledem ke ztrátě důvěry v jejich zprávy, zisky klesají a mnoho z příjmů z inzerce pochází od armádních náborů, farmaceutického prů-myslu, sportu a falešně vyzdvihovaných „udělátek“ a systémů.

 

Jaké možnosti mají vládnoucí oligarchové, aby zastavili probíhající ztrátu svojí nadvlády?

Mezi jejich možnosti patří: organizování „barevných revolucí“ nebo občanských válek aby dali vládě více moci; inscenování různých „false-flag“ útoků, šířících strach, který lze využít k motivo-vání mas, aby se lidé vzdali svých práv a svobod. Možná mohou zahájit i občanskou válku mezi americkým obyvatelstvem a svými soukromými sionistickými armádami v Americe, ministerstvem pro vnitřní bezpečnost. Nebo mohou zahájit nukleární třetí světovou válku nějakým zinscenovaným konfliktem nebo barevnou revolucí, které připraví. Popř. mohou vygenerovat kompletní hospo-dářskou krizi a depresi jako v roce 1930. Nebo omezit různé typy sociálních podpor a potravino-vých lístků a způsobit tak velké občanské bouře a požáry ve velkých městských aglomeracích.

 

Velký trik, velký podvod?

Tatoskupinamimozemšťanů,kterádoručilavarování, se zdá se pokoušízdůraznit,že agenda sledo-vanápopsanou propojenou skupinou vládnoucí elityoligarchů(okultníLuciferiánskáagenda) je vlastně velkýpodvoda trik. A takézřetelněnaznačují,že pokudtato zlovolnáagendabudepokračovat, povede tyto vládce,jejichrodinya celý svět do masivní depopulace a změn na Zemi dílemtéto ďábelskésku-pinymimozemšťanů,kterou mnozí nazývajíDracosa jejichžzákladnou má být Cityof London.

 

V současnosti jsou někteří insideři přesvědčeni, že tato ďábelská skupina mimozemšťanů do-konale zneužila a podvedla tuto superelitu oligarchů, aby dělali svoji špinavou práci za získání ob-rovského bohatství, moci a prestiže, zatímco pokračování v této činnosti poede brzy k totální destrukci a masovému vymírání včetně 90 % všech oligarchů. Toto masové vymírání bude sou-částí tajné agendy Dracos, zaměřené na snížení populace lidí na Zemi, její přestavbu a zabydlení svojí vlastní rasou nebo vyráběnými Androidy, a na těžbu minerálů, které potřebují.

 

Pokračování v příštím čísle…

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar