Tipy a inspirace

A+ A A-

Mimozemská agenda IV: Ultimátum nebo poslední varování?

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

…dokončení z minulého čísla

 

Aby mohli tuto agendu realizovat, museli mít svůj vlastní kádr oligarchů superelity, která vyko-návala jejich zlovolnou, parazitickou vůli a ve své pošetilosti věřila, že čistí a zachraňují lidskou rasu drastickým „zmenšováním stáda“.

 

Mnoho sociologů ví,že když masy přestanou podporovat vládu a propadnou zoufalství nebo neschopnosti žít už ve status quo, když ztratí všechno, co je jim drahé,a všechny své sny, nemají už co ztratita začnou vytvářet dramatické změny ve společnosti a ve vládě. Pokud ale byli lidé předem odzbrojeni a z jejich vlády se stane despotická síla vedoucí válku proti obyvatelstvu, pak se stane pro obyvatelstvo mnohem obtížnější přivodit nějakou změnu.Proto je tak důležité,aby Američanům zůstaly jejich zbraně.

 

Právě teď největší armádu světa tvoří američtí lovci a vlastníci zbraní všech tříd, ras a původu. To představuje pro americkou vládu, ovládnutou světovými sionisty pracujícími ve jménu ďábla, základní bariéru.

 

Hlavními agenty Dracos jsou světoví sionisté.

Gordon Duff,staršíeditorwebuVeteransToday, při několikapříležitostech odhalil,že Sovětský svaz, založený bolševiky v roce 1917, pozdějivytvořilstát Izrael jako sovětskou,bolševickouenklávu,aby ji použilk proniknutí do americkýchvýzvědných služeb.A rovněž odhalil, že americkétajné služby to připustily, protože doufaly,že využijíIzrael k proniknutí do sovětskýchvýzvědných služeb.

 

Když Pollard, dvojitý izraelsko-americký občan, zradil Ameriku, spáchal největší špionáž proti Americe v historii, v jejímž důsledku zemřelo více než 1000 amerických agentů (na rozdíl od po-pulárního přesvědčení, že byl sovětským špiónem).

 

Světový sionismus je luciferianismusa je inspirován a podporován Dracos.

Jestli jste až doposudještě nevěděli,že světovýsionismusje vlastněbolševismus a je ovládánpo-mazanými luciferiánskými rodinami, nyní by to mělo být jasné. Rothschildovské sionistické
City of Londonje o trochu lépe zamaskováno jako soukromé centrálníbankovnictví. A židovský Tal-mud je luciferianismus posvěcený Dracos. Někteří pilní badatelé věří, že příčinou toho, že talmu-dický sionismus je mrtev,je podmanění,obránío majetek,pošpiněnía povraždění všech ne-Židů jako kompletní neobolševická pomsta těm, kdo věří, že oni – a ne Židé – byli přijati Bohem všemocným.

 

Je-li tvrzení, že Dracos jsou zlovolní Luciferiáni, správné, vysvětlovalo by to spojenectví svě-tového sionismu s Luciferianismem, satanismem a členstvím ve vysokých úrovních Svobod-ných zednářů a různých dalších odvozených okultních smrt uctívajících kultech, stejně jako posedlost vražděním všech ne-Židů jako součásti závažně disfunkčního a zřetelně falešného racionálníh o klamu.

 

Závěr z toho všeho je: američané musí vytáhnout ameriku zpět od všech cizích vlivů a lupičů.

Populismusse rychlešíří po celém světěve většiněspolečností díky celosvětovému Internetu,který je jakýmsi novým Gutenbergovýmknihtiskem. Pravdapublikovaná v alternativních médiích Internetu rezonujes obyvatelstvema šíří se jako požárrychlostísvětla.Stalose nynícelosvětovým sportemvy-užívatrychlostiInternetuke zkoumáníkrycích operacívlády a odhalovat je jako zločinnékonspirace. A miliónyamatérských internetových výzkumníkůvšech věkovýchkategorií, kultur a států to dělá.

 

Ano, stává se to velkým koníčkem a sportem a náplní volného času a populističtí internetoví ba-datelé si při odhalování vládních zločinných konspirací počínají velmi dobře. Zejména je tomu tak, když špičkoví investigativní badatelé jako je např. profesor Jim Fetzer a jeho početní spolu-pracovníci začali odkrývat ty zločinné vládní konspirace, které typicky používají krytí „národní bezpečnosti“, aby se veřejnost nedozvěděla o jejich zločinech. Jakmile profesor Fetzer začne řešit nějaký případ, tisíce dalších se přidají a pokračují v odkrývání všech těchto zločinů.

 

Objevil se nový velký individuální sport a zábava v odkrývání konspirací základním internetovým průzkumem. internet dává možnost přístupu k obrovskému množství informací téměř komukoliv v jakémkoliv věku během několika vteřin díky používání sofistikovaných vyhledávačů.

Vládnoucí skupiny vědí, že dokud neudělají něco, co by omezilo Internet nebo zmenšilo jeho ovlivňování světového populismu, jejich moc a nadvláda nad masami bude mít krátké trvání. Je-jich možnosti, jak to udělat, jsou omezené také vzhledem k celosvětové dostupnosti Internetu a skutečnosti, že masy lidí začínají být informovány o vládou zinscenovaných akcích a false-flag útocích a stalo se rozšířenou zábavou odhalovat krycí operace a jejich provedení.

 

Jednoduchou pravdou je, že pravda je perfektní ochranou před vládním lhaním a tyranií. Pokud se významná část obyvatelstva „probudí“ a začne být aktivní v měnění věcí (experti odhadují, že stačí tak 12 %), nastane rychlá politická změna k lepšímu. Klíčem jsou vždy média. Do té doby, dokud jsou hlavní masové sdělovací prostředky soustředěny v šesti obrovských korporacích, na-vázaných na světový sionismus, veřejnost zůstává manipulována a obelhávána vládními lživými informacemi, které masové sdělovací prostředky šíří jako pravdu.

 

Je čas, aby se masy probudily a vzaly si ameriku zpět jako svoji ústavní republiku.

Masivně zkorumpovaná superelita oligarchů byla schopná udržovat svoji vládu díky neschop-nosti veřejnosti uvědomit si masivní lži a zločiny své vlastní vlády. Většina obyvatelstva si přeje setrvávat v názoru, že vláda je buď „hodný rodič“, nebo dokonce něco jako „Bůh“. Až do příchodu Internetu bylo pro většinu velmi těžké připustit, že jejich vlastní vláda jim téměř nikdy neříká pravdu o ničem. Nebo že ji řídí kriminální psychopaté a šílenci, kterým na občanech naprosto nezáleží.

 

Masové sdělovací prostředky byly velmi efektivní v udržování tohoto mýtu, že Bůh je dobrý a ne-může lhát nebo konspirovat proti „Nám lidem“ aby nás připravil o majetek a použil naše mládí jako
potravu pro kanóny v banksterských válkách pro zisk. Ale s příchodem a popularitou alternativních médií na celosvětovém Internetu se to všechno mění, stejně jako kdysi při Gutenbergově objevu knihtisku, a po prvé za mnoho mnoho let má veřejnost rychlý přístup k většině pravdy.

 

Až se masy probudí a přestanou spolupracovat se systémem na všech úrovních a budou chtít změnu, ta nastane. Pokud zůstanou masy dobře ozbrojené a budou nelítostně vzdorovat všem pokusům o své odzbrojení, tyranie nemůže přetrvat, pokud budou všichni požadovat skutečnou změnu a spolupracovat na odstranění všech cizích špionážních elementů a kriminálního ban-kovnictví, které infiltrovalo a obsadilo Ameriku.

 

nevědomá síla skupinové mysli mas je klíčem, abychom si „my lidé“ vzali zpět svoji ústavní republiku amerika od sionistických únosců.


Tuto schopnost amerických obyvatel vzít si zpět svoji ústavnírepublikulze nejlépepopsat jako sílu Psi. VrcholníLuciferiániv „hlavě Hada“ – vedení světových sionistů– vždy věděli o síle Psi a jak musí být užívána, aby umožňovala ovládat mysli lidí a zaměřovat je tak, aby byly trvale rozptýlené a lidé je nemohli sami používat k využití síly Psi k převzetí vlády nad svým vlastním národem.

Neumím vám říci, jakým způsobem nastane tato změna, když se určité množství Američanů (snad 12 %?) „probudí“. Mohu vás ale ujistit, že je vysoká pravděpodobnost, že Američané nějak najdou způsob, jak si vzít Ameriku zpět, pokud určitá kritická masa lidí procitne. Tento proces je podvědomou spontánní událostí v kolektivní mysli lidí, ale pokud dosáhne kritického počtu, ne-může být vládnoucími oligarchy již zastaven.

 

Masové procitnutí obyvatelstva a kolektivní úsilí vzít si svoji zemi zpět je vždy mysteriózní psy-chologický proces, nazvatelný dobrovolné psychické propojení skupiny myslí. Může nastat mnoha různými způsoby, ale výsledkem jsou vždy probuzení lidé, kteří přebírají zpět vládu nad svojí zemí, ať už jakýmkoliv způsobem. Je to opačný proces než propojení myslí dosažené psychotronicky, geneticky, drogami nebo psychologickou manipulací, protože vychází ze srdce a mysli. Vojenští psychologičtí experti vědí již dlouho, že k ovládnutí národa musí být ovládnuta srdce a mysli lidí. Pokud to nenastane, nelze získat opravdovou nadvládu a i když se to dočasně krátkodobě pod-aří, bude nakonec ztracena.

 

Pokud míváte v noci potíže se spaním nebo slyšíte zvonění v uších, pochopíte, že to je důka-zem masivního stále probíhajícího psychotronického útoku na svět pomocí různých sofistikova-ných prostředků včetně WiFi, BTS, a možná i kosmických platforem nebo jiného pozemského zařízení. A přes to všechno, toto úsilí dosud neuspělo v potlačení amerického ducha, který nyní stoupá a nemůže být zastaven.

 

Zdroj:http://www.veteranstoday.com/2014/06/23/alien-gendaa-iv-alien-ultimatum-or-final-warning/

 

Pošlete TIP na článek svým přátelům!

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar