Tipy a inspirace

A+ A A-

Gnostická teorie o průniku mimozemšťanů 2. část

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Koptské materiály se stávají mnohem relevantnější, když si uvědomíme, že neobsahují nějaké puntičkářské nebo nejasné komentáře k mrtvému náboženství, ale živé porozumění a proniknutí do podstaty věčných duchovních dilemat lidstva, porozumění stejně platné dnes jako bylo před 2000 lety.

 


Když popisuje nálezy v Nag Hammadi, Tobias Churton píše:

„Kdyby byl Mohammed Ali nerozbil ten džbán, nemohli bychom slyšet tyto věci. V nejryzejším smyslu toho slova, tyto věci jsou dynamit. Člověk by si mohl představit tučné titulky v celém světě… „ (The Gnostics, str. 12.) Ale žádné takové titulky nebyly, ani v bulvárních plátcích.

Trvalo mnoho let, než byly kodexy přeloženy a stále, ještě dnes, žádný vědec nepřipustí, že tyto vzácné koptské kodexy obsahují hodnověrné popisy setkání s entitami typu ET.

 

Ideologický virus

V jiné části První apokalypsy od Jakuba se Mistr odkazuje na ty lidi „kteří existují jako druh Archonů“ (30:20).

Gnostici byli nejen ostražití před Archony,byli si také silně vědomi možnosti totální „archonizace“ lidí. Tato hrozba zdá se výrazně až alarmujícně vzrostla v období,o kterém se často zmiňuje Philip K. Dick:
první století našeho letopočtu, kdy údajně došlo podle křesťanské víry k inkarnaci Krista.

Doba i místo, kdy zesílilo ovlivňování lidského charakteru Archony, jsou specifikovány v textech z Nag Hammadi.

V jeho gnostickém pohledu na životní podmínky lidstva Dick předpokládá, že byl v té době spirituální život lidstva zablokován. Je to jakoby chování těch, „kteří existují jako druh Archonů“, se v tomto období projevilo a začalo dominovat všem následujícím stoletím – až do momentu, kdy byly v roce 1945 objeveny texty z Nag Hammadi.
Velmi podobně k P. K. Dickově vizi „impéria“ viděl vznik podobného syndromu Wilhelm Reich
(http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_reich.htm), a charakterizoval ho jako „mechanicko
mystický“ komplex (viz The Mass Psychology of Fascism). Jeho označení je „autoritářská ideo-logie“, fašistický postoj s patriarchální dominancí.

Významné je, že „archon“ byl v římských dobách běžným termínem pro guvernéra nebo obecně autoritu. V některých překladech koptských materiálů je archon (množné číslo archontoi) pře-kládán jako „autority“.

Reichova analýza toho, co navrhuji nazývat mysticko-fašistickým komplexem, se zaměřuje na národní socialismus, nacistické hnutí, které zažil na vlastní kůži, ale „psychologie mas“ fašismu obsahuje hojné reference na katolicismus a Svatou říši římskou, tisíciletého předchůdce mysticko-fašistického programu.
Pro více komentářů na toto téma ze současného pohledu viz Politika Armageddonu

(http://www.metahistory.org/gnostique/tarbabyjesus/ArmageddonPolitics.php).

V narážce na fašistickou ideologii „autorit“ Philip K. Dick napsal: „Impérium je instituce, kodifikace choromyslnosti, je to šílené a tuto šílenost na nás aplikuje násilím, protože jeho přirozenost je násilná.“ (Valis, http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/valis.pdf, str. 235, citát 41 z „The Exegesis.“)

To je čistě gnostický přístup,v souladu s částmi textů z Nag Hammadi, a hluboce rezonující s Reichovými náhledy na masové psychózy římského křesťanství.

Mohlo by být namítnuto, že nacisté nebyli křesťané, ale ve skutečnosti Hitler si sám sebe představoval jako rytíře Grálu, v podobě podle Wagnerova Parsifala, a spasitelský komplex židovsko-křesťanské víry je zcela přenesen do nacistické rasové ideologie – proto je árijský Kristus do určité míry přijat C. G. Jungem.

Kniha „The Holy Reich“ (Svatá Říše), publikovaná v roce 2004 Richardem Steigman-Gallem, profesorem historie na Kent State University v USA, uvádí, že Hitler byl upřímný, když se považoval za křesťana, a odhaluje do jaké míry byla křesťanská ideologie přijata nacistickou stranou a při-spěla tak k rozvoji jejich záměrů.

WilhelmReich varoval,že od rozpadupředkřesťanského étosu pozemsky orientovaného paganismu „zůstalo biologické jádro lidstva bez společenské reprezentace“. (Ibid., p. xii)
To je, jemně řečeno, šokující postřeh.

„Autority“ předvádějíchováníspirituálníchzombies, lidí, kteří jsou příklademnepochopitelnésmě-si mystických a militaristických fixací. (To, co jsem nazval „behavioral cloning“ – http://www.me-tahistory.org/LEX/lexicon_B.php#behavioralcloning – napodobování chování) je výrazně rozšířené jak v mystickém, tak i v militaristickém chování, stejně, jako to vidíme dnes v neokonské religiózní realpolitice, ačkoliv je to rovněž obsaženo v masové konformitě globálního konsumerismu a technologických rituálech.)

Podle Reicha tyto fixace, soustředěné na hlavní fixaci na transcendentního Boha mimo Zemi, vznikly z represí a vykolejení somatických vjemů, zejména sexuálně-genitálních pocitů.

PhilipK. Dick souhlasil s Reichem, pokud jde o názor, že mysticko-fašistická ideologie vyrůstá jako brnění okolo lidí, kteří adoptují tyto fixace, ať již indoktrinací nebo zastrašováním („konverzí“).

Mysticko-fašistická ideologie funguje jako virus, „přenášející svoji formu na své nepřátele. Pro-to se stává svým nepřítelem“. (Valis, p. 235)
Ideologie autorit může infikovat i ty, kteří jí vzdorují. Tak obrací lidstvo proti sobě.

Ale mohlo by se zdát, že někteří gnostici byli proti infekci imunní – ne náhodou,ale díky svým promyšleným praktikám orgastických sexuálních technik (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/al-ien_archons11.htm), produkujících imunitu, a stejnou měrou i díky svým explicitním učením o Archonech a jak se jím bránit, jak bylo patrné ve výše uvedeném úryvku textu z První apokalypsy od Jakuba.

Gnostičtí pozorovatelé viděli na pozadí rozmachu křesťanství spasitelskou ideologii přesně stejně, jako Philip K. Dick – jako virus. Přesněji řečeno ideologický virus. Tehdejší paganští intelektuálové dokonce používali právě tento termín pro fanatismus konvertitů.

Gnostici viděli tyranii víry, metafyzických fantazií pojišťujících válečnické agendy, v době nástupu raného křesťanství. Můžeme si jen představovat, co by viděli dnes v politické nábožnosti americké pravice.

 

Obrana lidstva

Co tedy máme, podle gnostické víry o Archonech, dělat?

Dalo by se říci, že gnostikové byli přesvědčeni,že pouze konfrontováním toho, co je choromyslné a nehumánní uvnitř nás, můžeme opravdu definovat, co je lidské. V podstatě, definovat lidskost znamená ochránit ji před narušením.

Gnostikové prohlašovali, že schopnost deformovat humanitu (lidskost), nebo „dehumanizace“, je nám vlastní v našich myslích, ale tato vlastnost sama o sobě není ještě potenciálně úchylná. Protože jsme vybaveni intelektem, dávkou božské inteligence, jsme schopni rozpoznat a napra-vit narušené myšlení. Můžeme ovládnout to, co tibetští budhisté nazývají „krol'pa“, myšlenky, které zavádějí na scestí, mentální fixace, které nás odvracejí od humanity, naší pravě identity.

Gnostikové ale rovněž varovali před cizím ovlivněním, které může našemu myšlení přidat opravdu úchylný prvek.

Vliv Archonů nás nemá přimět k chybnému myšlení, ale přimět nás jednotvárností a rozptýlením k tomu, že nebudeme svým chybám věnovat pozornost, takže se vymknou z dosahu našich vlastních korekcí.

Archoni uvrhli Adama do transu… Uvedli ho do stavu ospalosti, kdy jeho schopnost vnímat byla oslabena… Obtěžkali naše srdce, takže nejsme schopni být pozorní a vidět. Takže jsme ztratili obraz božského světla v nás… (tímto způsobem ovlivňovali Archoni lidstvo) a nahradili ho obrazem klamu a iluze.

Když „duch života“ zesílí a osvětlující síla těla posílí duši, nikdo vás nemůže svést na scestí k oslabení vaší lidskosti. Ale ti, které vykořisťuje a ovlivňuje falešný duch, jsou odcizeni od humanity a odchýlení z cesty… Opovrženíhodný duch získá sílu svést nás na scestí.

Archoni zatěžují duši, přitahují nás ke spolupráci s ďáblem, a tlačí nás do zapomnění, abychom zapomněli, kdo jsme.

(Janovy apokryfy, II, 22: 14-10 až 27-20, http://www.bibliotecapleyades.net/nag_hammadi/apocjn.htm)

Katechismus setkání s mimozemšťany v První apokalypse podle Jakuba není žádnou výjimkou. Značná část gnostického učení byla věnována teorii chyb, kterou jsem právě stručněshrnul. Z praktického hlediska, gnostičtí učitelé v mysterických školách instruovali novice jak se stavět vůči Archonům, a to jak ve smyslu cizích vetřelců, srovnatelných s šediváky a reptiliány současného folklóru, tak i ve smyslu tendencí ve vlastních myslích.

Rozpoznání archonské přítomnosti v obou těchto typech zkušeností se zdá být v hluboce pro-pracované vědě Mysterií jedinečné.

Z gnostického pohledu, lidské bytosti „existující jako druh Archonů“ jsou ti, „kdo slepě následují náboženské ideologie choromyslné a nelidské podstaty, protože to jsou primárně právě náboženské víry (http://www.bibliotecapleyades.net/mistic/religionsplanetearth.htm), kterými do nás Archoni vnikají. Chování ovlivňované takovými vírami vytváří patologické osobnostní fixace, vyúsťující do duchovních zombie“.

Všichni vědci souhlasí, že někteří gnostikové odmítali židovský prapůvod křesťanského spasitelského programu stejně jako samotný program tzv. školy Pauline-Johannine.

Přitom nešířili proti nikomu žádné nenávistné výroky. Spíše se pokoušeli dostat do všeobecného povědomí to, co považovali za nenávistné a klamné výroky, zamaskované v židokřesťanské ideologii spasení.

Jako základ této ideologie rozpoznali subliminální průnik Archonůdo lidské mysli. Protojsouv koptských materiálech podstatné texty a převážná většina všech (podle mého odhadu více než polovina dochovaných materiálů) politicky a teologicky „nekorektní“.

Názor na to, jestli gnostici měli ohledně Archonů pravdu nebo ne, je otázkou osobní úvahy. Ale studium koptských textů s otevřenou myslí nedává příliš mnoho důkazů pro jejich případné „pomatení“. Zřeci, kteří odhalovali pomatení, nebyli pomatení. V popisování toho, co věděli, byli rozvážní a metodičtí,a extrémně pečliví zejména v popisováníobrany před vnímanou hrozbou. Byli přesvědčeni, že opravdu objevili to nejzáhadnější na všech záhadách: základní příčinu nelidskosti (krutosti) v lidské přirozenosti.

Co si o tom všem máme myslet my dnes?

Je tu samozřejmě otázka důvěryhodnosti – tzn. že můžeme posuzovat zdroj gnostického učení odděleně od jeho obsahu. Ale Gnose je z definice záležitostí vědění a ne víry. Je o osvícení, nikoliv o slepé víře.

Věřit gnostikům, že opravdu věděli to, co prohlašovali, že vědí, je jenom první krok. Potom mu-síme ještě potvrdit to, co oni věděli, z našich zdrojů, našimi schopnostmi.
To je věčná výzva Gnose, živoucí, stále se obnovující poznávání lidského ducha.

„Znalost toho, co je živé, může sama o sobě odstranit strach.“ Wilhelm Reich (The Function of the Orgasm)

Redakční překlad ze zdrojového textu:
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_18v.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar