Tipy a inspirace

A+ A A-

ODHALENÍ - DVOJJAZYČNÝ ČLÁNEK III

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Steven Greer, MD & Michael Peter Langevin

If what Stephen Greer is saying is true, CNN, ABC, NBC, and the Fox Network should be camped outside his door waiting for his latest pronouncement. That they aren’t may be evidence of the level of denial about UFOs and extraterrestrials that has permeated the media, government, and mainstream culture. Clearly, something is going on. Too many people have witnessed too many strange things. Mass sightings of UFOs, a vast abductee community, the testimony of credible, disinterested citizens to actual encounters with alien beings—it all adds up to the likelihood that we are being observed and interacted with by some "distant relatives."
Pokud to, co Stephen Greer říká, je pravda, CNN, ABC, NBC a Fox Network by  se měly stáhnout a čekat na poslední prohlášení. To, že nebudou, může být důkaz popírání existence UFO a mimozemšťanů, kteří pronikají do médií, vlády i kultury. Je zřejmé, že se něco děje. Příliš mnoho lidí se stalo svědky mnoha podivných věcí. Masové pozorování UFO, nespočetné únosy lidí, důvěryhodné svědectví, skutečné setkání s mimozemskými bytostmi – to vše nasvědčuje tomu, jako bychom byli pozorováni a ovlivňováni „vzdálenými příbuznými“.

 

images

 

Well, it definitely sounds as if that is what you’ve done. So now what? What are the future goals for the Disclosure Project?
Well, I have just formed a corporation that is already in its initial phases of funding to build or test an existing energy system that is what's called a 0-point or over-unity energy system, something that extracts energy from the space around us.
Now people have heard about these for years, and no one has known if they really exist. I know for a fact that they do exist; the question is can we find someone in the civilian domain who is not owned by the secret programs who understands it and can deliver one to us or build one with us? That's what we are doing right now, in the last few weeks, we have begun to identify people who understand the physics and the electro-mechanical effects.
We are looking at building two basic things, the first thing we are going to do is bring out an energy device that could run your house or car, extracting energy from the space around it. This is why the name of the corporation is Space Energy Access Systems, or SEAS for short. Now the second device that we want to do down the road would be an anti-gravity, what's called an electrogravitic device, a device that uses some of the principles that Townsend, Brown, and others came up with back in the 20s, 30s, 40s, and 50s to access the electro-magnetic and electro-gravitic field in a way that causes a mass reduction so something becomes lighter, and in a sense defies gravity, although it is based on solid scientific physics. That would be the second level of technology we'd be looking at. So this is another thing that we are doing. I say look, the next big level of disclosure is to bring out more of these witnesses, but to add to that the actual material, to actually build an energy system that demonstrates the effects, the hardware as it were, as opposed to the intelligence and the information. So that’s what we're doing now; it’s a very ambitious undertaking , but I made it very clear that somebody is going to have to carry me out in a coffin to get me to stop doing this.

So you are feeling optimistic that both of these goals are obtainable?
Basically at this point I am confident that my team can protect, get disclosed, get funded up to billions of dollars, quite frankly, for one of these systems and not sell out to a big corporation to keep it secret and not sell out to the secret government due to their threats. Because we'll take it to the public, which is why I'm giving you this interview; we feel that the public needs to know what we're doing and the public is our shield—the public knowledge of this and the public knowledge of what we're trying to do, although I have to keep certain confidences with certain scientists that I'm working with. They need to know what we're doing, and it's the public who need to be our first line of defense, because if these rogue elements within our government try to stop what we're doing, it is the public that needs to arise and shut down Washington. It's the public that needs to arise and say, "No way are we gonna let this happen any longer"—that the world has had its future hijacked for fifty years, that the poverty, the pollution, the geo-political mess that we're in the Middle East are all solvable, that the people who have the solution have deliberately withheld it from the world out of sheer power politics.


Dobře, vypadá to, že přesně to jste udělali.  A co teď? Jaké jsou vaše budoucí cíle v projektu Odhalení?
No,  právě jsem založil společnost, která již začíná financovat budování a testování existujícího energetického systému, který je nazýván „0-point“ nebo „over-unity“. Je to něco, co získává energii z prostoru kolem nás.
Lidé o tom slýchají už léta a nikdo dosud neví, jestli to doopravdy existuje. Já vím jistě, že existuje. Otázkou však je, zda dokážeme najít někoho v civilním sektoru, kdo není součástí tajných programů, kdo tomu rozumí a dokáže nám alespoň jeden dodat, popřípadě ho s námi vybudovat. To je to, co posledních pár týdnů děláme, začali jsme hledat lidi, kteří rozumí fyzice a elektromechanickým jevům.
Nyní se chceme zaměřit na dvě věci. První věc, kterou se chystáme udělat, je vyvinout zařízení, které dokáže pohánět váš dům či auto energií, kterou získá z jeho okolí. Proto se ta společnost jmenuje „Space Energy Access Systems“, zkráceně SEAS. Druhé zařízení, které chceme vyvinout, by bylo anti-gravitační, říká se tomu elektrogravitační zařízení. Je to zařízení, které využívá principů, s kterými přišli Townsend, Brown a jiní ve 20., 30., 40. a 50. letech, a pomocí kterých dokáže zasáhnout do elektrogravitačního pole tak, že způsobí redukci hmoty, takže se něco stane lehčím a v určitém smyslu popírá gravitaci, i když je to založeno na solidní vědecké fyzice. To by byl další technologický stupeň, na který se chceme zaměřit. Takže to je další věc, co děláme. Podívejte, další stupeň odhalení je přimět k řeči více svědků, ale také k tomu přidat skutečný materiál k vybudování funkčního energetického systému jako opozici vůči zpravodajským službám a informacím. Takže to je to, co teď děláme, je to velmi ambiciózní podnik, ale já zcela určitě vím, že by mě někdo musel odnést v rakvi, abych s tím přestal.

Takže jste optimista a myslíte, že oba tyto cíle jsou dosažitelné?
Upřímně řečeno, v tuto chvíli jsem si v podstatě jistý, že můj tým dokáže ochránit, zveřejnit, získat pro jeden z těchto systémů finanční prostředky v řádu až miliard dolarů a nezaprodat se ani jedné z velkých korporací, aby byl udržen v tajnosti, ani vládě, kvůli jejím výhružkám. Je to proto, že to chceme zveřejnit, a proto vám odpovídám na tento rozhovor; cítíme, že veřejnost potřebuje vědět, co děláme, a veřejnost je náš štít – vědomost veřejnosti o tom, co zkoušíme dělat, i přestože musím sdílet nějaké důvěrné informace pouze s vědci, se kterými pracuji. Lidé potřebují vědět, co děláme a právě veřejnost má být naše první obranná linie. Protože pokud tyto ničivé elementy včetně naší vlády zkouší zastavit naši činnost, je to právě veřejnost, kdo se musí vzepřít a svrhnout Washington. Je to právě veřejnost, kdo povstane a řekne: „V žádném případě už to nenecháme jít dál“ – řekne, že světu byla před padesáti lety unesena budoucnost, že chudoba, znečištění, geo-politický nepořádek, že jsme na Blízkém východě, že to vše je řešitelné, že jen lidé, kteří znali řešení, ho úmyslně zadržovali před světem z čiré mocenské politiky.


Is that it? It's just out of greed and lust for power?
Power. It's all power. One of the things I try to point out to people is that many people understand that we’re probably not alone in the universe—65-70% of the public accepts the fact that we're not alone. They may not know if we're being visited yet, but 50-55% of the public in poll after poll have said that they believe these UFO's are real and that the government's hiding them. So the majority are already on our side with that. But what they don't understand is that the reason there's been such ruthless misinformation, all the lies, all the denials, all the dirty tricks are not because people would throw themselves off of buildings, but it's because when you release that information, the first thing people are gonna ask in the scientific world is "Well, how'd they get here?" Well, when they ask that question, guess what, I've got people who'll answer it. And when they answer it, good-bye oil industry, good-bye geo-political order as we know it, good-bye centralized oil, energy and financial systems. I quote the REM song "It's the end of the world as we know it." In this sense, it truly is the end of an old world and it's the beginning of an entirely new world, a true new world.

Do you have a timeline on what you hope to bring forward?
Well, I'm hoping that in the next six months we will be able to identify and test one of these devices. And if we do that, we figure that it will be another perhaps several months for us to get it secured, get multiple copies of it made, get it in security storage with the proper legal things done, and get the proper PR things in place so we can disclose it to the public and then we're going to disclose it to the public, and guess what, rather than having this thing handed off to some big corporation, we intend to maintain control of it, and do a public offering of stock at some point so that John Q. Public, instead of buying Exxon and GM, can buy this. That democratizes the technology. Then you have all these millions of people who support what we have, who basically vote with their wallet and they say "Yes, we're gonna support this entity and we'll be shareholders and we're gonna watch this, so that it will be a public entity not a covert entity and we want these things in our cars, and we want these running our houses, and we want these things running our power plants to replace the coal-fired plants we have now." And if the people know about what this technology is, they will stand behind it. The public are the ones who really have the power if they understand it. You see, everyone's always saying "Oh, I'm a victim of some big secret conspiracy." and I say "No you're not!“


Je to tak? Je to jen z chamtivosti a touhy po moci?
Moc. Všechno je o moci. Jedna z věcí, na které se snažím lidi upozornit, je, že spousta lidí chápe, že pravděpodobně nejsme ve vesmíru sami – 65-70% veřejnosti přijímá tuto skutečnost. Možná neví, jestli jsme již byli navštíveni, ale 50-55% dotazované veřejnosti po průzkumu řekla, že věří v to, že tato UFO jsou skutečná a že je vláda skrývá. Takže většina už je v tomto na naší straně. Ale co lidé nechápou je, že důvod těchto nemilosrdných dezinformací, všech těch lží, popírání, špinavých triků není, že by se lidé začali vyhazovat z oken, ale že pokud uvolníte tuto informaci, první věc, na kterou se lidé ve světě vědy budou ptát je: „Dobře, a jak by se sem dostali?“ No, a když se takhle zeptají, mám lidi, kteří jim odpoví. A když odpoví, nashledanou ropnému průmyslu, nashledanou geo-politickému pořádku, jak ho známe, nashledanou centralizovaným ropným, energetickým a finančním systémům. Cituji píseň REM: „To je konec světa, jak ho známe.“ V tomto smyslu to opravdu je konec našeho starého světa a začátek zbrusu nového světa, opravdu nového světa.

Máte nějaký časový úsek na to, co předložíte?
No, doufám, že v průběhu následujících 6 měsíců budeme schopni identifikovat a otestovat jedno z těchto zařízení. A pokud to uděláme, bude pro nás dalších možná i několik měsíců k získání zabezpečení, zhotovení více kopií z něho vyrobených, k získání bezpečného uchování s řádnými právními náležitostmi, vhodné věci pro styk s veřejností, pak to budeme moci veřejnosti prozradit, pak tyto informace předáme veřejnosti a hádejte co, radši než tuto věc odevzdat nějaké větší společnosti, budeme ji mít pod kontrolou a uděláme v určitém okamžiku veřejnou nabídku tak, že John Q. Public jí může koupit místo společností Exxon a GM. To demokratizuje technologii. Pak máte miliony lidí, kteří podpoří to, co máme a kteří v podstatě volí svými peněženkami a říkají „ ano, my podporujeme tuto věc a staneme se vlastníky a budeme ji sledovat, takže to bude veřejná věc a ne věc tajná a chceme  tyto věci v našich autech a chceme, aby provozovaly naše domy a chceme, aby tyto věci provozovaly naše elektrárny a nahradily tak nyní uhlím vytápěné továrny.“  A jestliže lidé pochopí, co je tato technologie zač, tak za ní budou stát. Jestliže tomu porozumí, tak veřejnost bude ta, která bude mít opravdovou moc. Vidíte, že každý vždycky říká „ach, jsem obětí nějakého velkého spiknutí“ a já říkám „ne, nejste!“


We're victims of our own sins of omission—I hate to use that term—our own inaction. If we get educated and we combine in a unified effort we can do this. We're gonna structure this thing, by the way, so eventually the majority of the ownership of this corporate entity will be in a foundation that will be essentially a philanthropy to help the world's involvement in poverty. That's how we're structuring it.

Can you simplify why the extraterrestrials allowed this stuff to be suppressed for so long?
Well, they have been trying to get us to do the right thing for fifty years. Remember that with the dawn of the nuclear age there began to be sightings of these objects all over the world, they warned us of the dangers of nuclear power, they warned us of the dangers of the bomb, they communicated clearly, early on in the 40's and the 50's, that we could start an entirely new world if we could make peace with each other. This was communicated, I kid you not. Not only to individuals, but to people in military circles. And we turned our backs on it. If you ever saw the movie, The Day the Earth Stood Still, that is essentially a docu-drama that in part was done with the assistance of people inside the government who knew the true story and who were warning of a military knee-jerk reaction to this UFO presence. And unfortunately the good guys lost out in the 40's and 50's. Eisenhower admitted he lost control of the government on this issue. He made his famous speech when he left office, beware the military industrial complex, even though he's a five-star general and conservative Republican two-term president. I have to say one thing: Our biggest supporters are military people. These are the people who understand more than you and I do how dangerous a rogue element with this kind of technology can be. It not only can be, is. So, they understand that, and that's how we've gotten these dozens and dozens of military and intelligence and government people to come forward.

From your information, are there many races and types of extraterrestrials who have brought forth technology and information and come to observe?
I think that there's somewhere between 50 and 100, from the best guesstimates I have of the different life forms, and my understanding is that none of them are hostile. If they were hostile, we wouldn't be having this conversation, they would have gotten rid of us a long time ago. In fact, they're working together waiting for us to enter into this new period in human evolution where we can live together peacefully with these kinds of technologies and take our place out in space with these other civilizations without it being through warfare.
Now, here's the danger, you've got people in these secret government circles who are trying to act as agents provocateurs to provoke a military response from the extraterrestrial life forms. We know that they have on numerous occasions for several decades used everything to try to target these objects and shoot them down.

My jsme oběťmi našich vlastních opomenutých hříchů - nesnáším používat tento termín  - naší vlastní nečinnosti. Jestliže se nám dostane vzdělání  a můžeme udělat to, že jej spojíme v jednotné úsilí. Můžeme si tuto věc uspořádat, mimochodem tak,  že velká část vlastnictví této korporace bude v nadací, která bude v podstatě dobročinnou pomocí ve světové účasti v boji proti chudobě.

Můžete zjednodušit to, proč si mimozemšťané dovolili potlačovat tuto věc po tak dlouhou dobu?
No, zkoušeli nás 50 let dostat na tu správnou cestu. Pamatujte si, že počátek atomového věku  tady začal pozorováním těchto objektů po celém světě, varovali nás před nebezpečím atomové síly, varovali nás před nebezpečím bomby, komunikovali velice jasně začátkem čtyřicátých a padesátých let, že bychom mohli nadobro začít s novým světem, jestliže můžeme žít ve vzájemném míru. To bylo komunikováno, nežertuji. Nejen jednotlivcům, ale i  lidem ve válečném koloběhu. A my jsme se k tomu otočili zády. Jestli jste někdy viděli film Den, kdy se zastavila země, který je v podstatě dokumentárním dramatem, tak jeho část byla vytvořena za pomoci lidí uvnitř vlády, kteří znali pravdivý příběh a kteří byli varováni vojenským odkopnutím této mimozemské přítomnosti. Bohužel se ve čtyřicátých a padesátých letech ztratila spousta dobrých kluků. Eisenhower připustil, že v této věci ztratil nad vládou kontrolu. Tuto slavnou řeč pronesl, když opustil svůj úřad, varoval před vojensko-průmyslovým komplexem, i když je pěti hvězdičkovým generálem a konzervativním republikánem v dvouletém prezidentském období. Musím říct jednu věc: „Naše největší podpora jsou vojenské osoby. Toto jsou ti lidé, kteří chápou víc než vy a já, jak nebezpečný tento typ technologie může být.“ Tak, chápou to, jak jsme dostali desítky a desítky přihlášek od vojenských, zpravodajských a vládních osob.

Z vašich informací vyplývá, že je zde mnoho druhů a typů mimozemšťanů, kteří přinesli pokrokovou technologii, informace a přišli nás pozorovat?
Myslím si, že jich je něco mezi 50 a 100, dle mého nejlepšího odhadu z informací, které mám od různých forem života, se domnívám, že nikdo z nich není nepřátelský. Jestliže by byli nepřátelští, nemohli bychom s nimi mluvit a už dávno před tím by se nás zbavili. Ve skutečnosti pracují společně a čekají na nás, aby nás pustili do nového období lidského vývoje, kde můžeme žít všichni pohromadě v míru a můžeme zastat místo ve vesmíru s těmito ostatními civilizacemi bez válečných konfliktů.
Nyní je tu nebezpečí, že lidé v tajných vládních kruzích zkouší jako volavky vyprovokovat vojenskou reakci   mimozemských forem života. Víme, že mají opakovaně po několik desetiletí možnost najít a sestřelit tyto objekty. Mám svědky, že tyto objekty byly během našich vojenských operací sestřeleny.

 
Now we have covert rogue projects that are targeting these objects in space. I have witnesses to these things being downed by our secret military operations. It’s a very dangerous game to be playing. Now obviously any civilization capable of inter-stellar and inter-dimensional travel using these extraordinary sciences and physics would have put an end to that immediately if they were hostile, when we were still using vacuum tubes in the 40’s and 50’s.
And I’ve said this to military people at the Wright-Patterson Air Force Base where the Roswell remains were sent. I've had meetings with the people who run the facility that received the Roswell materials, and I said to them "Look, buddy, if these life forms were hostile, we wouldn't be having this conversation, because you know and I know what we have been doing that has been reckless, stupid, and dangerous and if they were hostile they could have easily put an end to it."
So obviously the problem is us. I tell people if they're worried about hostility, look in the mirror at this stage of human evolution; see that we have killed hundreds of millions of people in the past century alone in warfare, and we're the ones with weapons of mass destruction, with thousands of thermo-nuclear warheads aimed at each other, that we're the ones who are trying to go into space with weapons systems, that we're the ones that have targeted and hit these objects, and yet they obviously are very peaceful and very patient. I have to say, what I observe here is an enormous patience, and I think that, and this is my own opinion of course, I think these extraterrestrial civilizations see great promise in humanity and see the good in us. They also see that we're in a dangerous phase of our evolution.
I liken it to an adolescent, it's like an adolescent teen-age boy who has the keys to Daddy's Corvette and is a little bit crazy and speeding too much. I think that this is where humanity collectively is right now and they see it about to emerge into the early stages of adulthood, the hallmarks of which are the following: a peaceful world civilization, a civilization based on justice where we can eliminate poverty and we can eliminate pollution and quit destroying Gaia, quit destroying the Earth and her being, and can begin to go into space peacefully. Because we have that within our potential, you see. And yet, we have this overbearing and predominant, juiced-up, rogue military and corporate entity that unfortunately is locked into an adolescent form of thinking. And this is dangerous. And unless the good people who know better and are more mature in their thinking, such as you and myself and your readers, rise up to change it, unfortunately these guys are going to continue to prevail. And I put the responsibility at the feet of every man, woman, and child on Earth. I lived for awhile with people who had survived the Holocaust—I lived in Israel for three years—and I learned something very interesting: They were horrified by what the Nazis had done, but they were not surprised. What they were more surprised and horrified by was how the good people looked the other way and didn't do anything. The people who know better, the people who want peace, the people who want justice in the world, the people who want to eliminate poverty, the people concerned about the environment, need to understand that this issue isn't about little green men out on Mars; this issue and how it's been managed on Earth by certain Earth powers is the thing that has got to be resolved. It isn't gonna happen by itself; it's gonna take courageous action, bold action, unified action, and people educating themselves about what this is really all about. And that is really the purpose of this Disclosure Project and of this effort to bring these technologies forward.

Nyní máme několik tajných projektů, které jsou na tyto vesmírné objekty zaměřeny. Ta hra, kterou hrajeme, je velice nebezpečná. Teď samozřejmě jakákoli civilizace není schopná mezihvězdného a mezidimenzionálního cestování pomocí těchto mimořádných věd a fyzika by toto okamžitě ukončila, jestliže by byli nepřátelští v období, kdy jsme ještě ve čtyřicátých a padesátých letech používali elektronky.
Řekl jsem to lidem v armádě u Wright-Patterson Air Force Base, kam byly poslány  pozůstatky z Roswellu. Jednal jsem s lidmi, kteří provozovali zařízení, které obdrželo Roswellské vzorky a řekl jsem jim: „Podívejte hoši, jestliže by byly tyto formy života nepřátelské, nemohli bychom vést tuto konverzaci, protože jak víte vy i já, to, co jsme udělali, bylo bezohledné, hloupé a nebezpečné a jestliže by byli nepřátelští, nenechali by nás a velice rychle by to ukončili.“
Evidentně je problém v nás. Říkám lidem, jestliže se obávají nepřátelství, podívejte se do zrcadla v tomto stádiu lidského vývoje, uvidíte, že jsme v minulém století zabili miliony lidí, v důsledku válečných konfliktů, jsme ti, kteří mají zbraně hromadného ničení, s tisíci termojadernými hlavicemi zaměřenými proti sobě samým,  jsme stále ti, kdo se zkouší dostat do vesmíru se zbraňovým systémem, ti jediní, kteří zaměřili a sestřelili tyto objekty a oni jsou ještě velmi mírumilovní a velmi trpěliví. Musím říct, jakou obrovskou trpělivost jsem zpozoroval, a pochopitelně je to můj vlastní názor, myslím si, že tyto mimozemské civilizace vidí slib v lidskosti a vidí v nás jen to dobré.  Také vidí, že jsme v nebezpečné fázi našeho vývoje.
Přirovnal jsem to k puberťákovi,  je to jako když má dospívající puberťák klíčky od tatínkovy Corvety a je trochu blázen a příliš spěchá. Myslím, že to je přesný popis toho, kde se teď celkově lidstvo nachází a vidí, že se může objevit v časném stádiu dospělosti, které má následující znaky: mírumilovná světová civilizace, civilizaci založenou na spravedlnosti, kde můžeme odstranit chudobu a můžeme odstranit znečišťování, přestat ničit Gaia, přestat ničit Zemi a její existenci a můžeme mírumilovně jít do vesmíru. Vzhledem k našemu potenciálu, však uvidíte. A přesto máme toto arogantní a dominantní, vojenskou a korporátní věc, která je uzamčená v tomto pubertálním myšlení. A to je nebezpečné. Jestliže ti dobří lidé, kteří to vědí lépe a jsou v myšlení více zralejší jako vy, já a vaši čtenáři, změňme to, naneštěstí tito lidé pokračují v přemáhání. Tak jsem položil odpovědnost k nohám každého muže, ženy a dítěte na planetě Zemi. Žil jsem jen chvíli s lidmi, kteří přežili holokaust - žil jsem tři roky v Izraeli - a něco zajímavého jsem se naučil: Byli zděšeni z toho, co nacisté udělali, ale nikdy nebyli překvapeni. Více byli překvapeni a vyděšeni z toho, že se ostatní lidé dívali na jinou stranu a neudělali vůbec nic. Lidé, kteří vědí lépe, že lidé, kteří chtějí mír, lidé, kteří chtějí ve světě spravedlnost, lidé, kteří chtějí omezit chudobu, lidé, kteří se starají o životní prostředí, ti všichni potřebují porozumět tomu, že to není o malém zeleném mužíčkovi na Marsu, je to o tom, jak si to na planetě Zemi zařídíme, jakási síla Země je ta věc, která musí být rozhodnuta. Nestane se to samo od sebe, odvážný čin, statečný čin, jednotný čin a vzdělávání lidí je to, o čem to všechno ve skutečnosti je. A to je opravdu smyslem projektu Odhalení a tohoto úsilí, které žene technologie kupředu.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar