Tipy a inspirace

A+ A A-

Kdy se bude manifestovat posun z Mayského kalendáře?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Autor: Carl Johan Calleman | Mayský kalendář je spirituální, nebo také metafyzický systém. Na rozdíl od jiných kalendářů, které byly na naší planetě vyvinuté, není založen na fyzikální realitě v podobě astronomických cyklů. To je proč je tak zvláštní a je tak důležité ho studovat pro ty, kteří chtějí více porozumět lidské existenci a jejímu vývoji. Zatím ještě nikdo jiný nepřinesl podobný časový diagram pro evoluci, který by měl podobnou předpovědní sílu. Jak jsem demonstroval v knize The Global Mind and the Rise of Civilization, tento kalendář popisuje body posunu v evoluci lidské mysli, nebo chcete-li posuny vědomí.

Je to z toho důvodu, že – je-li to správně pochopeno – je to dokonalý průvodce nejen vývojem života na naší planetě v minulosti, ale také jeho možným pokračováním v budoucnosti. Z jeho nefyzikální podstaty také vyplývá, že vnitřní posuny, které popisuje, se ne vždy manifestují v externím světě na aktuálních metafyzických bodech posunu, ale manifestují se jen tehdy, pokud se tyto staly mentálně zakotvenými v lidských bytostech. Lidská společnost a to, jak my všichni jsme různými způsoby ukotveni a zapleteni v mocenských strukturách společnosti, vytváří netečnost. Toto zapletení se může občas zpozdit okamžitou manifestaci nového stavu mysli v externím světě.

 

Takové zpoždění v manifestaci je právě velmi zřetelné v současné době, přestože kalendářní posun z 28. října 2011 může být považován za vůbec nejdůležitější událost v evoluci lidského druhu. Toto zpoždění platí zejména pro jeho civilizaci, která se vyvinula racionální levohemisfé-rovou myslí během posledních 5100 let tak zvaného Dlouhého počtu (nebo Šesté vlny). Navíc, i když tento posun byl důležitý, mělo by nyní být jasné, že metafora „konce světa“ nebo „zrození nového světa“ pro konec tohoto počtu nebyla správná (viz můj článek na http://goo.gl/hGIucY). Mělo by být zopakováno, že žádná z předpovědí, uskutečněných v souvislosti s určitými fyzikál-ními událostmi, které se měly stát údajně 21. 12. 2012, nebyla založena na starých mayských nápisech, ale všechny byly myšlenkovými konstrukty moderních lidí. Opět – Mayský kalendář je metafyzický kalendář, jehož manifestace nastává jako výsledek dospělosti (dozrání) nových rámců v mysli. Takže všechny věci, které se stanou ve fyzickém světě, jsou sekundárními fenomény po-sunů ve vědomí podle principu „jak uvnitř, tak vně“.

 

To vše fakticky vzniklo ze staréhomayskéhonápisu na Tortugueromonument 6. Podle tohoto ná-pisu Bolon Yokte Kuh, legendární devítinásobná entita, se měla pak „zjevit ve své plné slávě“. Pře-loženo do moderníhojazyka to znamená, že v roce 2011 všech devět úrovní, všech devět vln, „plná sláva“ stvoření vstoupilo do hry a byly synchronizovány 28. 10. 2011 – poprvé v historii kosmu. Takže i když ona výše zmíněná metafora o konci světa nebo zrození nového světa byla nepřesná, posun jako takový byl na metafyzické úrovni v podstatě unikátní. Bylo to proto, že všech devět vln potom prošlo posuny a stalo se tak synchronně. Navíc – což přispělo k té jedinečnosti – v roce 2011 všechny odpovídající rámce mysli v tomto stvoření se staly pro lidstvo dostupné „k do-wnloadu“, což se nikdy předtím ještě nestalo. Zejména aktivace deváté vlny vytvořila zcela novou možnost pro to, jak se lidé mohou vztahovat k sobě navzájem a k posunu světových polarit.

 

Při posunu 28. října 2011 všechny vlny vstoupily do svých nočních režimů. Zapojení všech po-sunu devíti různých vln, z nichž každá nese odlišnou polaritu mysli, však znamená, že analýza dů-sledků tohoto posunu bude velmi složitá, protože efekty těchto vln jsou někdy vůči sobě kontraproduktivní. To, o čem můžeme říci, že je „dobré“ na jedné úrovni může být v rozporu s něčím, o čem by mnoho lidí uvažovalo jako o „špatném“ z efektu jiné vlny. A co víc, východní a západní hemisféry naší planety budou ovlivněny zcela odlišným způsobem, a tak mohou mít jed-notlivci různé názory na to, co je v rámci posunu „dobré“ a co „špatné“. Do určité míry současná patová situace a čekání na manifestaci posunu je potom pravděpodobně výsledkem těchto účinků, které se navzájem vyruší. Dalo by se říci, že okamžitým výsledkem bylo, že různé pola-rity vstoupily do objetí, z kterého se dosud neuvolnily.

 

Toto „objetí“ je příčinou, proč je nyní těžké přesně předpovědět, kdy se něco stane. To, že jsem mohl (na základě pravého bodu posunu 28. 10. 2011) přesně předpovědět načasování začátku ekonomické krize (19. 11. 2007) a začátek zvýšené frekvence během roku protestů (9. březen 2011), bylo důsledkem toho, že tyto události byly efekty posunů v jednotlivých vlnách, osmé a de-váté. Navíc tyto posuny nebyly rušeny účinky ostaních vln vytvářejících „objetí“. Neslučitelné po-larity různých vln při hlavním posunu 28. 10. 2011 však způsobily, že bylo prakticky nemožné zopakovat tak přesné určení času manifestací budoucích událostí. To by však nemělo být vyklá-dáno tak, že manifestace posunu bude odkládána donekonečna.

 

Pro ujasnění jejich svým způsobem protichůdné podstaty by zde bylo možná vhodné shrnout ur-čité aspekty posunů ve čtyřech nejvyšších vlnách (to jsou ty s největší relevancí pro lidskou mysl a vývoj civilizace): V Šesté vlně (Dlouhého počtu) posun znamenal začátek nové noci, která bude trvat do roku 2406. V podstatěto znamená,že levohemisférováracionálnímysl bude rozdělena tak, že západní civilizace nebude nadále dominovat světu. Také v Sedmé vlně posun znamenal počá-tek noci (bude trvat do roku 2031), což pravděpodobně znamená pokles světové ekonomiky a možná vzestup nacistického populismu v Evropě. Osmá vlna na druhé straně má mnohem vyšší frekvenci, takže se posunuje mezi dny a nocí každých 360 dní. Pokračuje v posilování přesunu moci na východ, zejména do Ruska a Číny. Ve stejné době tato vlna posiluje roli žen ve světě stejně jako digitální transformaci technologií, která většinou pochází ze západu. Konečně Devátá vlna je tou, která přináší možnost jednotného vědomí spirituálního probuzení lidstva s možnými ex-terními důsledky. Mnoho lidí vnímá účinky této vlny, ale zatím je vidět jen málo efektů ve vnějším světě. Protože její frekvence je tak vysoká, se změnami mezi dnem a nocí každých osmnáct dní, nebude nikdy rozdělena na jakoukoliv delší dobu a bude v budoucnosti vždy dostupná.

 

Jak jsem zmínil, některé z těchto účinků mohou být navzájem kontraproduktivní, ve smyslu co se může stát, když se posun začne manifestovat. Jakýkoliv pokus detailně předpovídat, co se stane ve vnějším světě bude proto velmi obtížný, pokud ne zcela nemožný. Zatím, pokud vím, není nic, co by indikovalo, že různé polarity vln nepopisují mentální vývoj přesně, a tak máme všechny důvody brát posun vážně. Co se zdá být jasné je například to, že západní dominance ve světě by nyní měla končit, což bude pravděpodobně spuštěno pádem dolaru. Já osobně se domnívám, že to nastane na podzim 2014, a nejpravděpodobněji již začátkem tohoto podzimu. Důsledky toho budou dlouhodobé a vezmou s sebou hodně toho, co během století přišlo s racionální myslí,která byla nyní deaktivována. I když, jak bylo diskutováno výše, není v Mayském kalendáři vy-značeno žádné konkrétní datum, kdy přesně by to mělo nastat.

 

Během obtíží, které posuny v Šesté a Sedmé vlně způsobí v mnoha částech světa, Osmá a zej-ména Devátá vlna budou však k dispozici pro „download“ v aktivované formě prakticky po celou dobu. Žádná z těchto dvou výše jmenovaných vln nebude v průběhu následujícího roku deakti-vována. V určitém smyslu by se dalo říci, že tyto vyšší vlny přebírají svět, který jsme znali, který byl v podstatě vytvořen Šestou a Sedmou vlnou. Stálost Osmé a Deváté vlny jsou tím, co nako-nec povede k vítězství sil, které vytvářejí a vytvoří základ pro sjednocené vědomí, které bude na-konec dominovat světové společnosti. K pochopení těchto věcí je myslím nezbytné vědět, co je Globální mysl, a proto jsem začal psát The Paradigm Shift Trilogy.

 

Co je důležité vědět v průběhu všech těch turbulentních změn, které se nyní budou manifesto-vat, jak je uvedeno v knize The Global Mind and the Rise of Civilization, že každý z nás má mož-nost volby pokud jde o „download“ rámců mysli, pocházejících z kterékoliv z několika vln evoluce. Mně se zdá jasné, že Devátá vlna, vytvářející možnost pro sjednocení s božstvím, je vlnou bu-doucnosti, i když z mnoha různých důvodů se její účinky budou pomaleji manifestovat a nižší vlny mohou stále poznamenat naši nejbližší budoucnost. Později, do té míry, jak bude možné se-třást nebo obejít mocenské struktury, založené na nižších vlnách, bude Devátá vlna tím, co může vytvořit cestu k Božskému, nebo Zlatému věku.

 

Toto zaměření však nenastane automaticky a záleží na naší volbě. Tyto volby určí nejen naše individuální osudy, ale i kolektivní osud lidstva. Určí, jestli bude nadále během dvaceti až třiceti let možné přetvořit svět, kde budou lidé žít a zažívat jednotu mezi sebou navzájem i se zvířaty a přírodou. To je možnost, kterou Devátá vlna přináší. Je však zapotřebí zdůraznit, že „download“ sjednoceného vědomí není to samé jako pouhé mentální přijetí této myšlenky. Naopak, je to posun ve vědomí, který musí být vykonán a zažit jako božská realita „za“ myslí. Abychom se tam dostali, je nutné, aby každý měl jasný a neotřesitelný záměr tohoto posunu. Nebo, jinými slovy, sjednocený stav vědomí Deváté vlny musí být cíleně vyhledán, aby se stal dostupným.

 

Zdroj: http://calleman.com/2014/06/01/will-shift-mayan-calendar-system-actually-manifest/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar