Tipy a inspirace

A+ A A-

Proč již nejsem "pracovníkem světla"

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

light 24.1.2015Planeta Země a většina našeho koutku vesmíru byla velmi dlouho pod klamem, klamem, který přináší do našich myslí pochybnosti, jestli jsme nebo nejsme propojeni s Nekonečným Zdrojem všeho Stvoření. Klam způsobuje, že se cítíme osamoceni, zranitelní a izolovaní – vyčlenění z nebeského království do krutého světa, kde se všichni požírají navzájem. Tento klam je čistou fikcí, podvodem nejvyššího řádu, ale byl hluboce zakořeněn v tomto i v jiných světech.

Podstata tohoto holografického klamu je pocit, že dualita a polarita jsou přirozenými aspekty života, a že musíme sloužit jedné či druhé straně té duality. Tato elegantně jednoduchá binární šablona se stala natolik přijímanou, že jsme úplně ztratili vědomí hologramu a začali jsme věřit, že to je realita.

 

Lidé byli přivedeni do stavu uctívání holografického klamu a agentů, kteří ho udržují. Tento hologram nazývali hindové Mája a gnostikové na něj odkazovali jako na „Corrupt Demiurge“ (Pseudo Tvůrce). Považuji tento termín jako velice přesný a nadále ho budu používat jako CD.

 

Temnota versus (falešné) světlo – dualita tvůrce

Aby mohl ovládnout a řídit co nejširší možné spektrum duší, CD rozdělil své agenty do dvou zdánlivě antagonistických týmů – Temnota a (falešné) Světlo.

 

Každý nemůže být svatý, takže tady musí být v rámci „Stvoření“ také prostor pro hříšníky, aby mohl být každý zahrnut pod jeho klam. Co je pro CD nejcennější, je uctívání jeho nebo jednoho z jeho agentů, bez ohledu na to, zda jsou v týmu Temnoty nebo Světla.

 

V tomto kosmickém multidimensionálním dramatu je mnoho jmen „herců“, o kterých jste již ne-pochybně slyšeli, jako Lucifer, Jehova, Belzebub, Archanděl Michael, Satan (jiný maník než Lu-cifer), Aštar, tucty různých Archandělů, osvícení „mistři“ a různé další channelingové entity.

 

Zatímco některé z těchto bytostí hrají za Temný tým, a jiní zase za tým (falešného) Světla, všichni bezezbytku hrají za CD, který je kontroluje a řídí. To je v podstatě velké tajemství archonů: nejsou pouze „zlé, démonické bytosti“, ale také ti, co předstírají, že jsou anděly a osvícenými mistry.

Co je smyslem veškeré té manipulace?

CD je entropický systém uměle odděleného vědomí, které pomalu umírá, a závisí na získávání (sklízení) energie od duší, zrozených v jeho systému, za účelem udržení svojí existence. Aby mohl získávat co největší možné množství energie duší, vytvořil paradigma duality světla/temna aby za-jistil, že každá bytost zrozená ve světě, který je pod jeho vlivem, bude sloužit jako „baterie“ a zá-sobovat CD energií. „Dobré“ duše budou hledat (falešný) tým Světla, a „špatné“ duše budou hledat tým Temnoty, ale aniž by to většina z nich věděla, budou všechny sloužit jednomu stej-nému systému.

 

Aby byla Hra na dualitu udržena pro své účastníky zajímavou, CD nastavil hustoty existence, kterými mohou „zasvěcení“ na svých „světelných“ nebo „temných“ cestách stoupat vzhůru. To dává bytostem, procházejícím těmito hustotami, pocit splnění čehosi, zatímco ve skutečnosti jsou jen navigováni labyrintem iluze CD. Hráči na vyšších úrovních hierarchií vědí, že jsou v tomto účelovém systému, ale vyhovuje jim to, protože získali moc nad ostatními a mohou přijímat ener-gii z uctívání od bytostí, které jsou na „žebříčku“ níže.

 

A co tzv. duchovní hierarchie?

Většina channelingových bytostí bude prohlašovat, že jsou členy (falešných) světelných „du-chovních hierarchií“, které zahrnují archanděly, osvícené mistry a pozitivní ET (mimozemšťany). Jejich předávaná (channeled) sdělení jsou prakticky bezcenná a každý den chrlí další. Malé špi-navé tajemství je, že tyto bytosti jsou navázány na CD a vedou psychologický boj o ty lidi, kteří nechtějí být spojeni s žádnou oficiální náboženskou strukturou.

 

Jinými slovy tzv. „new age“ je multidimensionálnípsychologická operace, navržená k vytěžování duševní energie „věřících“ těmto učením směrem k „povzneseným“ (již osvíceným) učitelům.

 

Dalším z jejich tajemství je, že tzv. „osvícení mistři“ ve své „hierarchii“ nikdy neměli lidskou in-karnaci. Jsou to neuvěřitelně klamavé bytosti, hrající hru za účelem získat energii uctívání. Ve skutečném kosmu (bez klamu) by je nikdo neuctíval, ale v iluzorním „pod-vesmíru“ vytvořeném CD, jsou schopní oklamat lidi s dobrým srdcem, aby jim předávali energii lásky, oddanosti a mod-lili se k nim.

 

Pokud jde o archony a anděly, jsou více méně ve stejné kategorii. Nejsou navázáni na Neko-nečný Zdroj všeho Stvoření, ale spíše slouží jako podřadnější bytosti a vydávají se za Tvůrce – CD. Proto bych je nikdy anděly nenazýval.

 

Vzhledem ke skutečně klamavé podstatě těchto bytostí jsem jim dal nový, přiléhavější název – duchovní Lži-archie (místo hierarchie).

 

Temná strana způsobuje, že falešné světlo vypadá dobře

Oba týmy musí hrát svou hru přesvědčivě, a tým Temnoty opravdu pojal svoje role jako podlé bahno společnosti, připravené zabíjet, znásilňovat, mučit a dělat jakékoliv zvrácenosti, kterých jsou schopni.

 

Temná strana je navržena tak, aby byla totálně odporná, takže většina „dobrých duší“ poběží k druhému konci polarity, přímo do „milující náruče“ jednoho z patriarchálních náboženství fa-lešného Světla, nebo do svých New Age náboženství s jejich legiemi „kanálů (channelingů)“ a „du-chovních mistrů“.

 

Země byla pro CD k plnému ovládnutí obtížnou planetou. Lidské bytosti byly kdysi velmi vědomé svého spojení s Nekonečným Zdrojem a vším Životem, a toto uvědomění bylo udržováno duchov-ními jedinci během celé vlády temnotyna této planetě. Protoženebylo možné z nás toto uvědomění temnými silami „vymlátit“, byl vytvořen plán kooptovat duchovní podstatu lidských bytostí.

 

Nejdříve byla vytvořena patriarchální náboženství a uplatněna na maximální možný počet lidí na Zemi. Každý, kdo se nepřidal k některému z hlavních náboženství, se po větší část historie stá-val vyvrhelem, až do minulého století, kdy se zrodilo „theosofické hnutí“, které položilo základy pro „hnutí New Age“, vznikající v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech minulého sto-letí. Hnutí New Age rychle pokračovalo v získávání popularity, protože přitahovalo mnoho lidí, kteří se odvraceli od pokrytectví patriarchálních náboženství.

 

Zdá se, že CD má na každý vnitřní zmatek, který lidé zažívají, „snadnou odpověď“. Pokud jed-notlivce nezklidní náboženství, pak to tedy velmi dobře udělá New Age. Pro CD v tom není roz-díl, pokud hledáme, kdo to řídí. A to je důvod, proč je nutné dostat se zcela mimo jakékoliv strany této duality.

 

Média channelingu byla podvedena (klamána)

V roce 2011 jsem napsal článek o některých problémech s channelingem předávanými infor-macemi, který můžete najít na http://www.ascensionhelp.com/blog/2011/09/22/discernment-lessons-channels/, abyste získali více informací. Pokud může být náboženství nazváno „opiátem pro masy“, potom channelingem předávané informace by mohly být nazvány „klamnou nadějí pro nespokojenou minoritu“ (v originále „hopium“ jako složenina slov hope – naděje a opium). Všechny channelingem předávané zprávy, přicházející z duchovní lži-archie, jsou v podstatě stejné, pokud odstraníte slovní „načechranost“ a příběh, použitý k zformulování zprávy.
Zde máte moderní channelingem předanou zprávu, zhuštěnou do několika řádků:

 

„Moji milí, my všichni z duchovní lži-archie vás velmi milujeme. Toužíme se s vámi znovu sjed-notit, protože jsme vaše dlouho ztracená rodina. Zůstaňte silní a držte se svého světla, protože vám brzy dáme najevo svoji přítomnost. Trpělivě čekejte (a trpte) a mějte naději, že přijdeme a za-chráníme vás z vaší situace. Až přijdeme, vybudujeme pro vás na Zemi Zlatý věk.“

 

Dlouho jsem si myslel, že tyto nechutné desinformace, přicházející od „Archanděla Michaela“, „Sv. Germain“ ad. byly důsledkem interference temných sil, které se nabourávaly do channelingu bez vědomí médií. Co jsem v té době, když jsem psal text „Kdo je opravdu na tomto kanálu“ (http://www.ascensionhelp.com/blog/2011/09/22/discernment-lessons-channels/), nepochopil, bylo, že tato vysílání od „skutečně pozitivních bytostí“ nebyla narušena a

zfalšována temnými si-lami, ale že už přímo pocházela od bytostí „falešného světla“ duchovní lži-archie.

 

Termín „pracovníci světla“ byl běžně užíván

V roce 1998, když jsem se poprvé začal zabývat „čištěním energií“, termín „pracovník Světla (lightworker)“ jsem neznal, i když byl v té době už dost zaužívaný. Poprvé jsem se s ním setkal někdy po roce 2000, a připadal mi tenkrát trochu divný. Teď už chápu proč – protože „světlo“, pro které chce lži-archie abychom pracovali, je falešné světlo demiurgické duality.

 

Možná vidíte, že je v proudu masivní úsilí bytostí, které já nyní nazývám „božští agenti“, zcela zničit a odstranit CD. Až se to stane, všechny bytosti, které skrze CD získávaly moc a sílu, svoji moc a sílu ztratí a budou čelit klamům, které šířily. Nikdo z nich nechce, aby se to stalo, takže ve své prohnanosti vymyslely skvělý plán, jak celé úsilí zmařit.

 

Plán byl jednoduchý – najít všechny inkarnované božské agenty a obvykle ve stavu snění nebo pomocí scénáře únosu ET jim sdělit, že aby splnili svoji misi, musí pracovat pro (falešné) Světlo a přijímat pokyny od lži-archie.

 

Tento plán fungoval překvapivě dobře, hlavně proto, že božští agenti měli na Zemi těžké pod-mínky. Společnosti zde byly těžce pokřivené, duchovnost zvrácená a zneužitá, vibrační hustota značná, naše paměti většinou vymazané, a obecně bychom tu raději vůbec nebyli. Takže každá bytost, která vyzařovala Světlo (i když falešné) a lásku mohla v božských agentech vzbuzovat pocit, že navazují kontakt s opravdu božskými bytostmi.

 

Stále si ještě pamatuji i moje vlastní získávání pro falešné světlo, ke kterému došlo, když mi bylo 6 let, v extrémně živé snové zkušenosti. Přesvědčili mě, že jsem plnil svoji misi jako božský agent prací pro ně. Myslím, že od začátku věděli, že je odhalím, ačkoliv to trvalo velmi, velmi dlouho.

 

Probouzíte se vždy unavenější, než když jdete spát?

Mnoho božských agentů, kteří byli rekrutováni jako „pracovníci Světla“, mají zkušenost, že se ráno probouzejí unavenější, než když jdou večer spát, a jejich sny jsou plně různých bitev. Během těchto „snových misí“ duchovní lži-archie ždímá z těch, které ovládají, co nejvíce energie. Můžete se probudit se vzpomínkami, že jste byli na misi bojovat proti temnotě, ale konečným výsledkem je, že vaše tělo, mysl a duše jsou zbaveny energie, kterou z vás vysály falešné bytosti Světla.

 

Předněkolikaměsícijsem zrušil všechny dohodys jakýmikolivbytostmi,jejichžúmysly nebylyvzhle-demke mněnejlepší,bezohleduna to,kdobyly nebo prohlašovaly, že jsou.Zníto jako snadnávěc,ale nějakjsem to dřívepřehlížel. Běhemtohoto procesu jsem cítilod bytostí, které se vydávaly za pozitivní, odpor, ale byl jsempevnýa řekljim, že odmítám být manipulovanýdo odevzdáváníenergie pro CD.

 

To mi vytvořilo zvláštní „privilegium“, že se na mne zaměřil jak tým Temnoty (okopávači kotníků), tak i tým (falešného) Světla (duchovní lži-archie). Tým falešného Světla se opravdu výrazně an-gažoval v psychologické válce, odlišným, trochu jemnějším způsobem, než jeho „temní“ bratři. Odrážení těchto útoků stálo za to, protože vím, že jsem více sladěn s mojí skutečnou misí ukon-čit CD, aniž bych přitom byl vtažen do bitev duality.

 

Je také velmi milé mít vyhlídku klidného nočního spánku, protože nebudu vtahován do jaký-chkoliv směšných „misí válčit s temnotou“, které falešné světelné bytosti laskavě chystají pro své „pracovníky Světla“.

 

Co měl znamenat ten „Zlatý věk (klec)“

Falešné bytosti Světla pracující pro CD chtějí udržet svoji kontrolu nad lidskou rasou. Naše du-ševní energie a souhlas žít v naší stávající kleci dává CD a bytostem, které mu slouží, sílu a moc, a oni se ji nehodlají snadno vzdát.

 

My jsme právě teď v boji za svoji svobodu. Duchovní lži-archie nás chce přesunout z naší sou-časné, velmi nepohodlné klece do poněkud volnějšího stavu existence, nad kterým ale budou stále mít úplnou kontrolu.

 

Pokračování v příštím čísle…


Pošlete TIP na článek svým přátelům!

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar