Tipy a inspirace

A+ A A-

Zkušenost s fenoménem paralelních světů (vesmírů)

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Trish LeSag e | Jako  dů sledek v současné době probíhajícího pos unu k vyššímu vědomí začíná mnoho lidí zažívat svoji opravdovou multidimensionální podstatu a začínají si uvědomovat, že prostor pro život je větší, než jen náš známý fyzický svět.  V důsledku toho stále více lidí zažívá posuny reality, jak o mizení a znovuobjevování objektů, teleportaci, současnou  existenci na dvou místech a někdy i fenomén vcházení do alternativních realit (paralelních světů).

Mnoho lidí však ani nezaregistruje, že přešli do paralelního světa, protože jsou často příliš zaměstnaní hektickým tempem moderního života. Kromě toho rozdíly mezi světy jsou mnohdy jen

v řádu minut, a proto jsou často nepost řehnutelné, pokud člověk nevěnuje značno u pozornost malým detailům všeho okolo.

Když osoba přejde do paralelního svě ta, je to často jen na k rátký čas  – v minutách, nejvýše

v hodinách. Občas se ale také p ři vzácných příležitostech stává, že někteří zaži jí prodloužený přesun do paralelních světů trvající dny, týdny, měsíce i déle.

Existuje mnoho příčin, vedoucích k zážitkům fenoménu paralelních světů. Jednou z nich může být, že člověk přejde do paralelního světa  proto, aby se vyhnul  nebezpečí ve svém stávajícím světě.

Jako příkla d toho u vedu vlastní z kušenost. Jednoho rána js em se probudil, vstal  z postele, a když jsem vstoupil do haly a zamířil ke koupelně, ucítil jsem kouř. Ten pocit byl mnohem jemnější, než je kouř obvykle cítit na 3D Zemi, ale pro mne to bylo dostatečně zřetelné, abych to ucí-til a aby to spustilo moji alergickou reakci. Začalo mě škrábat v krku a začal jsem kašlat. Zároveň jsem zpozoroval, že v hale mezi koupelnou a dveřmi do mé ložnice byl oblak kouře. Bylo to opět mnohem jemnější, než jak kouř obvykle vypadá na 3D Zemi, ale přesto dostatečně zřetelné, abych si toho všiml. Kupodivu kouř končil přesně u dveří do mé ložnice. Vypadalo to, jako by tam byla kouřová stěna a něco neviditelného jí b ránilo vstoupit do m é ložnice. Pak jsem si uvědomil, že když jsem se toho rána probudil, necítil jsem vložnici žádný kouř. Žádný kouř jsem necítil, dokud jsem nebyl v hale. Takže to dávalo smysl, že se kouř zastavil u dveří do ložnice. V obavách, jestli někde v domě nehoří, jsem prošel zbývající  prostory domu, a všude jsem cítil kouř. A le nikde jsem neviděl nic hořet . Když jsem se v rátil do haly a do koupelny, bylo v šechno pryč – žádný kouř jsem necítil, ani neviděl. Zmizel beze stopy. Prošel jsem znovu celý dům a po kouři nebylo nikde ani památky.

Když jsou moje energetické vibrace v procesu „přelaďování“ na možnost přechodu do paralel-ních světů, jsem často schopen současně vnímat oba světy, ten, který opouštím i ten, do kterého směřuji. Proto když jse m byl „roz kročen“ nad oběma světy, ještě jsem cítil kouř  opouštěného světa, ale zároveň jsem už byl v bezpečí v novém paralelním světě, kam jsem byl přenesen akde nehořelo. Ve světě, který jsem opustil, můj dům hořel, a já jsem byl v nebezpečí, že tam uhořím. Ale v paralelním světě, kam jsem byl nějak přenesen, můj dům nehořel a já jsem byl v bezpečí.
Ačkoliv je někdy velmi obtížné zaznamenat, že jsme v paralelním světě, pokud nevěnujeme po-zornost malým detailům všeho okolo, v případě mé zkušenosti s ohněm byl zážitek tak hluboký, že vím bez jakýchkoliv pochyb, že jsem přešel do paralelního světa a že intervence „vyšší síly“ zafungovala v momentě, kdy jsem to potřeboval, aby zajistila, že mi nehrozí žádné nebezpečí.
Podle článku Vlatko Vedrala „Život v kvantovém světě“ v červnovém čísle roku 2011 časopisu „Scientific American” jsou  kvantové komplikace, kvantová teleportace a kvantové tunely feno - mény, které naznačují existenci paralelních světů .Vědci v nedávných pokusech, kde částice exis-tovaly na více místech současně a mizely a znovu se objevovaly na jiných místech,  potvrdili na mikro úrovních,  že tyto feno mény existují. Vědci  nyní musí potvrdit, že kvant ové komplikace, kvantová teleportace a kvantové tunely existují i na makro úrovních svými pokusy s rostlinami, ptáky a krystaly, což by nazn ačilo možnost cestovat do paralelních světů na  makro úrovních. Jako důsledek těchto pokusů začíná nyní věda prokazovat, že paralelní světy existují a že ces-tování do nich je možné.

Je zajímavé pozorovat budování mostu překlenujícího propast, která po dlouhou dobu existo-vala mezi vědou a tzv. metafyzikou. S posunem k vyššímu vědomí, který lidstvo zažívá, budeme vidět vyplňování mnoha dalších „propastí“  tohoto typu, jak začnou lidé pociťovat svoji multidi - mensionální podstatu.

Redakční překlad ze zdrojového textu:
http://in5d.com/experiencing-the-phenomenon-of-parallel-universes/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar