Tipy a inspirace

A+ A A-

Gnostická teorie průniku mimozemšťanů

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

Po vzedmutí fenoménu UFO/ET v roce 1947 se vyrojilo obrovské množství spekulací ohledně průniku mimozemšťanů na planetu Zemi. Diskuzím dominuje půltuctu různých teorií, ale je ještě jedna teorie, která by měla být prozkou-mána. Nevznikla po roce 1947, ale přibližně o 1600 let dříve.

 

 

Abychom byli přesní, důkazy o této teorii byly objeveny při výzkumech v Egyptě v prosinci roku 1945, ale jejich význam nebyl dostatečněpochopen až do… hádejte kdy?… do roku 1947. V onom roce francouzský vědec Jean Doresse identifikoval egyptský nález v Nag Hammadi jako úkryt unikátních gnostických textů (http://www.bibliotecapleyades.net/nag_hammadi/contents.htm).

Gnosticismus je označení, které vědci používají pro obsah učení odvozených z mysterických škol předkřesťanského starověku. Gnostici, kteří protestovali proti křesťanským doktrínám jako „boží trest“ a „Kristovo zmrtvýchvstání“ byli označováni jako heretici a byli brutálně potlačováni raný-mi konvertity k „jediné pravé víře“.

Toto je nedopovězený příběh jak Mystéria skončila. Počínaje oním „signálním“ rokem 1947 byly některé ze ztracených vědomostí Mysterické školy znovu objeveny (odkryty).

Gnose (vnitřní vědění) byla cesta experimentálního mysticismu, při které novicové Mysterických škol zkoumali duši a kosmos jako celek. S využitím psychoaktivních rostlin (http://www.bibliote-capleyades.net/ciencia/ciencia_psycho.htm#Altered_States_Experiences), jógy a sexuální magie tito starověcí zřeci zažívali změněnéstavy vědomí a vyvíjeli schopnosti siddhis, okultních dovedností jako jsou jasnovidectví a slyšení neslyšitelných zvuků.

Gnose byla druhem jógické hloubavé vědy smíchané sparapsychologií. Při zvýšené vnímavosti gnostici vyvinuli rozsáhlou kosmologickou vizi centralizovanou v ženském božství, Božské Sofii. Gnostický mýtus stvoření je unikátní v tom, že obsahuje plně rozvinuté vysvětlení, jak anorganické cizí bytosti přišly do naší sluneční soustavy.

Materiál z Nag Hammadi obsahuje zprávy o vizionářských zkušenostech noviců, včetně popi-sů autentických setkání s anorganickými bytostmi nazývanými Archoni. Gnostické učení vysvětluje, že tyto entity vznikly v raných stádiích formování sluneční soustavy, dříve, než byla vytvořena Země. Archoni (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_archons.htm) obývají slu-neční soustavu, mimozemskou oblast jako takovou, ale mohou působit i na Zemi.
Je zajímavé, že tento gnostický vhled je velmi blízký pohledu Jaquese Vallee (http://www.bib-liotecapleyades.net/esp_autor_vallee.htm), který hájí názor, že ET/kyborgové pravděpodobně při-náležejí k lokální planetární oblasti. Vallee také přichází s myšlenkou, že záhada ET/UFO je „spirituální řídicí systém“, fenomén, který „ se chová jako podmiňující proces“. (Poslové klamu http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_messengersdeception.htm)

To je přesně to, co gnostikové říkají o Archonech: mohou napadnout naše mysli subliminálními podmiňovacími technikami.

Jejich hlavní taktikou jsou mentální chyby (intelektuální virus, falešná ideologie, zejména nábo-ženské doktriny) a simulace. Archoni jsou predátoři, na rozdíl od širokého spektra nelidských bytostí a bytostí z jiných rozměrů, které gnostikové také znali, bytostí, které jsou vůči lidstvu vstříc-né nebo neutrální.

Fyzický popis Archonů lze najít v několika gnostických kodexech. Obvykle jsou zřetelně identifikovány dva typy – embryonální/novorozenecký a drakonický/reptiloidní. Zjevně tyto popisy pasují na šediváky (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_zetareticuli.htm) a reptiliá-ny (http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/ reptiles/reptiles.htm) ze současných textů o ET.

Ponoříte-li se do gnostických materiálů, je zcela šokující, když zjistíte, že starověcí zřeci rozpoznali a zkoumali problém průniku mimozemšťanů během prvního století našeho letopočtu, a jistě i značně dříve. (Mystéria jsou datována mnoho století před křesťanskou éru.)

Na gnostické teorii o Archonech jsou ohromující nejen kosmologické pozadí (vysvětlující vznik těchto bytostí a důvody jejich interakcí s lidstvem), ale i přesnost informací o nich, popisujících, jak zde operují a co od nás chtějí.

Gnostikové zejména učili, že tyto entity nám závidí a „pasou se“ na našem strachu. Nejvíce jsou podle nich Archoni zaměřeni na to, aby nám bránili uplatňovat a rozvíjet naše „vnitřní světlo“, dar „božské inteligence“.

Aniž bych chtěl tvrdit, že učení gnostiků o Archonech (nebo to, co se z něj dochovalo) má všechny odpovědi na záhadu ET/UFO, jedna věc je jasná : představují promyšlenou, souvislou a vyčerpávající analýzu průniku mimozemšťanů na planetu, i určité praktiky, jak jim vzdorovat. Toto učení je mnohem ucelenější a sofistikovanější, než kterákoliv teorie v dnešních diskuzích.

Stručně řečeno, starověcí zřeci mystérii v Evropě a Levantu zdá se dosáhli před 2000 lety toho, o co se mnoho z nás pokouší od roku 1947: Zjistit, kdo ET jsou, odkud p ocházejí, jaký je jejich vztah k nám a – což je nejdůležitější – jak bychom se k nim měli stavět.

Pokud vím, tak kromě mne pouze jeden z autorů, zabývajících se ET/UFO, přímo ztotožnil gnostické Archony se současnými ET. Je toNigel Kerner, jehož kniha Píseň šediváků (The Song of Greys, http://www.amaz on.com/gp/product /034069582X/ref=olp_product_de tails/103- 2336219-8130254?ie=UTF8&seller=) je zvláštním, neobvyklým a málo známým příspěvkem do diskuze.
Kerner cituje texty z Nag Hammadi (http://www.bibliotecapleyades.net/nag_hammadi/contents-

.htm) pouze mimochodem, a nestaví na gnostickém učení o Archonech (http://www.biblioteca-pleyades.net/nag_hammadi/hypostas.htm). Soustřeďuje se na mimozemskou interferenci slidským genomem, ale tento postoj není v rozporu s gnostickou analýzou. Gnostické texty používají k popisu aktuálních událostí v prehistorických dobách mytologický jazyk, stejně jako dlouhodobé vý-zkumy lidské psychiky.

Podle starověkých zřeců Archoni nemají přístup k naší genetické podstatě, ale mohou imitovat intervenci. Soudě podle zmatení lidstva v moderní době, imitovaná intervence by byla stejně dobrá jako skutečná. To určuje taktiku Archonů přimět nás, abychom si představovali a věřili věcem, které nejsou skutečné, a akceptovali simulaci jako realitu.

Tímto způsobem, učí gnostikové, mohou tito mimozemští „bratranci“ odklonit lidský druh z jeho správného a prospěšného směru vývoje.
Unikátní důraz na bohyni Sofii (http://www.bibliotecapleyades.net/mistic/pistis_sophia/contents-

.htm) je vysoce inspirativním poselstvím Gnose. Starověcí zřeci učili, že skrze speciální vazbu k bo-hyni může náš druh překonat Archony a zajistit lidskou a humánní budoucnost pro naši planetu Zemi.
Gnostický katechismus
Setkání s mimozemšťany v textech tajných škol

Tu a tam obsahují materiály koptských gnostiků části popisující setkání s bytostmi podobnými ET, někdy s konkrétními radami jak s nimi zacházet. Jaká přesvědčení jsou obsažena v takových svědectvích? A co si o nich máme myslet?
Pokusím se dotknout se obou těchto otázek v této krátké aktuální eseji.

okultní instrukce

Pro první p ohled na svědect ví předpokládejme úryvek z První apok alypsy od Jakuba

(http://www.bibliotecapleyades.net/nag_hammadi/1ja.htm) (NHC V,3), odhalující dialog, ve kterém nejmenovaný učitel (Pán nebo Mistr) uděluje tajné vědomosti gnostikovi jménem Jakub:

Mistr řekl: Jakube, hle, odhalím ti cestu ke tvé spáse. Kdykoliv jsi ovládnut smrtelným strachem, zástup Archonů se na tebe může vrhnout domnívaje se, že tě mohou chytit. A zejména tři z nich tě ovládnou, ti, kteří fungují jako výběrčí výplatného. Požadují nejen výplatné, ale kradou i duše.

Nyní, když se dostaneš do jejich moci, jeden z nich, který je jejich mistr, t i řekne: „Kdo jsi a odkud jsi?“
Ty mu pak řekneš, „Jsem dítě lidstva a jsem ze Zdroje.“
On ti pak řekne, „Jaký druh dítěte jsi a ke kterému Zdroji náležíš?“

Ty mu řekneš, „Jsem z dříve existujícího Zdroje a jsem jeho potomek.“ On ti potom řekne, „Proč jsi byl vyslán ze Zdroje?“

Pak ty mu řekneš, „Přišel jsem z Dřívějšího, abych mohl spatřit ty mého druhu a ty, kdo jsou cizí.“ A on ti řekne, „Kdo jsou ty cizí bytosti?“

Ty mu musíš říci: „Ony nejsou zcela cizí, protože jsou zpadlé Sofie (Achamoth), ženského božství, které je stvořilo, když přineslo lidskou rasu na Zemi ze Zdroje, říše Dřívějšího. Takženionejsou zcela cizí, ale jsou naši příbuzní. Je to opravdu tak, protože ta, která je jejich předlohou, Sofie Acha-moth, je ze Zdroje. Současně jsou ale také cizí, protože Sofie se nespojila se Zdrojem (svým bož-ským mužským doplňkem), když je tvořila.“
Když on ti řekne, „Kam nyní půjdeš?“,

ty mu odpovíš, „Na místo, odkud jsem přišel, ke Zdroji, se vrátím.“ A když budeš odpovídat tímto způsobem, unikneš jejich útokům.
(NHC V, 3. 33 – 34: 1- 25. Překlad NHLE 1990, str. 265-6 a Kurt Rudolf, Gnosis, str. 174-5.)

V tomto dialogu je obsažena významná informace.

Podobnost se současn ými zprávami o blízkých setkáních je nepopirateln á: Archoni způsobí stav smrtelné paniky, často se objevují v trojicích, provádějí únosy („kradou duše“).

Tyto detaily představují nápadnou shodu se současným ET/UFO folklórem. Ale stejně nápadně odlišné od současných textů je, že gnostický učitel dává konkrétní instrukce jak jednat s mimo-zemskými (cizími) entitami. Dnes dostupné obrovské množství svědectví fenoménu ET/UFO ne-obsahuje téměř nic o tom, jak se proti útokům těchto cizích entit bránit.

Kontaktéři a unesení jsou pasivními svědky, ochromení apřemožení mimozemšťany. Ale gnostické spisy nejen popisují taková setkání, ale předepisují také obranné akce. Mistr nabíz í pře-svědčivé rady pro udržení si Archonů od těla.

Gnose je pamatování si našeho prapůvodu. Student je instruován pamatovat sikosmická práva zrozenců lidstva, a potvrzovat svoje přímé spojení, vazbu na Zdroj (Pleroma).

Konkrétně se student učí pamat ovat si a opakovat si klíčové epi zody z gnostické mytologie, pád Věčné Sofie, atak zefektivňovat obranu proti Archonům. Vyprávěním mýtu o jejich prapůvodu student prokazuje základní vědomosti o prapůvodu a identitě entit, s kterými se setkává.

Záměrné připomínání kosmických záležitostí Archony oslabuje. Přinejmenším to je jasný závěr z výše uvedeného úryvku.
Taktika vzpomínek těsné souvisí sdomorodou moudrostí – viz např. rčení Tibeťanů Na-Khi z ji-hovýchodní Číny: „Člověk musí znát a vnímat prapůvod (zdroj) každé me dicíny, jinak nemůže fungovat.“

Šamani (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_chaman.htm) léčí nejen svými znalost mi vla-stností používaných rostlin, ale také svým líčením příběhů těchto rostlin.
Podobně gnostikové poráželi Archony „medicínou“ (okultní silou) mytologické vzpomínky.

Pokračování příště …
Redakční překlad ze zdrojového textu:
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_18v.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar