Tipy a inspirace

A+ A A-

SIONISMUS II

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Pokračování tématu o sionismu a upřímná snaha o nalezení pravdy o jejich úloze v řízení současného světa.

 

images

 

Tento článek je přepisem názorů jeho autora a je důležitý pro pochopení souvislostí, ze kterých bude vyvozeno v závěru seriálu shrnutí, proto ne všechny formulace se shodují s názory redakce.
Proč se židovský rabín omlouvá světu za komunismus a proč tento rabín nazval řádění sionistů v Izraeli holocaustem šesti milionů Palestinců?
Proč vznikla Al Kaida a její odnože?
Proč vznikla válka v Afganistánu a v Iráku?
Proč a za jakým účelem vznikl komunismus?
Na tyto a další palčivé otázky dneška najdete odpověď v následujících statích…
Za pravdu a spravedlnost – proti lžím a zločinům...

PRAVDA NATVRDO - aneb sionismus - podhoubí ve světové politice. - Snaha o ovládnutí světa. – Holokaust Palestinců. - Ovládání Ameriky sionisty, krytí zločinů v Palestině a vedení válek ve prospěch Izraele.

Americké a světové sdělovací prostředky v rukou sionistů
Existuje množství dokladů z děl samotných Židů-antisionistů, pro následující tvrzení:
a) tak zvané „sionské protokoly“ nejsou žádným podvrhem, ale dokladem dlouhodobé snahy sionistů ovládnout lidstvo.
Prvních deset protokolů sionských mudrců – převzato z
http://hucek.cz/l_kopecky/conspiracy/Psm.htm

Protokol č. 1

1. Odložme stranou ušlechtilé fráze a hovořme o významu každé myšlenky: srovnáváním a vyvozováním závěrů vrhneme světlo na okolní skutečnosti.
2. Co se vám chystám ukázat, je náš systém dvou úhlů pohledu, náš vlastní a úhel pohledu GOJÍMŮ [tj. ne-Židů].
3. Musíte vzít na vědomí, že lidí se špatnými instinkty je víc než s dobrými, a tudíž nejlepších výsledků při vládnutí jim je dosaženo pomocí násilí a zastrašování, a ne akademickými diskusemi. Každý člověk chce získat moc, každý by se chtěl stát diktátorem, kdyby mohl, a skutečně velmi vzácní jsou lidé, kteří by nebyli ochotni obětovat blaho všech z důvodu zabezpečení jejich vlastního blahobytu.
4. Co drží na uzdě dravou zvěř, která se nazývá lidé? Co až doposud sloužilo k jejich usměrňování?
5. V počátečních strukturách společnosti se podrobovali brutální a slepé síle; později zákonu, který je tou samou silou, pouze zamaskovanou. Z toho vyvozuji závěr, že - podle přírodních zákonů - právo tkví v síle.
6. Politická svoboda je idea, ale ne skutečnost. Musíte vědět, jak tuto ideu použít, kdykoli je to nutné, jako vnadidlo pro přilákání lidí do něčí strany za účelem rozdrcení jiné strany, která je právě u moci. Tohoto úkolu se dosáhne snáze, pokud je oponent sám infikován myšlenkou svobody, takzvaného LIBERALISMU, a kvůli této myšlence je ochoten vzdát se části své moci. A přesně zde se objevuje triumf naší teorie; povolené otěže vlády jsou, podle zákona života, okamžitě uchopeny a přitaženy novou rukou, protože slepá moc národa nemůže být ani jeden den bez vedení, a nová moc pouze zaujme místo staré, která byla oslabena liberalismem.

ZLATO

7. V našich časech je moc, jež nahradila moc vládců, kteří se stali liberály, mocí zlata. Byly doby, kdy vládla víra v Boha. Myšlenka svobody je nerealizovatelná, protože nikdo neví, jak jí umírněně užívat. Předejte lidem na nějakou dobu moc do jejich rukou, aby si vládli sami, a změní se na dezorganizovanou chátru. Od této chvíle budou na denním pořádku sváry, které se brzy vyvinou v boje mezi třídami, uprostřed nichž státy vezmou za své v plamenech a z jejich významu zbyde hromádka popela.
8. Jestli se stát vyčerpá svými vlastními nepokoji, nebo se vnitřními neshodami dostane pod nadvládu vnějšího nepřítele - v každém případě může počítat s nenahraditelnou ztrátou: JE V NAŠÍ MOCI. Despotismus kapitálu, který je zcela v našich rukou, podá státu stéblo, kterého se, chtě nechtě, musí chytit: jestliže ne - půjde ke dnu.
9. Jestliže nějaká liberální hlava řekne, že takové úvahy jsou nemorální, položím jí následující otázku: Kdyby stát měl dva nepřátele a kdyby v případě vnějšího nepřítele nebylo považováno za nemorální použít každého způsobu a techniky vedení boje, jako například ponechat nepřítele v nevědomosti o plánech na útok a obranu, zaútočit na něho v noci nebo v početní převaze, jak mohou být potom ty samé prostředky, použité proti horšímu nepříteli, ničiteli struktury společnosti a všeobecného blaha, nazývány nemorálními a nepřípustnými?
10. Je možné, aby logicky uvažující mysl doufala v úspěch při vedení davů pomocí rozumných rad a argumentů, když může být vyslovena jakákoli námitka nebo nesouhlas, jakkoli nesmyslný, a když taková námitka dojde větší přízně u lidí, jejichž rozumové schopnosti jsou povrchní? Lidé v masách a lidé mas, kteří jsou vedeni pouze malichernými žádostmi, pověrami, tradicemi a sentimentálními teoriemi, se stávají oběťmi stranických rozporů, které zabraňují jakékoli dohodě, byť by byla založena na dokonale racionálních argumentech. Každé rozhodnutí davu závisí na náhodě nebo na předem zpracované většině, která - ve své neznalosti politických tajemství - podporuje absurdní rozhodnutí, jež do vlády státu pokládají zárodek anarchie.
11. Politika nemá nic společného s morálkou. Vládce, který je svazován morálkou není obratný vládce, a proto nesedí pevně na svém trůně. Ten, kdo chce vládnout, musí mít oporu v prohnanosti a pokrytectví. Velké národní hodnoty, jako je upřímnost a čestnost, jsou v politice vadami, protože svrhávají vládce z trůnů účinněji a spolehlivěji než nejmocnější nepřítel. Takové hodnoty musí být atributy království GOJÍMŮ, ale my se jimi řídit nesmíme.

PRÁVO JE MOC

12. Naše právo spočívá na síle. Slovo "právo" je abstraktní pojem a není ničím podloženo. Toto slovo neznamená nic jiného než: dej mi, co chci, abych měl důkaz, že jsem silnější než ty.
13. Kde začíná právo? A kde končí?
14. Ve státě, v němž je špatná organizace moci, zákony jsou neúčinné a kde jsou vládci, kteří ztratili svou osobnost uprostřed záplavy práv, vyplývajících z liberalismu, nacházím nové právo - zaútočit právem silnějšího a rozprášit všechny existující síly pořádku a regulace, rekonstruovat všechny instituce a stát se svrchovaným pánem těch, kteří nám dali právo k jejich ovládnutí tím, že se ve svém liberalismu vzdali vlastní vlády.
15. Naše moc v současných vratkých podmínkách všech forem vlády bude nepřemožitelnější než kdykoli předtím, protože zůstane neviditelnou, dokud nenastane okamžik, kdy získá takovou sílu, že ji nikdo nebude moci podkopat.
16. Z dočasného zla, které jsme nyní nuceni páchat, povstane dobro neotřesitelné vlády, která obnoví řádný chod mechanismu národního života zničený liberalismem. Účel světí prostředky. V našich plánech nesoustřeďujme naši pozornost k tomu, co je dobré a morální, ale k tomu, co je nutné a užitečné.
17. Před námi leží plán, v němž je strategicky určena linie, od níž se nesmíme odchýlit, pokud nechceme riskovat, že uvidíme, jak se práce mnoha staletí obrací vniveč.
18. Abychom vypracovali dostatečné formy působení, musíme brát v úvahu vrtkavost, uvolněnost a nestabilitu davu, jeho neschopnost pochopit a respektovat podmínky jeho vlastního života, nebo jeho vlastního blaha. Musíte pochopit, že moc davu je slepá, necitelná a nemyslící síla, vydaná na milost a nemilost vnuknutím z kterékoli strany. Slepý nemůže vést slepého, aniž by se vydávali v nebezpečí, že oba spadnou do propasti; tudíž ti, kteří vzešli z davu, i kdyby to byli geniální lidé, nemohou pochopit politiku, nemohou se stát vůdci davu, aniž by přivedli celý národ do záhuby.
19. Pouze jedinec, od dětství vychovávaný k samovládě, může pochopit slova, tvořená politickou abecedou.
20. Lidé ponechaní sami sobě, tj. na těch, kteří vzešli z jejich středu, se zničí sami stranickými rozbroji, vzniklými z touhy po moci a po poctách, a nepořádky, které z toho vzejdou. Cožpak je možné, aby masy lidí klidně a bez žárlivostí vytvořily vládu, která by byla schopna zabývat se záležitostmi země, aniž by se nechala ovlivňovat osobními zájmy? Jsou schopni se bránit před vnějším nepřítelem? To je nemyslitelné, protože plán rozbitý na tolik částí, kolik je hlav v davu, ztrácí veškerou celistvost, čímž se stává nesrozumitelný a neuskutečnitelný.

MY JSME DESPOTÉ

21. Jedině despotický vládce je schopen vypracovat tyto plány jasně a v celé šíři takovým způsobem, aby mohl celý systém státní mašinérie řádně fungovat. Z toho nevyhnutelně plyne závěr, že jediná uspokojivá forma vlády v jakékoli zemi je taková, že všechna moc je soustředěna do rukou jediné zodpovědné osoby. Bez absolutního despotismu, který je provozován nikoli masami, ale jejich vůdcem, ať je touto osobou kdokoli, nemůže existovat žádná civilizace. Dav je barbarský a své barbarství projevuje při každé příležitosti. V momentě, kdy dav získá do svých rukou svobodu, rychle ji obrátí v anarchii, která je nejvyšším stupněm barbarství.
22. Jen se podívejte na ta alkoholická zvířata, omámená pitím, jehož nestřídmá konzumace jde ruku v ruce se získanou svobodou. Toto není cesta pro nás, ani pro vás. Gojímové jsou otupení alkoholickými nápoji; jejich mládež zhlouplá klasicismem a časnou nemorálností, k níž je sváděna našimi zvláštními agenty - domácími učiteli, lokaji, vychovatelkami v domech boháčů, úředníky a dalšími, našimi ženami na místech, kam často chodí za rozptýlením gojímové. Mezi ty, které jsem naposled jmenoval, patří takzvané "dámy ze společnosti", dobrovolné následovnice dalších v korupci a luxusu.
23. Naším heslem je - Síla a pokrytectví. Jedině síla přináší úspěch v politice, zvláště tehdy, když je ukryta ve schopnostech důležitých pro státníka. Základní zásadou musí být násilí; prohnanost a pokrytectví musí být pravidlem pro vlády, které nechtějí, aby jejich koruny padly k nohám nějaké nové moci. Toto zlo je jediným prostředkem k dosažení dobra. Proto se nesmíme zastavit před uplácením, podvodem a zradou, když tyto mají sloužit k dosažení našeho cíle. V politice člověk musí vědět, jak se bez váhání zmocnit majetku druhých, když si tím zajistíme jejich podrobení a nadvládu nad nimi.
24. Náš stát, pochodující po cestě mírového dobytí světovlády, má právo nahradit hrůzy války méně nápadnými a uspokojivějšími rozsudky smrti nutnými k udržování strachu, který nám zajistí slepou poslušnost. Pouze nemilosrdná krutost je určujícím faktorem síly státu: nejen v zájmu jejího získání, ale také ve jménu oddanosti, v zájmu vítězství musíme udržovat program násilí a pokrytectví. Doktrína založená na kalkulacích je natolik silná, jako jsou prostředky, které používá. Proto ani ne tak prostředky samotnými, jako můžeme triumfovat doktrínou krutosti a podřídit všechny vlády naší nadvládě. Stačí, aby věděli, jak jsme nemilosrdní, aby jejich neposlušnost zmizela.

UČINÍME KONEC SVOBODĚ

25. Ještě v dávných dobách jsme mezi masy lidí vrhli slova "Volnost, Rovnost, Bratrství", slova, která byla od té doby mnohokrát opakována hloupými papoušky, kteří se ze všech stran seběhli k tomuto vnadidlu a zničili blahobyt světa, pravou svobodu jednotlivce, která předtím byla dobře střežená před tlakem lůzy. Ani domněle rozumní a vzdělaní gojímové v abstraktnosti těchto slov nerozeznali rozpornost; nevšimli si, že v přírodě neexistuje rovnost, ani zde neexistuje svoboda: sama Příroda vytvořila nerovnosti v rozumových schopnostech, charakterech a dovednostech stejně nezměnitelně, jako zařídila, že se každý musí podřídit jejím zákonům: vždy mějte na paměti, že dav je slepý, že zbohatlíci, kteří povstali z davu, deroucí se k moci, jsou ve vztahu k politice stejně slepí jako samotný dav, že adept, i kdyby byl hlupák, přesto může vládnout, kdežto člověk z davu, byť by to byl génius, nepochopí z politiky nic - žádné z těchto věcí gojím nevěnuje pozornost. Přesto v dávných dobách na těchto věcech spočívala vláda dynastií: otec předával synovi vědomosti o politických záležitostech, které se nikdo, kromě příslušníků dynastie, nesměl dozvědět. S postupem času se od tradice předávání umění vládnout v dynastiích upustilo, což posloužilo úspěchu naší věci.
26. Ve všech koncích světa slova "Volnost, Rovnost, Bratrství" přivedla do našich řad díky našim slepým agentům celé legie, které s nadšením nesly naše prapory. Mezitím se tato slova stala hlodajícími červy, kteří zničili blahobyt gojímů, učinili konec všeobecnému klidu, míru, solidarity a zničili základy všech států gojímů. Jak uvidíte později, to pomohlo našemu triumfu: to nám dalo možnost, kromě jiných věcí, dostat do našich rukou nejvyšší kartu - zničení privilegií, nebo jinými slovy, zničení samotné existence aristokracie gojímů, té třídy, která byla jedinou obranou lidí a států proti nám. Na troskách věčné a dědičné aristokracie gojímů jsme založili aristokracii naší vzdělané třídy, založené na penězích. Kvalifikaci této aristokracie jsme postavili na bohatství, které je závislé na nás, a na vědění, jehož hybnou silou jsou naši mudrci.
27. Náš triumf byl usnadněn skutečností, že v našich vztazích s lidmi, které jsme potřebovali, jsme vždy dokázali rozechvět nejcitlivější struny lidského ducha, na peněžní účet, chamtivost, nenasytnost při uspokojování materiálních potřeb člověka; každá z těchto lidských slabostí sama o sobě je schopna ochromit iniciativu a vůli lidí dostat do područí toho, kdo si koupil jejich činorodost.
28. Abstraktní pojem svobody nám umožnil přesvědčit lůzu ve všech zemích, že vláda není nic jiného, než správce ve službách lidí, kteří jsou vlastníky země, a že správce může být vyměněn jako obnošené rukavice.
29. Je to tato možnost nahrazení zástupců lidu, která jej vydává do naší moci, a tím nám dává moc dosazovat na jejich místa naše lidi.

Protokol č. 2

1. Pro naše záměry je nezbytné, aby války, pokud je to možné, nepřinášely zúčastněným stranám územní zisky: válka tak bude přenesena na ekonomickou půdu, kde národům dáme pocítit sílu naší převahy, a tento stav věcí vydá obě strany na milost naší mezinárodní AGENTURY, která vlastní miliony bedlivých očí, které neomezují žádné hranice. Naše mezinárodní práva zničí práva národní, v pravém smyslu práva, a bude vládnout národům úplně stejně, jako občanské zákony států určují vzájemné vztahy subjektů.
2. Vládní úředníci, které vybereme z řad veřejnosti s přísným zřetelem na jejich schopnosti otrocké poslušnosti, nebudou osoby školené v umění vládnout a tudíž se snadno stanou pěšáky v naší hře v rukou našich učenců a géniů, kteří se stanou jejich poradci, specialisty, kteří byli od mládí vychováváni pro řízení záležitostí celého světa. Jak je vám dobře známo, tito naši specialisté čerpali informace, které potřebovali pro naše politické plány, z historie a z pozorování událostí, jež právě probíhaly. Gojímové nejsou vedeni k praktickému používání nestranného sledování dějin, ale teoretickou rutinou bez jakéhokoli kritického pohledu na vyplývající důsledky. Nemusíme s nimi tudíž vůbec počítat - necháme je bavit se, dokud neudeří naše hodina, nebo žít v naději na nové druhy vzrušující zábavy, nebo ve vzpomínkách na zábavy minulé. Nechť podle nich hraje hlavní roli to, co jsme jim vnutili jako diktát vědy (teorie). Pro tento cíl budeme v nich neustále vzbuzovat slepou víru v tuto vědu pomocí našeho tisku. Intelektuálové gojímů se budou pyšnit svými vědomostmi a bez jejich jakéhokoli vědeckého ověření uvedou do praxe všechny informace dostupné ve vědě, které specialisté z naší agentury dovedně složili dohromady pro účel vzdělání jejich myslí ve směru, který potřebujeme.

ZHOUBNÉ VZDĚLÁNÍ

3. Nedomnívejte se ani na okamžik, že tato tvrzení jsou prázdná slova: obraťte svoji pozornost k úspěchům, které jsme zařídili pro darvinismus, marxismus, nietscheismus. Rozkladný vliv těchto směrů na ducha gojímů musí být pro nás zcela očividný.
4. Je pro nás nevyhnutelné brát v úvahu současné myšlení, povahové rysy, tendence národů, abychom se vyhnuli přehmatům v politice a při směrování záležitostí veřejné správy. Triumf našeho systému, jehož jednotlivé části mohou být různě uspořádány podle temperamentu lidí, s nimiž se na své cestě setkáváme, by nebyl možný, kdyby nebyl založen na rekapitulaci minulých lekcí ve světle přítomnosti.
5. V rukou dnešního státu je velká síla, která vytváří pohyb myslí lidí, je to tisk. Úlohou tisku je poukazovat na domněle nezbytné požadavky, dát hlas stížnostem lidu, vyjadřovat a živit nespokojenost. Ale gojímské státy nevědí, jak používat tuto sílu; a tak spadla do našich rukou. Prostřednictvím tisku jsme získali moc k ovlivňování, zatímco sami zůstáváme ve stínu; díky tisku jsme do našich rukou dostali zlato, nehledě na to, že jsme je získali za cenu potoků krve a slz. Ale vyplatilo se nám to, ačkoli jsme obětovali mnoho našich lidí. Každá oběť z naší strany je před Bohem vyvážena tisíci gojímy.

Protokol č. 3

1. Dnes mohu říci, že náš cíl je od nás již jen několik kroků. Zbývá urazit jen malý kus cesty a celá dlouhá cesta, kterou jsme museli urazit, je připravena uzavřít cyklus Symbolického hada, kterým symbolizujeme náš lid. Až se kruh uzavře, všechny státy Evropy budou uzamčeny v jeho smyčce jako v pevném svěráku.
2. Rovnováhy dnešních konstitucí se brzy zhroutí, protože jsme je založili s určitým nedostatkem přesné vyváženosti, aby mohly nepřetržitě oscilovat, dokud se neopotřebuje čep, na němž se otáčejí. Gojímové mají dojem, že je zformovali dostatečně silné a neustále se domnívají, že se ustálí v rovnováze. Ale čepy - králové na svých trůnech - jsou obklíčeny svými zástupci, hrajícími role bláznů, kteří jsou zmateni svou vlastní nekontrolovanou a nezodpovědnou mocí. Za tuto moc vděčí teroru, který zavládl v palácích. Protože nejsou schopni jít ke svému lidu, do jeho samého středu, králové na svých trůnech se s ním nedokáží dohodnout, a tak posilují svoji pozici proti těm, kteří chtějí uchvátit moc. Vytvořili jsme propast mezi prozíravým svrchovaným vládcem a slepou silou lidu, aby obě síly ztratily svůj význam, protože budou jako slepec a jeho hůl, oba osamoceně jsou bezmocní.
3. Abychom svedli ty, kteří touží po moci, k jejímu zneužívání, rozeštvali jsme všechny síly navzájem tím, že jsme podporovali jejich liberální tendence k nezávislosti. S tímto cílem jsme roznítili všechnu podnikavost, vyzbrojili jsme všechny strany, osobní moc jsme postavili jako cíl všech ambicí. Ze států jsme udělali gladiátorské arény, kde proti sobě bojuje mnoho znesvářených stran... Stačí málo, a zmatek a úpadek bude všeobecný...
4. Neúnavní tlučhubové přeměnili parlamenty a zasedání vlády na závodiště v řečnění. Nestoudní žurnalisté a bezohlední pamfletáři se denně vrhají na vládní úředníky. Zneužívání moci připraví svržení všech institucí a všechno bude vzhůru nohama pod ranami rozzuřené chátry.

CHUDOBA JE NAŠE ZBRAŇ

5. Všichni lidé jsou spoutáni dřinou a chudobou pevněji než kdykoli předtím. Jsou spoutáni otroctvím a nevolnictvím; z nich se mohou různými způsoby osvobodit. S tím se mohou vyrovnat, ale od nouze se nikdy neosvobodí. Do ústavy jsme vložili taková práva, která jsou pro masy pouze fiktivní, nikoli skutečná práva. Všechna tato takzvaná "lidská práva" mohou existovat pouze jako ideje, které nikdy nemohou být realizovány v praktickém životě. Co znamenají pro proletářského dělníka, ohnutého jeho těžkou lopotou a životním osudem. Čím jsou pro mluvku, když dostane právo žvanit, když žurnalisté dostanou právo psát vedle hodnotných děl jakékoli nesmysly. Proletariát nemá z ústavy jiný zisk, jen pár ubohých drobtů, které mu hodíme z našeho stolu na oplátku za jeho hlasování ve prospěch toho, co jsme mu nadiktovali, ve prospěch mužů, které dosazujeme k moci, služebníků naší AGENTURY... Republikánská práva nejsou pro chudého člověka ničím jiným než hořkým kouskem ironie, protože nutnost neustálé celodenní dřiny mu znemožňuje jich užívat, ale na druhé straně jej okrádají o pravidelný a jistý výdělek tím, že jej činí závislým na stávkách jeho soudruhů, nebo na milosti jeho pánů.

PODPORUJEME KOMUNISMUS

6. Lid pod naším vedením sprovodil ze světa šlechtu, která byla jeho jedinou ochránkyní a pěstounkou, hájící jeho zájmy, která je neoddělitelně spjata s blahem lidu. Nyní, se záhubou aristokracie, lidé upadli do sevření nemilosrdných zbohatlických darebáků, kteří na hrdla dělníků vložili nelítostné a kruté jho.
7. Objevujeme se na scéně jako údajní zachránci dělníků od tohoto útisku, když jim navrhujeme, aby vstoupili do řad našich bojových sil - socialistů, anarchistů, komunistů - kterým jsme vždy poskytovali podporu ve shodě s domnělým pravidlem bratrství (solidarity celého lidstva) našeho SPOLEČENSKÉHO ZEDNÁŘSTVÍ. Aristokracie, která podle zákona užívala plody práce dělníků, měla zájem na tom, aby dělníci byli dobře živení, zdraví a silní. My máme zájem na přesném opaku - na úbytku, NA VYVRAŽDĚNÍ GOJÍMŮ. Naše síla je v chronickém nedostatku potravin a fyzické slabosti, protože to všechno znamená, že bude otrokem naší vůle a nenajde v sobě sílu ani energii protivit se naší vůli. Hlad dává kapitálu právo vlády nad dělníkem mnohem jistěji než bylo dáno aristokracii zákonnou mocí králů.
8. Nedostatkem a závistí a nenávistí, která je jeho plodem, pozdvihneme lůzu a jejich rukama rozdrtíme všechny, kteří nám stojí v cestě.
9. AŽ UDEŘÍ HODINA PRO NAŠEHO SVRCHOVANÉHO PÁNA CELÉHO SVĚTA, BUDE KORUNOVÁN TĚMA SAMÝMA RUKAMA, KTERÉ ODSTRANÍ VŠE, CO BY MU MOHLO BÝT PŘEKÁŽKOU. (Biblický Antikrist?)
10. Gojímové si odvykli přemýšlet a jenom reagují na vnuknutí našich specialistů. Proto nevidí naléhavou nutnost toho, co my, až přijde naše království, okamžitě zavedeme. ZEJMÉNA JE PODSTATNÉ V NÁRODNÍCH ŠKOLÁCH UČIT JEDNU JEDNODUCHOU A PRAVDIVOU ZNALOST, KTERÁ JE ZÁKLADEM VŠECH VĚDOMOSTÍ - ZNALOST STRUKTURY LIDSKÉHO ŽIVOTA, SPOLEČENSKÉ EXISTENCE, KTERÁ VYŽADUJE ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH SIL, A TUDÍŽ ROZDĚLENÍ LIDÍ DO TŘÍD A STAVŮ. Pro všechny je podstatné vědět, že VZHLEDEM K ROZDÍLŮM CÍLŮ LIDSKÝCH ČINNOSTÍ, NEMŮŽE BÝT ŽÁDNÁ ROVNOST, že ten, kdo nějakým svým činem kompromituje celou třídu, nemůže být před zákonem zodpovědný stejně, jako ten, kdo poškozuje pouze svoji vlastní čest. Skutečná znalost struktury společnosti, jíž neprozradíme gojímům, bude všem lidem demonstrovat, že postavení a práce musí být drženy v určitém kruhu, že se nemohou stát zdrojem lidského utrpení, které vzejde ze vzdělání, které neodpovídá práci, k níž jsou jednotlivci povoláni. Po důkladném studiu této moudrosti se lidé dobrovolně podřídí autoritě a přijmou takové postavení, jaké jim přidělí stát. Za současného stavu vědomostí a směru jsme její rozpracování předali lidem, kteří slepě věří věcem, které jsou černé na bílém. Díky podnětům, jejichž účelem bylo svést je ze správné cesty, a vlastní nevědomosti tito lidé slepě nenávidí podmínky, v nichž se nacházejí, protože nechápou smysl třídy a postavení.

ŽIDÉ BUDOU V BEZPEČÍ

11. TATO NENÁVIST BUDE DÁLE STUPŇOVÁNA ÚČINKEM HOSPODÁŘSKÝCH KRIZÍ, které zastaví rozvoj průmyslu a přivedou ho do stagnace. Všemi tajnými podzemními metodami, které jsou nám známy, a s pomocí zlata, které je v našich rukou, VYTVOŘÍME CELOSVĚTOVÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE, ČÍMŽ NA ULICE VRHNEME CELÉ DAVY DĚLNÍKŮ VE VŠECH ZEMÍCH EVROPY SOUČASNĚ. Tyto davy budou s potěšením prolévat krev těch, jimž ve své zaslepenosti a nevědomosti již od kolébky závidí, a jejichž majetek budou schopni vydrancovat.
12. "NAŠICH" SE TO ANI NEDOTKNE, PROTOŽE OKAMŽIK ÚTOKU NÁM BUDE ZNÁM A UČINÍME OPATŘENÍ K OCHRANĚ VLASTNÍCH LIDÍ.
13. Ukázali jsme, že pokrok přivede všechny gojímy pod nadvládu rozumu. Náš despotismus bude přesně takový, protože bude vědět, jak - pomocí moudré přísnosti - uklidnit všechny nepokoje a vymýtit liberalizmus ve všech našich institucích.
14. Když populace viděla, že získala všechny druhy úlev a výhod, ve jménu té samé svobody si představovala sama sebe jako svrchovaného vládce a razila si cestu k moci, ale, stejně jako každý jiný slepý člověk, narazila na spoustu překážek. SPĚCHALA SI NAJÍT VŮDCE, ALE NECHTĚLA SE VRÁTIT K BÝVALÉMU STAVU A SVOJI SVRCHOVANOU MOC NÁM POLOŽILA K NOHÁM. Vzpomeňte si na Francouzskou revoluci, které jsme dali jméno "Velká": tajemství její přípravy je nám dobře známo, protože to byla práce našich rukou.
15. Od té doby jsme lidi neustále vedli od jednoho rozčarování k druhému, aby se nakonec odvrátili také od nás ve prospěch KRÁLE-DESPOTY Z KRVE SIONU, KTERÉHO PŘIPRAVUJEME PRO SVĚT.
16. V současné době jsme nepřemožitelnou mezinárodní silou, protože když na nás někdo zaútočí, zastanou se nás ostatní státy. Je to bezedná ničemnost gojímů, kteří se plazí před mocí, ale jsou nemilosrdní k slabším, netolerantní k chybám a shovívaví k zločinům, je to jejich neschopnost vyrovnat se s rozpory svobodného společenského systému a zároveň trpělivost a mučednické snášení násilí tuhého despotismu - všechny tyto vlastnosti gojímů nám pomohly k naší nezávislosti. Gojímští lidé trpělivě snášejí takové utrpení a zneužívání moci pod vládou největších diktátorů dnešních dní, za něž by v minulosti museli nechat stít nejméně dvacet králů.
17. Jaké je vysvětlení tohoto fenoménu, této podivné nedůslednosti mas lidí ve vztahu k událostem, které jsou evidentně stejného druhu?
18. Dá se to vysvětlit faktem, že tito diktátoři lidem našeptávají skrze naše agenty, že prostřednictvím tohoto zneužívání moci zasazují rány státům ve jménu nejvyšších ideálů - zabezpečení blahobytu lidí, mezinárodního bratrství a rovnosti práv pro všechny lidi. Přirozeně lidem neříkají, že tohoto sjednocení musí být dosaženo jedině pod naším svrchovaným vládcem.
19. A tak lidé odsuzují nevinné a zprošťují obžaloby viníky, jsouce stále více přesvědčeni, že si mohou dělat, co chtějí. Díky tomuto stavu věcí lidé ničí každý druh stability a vytvářejí nepořádek na každém kroku.
20. Slovo "svoboda" vylákalo ven houfy lidí, kteří bojují proti každé moci, proti každé autoritě, dokonce proti Bohu a zákonům přírody. Proto, až vstoupíme do našeho království, vymažeme toto slovo ze slovníku života, protože v sobě zahrnuje princip brutální síly, který z davů lidí dělá krvelačné šelmy.
21. Je pravda, že když se tyto krvežíznivé bestie napijí krve, opět usnou a v té době bude snadné jim nasadit okovy. Ale když krev nedostanou, neusnou a budou dál bojovat.

Protokol č. 4

1. Každá republika prochází několika stádii vývoje. Prvním z nich prochází v prvních dnech šíleného běsnění slepého davu, který se zmítá sem a tam, napravo a nalevo: druhým směrem je demagogie, z níž se rodí anarchie a ta vede nevyhnutelně k despotismu, který však není zákonným a zjevným, a tudíž zodpovědným despotismem, ale neviditelným a skrytým, přesto zřetelně citelným despotismem v rukou té či oné tajné organizace, jejíž činy jsou bezohlednější vzhledem k tomu, že pracuje za scénou, za zády všech druhů agentů, jejichž výměna tuto organizaci nejen nijak nepoškozuje, ale ve skutečnosti šetří její zdroje - díky neustálým změnám odpadá nutnost vyplácet odměny za dlouhodobé služby.
2. Kdo a jak by mohl svrhnout naší neviditelnou moc? A přesně tím naše moc je. Zednářství nevěřících (tj. nežidů - pozn překl.) slepě slouží jako zástěrka pro naše cíle, ale plán činnosti naší moci a její skutečné centrum zůstane pro tyto lidi neznámým tajemstvím.

ZNIČÍME VÍRU V BOHA

3. Ale i svoboda by mohla být neškodná a mohla by mít své místo ve státní ekonomice a nepoškozovat blaho lidu, kdyby byla založena na víře v Boha a na bratrství lidstva, nezaloženém na zásadě rovnosti, která je popírána samotnými zákony stvoření, jimž lidstvo podléhá. Prostřednictvím takovéto víry by lidé mohli být svěřeni do opatrovnictví své farnosti a pokorně a pod vedením svého duchovního pastýře spokojeně kráčet životem v souladu s Božími zákony. To je důvod, proč JE PRO NÁS NEZBYTNÉ PODKOPAT VEŠKEROU VÍRU V BOHA, VYRVAT Z MYSLÍ GOJÍMŮ SAMOTNÝ PRINCIP BOŽÍHO A DUCHOVNÍHO VEDENÍ, A NAHRADIT JEJ ARITMETICKÝMI KALKULACEMI A HMOTNÝMI POTŘEBAMI.
4. Abychom gojímům nedopřáli čas přemýšlet a pozorovat, jejich pozornost musí být obrácena směrem k průmyslu a obchodu. Tak se celé národy budou honit za ziskem a v této honbě si nevšimnou jejich společného nepřítele. Ale opakuji - aby svoboda jednou pro vždy rozložila a zničila společenství gojímů, musíme průmysl položit na spekulativní základ: výsledkem bude, že to co průmysl získá ze země, jim projde rukama a stane se předmětem spekulace, to jest dostane se do našich rukou.
5. Zostřující se boj o převahu a šoky způsobené hospodářskému životu vytvoří, nebo dokonce vytvořily, rozčarované, chladné a bezcitné lidi. Tito lidé budou živit silnou nechuť k vysoké politice a k náboženství. Jejich jediným měřítkem hodnot se stane zisk, to jest zlato, které se stane skutečným kultem pro jeho materiální rozkoše, které může poskytnout. Tehdy nás budou následovat nižší třídy gojímů, ne z vlastního přesvědčení, ani proto, aby získali bohatství, ale z pouhé nenávisti vůči privilegovaným třídám budou bojovat proti našim rivalům v zápase o moc - inteligenci gojímů.

Protokol č. 5

1. Jaká forma vlády může být dána společnosti, do jejíchž všech složek pronikla korupce, společnosti, kde bohatství lze získat jedině úskočnými taktikami a víceméně podvodnými triky, kde vládne nemravnost, kde morálka je udržována trestními opatřeními a tvrdými zákony, ne však dobrovolně přijímanými principy, kde všechny náboženské a vlastenecké city jsou potlačovány kosmopolitním smýšlením? Jaká forma vlády může být dána této společnosti než despotismus, který vám popíši později? Vytvoříme co nejvíce centralizovanou vládu, abychom v našich rukou svírali všechny síly společnosti. Budeme mechanicky regulovat veškerou činnost politického života našich subjektů pomocí nových zákonů. Tyto zákony jeden po druhém odstraní všechnu shovívavost a svobodu, kterou si dopřávali gojímové, a naše království se bude vyznačovat despotismem takových obrovských rozměrů, že bude kdekoli a kdykoli schopen rozdrtit každého gojíma, který se nám postaví na odpor skutkem nebo slovem.
2. Někdo by mohl namítnout, že takový despotismus, o němž jsem hovořil, není ve shodě s pokrokem dnešní doby, ale dokážu vám, že opak je pravdou.
3. V dřívějších

 

Související položky (podle značky)

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar