Tipy a inspirace

A+ A A-

SIONISMUS III

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Pokračování tématu o sionismu a upřímná snaha o nalezení pravdy o jejich úloze v řízení současného světa.

 

images

 

Protokol č. 6

1. Brzy začneme zakládat obrovské monopoly, jímky obrovského bohatství, na nichž budou závislá dokonce i velká jmění gojímů do takové míry, že půjdou ke dnu spolu s kreditem států, v den, kdy dojde k politické katastrofě...
2. Vy pánové, kteří jste ekonomové, uvažujte o významu tohoto slučování majetku!
3. Každým myslitelným způsobem musíme přesvědčit svět o významu naší supervlády tím, že ji budeme představovat jako ochránce a dobrodince všech, kteří se nám podrobí (viz přesvědčování o nutnosti vstupu do Evropské unie - pozn. překl.)
4. Aristokracie gojímů jako politická síla, je mrtvá - nemusíme s ní vůbec počítat, ale jako vlastníci půdy nám dosud mohou uškodit z toho důvodu, že jsou na své půdě soběstační. Proto je nezbytné zbavit je jejich půdy za každou cenu. Tohoto cíle bude nejlépe dosaženo zvýšením daně za půdu a zadlužením půdy. Toto opatření nám umožní dostat vlastníky půdy pod naši kontrolu a udržovat ji ve skromných poměrech a v bezpodmínečném područí.
5. Aristokraté gojímů, dědičně neschopní spokojit se s málem, rychle vzplanou a vyhasnou.

ZOTROČÍME NEVĚŘÍCÍ

6. Současně musíme intenzivně podporovat obchod a průmysl, ale ze všeho nejdříve spekulaci jako protiváhu průmyslu: absencí spekulace by se hromadil kapitál v soukromých rukou a sloužil by k oddlužení půdy, čímž by banky nad ní ztratily kontrolu. Chceme, aby průmysl z půdy odčerpával jak pracovní sílu, tak kapitál a pomocí prostředků spekulace převedl do našich rukou všechny peníze světa, čímž všechny gojímy odhodíme do řad proletariátu. Potom se gojímové budou před námi hrbit, abychom jim zachovali právo na existenci.
7. Abychom zničili průmysl gojímů, vedle podpory spekulace vzbudíme v gojímech touhu po luxusu, takovou touhu po luxusu, která všechno pohltí. ZVEDNEME ÚROVEŇ MEZD, KTERÁ VŠAK DĚLNÍKŮM NEPŘINESE ŽÁDNOU VÝHODU, PROTOŽE ZÁROVEŇ ZVÝŠÍME CENY ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB POD ZÁMINKOU POKLESU VÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOVU DOBYTKA. DÁLE UMĚLE A HLUBOCE PODMINUJEME VÝROBNÍ ZDROJE PODPOROVÁNÍM DĚLNÍKŮ V ALKOHOLISMU A PODNĚCOVÁNÍM JEJICH SKLONŮ K ANARCHII. VEDLE TOHO PODNIKNEME VŠECHNA OPATŘENÍ K VYKOŘENĚNÍ VŠECH VZDĚLANÝCH VRSTEV GOJÍMŮ Z POVRCHU ZEMĚ.
8. ABY SI GOJÍMOVÉ NEUVĚDOMILI PRAVÝ STAV VĚCÍ DŘÍV, NEŽ PŘIJDE NÁŠ ČAS, BUDEME PŘEDSTÍRAT HOROUCÍ TOUHU SLOUŽIT DĚLNICKÉ TŘÍDĚ A VELKÝM PRINCIPŮM POLITICKÉ EKONOMIE. NAŠIM EKONOMICKÝM TEORIÍM BUDEME DĚLAT ENERGICKOU PROPAGANDU.

Protokol č. 7

1. Rozsáhlé zbrojení, zvyšování policejních sil - to vše je podstatné pro dovršení dříve zmíněných plánů. Musíme dosáhnout toho, aby ve všech státech světa nebyl vedle nás nikdo jiný než masy proletariátu, několik milionářů oddaných našim zájmům, policie a vojsko.
2. Po celé Evropě, a pomocí vztahů s Evropou, i na dalších kontinentech musíme vytvářet neklid, neshody a nepřátelství. Tím získáme dvojí výhodu. Na prvním místě si udržíme kontrolu nad všemi zeměmi, protože budou vědět, že máme moc, kdykoli se nám zlíbí, vytvářet nepořádky a obnovit pořádek. Všechny tyto země jsou zvyklé vidět v nás donucovací sílu, již nelze obejít. Na druhém místě, pomocí našich intrik spleteme všechny nitky, které jsme natáhli do kabinetů všech států pomocí politických, ekonomických smluv nebo pomocí finančních závazků. Abychom v tomto uspěli, musíme se během rozhovorů a uzavírání smluv ozbrojit velkou prohnaností a prozíravostí, ale pokud se týče toho, co nazýváme "oficiálním jazykem", budeme se držet opačné taktiky a nasadíme si masku počestnosti a bezelstnosti. Tímto způsobem lidé a vlády gojímů, které jsme naučili dívat se na věci pouze zvnějšku tak, jak jim je ukazujeme, nás ještě budou považovat za dobrodince a zachránce lidstva.

SVĚTOVÁ VÁLKA

3. Na každý odpor proti nám musíme být s to odpovědět válkou se sousedy té země, která se nám odváží vzdorovat. Kdyby se však tito sousedé kolektivně postavili proti nám, potom musíme jim odpovědět světovou válkou.
4. Základním předpokladem úspěchu v politice je utajení jejích podniků: slova by se neměla shodovat s činy diplomata.
5. Musíme přinutit vlády gojímů podnikat kroky směrem ve prospěch našeho široce koncipovaného plánu, který se již blíží k žádoucímu cíli, který budeme vydávat za veřejné mínění, námi tajně ovlivňovaného pomocí takzvané "sedmé velmoci" - tisku, který - až na malé a bezvýznamné výjimky - je již zcela v našich rukou.

Protokol č. 8

1. Musíme se vyzbrojit všemi zbraněmi, které naši oponenti mohou proti nám použít. V nejjemnějších odstínech výrazů právního řádu musíme vyhledávat problematické body pro ty případy, kdy budeme muset vynášet rozsudky, které se mohou zdát abnormálně nestoudné a nespravedlivé. Proto je důležité, aby tyto rozsudky byly vyjádřeny výrazy, které budou budit dojem naplňování morálních principů vtělených do právní formy. Naše vedení se musí obklopit těmi silami civilizace, mezi nimiž budeme muset pracovat. Obklopí se publicisty, právníky, vládními úředníky, diplomaty a, konečně, osobami vzdělávanými a vychovávanými v našich speciálních školách (Jedná se o Rhodesovy stipendisty?). Tyto osoby budou znát všechna tajemství společenského života, budou znát všechny jazyky tvořené politickou abecedou a slovníkem; budou obeznámeni s celou rubovou stranou lidské povahy se všemi jejími citlivými strunami, na něž budou umět zahrát. Těmito strunami jsou - způsoby myšlení gojímů, jejich sklony, nedostatky, chyby a přednosti, zvláštnosti tříd a stavů. Je zbytečné říkat, že tito nadaní asistenti moci, o nichž hovořím, nebudou vybíráni mezi gojímy, kteří jsou zvyklí vykonávat svoji administrativní práci, aniž by se starali o to, co je jejím cílem, a nikdy neberou ohled na to, co je pro to třeba udělat. Úředníci gojímů podepisují dokumenty, aniž by je četli, a slouží nám buď pro peníze nebo ze ctižádostivosti.
2. Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. To je také důvod, proč ekonomické vědy tvoří hlavní vyučovací předmět Židů. Kolem nás bude celá plejáda bankéřů, průmyslníků a - což je hlavní věc - milionářů, protože o všem budou v podstatě rozhodovat čísla.
3. Po dobu, dokud bude nebezpečné svěřit zodpovědná místa v našem státě do rukou našich bratrů - Židů, dáme je do rukou osob, jejichž minulost a pověst bude tak špatná, že mezi nimi a lidem vznikne propast, lidí, kteří v případě odepření poslušnosti našim příkazům, budou muset čelit obviněním z trestných činů, nebo budou zdiskreditováni a budou muset své funkce opustit. To je přinutí hájit naše zájmy do posledního dechu.

Protokol č. 9

1. Při uplatňování našich principů přihlížejte k povaze národa, v jehož zemi žijete a působíte. Jejich všeobecně totožná aplikace nemůže být úspěšná, dokud lidé nebudou převychováni podle našeho vzoru. Ale když je budete uplatňovat obezřetně, uvidíte, že neuplyne ani deset let a i ty nejtvrdohlavější povahy se změní a my budeme moci přidat nové lidi do řad těch, které jsme si již podrobili.
2. Liberální slova, která jsou vlastně slovy našeho zednářského hesla, totiž "svoboda, rovnost, bratrství" změníme, až přijde naše království, na slova, která již nebudou heslem, ale pouze vyjádřením idealismu. Budeme říkat "právo na svobodu, povinnost rovnosti, ideál bratrství" a budeme držet kozla za rohy... DE FACTO jsme již zničili všechny druhy vlády s výjimkou té naší, ačkoli DE JURE jich zde zůstalo ještě mnoho. Nyní, když státy vznesou proti nám protest, je pouze formální, taktní a námi řízený, protože JEJICH ANTISEMITISMUS JE PRO NÁS NEZBYTNÝ, ABYCHOM MOHLI OVLÁDAT SVÉ MENŠÍ BRATRY. Nebudu to blíže vysvětlovat, protože o této věci jsme již několikrát diskutovali.

ŽIDOVSKÝ SUPERSTÁT

3. Pro nás neexistují překážky, které by omezovaly naše aktivity. Naše nadvláda existuje v tak nezákonných podmínkách, že ji běžnou terminologií můžeme nazvat silným slovem - Diktatura. Mohu vám s čistým svědomím říci, že až přijde náš čas, my - zákonodárci - budeme vynášet ortely a vykonávat rozsudky, budeme zabíjet a udělovat milost, my, jako hlava všech našich vojsk, sedíme na koni vojevůdce. Vládneme silou své vůle, protože ve své moci máme zlomky kdysi mocné strany, která je nyní od nás poražená. Zbraněmi, jež máme ve svých rukou, jsou bezmezná ctižádost, palčivá nenasytnost, nemilosrdná pomstychtivost, zášť a nenávist.
4. Od nás pochází všezachvacující teror. Ve svých službách máme lidi všech názorů, všech doktrín: restaurátory monarchie, demagogy, socialisty, komunisty a utopistické snílky všeho druhu. Všechny jsme zapřáhli do jediného úkolu: každý po svém podrývá poslední zbytky autority, usiluje o svržení všech forem pořádku. Touto činností všechny státy nesmírně trpí; vyzývají ke klidu, pro mír jsou ochotny obětovat všechno: ale my jim mír nedáme, dokud otevřeně a s pokorou neuznají naši mezinárodní nadvládu.
5. Lidé naříkají a dožadují se řešení sociální otázky cestou mezinárodní dohody. Rozdělení do množství protichůdných stran je vydalo do našich rukou, protože aby mohli vést politický boj, potřebují peníze, a všechny peníze jsou v našich rukou.
6. Mohli bychom mít důvod obávat se spojení "jasnozřivých" sil gojímských králů na trůnech a "slepé" síly gojímské lůzy, ale podnikli jsme všechna nutná opatření proti takové možnosti: mezi obě tyto síly jsme postavili val ve formě vzájemné nedůvěry. Tímto způsobem zůstane slepá síla lidu naší oporou a my, a jedině my, mu poskytneme vedení a samozřejmě jej povedeme po cestě, která vede k našemu cíli.
7. Aby se ruka slepého davu nemohla osvobodit od naší vedoucí ruky, musíme s ní občas být v těsném styku, když ne osobně, tak alespoň prostřednictvím našich nejdůvěryhodnějších bratrů. Až budeme uznáni jako jediná autorita, budeme s lidmi diskutovat osobně na náměstích a budeme jim vysvětlovat politické otázky takovým způsobem, jak potřebujeme.
8. Kdo prověří, co se vyučuje ve venkovských školách? Ale co řekne vyslanec vlády nebo sám panovník, nemůže být neznámé celému státu, protože to bude rychle rozšířeno hlasem lidu.
9. Abychom předčasně nezničili instituce gojímů, dotkli jsme se jich mistrnou rukou a do svých rukou jsme uchopili konce pružin, které pohybují jejich mechanismem. Tyto pružiny byly uloženy v přísném, ale spravedlivém řádu; my jsme tento pořádek nahradili udělením licence liberalismu. Získali jsme vliv na justici, systém voleb, tisk, osobní svobodu, ale nejdůležitější je, že jsme začali ovlivňovat vzdělání a výchovu mládeže, jako základní kameny svobodné existence.

KŘESŤANSKÁ MLÁDEŽ ZNIČENA

10. Oklamali, zmátli a zkazili jsme mládež gojímů tím, že jsme ji vychovali na principech a teoriích, o nichž víme, že jsou lživé. Přesto jim je vštěpujeme.
11. Skrze existující zákony, aniž jsme je podstatně měnili - jen jsme je vykládali opačně - jsme dosáhli grandiózních úspěchů. Tyto výsledky brzy vyústily v to, že výklady zákonů tyto úplně překroutily, potom se zcela skryly očím vlád, protože ze spletené pavučiny legislativy nebylo možné nic zjistit.
12. Toto je původ teorie soudu svědomí.
13. Můžete namítnout, že gojímové proti nám pozvednou zbraně, když předčasně vytuší, o co tu jde; ale pro takový případ máme v záloze takový teroristický manévr, že i ta nejstatečnější srdce se budou tetelit strachem: v podzemí pod všemi hlavními městy budou vybudovány podzemní dráhy - koridory, odkud budou tyto metropole vyhozeny do povětří se všemi jejich organizacemi a archivy.

Protokol č. 10

1. Dnes začnu zopakováním toho, co jsem již řekl a prosím vás, abyste vždy měli na paměti, že vlády a lid se v politice spokojují s vnějším zdáním. A jak by také gojímové mohli pochopit skrytý význam věcí, když jejich představitelé věnují nejvíce své energie na zábavy? Pro naší politiku má poznání těchto detailů největší význam: pomůže nám při posuzování rozdělení majetku, svobody slova, tisku, náboženského vyznání, shromažďovacího práva, rovnosti před zákonem, nedotknutelnosti majetku, obydlí, daní (myšlenka skrytých daní) a zpětného působení zákonů. Žádné z těchto otázek bychom se neměli otevřeně a přímo dotýkat před lidem. V případech, kde je nezbytné se jich dotknout, nesmějí být kategoricky jmenovány, musí být pouze deklarovány bez detailního odhalení, že principy současných zákonů jsou uznávány námi. Důvodem pro zachovávání mlčení v tomto ohledu je, že neoznámením principu si zachováme svobodu konání a můžeme ze zákonů vypustit to či ono, aniž by to vzbudilo pozornost. Kdybychom je všechny kategoricky vyjmenovali, vše by bylo pevně dané a nemohli bychom již nic měnit.
2. Lid chová zvláštní náklonnost a úctu ke géniům politické moci a přijímá všechny jejich násilné činy s obdivnou odpovědí: "Lumpárna, no ano, je to lumpárna, ale je to chytré!... Je to podvod, chcete-li, ale jak mazaně sehraný, jak velkolepě provedený, s jakou drzostí a odvahou!"...

NÁŠ CÍL - SVĚTOVLÁDA

3. Zapojíme všechny národy do úkolu vztyčit novou fundamentální strukturu, projektu, který jsme sestavili my. To je důvod, proč je pro nás především nutné se ozbrojit a sebrat v sobě absolutně bezohlednou drzost a neodolatelnou moc ducha, která v našich aktivních pracovnících zlomí všechny překážky na naší cestě.
4. Až uskutečníme náš státní převrat, řekneme lidem: "Až dosud šlo všechno strašně špatně, všichni trpěli. My zničíme příčiny vašeho utrpení - národnosti, hranice a národní měny. Máte ovšem svobodu a můžete nás odsoudit. Ale může být tento rozsudek spravedlivý, když jej vynesete dřív než se budete moci přesvědčit o tom, co vám nabízíme?"... Potom nás dav bude vychvalovat a nosit na rukou v jednomyslných nadějích a očekáváních. Všeobecné hlasovací právo, z něhož jsme udělali nástroj, který nás vynese na trůn světa, na něž jsme navykli i ty nejpovrchnější jedince, ještě jednou a naposledy rozhodne, že je jednomyslným přáním lidstva, aby nás poznalo dřív, než nás bude soudit.
5. Abychom toto zabezpečili, musíme nechat volit každého bez rozdílů tříd a kvalifikace, abychom zajistili absolutismus většiny, která nebude moci být získána vzdělanými a majetnými třídami. Tímto způsobem, vštípením lidem vědomí vlastní důležitosti, zničíme mezi gojímy důležitost rodiny a její vzdělávací hodnotu a odstraníme možnost rozvoje osobností, protože dav, vedený námi, je nenechá vystoupit do popředí, ani je nebude poslouchat; ten je zvyklý poslouchat jedině nás, kteří mu platíme za poslušnost a pozornost. Tímto způsobem vytvoříme mocnou, slepou sílu, která se nebude moci ani pohnout bez vedení našich agentů, postavených námi do čela jako vůdci davu. Lid se podrobí tomuto režimu, protože bude vědět, že na těchto vůdcích budou záviset jeho výdělky, odměny a stvrzenky na všechny druhy podpor.
6. Plán vlády by měl vzejít z jednoho mozku, protože vláda nebude pevně zakotvena, jestliže bude dovoleno, aby byl rozdroben na dílčí části v mozcích mnohých. Je tedy pro nás přípustné, aby naši lidé byli seznámeni s akčním plánem, ale nesmějí o něm diskutovat, nemá-li ztratit svoji rafinovanost, vzájemnou závislost jednotlivých komponent, praktickou sílu tajného významu každé klauzule. Diskutovat a dělat změny v práci tohoto druhu pomocí řady hlasování by znamenalo, že tato práce by na sobě nesla pečeť všech nedorozumění a rozumování, které by neproniklo do hloubky a souvislostí tohoto plánu. Chceme, aby naše plány byly účinné a vhodně sestavené. Proto nesmíme hodit práci génia našeho vedení do spárů davu nebo dokonce vybrané společnosti.
7. Tyto plány nepostaví existující instituce vzhůru nohama ze dne na den. Ty pouze způsobí změny v jejich ekonomice a v důsledku toho její celkový vývoj, který bude veden po cestách, které jsou zaznamenány v našich plánech.

JED LIBERALISMU

8. Pod různými názvy existuje ve všech zemích přibližně jedna a ta samá věc. Parlament, ministerstva, senát, státní rada, zákonodárné sbory a exekutiva. Nemusím vám vysvětlovat mechanismus vztahů mezi těmito institucemi, protože jej znáte; jen si povšimněte faktu, že každá z výše jmenovaných institucí odpovídá nějaké důležité funkci státu, a chtěl bych vás upozornit, že slovo "důležitý" jsem použil před slovem funkce, nikoli instituce, tudíž důležité nejsou instituce, ale jejich funkce. Tyto instituce mezi sebe rozdělily všechny funkce vlády - administrativy, legislativy, exekutivy, pročež fungují jako orgány lidského těla. Jestliže poraníme jednu část mechanismu státu, stát onemocní jako lidské tělo ...a zemře.
9. Když jsme do organismu státu zavedli jed liberalismu, celý jeho politický charakter se změnil. Státy byly zachváceny morální chorobou - otravou krve. Všechny tyto zbytky čeká konec jejich smrtelné agónie.
10. Z liberalismu se zrodily konstituční státy, které nahradily samovládu, která byla jedinou záchranou gojímů. Konstituce, jak víte, není nic jiného než škola neshod, nedorozumění, hádek, nesvárů, neplodných stranických agitací, stranických vrtochů - zkrátka, škola všeho, co ochromuje činnost státu. Tribuna řečníků, ne méně efektivně než tisk, odsoudila vládce k nečinnosti a neschopnosti, čímž se stali neužitečnými a zbytečnými. Z tohoto důvodu byli v mnoha zemích skutečně sesazeni. Potom přišla éra, kdy bylo možné realizovat republiky; a pak jsme nahradili vládce jeho karikaturou - prezidentem z davu, ze středu našich loutek nebo otroků. Tím jsme položili miny pod gojímský národ, lépe řečeno pod gojímské národy.

JMENUJEME PREZIDENTY

11. V blízké budoucnosti zavedeme odpovědnost prezidentů.
12. Tehdy se už nebudeme muset zdráhat při uskutečňování toho, za co bude zodpovědná naše neosobní loutka. Co je nám do toho, že řídnou řady těch, kteří touží po moci, že uvíznou na mrtvém bodě, protože nebudou moci nalézt prezidenty, bodě, který nakonec dezorganizuje zemi?
13. Aby náš plán mohl přinést tento výsledek, zajistíme volbu takových prezidentů, v jejichž minulosti je utajena nějaká temná stránka, nějaká "panama" - potom se stanou věrnými uskutečňovateli našich plánů ze strachu z odhalení a z přirozené touhy každého, kdo se dostal k moci, po zachování privilegií, výhod a poct spojených s úřadem prezidenta. Poslanecká sněmovna poskytne krytí, bude chránit, bude volit prezidenta, ale vezmeme jí právo navrhovat nové, nebo měnit existující zákony, protože toto právo dáme do zodpovědnosti prezidenta, loutce v našich rukou. Autorita prezidentů se přirozeně stane terčem každé formy útoku, ale my mu poskytneme prostředky sebeobrany v právu obracet se k lidu, aby rozhodl s obejitím parlamentu, to jest k našemu slepému otroku v našich rukou - většině davu. Nezávisle na tom vybavíme prezidenta právem vyhlásit válečný stav. Toto poslední právo ospravedlníme argumentem, že prezident, jako vrchní velitel celé armády země, musí mít toto právo k dispozici pro případ potřeby bránit novou ústavu republiky, právo obrany, které mu bude náležet jako zodpovědnému představiteli této ústavy.
14. Je snadné pochopit, že za těchto podmínek budou klíče od svatyně v našich rukou a nikdo kromě nás nebude moci řídit zákonodárnou moc.
15. Kromě toho, přijetím nové ústavy republiky odebereme sněmovně právo interpelovat ve věcech vládních opatření pod záminkou ochrany politických tajemství. Dále pomocí nové ústavy omezíme počet poslanců na minimum, čímž úměrně omezíme politické vášně a vášeň k politice. I kdyby se přesto rozhořely v plameny, což se dá těžko očekávat, uhasíme je tím, že se odkážeme na většinu všeho lidu. Na prezidentovi bude záviset jmenování předsedy a místopředsedy Parlamentu a Senátu. Místo stálého zasedání Parlamentu, budeme redukovat jeho schůze na několik měsíců. Prezident jako vedoucí představitel výkonné moci, bude mít právo svolávat a rušit Parlament, a v druhém případě bude mít právo prodloužit čas jeho působnosti do ustavení nového parlamentního sněmu. Ale aby důsledky všech těchto aktů, jež jsou v podstatě nezákonné, nezávisely, předčasně pro naše plány, na prezidentovi, navedeme ministry a další úředníky vyšší administrativy, aby se vyhnuli rozmarům prezidenta přijetím vlastních opatření. Když to udělají, budou obětními beránky místo něho... Tuto roli zvláště doporučujeme dát senátu, státní radě, nebo radě ministrů, ale ne individuálnímu úředníkovi.
16. Prezident bude, podle naší úvahy, vykládat smysl takových existujících zákonů, u nichž se připouští různá interpretace; on je dále bude anulovat, když mu naznačíme, že je třeba to udělat. Kromě toho bude mít právo navrhovat dočasné zákony a dokonce nové změny ve vládní a ústavní práci. Záminkou pro to budou požadavky největšího prospěchu pro stát.

BUDEME NIČIT

17. S takovými opatřeními získáme moc ničit kousek po kousku, krok za krokem všechno to, co jsme byli nuceni na počátku naší vlády zavést do ústav států, když jsme se připravovali na přechod k nepostřehnutelnému ničení každého druhu ústavy, aby mohl přijít čas, kdy každou formu vlády přeměníme na náš despotismus.
18. Uznání našeho samovládce může přijít před zničením ústavy; moment tohoto uznání přijde, až lidé, naprosto vyčerpaní protiprávnostmi a nekompetencí - což je věc, kterou zařídíme - svých vládců, zvolají: "Pryč s nimi a dejte nám jediného krále nad celou zemí, který nás sjednotí a zničí příčiny nepořádků - hranice, národnosti, náboženství, státní dluhy - který nám dá mír a pokoj, který nemůžeme nalézt pod našimi vládci a představiteli.
19. Ale vy sami velmi dobře víte, že aby se mohla vytvořit možnost k vyjádření takových přání všech národů, je nezbytné kalit vztahy lidí s jejich vládami, aby se lidstvo naprosto vyčerpalo rozbroji, nenávistí, bojem, závistí a dokonce použitím mučení, hladověním, naočkováním nemocí, nedostatkem, aby gojímové neviděli jiné východisko než přiběhnout k naší peněžní a úplné vládě.
20. Ale když národům světa dopřejeme vydechnout, potom se námi vytoužený okamžik nikdy nevrátí.

Převzato z http://pravda.blatna.cz/index.html

 

Související položky (podle značky)

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar