Tipy a inspirace

A+ A A-

Pokažený Demiurge

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

…pokračování z minulého čísla.

 

 

 

 

světová entitizace Demiurge

Tyto dynamiky duše a myšlenkové formy jsou stejně aktivní i v makrokosmickém měřítku. Jak bylo řečeno, Demiurge se spojuje s fyzickým vesmírem stejně, jako se duše spojuje s tělem. Ale stejně jako tělo může ovlivnit duši, může vesmír ovlivnit Demiurge. V reakci na to může Demiurge získat „rozšíření ega“ odpovídající podstatě oněch vlivů světa. Část Demiurge se stane entitou. Toto rozšíření bychom mohli přirovnat jakémusi „světovému egu“.

Světové ego je produktem fyzického vesmíru, spíše než Logosu. S Logosem je v opozici a pouze slouží ideálům, zakořeněnýmv královstvíhmoty.Tyto ideályzahrnují determinismus,přežití,soutěžení a ovládání.Světové ego se odštěpilood božské harmoniea snaží se udržet fyzično pro fyzično.

Jak se to mohlo stát? Poprvé se to mohlo objevit, když se životní formy ve vesmíru začaly při-způsobovat fyzické existenci. Jejich éterické a astrální energie začaly být formovány fyzičností a byly jim „vtisknuty“ potřeby přežití a soutěže. Společně tyto energie mohly naplnit Demiurge stejnými vlastnostmi.

Později začaly cítící bytosti záměrně manipulovat Demiurge pro vlastní výhody a dále formovaly světové ego k udržování ideálů ovládání a manipulace. Mezi metody patří okultní rituály, hyper-dimensionální technologie a uvolnění stávající duševní energie a myšlenkových forem do éteric-kého prostředí, jako by byly do krevního oběhu Demiurge vstříknuty drogy. Okultní a hyperdimensionální metody budou pojednány v jiném samostatném článku.
Všechny tyto vlivy přispívají k poškození Demiurge.

Demiurge jako božská entita

Světové ego není jediným rozšířením Demiurge. Tak jako duch, operující v rámci duše, z ní vy-dobude vyšší mysl, stejně tak Nous (božský tvůrce), operující prostřednictvím Demiurge, vytvoří Logos.
Logos je vyšší rozšíření Demiurge, sloužící božským zájmům. Logos je součástí světové duše, která, pod vlivem nekonečného Tvůrce, se stane vyšší myslí/intelektem/osobností Tvůrce. Logos je spojený s vesmírnou božskou osobností a vesmírným „vyšším rozumem“. Je „světové super ego“ a „světový vyšší intelekt“, v kontrastu se světským „výtažkem“ Demiurge, což je pouhé „světové ego“ nebo „světový nižší intelekt“.

Vnitřní rozdělení naší vlastní duše… duch, super ego/vyšší ego/vyšší mysl/vyšší intelekt, duše, nižší ego, tělo, … jsou pouze mikrokosmické obrazy makrokosmu: Nous, Logos, Demiurge, světové ego, fyzický vesmír.

Logos (nebo duchem vytvořená entita z části vesmírného Demiurge) je makrokosmickou ana-logií našemu vlastnímu vyššímu intelektu, božské osobnosti nebo super ega.

Část vesmírného Demiurge jako světská entita odpovídá našemu nižšímu intelektu, lidské osob-nosti nebo egu.

První představuje tvář ducha, druhá tvář anti-ducha. Ta první byla gnostiky identifikována jako Kristus, ta druhá jako Jahve. První se pokouší zduchovnit, harmonizovat a vyvažovat podle bož-ského záměru, zatímco ta druhá se snaží krystalizovat, utužit a kodifikovat v souladu se slepým rozumem a predátorskýmiimpulsy. První je silou moudrosti, porozumění a poznání, zatímco druhá je silou slepé poslušnosti, informace, predátorství a vypočítavosti.

od harmonie k nerovnováze

Ve své čisté a původní formě byl vesmírný Demiurge myšlenkovou formou, generovanou Bohem. Jeho naprogramovanou funkcí bylo zformovat fyzický vesmír v souladu s božskými myš-lenkami a energiemi, které ho oživí. Jako entita byl super egem, jeho astrální energie byla ener-gie lásky a jeho éterická energie byla mocně oživující.

V ideální situaci by všechny aspekty Stvoření nesly své správné funkce a pozice. Harmonie existuje, pokud nižší poslouchá vyšší. Nerovnováha nastává, když nižší podrývá a rozvrací vyšší. Vesmír je v harmonii, když:
• Nous slouží jako inspirace pro archetypální ideje stvořené Logosem, a
• tyto archetypy přesně a poslušně implementuje Demiurge při svém formování fyzického světa.

Podobně individuum je v harmonii, když:

• jeho duch (osobní Nous) slouží jako inspirace pro obsah a aktivity jeho vyšší mysli (osobní Logos) a

• tyto myšlenky jsou přesně a poslušně implementovány jeho duší (osobní Demiurge) při jejím formování jeho vnitřního světa (podvědomí) a vnějšího světa (životních okolností).

Individuum je v harmonii s vesmírem, když jsou jeho hlavní tři metafyzické aspekty (duch, mysl a duše) v harmonii se třemi korespondujícími vesmírnými aspekty.

Duch se může harmonizovat s Tvůrcem prostřednictvím duchovní oddanosti. Mysl se může harmonizovat s Logosem tím, že se stává moudrou a vzdělanou. A duše se může harmonizovat s vesmírným Demiurge skrze tvorbu osobní reality.
Když je nižší zcela poslušné vyššího a osobní aspekty se plně harmonizují s těmi vesmírnými, pak jedinec dosáhne transcendence. To je konečným cílem.

Je tu ale jeden problém. Jak bylo zmíněno, duše je narušitelná (lze ji pokazit) a myšlenkové formy se mohou stát entitami a naplnit se negativními astrálními emocemi. Demiurge, přestože je v původním záměru z podstaty neutrální nebo dokonce shovívavý, je podobně narušitelný a může se stát negativní entitou. Takto v entity proměněné myšlenkové formy mají pud sebezá-chovy. A tak pokažený Demiurge (světové ego) dělá všechno, co může, aby se udržel, tím, že vy-tváří co nejvíce negativních energií, které ho podporují.

Základem slova „matrix“ je „mater“ což je latinský výraz pro „matka“. Naše realita matrixu není z podstaty špatná, je pouze prostředím, ve kterém jsme ponořeni. Je to jako matka, poskytující svoji dělohu obsahující živiny a síly potřebné k proměně genetického potenciálu v živého člo-věka. Podobně vesmírný Demiurge poskytuje fyzično jako „matrix reality“ původně určený k vy-živování našeho duchovního vývoje.

Poškozený a personifikovaný Demiurge je však jako psychopatická, narcistická a žárlivá matka, která se paraziticky přiživuje na svém dítěti. Jde až tak daleko, že svou dělohu používá jako ener-getickou farmu místo inkubátoru pro inkarnovaného ducha. Už to není matrix růstu, ale „Řídicí sy-stém Matrix“.

Takže pokažený Demiurge, personifikovaný, funguje jako vesmírný parazit: tyranský, démo-nický, slepě řízený negativními instinkty. Mohl by se pokusit tlačit vývoj vesmíru směrem, který plodí více negativity, rozdělení, útlaku, tísně a všeho dalšího, co Demiurge vyživuje a posiluje. Křesťané a gnostici to nazývají protivníkem (The Adversary).

A zde měli gnostici pravdu a Platon byl mimo. Demiurge nadále už nebyl pouze poslušný „krejčí“, tvořící vesmír podle předlohy dané Logosem. I v Platonových časech už nebyl v harmonii s Nou-sem, z určitého hlediska se pokazil a byl ovládnut antiduchovními silami démonického typu.

Světové ego je vetřelec, fungující jako protivník Logosu. To platí nejen ve vesmírném měřítku, ale i v osobním. V základním stavu je naše nižší osobnost sokem naší božské osobnosti.

Z lineární časové perspektivy byl kdysi „Zlatý věk“, dokud se nezformovalo světové ego a ne-začalo dominovat – v tomto bodě upadl svět do bezcitnosti a zkaženosti. Ale z perspektivy neli-neárního času spoluexistují obě verze Demiurge věčně a jsou zafixované do bitvy v obou směrech času i prostoru.

stav lidstva

V současnosti je zde nerovnováha. Příliš mnoho lidí je slepých a hluchých k impulsům ducha. Kromě toho posilují a chrání egoistické, primitivní a iracionální impulsy, které vycházejí z nega-tivních programů a energií uložených v jejich podvědomí. Nižší si zotročuje vyšší. Nejsou to izo-lované případy, je to epidemie.

Z pozorování je jasné, že jsme se narodili s určitými genetickými chybami (návrhu), např. ne-máme možnost používat celou naši mozkovou kapacitu a jsme omezeni na používání pouhých pěti smyslů. Je také zřejmé, že svět, do kterého vstupujeme, je obecně antagonistický k du-chovnu. Takže jak podstata, tak výchova jsou od začátku postavené proti duchu. Jenom s vel-kou božskou podporou a duchovní silou může individuum porazit materialistický determinismus a použít překážky jako schody k duchovnímu probuzení. Takové případy jsou řídké a zdá se, že lidé jsou obecně těmito překážkami spíše drceni, ničeni a negativně formováni, což se dá oče-kávat, pokud duch neposkytuje žádnou protiváhu k determinismu povahy a výchovy.

Je zajímavé,že gnostici viděli Demiurgenejen jako „zhotovitele“ tohoto světa, ale také lidské rasy. Podobněněkterémodernímarginálnímyšlenkovéškoly vidí negativníhyperdimensionálníentityjako naše genetické stvořitele a trvalé manipulátory v prostoru a čase. Opravdu je zřejmé, že do lidské „rovnice“vstupujevnějšízlovolná„proměnná“.To naznačuje,že zlo nemusí být vždy jen produktem lidských chyb a selhání,ale že možná lidské chyby a selhání jsou často produktemexterního zla.

Příliš mnoho lidí jejich nižší ega „odřízla“ od ducha – jejich osobní Demiurge je pokažený a od-dělil je od Nouse. Ale to pouze zrcadlí vesmírnou manifestaci téhož. Náš svět se zdá být v područí
entitizovaného Demiurge se silným sebezáchovným instinktem orientovaným na ovládání. To vy-tváří naši realitu a ovlivňuje pravděpodobnost událostí k porušování božského návrhu, nastave-ného vesmírným Logosem. Je to pokřivený Matrix, myšlenková forma vesmíru proměněná v parazita. Jak k tomu došlo je tématem jiného článku.

Další čtení:

Wikipedia – heslo Demiurge (http://en.wikipedia.org/wiki/Demiurge)

Marcion of Sinope (http://en.wikipedia.org/wiki/Marcion_of_Sinope) – Příklady raného křes-ťanského gnostika/heretika a jejich typy pohledů.

What is Gnosticism (Co je gnosticismus) http://www.letusreason.org/Current48.htm – Krátký souhrn rané historie gnosticismu a jeho základních znaků.

Contradictions Between the Old Testament Deity and the New Testament God (Rozpory mezi božstvím Starého zákona a Bohem Nového zákona) http://www.gnosis.org/library/marcion/antithes.htm.

The Demiurge in Valentinianism http://www.gnosis.org/library/valentinus/Demiurge.htm – Va-lentinská škola filozofie o Demiurge.

Dictionary of the Apostolic Church (Slovník apoštolské církve) http://books.google.com/books?id=ztYMAAAAIAAJ&pg=PA454&dq=demiurge&hl=en&ei=McI OTNeaKIWwMpL4vbAM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEcQ6AEwBzge#v =onepage&q=demiurge&f=false – Obsáhlá informace o Demiurge z teologického a historického pohledu.
Wikipedia – heslo Logos http://en.wikipedia.org/wiki/Logos

The Way of Hermes: New Translations of the Corpus Hermeticum (Hermova cesta: Nové pře-klady Corpus Hermeticum) http://ebooksfreedownload.org/2011/12/share-ebook-the-way-of-hermes-new-translations-of-the-corpus-hermeticum-and-the-definitions-of-hermes-trismegistu s-to-asclepius-free-downloads.html – Klasická kniha o Nous z helenského Řecka v podobě dialogů mezi Hermes Trismegistus a Logos, a jím a jeho synem a žáky.

Zeno of Citium http://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Citium – Příklad rané filozofické interpre-tace Logos jako světového projektanta.

The Soul of the World (Duše světa) http://www.sacred-texts.com/sro/sdr/sdr04.htm – z Tajné doktriny rosikruciánů (Magus Incognito, 1918). Jedna z mála knih, pojímajících Demiurge jako ukončovatele a iniciátora světových epoch nebo cyklů, jako když se duše po smrti rozpustí
a přeformuje v novém těle. Je to velmi relevantní k době, ve které se nyní nacházíme.
Theosophy (Theosofie) (Rudolf Steiner, 1904) http://www.rsarchive.org/Books/GA009/

Dobrý úvod k pochopení astrální, éterické, mentální a dalších složek lidského systému. Steiner je nejen popisuje, ale také fundovaně vysvětluje jejich podstatu.

Wikipedia – heslo „myšlenkové formy“ http://en.wikipedia.org/wiki/Thoughtform

Wikipedia – heslo Tulpas http://en.wikipedia.org/wiki/Tulpa – Budhistický výraz pro myšlenko-vou formu.

Wikipedia – heslo Egregore http://en.wikipedia.org/wiki/Egregore – Další výraz pro myšlenko-vou formu.

Cosmology and Cosmogony http://montalk.net/cosmogony.html – Esej od Philipa K. Dicka spekulující (na základě jeho gnostických zkušeností) na dynamice mezi Demiurge (kterého na-zývá Artifact) a Logosem (kterého nazývá Urgrund, nebo prapůvodní základ).

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar