Tipy a inspirace

A+ A A-

Elementálové (3)

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Černokněžníci používali chemikálie a minerální substance k odehnání zlých duchů. Jedním z nejmocnějších byl minerál nazývaný Mnizurin. „Když uvidíte přicházet pozemského démona, vykřikněte a obětujte kámen Mnizurin,“ praví Zoroastrijské Orákulum (Psel., 40).

 

 

Tito „démoni“ vyhledávají možnost, jak se dostat do těl jednoduchých lidí a idiotů, a zůstanou tam, dokud odtud nejsou uvolněni mocnou a čistou vůlí. Ježíš, Apolón a někteří z apoštolů měli tu moc vymítat „ďábly“, a to vyčištěním atmosféry uvnitř i vně pacienta, aby tak přinutili nezvaného nájemce vyletět.

 

Zejména jsou jim odporné určité nestále soli; podle Mr. C. F. Varleye to používal Zoroaster a tyto starobylé vědy jsou potvrzené i vědou moderní.

 

Podle Mr. Varleyho z Londýna účinek některých chemikálií umístěných v misce pod postelí za účelem odhánění nepříjemných fyzikálních fenoménů v noci, potvrzuje tuto velkou pravdu. Čistí nebo i pouze neškodní lidští duchové se ničeho nebojí, protože jsou odpoutáni od pozemské hmoty, pozemské sloučeniny je nemohou nikterak ovlivnit, takoví duchové jsou „jako dech“. To ale neplatí pro ke hmotě připoutané duše a přírodní duchy.

 

Kvůli těmto tělesným pozemským „larvám“, degradovaným lidským duším, starověcí kabalisté brali v úvahu naději na znovuzrození. Ale kdy, nebo jak?

 

Ve vhodnou chvíli, a za pomoci upřímné touhy po nápravě a pokání nějakou silnou sympatizu-jící osobou, nebo vůle adepta, nebo i touhy vyzařující se samotného chybujícího ducha, je-li dostatečně silný na to, aby ze sebe setřásl břemeno hříšné hmoty.

 

Po ztrátě veškerého vědomí je kdysi čistá monáda znovu chycena do víru naší pozemské evoluce, a znovu prochází nižší říše, a znovu dýchá jako živé dítě. Vypočítat dobu nutnou pro dokončení tohoto procesu není možné, protože ve věčnosti není vnímán čas, a jakýkoliv pokus ho určit by byl zbytečnou prací.

 

Když Porphyry mluví o astrálech, říká: Tyto neviditelné bytosti byly lidmi považovány za bohy… obecně se má za to, že jsou schopné stát se velmi zlovolnými, dokazuje to, že jejich hněv vzplane proti těm, kdo je opomíjejí uctívat.

 

Homer je popisuje následujícími slovy:  Naši bohové se nám zjev ují, když jim nabízíme oběti… usazují se k naš emu sto lu a účastní se našich hodování. Kdyko liv potkají na cestách osamocen ého Féničana, slouží mu jako průvodci a i jinak manifestují svoji přítomnost. Lze říci, že naše zbožnost nás k nim přibližuje podobně, jako zločiny a krveprolití sjednocují Kyklopy a krvelačno u rasu obrů.

 

Ti dokazují, že tito bohové byli druhem laskavých a dobročinných démonů, a ať už to byli netělesní duchové nebo elementální bytosti, nebyli zlí duchové.

 

Vyjadřování Porphyry, který byl sám přímým žákem Plotina, je pokud jde o podstatu těchto duchů ještě otevřenější.

 

Démoni jsou neviditelní, ale umějí se „obléci“ do nejrůznějších forem a konfigurací, což lze vy-světlit jejich podstatou, mající v sobě mnoho tělesného. Jejich sídlo je v blízkosti Země… a když chtějí uniknout pozornosti dobrých démonů, neváhají použít jakýkoliv prostředek. Jednou použijí hrubou sílu, jindy lstivost.

 

Dále říká: Je pro ně dětskou hrou vzbudit v nás hříšné vášně a touhy, vnuknout společnostem i národům turbulentní doktríny, provokovat války, vzpoury a jiné společenské kalamity, a nako-nec vám řeknou „že to vše je dílem bohů“…

 

Tito duchové tráví svůj čas podváděním a klamáním smrtelníků, vytvářením iluzí a zázraků kolem nich, jejich nejvyšší ambicí je projít jako bohové a duše (odtělesnění duchové). Lamblichus, velký mág neoplatonické školy, muž zběhlý v posvátné magii, učil toto: Dobří duchové se nám zjevují v realitě, zatímco ti špatní se mohou manifestovat pouze ve stí-nových formách fantómů.

 

Dále potvrzuje Porphyry a říká proč: Ti dobří (démoni) se nebojí světla, zatímco ti zlí potřebují temnotu… Pocity, které v nás vzbuzují, nás přesvědčují o přítomnosti a skutečnosti věcí, které předvádějí, i když jde jen o fikci. I ti nejzkušenější mágové někdy cítí nebezpečí při svém zacházení s určitými astrály, Iamblichus o tom říkal: Bohové, andělé a démoni, stejně jako duše, mohou být vyvoláni představami a modlitbou… Ale když během magické operace uděláte chybu, dejte si na ně pozor.

 

Nepředstavujte si, že komunikujete s dobročinnými „božstvy“, která odpověděla na vaši vážně míněnou modlitbu – ne, protože to jsou zlí démoni, pouze se vydávají za dobré. Protože astrálové se často skrývají za maskou dobrých duchů a předstírají mnohem vyšší postavení, než ve skutečnosti zaujímají. Toto přehánění je prozrazuje. Lidé starých civilizací, kteří uvádějí pouze čtyři elementy, měli za pátý éther.

 

Vzhledem ke své neviditelné podstatě byl považovaný za posvátný a pojímán jako médium mezi tímto světem a vyššími světy. Měli za to, že když řídicí inteligence opustily éter, jednu ze čtyř říší, na kterou měli dohlížet, prostor zůstal pod nadvládou zla.

 

Adept, který se připravoval ke komunikaci s „neviditelnými“, musel dobře znát obřad (rituál), a být perfektně seznámen s podmínkami nutnými pro perfektní vyváženost čtyř elementů v astrálním světle. Předně musí vyčistit podstatu, a na území kruhu, ve kterém se snaží přivolat čisté duchy, vyvážit elementy, aby preventivně zabránil vstupu elementálů do jejich vlastních sfér. Neopatrného tazatele, který z neznalosti překročí zakázané území, čeká na každém kroku nebezpečí. Vyvolává síly, které nemůže ovládat, vyburcuje „hlídky“, které umožňují projít pouze svým pánům.

 

Proto, slovy nesmrtelných Rosikruciánů: Když jsi se rozhodl stát se spolupracovníkem ducha živoucího Boha, dej pozor, abys nenarušoval jeho práci, protože pokud tvé nadšení překročí přirozené proporce, vzbudíš hněv sil, a ty povstanou proti centrálnímu ohni, a centrální oheň proti nim, a nastane hrozný spor v chaosu. Duch harmonie a jednoty odejde z elementů, poškozen neopatrnou rukou, a proudy slepých sil budou okamžitě zamořeny bezpočtem bytostí hmoty a pudů – zlých démonů černokněžníků, ďáblů teologů; skřítci, salamandři, sylfy a vodní víly napadnou unáhleného vyvolatele v rozličných vzdušných podobách. Neschopni cokoliv vymyslet, budou prohledávat vaši paměť do velké hloubky; z toho plyne známé nervové vyčerpání a mentální úzkost určitých citlivých nátur v duchovních kruzích.

 

Elementálové vynesou na povrch dlouho zapomenuté vzpomínky z minulosti; formy, obrazy, sladké okamžiky a důvěrné výroky, dávno vymizelé z našich vzpomínek, ale živě udržované v nevyzpytatelných hlubinách naší paměti a na astrálních stránkách nezničitelné „Knihy života“.

 

Anaxagoras of Clazomene, autor Homoiomerianského filozofického systému, pevně věřil, že duchovní prototypy všech věcí, stejně jako jejich elementy, jsou uloženy v neohraničeném éteru, kde byly generovány, odkud se vyvíjely a kam se vracely ze Země.

 

V souladu s hinduisty, kteří personifikovali svoji Akášu (http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha), a vytvořili z ní božskou entitu, Řekové a Římani zbožštili éter. Virgil nazývá Dia Pater Omnipotens Æther, Magnus, Velký Bůh, Éther.

 

Tyto bytosti, elementálové kabalistů, jsou těmi, které křesťanský klér odsoudil jako „ďábly“, nepřátele lidstva.

 

Pokračování příště…

 

Redakční překlad ze zdrojového textu: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_dimensionshyperdimensions12.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar