Tipy a inspirace

A+ A A-

Zpravodaj firmy Pragis, a.s. pro měsíc květen 2015

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

vodarenstvi.jpgPRAGIS a. s. je stavební firma s dlouholetou tradicí a historií. Její hlavní činnost je zaměřena zejména na provádění kompletních staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

pragis jiný obrázek.jpg

Zabýváme se prováděním průmyslových staveb, výstavbou bytových a občanských staveb, realizací dopravních a inženýrských staveb (vodovodních řadů, kanalizací atd.), prováděním specializovaných prací pro všechny druhy staveb v oblasti zvláštního zakládání, prací v podzemí prováděných hornickým způsobem a výstavbou monolitických betonových a železobetonových konstrukcí.

Společnost je součástí koncernuSkupina Metrostav. Výše uvedené činnosti zajišťují jednotlivé specializované divize.

Náplní květnového zpravodaje je popis činností a možností realizací zajišťovaných divizí  Vodohospodářské stavby

Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 1. Vodovodní přípojky

voda plan.png

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

V podmínkách společnosti Pragis, a.s., platí pouze ukončení hlavním uzávěrem vody za vodoměrem. Odbočení s přípojkovým uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem (dle § 3 zák. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a platí pro ni ustanovení Stavebního zákona). Pro každou zřizovanou nemovitost se samostatným číslem popisným se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka. Výjimečně lze, se souhlasem provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody.

Vlastníkem vodovodních přípojek, zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem vodovodní přípojky po zahájení účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil (účinnost zákona je od 1.1.2002).

Realizaci oprav všech vodovodních přípojek, uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje klient ze svých provozních prostředků. Opravy jsou takto hrazeny v případech, kdy se nezvyšuje hodnota hmotného majetku. Jde tedy pouze o drobné opravy.

V případech, kde je novým potrubím nahrazena definovatelná část přípojky, zvyšuje se hodnota hmotného majetku, si takovou opravu hradí vlastník příslušné části přípojky. Veřejným prostranstvím (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. §34) se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje klient. – na základě předložené projektové dokumentace, ke které vydává příslušné stanovisko. Vodovodní přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované vody.

Zhotovení vodovodní přípojky a připojení nemovitosti zajistí jejímu vlastníkovi tedy klientu na základě předložení projektové dokumentace se stanoviskem (viz předchozí odstavec), povolení stavebního úřadu a dokladu o vlastnictví objektu technikovi úřadujícímu na ředitelství společnosti. Zde žadatel vyplní žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod, bude s ním sepsána smlouva o dílo (se zaplacením zálohy) a smlouva o dodávce vody.

Veřejný pozemek Soukromý pozemek

Vodovodní přípojka Vnitřní vodovod

Vzorová skladba vodovodní přípojky (do DN 50 včetně):

 • 1. navrtávací pas

 • 2. zemní souprava + základová deska

 • 3. poklop ventilový

 • 4. spojka (přechod na PE potrubí)

 • 5. kulový uzávěr (za vodoměrem s odvodněním)

 • 6. redukce

 • 7. vodoměr

 • 8. šroubení, plastová objímka s plombou na šroubení před vodoměrem

 • 9. zpětná klapka

 • 10. potrubí tlakové přípojky

 • 11. chránička (monolit) z plastu

Poznámka:

Položky 1 – 3 jsou součástí vodovodu pro veřejnou potřebu, položky 5 – 9 mohou být sjednoceny do tržních sestav.  Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformacím podložením nebo upevněním na stěnu.

POŽADAVKY NA PROJEKT VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Projektovou dokumentaci vodovodní přípojky může zpracovat pouze projektant, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má dle platných právních předpisů oprávnění k projektové činnosti.projekty.jpg

Obsah projektové dokumentace:

· technická zpráva s popisem - profilu přípojky, velikosti vodoměru (dle výtokových jednotek), umístění vodoměrné sestavy, materiálového provedení přípojky; požadavek na odběr pro vnitřní požární vodovod (viz ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou); u objektů pro podnikatelské účely je třeba doložit hydrotechnické výpočty spotřeby pitné vody (denní odběr, maximální denní odběr, roční a požární odběr) a popis dalších použitých zařízení

· situace širších vztahů – větší měřítko (1:5000)

· koordinační situace (v měřítku 1:500) se zákresem objektu, pro který je přípojka zřizována, stávajícího vodovodního řadu, kanalizačního řadu, navrhované přípojky, návaznost na ostatní sítě – okótovat vzdálenosti; v situaci je nutno uvést čísla parcel všech stavbou dotčených pozemků a doporučujeme uvést i číslo popisné nejbližšího rodinného domu

Standardy pro vodovodní síť

· podélný profil vodovodní přípojky – řez přípojkou, jednoduché schéma v přijatelném měřítku, výškové řešení při vstupu do objektu; v podélném profilu je nutno označit materiál, profil, spád, délku přípojky po vodoměr nebo vodoměrnou šachtu, celkovou délku přípojky po

Rodinný dům

· rozměry vodovodní přípojky označit dle platné technické normy; příklad označení: PE100 Ø 32/ 3,0 (toto odpovídá vnitřnímu průměru DN 25)

· stavební výkres vodoměrné šachty, niky – dle umístění vodoměru v podlaží, ve kterém je umístěna vodoměrná sestava

· kladečský plán – pouze u přípojek od DN 80 a větších

· projektant si vždy vyžádá průběh vodohospodářských sítí

Všechny tyto činnosti zajišťuje společnost Pragis, a.s. více nawww.pragis.cz

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar