Tipy a inspirace

A+ A A-

Můžeme přeprogramovat naši DNA a léčit se vibracemi a energií?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Jako potvrzení tušení, které mnoho z nás mělo, pokud jde o tzv. „junk DNA“, tj. že je jí zdánlivě ne uži-tečné s ekvence ne budou a si neužitečné, výzkumníci z programu pro genovou a buněčnou terapii v Centenary Institutu v Sydney proká-zali, že 97% naší lidské DNA programuje nebokóduje bílkoviny vnašich tělech. Jeden z vědců, zapojených do práce na této studii, řekl: „Tento objev, zahrnující to očem se dříve mluvilo jako o„junk DNA“, otevírá zcela novou úroveň řízení působení genů…“

 

 

 

To tedy znamená, že je v íce modalit, které ještě musí oficiální věda připustit, které by mohly ovlivňovat nebo přeprogramovat naši DNA – ibuňky které se staly kancerogenními nebo byly po-škozeny jedy v našem prostředí a negativní emoční zátěží, o kterých bylo prokázáno, že mají ne-žádoucí účinky na naše zdraví. Mnoho lidí přirovnává DNA kInternetu. Zprostředkovává nesmírné množství informací mikrokosmicky malými, ale významnými způsoby, napodobuje rozsáhlou síť informačních portálů, ne nepodobnou miliardám navzájem propojených webů celého světa. Může zodpovídat za naši i ntuici, spontánní uzdravování a mnoho dalších fenoménů, kterým oficiální věda teprve začíná rozumět.

 

Teorie chaosu a Dna

Teorie chaosu říká, že chaotické úkazy jsou velmi komplexním systémem ovlivňovaným velmi nepatrnými změnami v téměř nekonečném poli různých možností. Budeme-li předpokládat, že lidé mají 3 miliardy základních párů DNA, z nichž je většina identická, ale je tam nejméně 3 mili-ardy na čtvrtou možných pozic – číslo, které je větší než počet všech částic ve vesmíru. DNA by-chom tak mohli nazvat vyso ce organizovaným a extrémně komplexním systémem – zdánlivým chaosem. Není pak možné, že tak komplexní systém může být ovlivněn velmi malými změnami světla nebo zvuku, třeba i lidského hlasu?

 

Dna spektrum: biologické tvoření hudby

Je dost vědců (a to nemluvíme o tisíciletích spirituálních adeptů), kteří prohlašují, že světlo a zvuk mohou měnit naši DNA a přímo ovlivňují naši biologii. DNA je typem jazyka, třebaže velmi složi-tým. Počítačové simulace a čistě biologický přístup k pochopení jazyka však selhaly, stejně jako selhává běžný jazyk při snaze o popis „duchovních stavů“.

 

Oficiální věda nám říká, že zatímco DNA má svá pravidla, která ovlivňují různé sekvence, „slov-ník“ DNA neodpovídá Zipfovu zákonu (tento zákon říká, že jednotlivá slova se vyskytují v určitém statistickém rozdělení ; zhruba řečeno, vynásobení relativ ního pořadí slova v textu a jeho fre-kvence je konstantní), na r ozdíl od všech ostatních přirozených jazyků. Takže i když DNA má strukturu, není to jazyk. S tím hluboce nesouhlasím. Kdybyste někdy sledovali hudebníka, který je zběhlý v technickém ovládání svého nástroje téměř perfektně, ale nějak postrádá emocionální „jazyk“, nutný k vystoupení, kterému budou všichni tleskat, pak pochopíte, že poskládání pe r-fektních frází nebo sekvencí not nemá nic do č inění se zcela odděleným a subtilním jazykem, který hovoří k lidskému srdci a mysli. Je to technická dokonalost správných rytmů a tónů pro-pojená se srdcem a vášní, která nás přivádí k vytržení. Podobně DNA může být poskládána ve svých typických sekvencích A-T nebo C-G , ale je to „ junk DNA“, která může rozhodovat, zdali vaše buňky způsobí, že se vám vytvoří nádor nebo že vám umožní být jasnovidný.

 

Ruští lingvisté Dr. Pjotr Garajajev a Vladimir Poponin zjistili, že DNA má podobné vzorce a pra-vidla, jako lidská řeč; to ale není v širší perspektivě ta nejzajímavější informace. Ve skutečnosti bio-log Dr. David Deamer a Susan Alexjanderová, která má vzdělání z oblasti hudby, objevili, že DNA vytváří svoji vlastní krásnou hudbu (dříve, než se ji vůbec pokusíme nějak ovlivňovat). Tito dva vý-zkumníci změřili skutečné molekulární vibrace DNA a zaznamenali je infračerveným spektrofoto-metrem. Vysta vili každou sekci DNA infračerv enému sv ětlu a změřili vlnov ou d élku, kterou pohlcuje, a tak určili její zvukovou frekvenci. Vznikla ztoho překrásná hudba. „Některé kombinace frekvencí,“ řekla Alexjanderová, „jsou prostě ohromující. Připadají mi jako „živé“.“

 

Je to skutečné?

Zatímco alespoň pro představivost je myšlenka zpívající DNA se zamýšlenou frekvencí zajímavá a inspirující, je jistě o btížné najít praktické aplikace a kromě toho ještě chybí legitimní vědec ké ověření. Stejně jako pokud jde oČchi, zmapovanou esenci života čínské medicíny, obtížnost na-lezení ověřitelného důkazu avyužití těchto teorií způsobily, že setato linie uvažování označuje jako „new age“ nebo pseudověda.

 

Věda však potvrzuje, že zvuk a světlo nejen mohou, ale opravdu ovlivňují léčivé procesy těla. Výzkumníci univerzity v Cincinatti dosáhli měřitelného úspěchu v aplikacích vysokofrekvenčních elektrických signálů na vaskulární buňky s výrazným účinkem při léčbě chronických přetrvávají-cích zranění, jako jsou diabetické vředy. Mysterium dr. Rife a jeho frekvenční léčivé přístroje byly po dekády nabízeny akoj univerzální léčení širokého spektra chorob, parazitů a bakteriálních apo-dobných onemocnění. Jeho objevy ukazují, že každý živý organismus má svoje vlastní rezonanční frekvence, a že vystavením tě la elektrickému proudu, cílené mu na určité p atogeny, chor oby a zdravotní potíže mohou být neutralizovány a odstraněny bez farmaceutických nebo invazivních zásahů. I účinky akupunktury, prastarého čínského systému léčení, který pracuje přímo s ener-getickými kanály těla a poskytoval zřejmé léčivé účinky miliónům lidí během mnoha století, byly v poslední době rovněž potvrzeny vědeckým výzkumem.

 

Tyto příklady do značné míry potvrzují starodávné duchovní teorie, že lidské tělo je drženo při ži-votě subtilním energetickýmsystémem, který může býtovládán aplikací zvuku, světla azáměru. Aby tomu mohl člověk porozumět v experimentální podobě, je však nutné kultivovat svoji citlivost pro detekci a směrování této energie – pro mnohé je však tento proces kultivace příliš náročný a příliš metodický, aby ho mohli přijmout jako organickou součást denního života. Jak vědci uvádějí, vět-šina lidí prostě nemá vnašem hektickém prostředí potřebnou trpělivost, aby toho dosáhli.

 

Setkávání šamanismu s vědou

Zatímco věda dělá vzrušu jící pokroky v porozumění našeho kvantového vesmíru, nadčasové metody léčení v šamanismu si zatím drží svoje místo pouze v populárních konverzacích o léčení a duchovním vývoji. Šam anismus nám ale může nab ídnout nejlepší příklady toho, jak použití zvuku a směrované energie může léčit nejen tělo ale i duši.

 

Mezi nástroji šamanských léčitelů je nejběžnějším anejoceňovanějším prostředkem uzdravování Icaros, což jsou posvátné písně zpívané lékařem pacientovi – ovlivňují zdraví a pohodu pacienta svými subtilními a neviditelnými duchovními vlivy, které zasahují tělo i duši. Kromě zmíněných Icaros šamani také často používají chacapas, spojené sušené lístky, a další hudební a ladicí ná-stroje vytvářející zvuky, které ovlivňují energetický systém lidského těla.

 

Šamanistické praktiky, často spojené s používáním léčivých rostlin, mohou mít výrazně pozitivní vliv na nemocného, a někteří vědci zjišťuj í, že na alkal oidy bohatá Ay ahuasca může být nápo-mocná při léčení rakoviny. Eduardo E. Schenberg z Federální University v Sao Paulo nedávno pu-blikoval výsle dky výzkumu indikující, že sl ožky DMT (di metyltriptamin) a harmine, obsažené v Ayahuasce, ukazují, že „mohou způsobovat odumření některých rakovinových buněk a zabrá-nit jejich rozmnožování“.

 

Zatímco redukcionistická věda je úspěšná v izolování molekulárních reakcí, je pravdou, že ja-kýkoliv výzkum Ayahuascy není úplný, pokud nezahrneme přínosnou přítomnost šamanských lé-čitelů, kteř í js ou sc hopni získa t z účinků jakýchkoliv chemických s ložek v Ayahuasce nebo jakékoliv jiné léčivé rostlině jejich nejvyšší možný energetický potenciál. Podávat tyto složky mimo kontext pravého šamanismu je bezcenné apostrádá celkový obraz uzdravovacího potenciálu ša-manského léčitelství. Primárními prostředky, kterými šaman komunikuje s pacientem, jsou zvuk a vibrace (prostřednictvím jejich Icaros a dalších nástrojů), což demonstruje pochopení skuteč-nosti, že významnou součástí lékařské vědy je práce s vibracemi a frekvencemi.

 

Závěr

I když je to jistě zajímavá myšlenka k úvahám a na hmatatelné důkazy, že frekvence a vibrace mohou přímo působit na DNA a léčebné procesy lidského těla ještě čekáme, je k dispozici do-statečné množství experimentálních důkazů kinspiraci, zaručujících další výzkum v tomto směru.

 

Není jednoduché tuto teorii prokázat nebo popřít, a žádné odpovědi zatím neuspokojují kaž-dého. To nejlepší, co si z toho můžeme vzít je, že pravda se nějakým způsobem vztahuje k osobní zkušenosti, a má-li jednotlivec duchovní nebo kosmické zkušenosti, které nespadají do vysvětli-telných rámců rigidní vědy, tak jsou bohužel opomíjeny naším dnešním světovým paradigmatem, které zcela neoblomně nepřipouští jakýkoliv mysticismus.

 

Je to jistě složitá a citlivá záležitost, pokud žijeme ve světě, ve kterém stále ještě dominuje ma-teriální věda, snažící se zredukovat mystic ismus a duchovnost na anomálie v chemických pro-cesech mozku a osobnosti. Zároveň ale lidská rasa čelí vážným výzvám ve svém poznávání jak zacházet se světem přírody, včetně našich těl, což znamená, že se nemůžeme zcela vyhýbat ani zkoumání informací přijímaných prostřednictvím našich intuitivních zkušeností.

 

Tyto otázky před námi jsou zatím nezodpovězené, takže – nestojí za to se na ně znovu podívat, s myslí otevřenou všem možnostem?

 

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/2014/03/05/reprogram-dna-heal-ourselves-frequency-vibration-energy/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar