Tipy a inspirace

A+ A A-

ŠKODLIVÉ ÚČINKY MIKROVLNNÉ TROUBY

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

 

Výzkumy posledních patnácti let ukazují, že u potravin zpracovávaných v mikrovlnné troubě dochází k různým molekulárním poškozením. Po požití pak způsobují nestandardní a v podstatě škodlivé změny ve složení krve a v lidském imunitním systému.

 

images

 

Již v roce 1989 varovala Univerzita v Minnesotě před ohříváním mléka pro malé děti v mikrovlnné troubě s tím, že se tak ničí některé vitaminy a ochranné látky (i když je použita stejná teplota, jako u klasického ohřívání). V roce 1991 pak došlo k úmrtí pacientky v Oklahomě, které byla podána transfuze a krev byla ohřáta v mikrovlnné troubě. Podobné případy tedy naznačovaly, že není ohřátí jako ohřátí a že při ohřívání v mikrovlnné troubě dochází ještě k dalším změnám v ohřívané surovině než jen ke změně teploty.

Jedním z prvních vědců, který zveřejnil kvalitní informace o účincích potravin zpracovaných v mikrovlnné troubě na krev a fyziologii člověka, byl švýcarský odborník Hans Hertel, který mimo jiné několik let pracoval ve velké potravinářské firmě, než dostal výpověď pro zpochybňování nezávadnosti používaných technologických postupů. Závěr jím zveřejněné studie byl jednoznačný - mikrovlnná trouba mění strukturu potravin tak, že se změny projevují v krvi spotřebitele a poškozují jeho fyziologii. Hertel byl jedním z osmi spoluautorů této studie spolu s lidmi ze Švýcarského federálního technologického institutu a Univerzitního institutu pro biochemii.

Byla vybrána skupina 8 velice čistě (převážně makrobioticky) se stravujících dobrovolníků, kteří 8 týdnů zdravě žili v horském hotelu, nekouřili, nepili alkohol. Byly tím vytvořeny dobré podmínky pro zjištění vlivu potravin, zpracovaných v mikrovlnné troubě, protože byly vyloučeny všechny známé ostatní negativní vlivy na fyziologické systémy člověka.

V pravidelných intervalech dostávali dobrovolníci na lačný žaludek jednu z osmi variant připravené stravy. Byly to:

  • syrové mléko z biofarmy,
  • stejné mléko převařené běžným způsobem,
  • pasterizované mléko od Intermilk Bern,
  • syrové mléko převařené v mikrovlnné troubě,
  • syrová zelenina z biofarmy,
  • stejná zelenina uvařená běžným způsobem,
  • stejná zelenina zmražená a rozmražená v mikrovlnné troubě,
  • stejná zelenina uvařená v mikrovlnné troubě.

Pokus začal poté, co byli dobrovolníci izolováni ve zmíněném hotelu. Od každého účastníka byly těsně před požitím některé z uvedených potravin odebrány vzorky krve, další pak byly odebírány v pravidelných intervalech po požití zmíněných potravin. v krvi účastníků, kteří jedli potraviny zpracované v mikrovlnné troubě, byly zjištěny významné změny. Byly mezi nimi pokles hemoglobinu a cholesterolu (tzv. dobrého i špatného) a výraznější krátkodobý pokles lymfocytů (bílých krvinek). Dále byla zjištěna významná souvislost mezi množstvím mikrovlnné energie, použité k přípravě potravin, a luminiscenčního výkonu luminiscenčních baktérií, vystavených séru pokusných osob.

Všechny zmíněné indikace jsou pro organizmus negativní a zdraví spíše poškozují než by ho posilovaly.

První odběr krve byl proveden v 7.45 ráno, další 15 minut po požití určené potravy, třetí pak o dvě hodiny později. z každého vzorku bylo použito 50 ml pro chemický rozbor a 5 ml pro hematologii a luminiscenci. Hematologický rozbor byl proveden ihned po odebrání vzorků. Zjišťovaly se erythrocyty, hemoglobin, průměrná koncentrace hemoglobinu, průměrná hladina hemoglobinu, leukocyty and lymfocyty. Chemická analýza určovala obsah železa, celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol.

Výsledky rozborů ukazovaly anemické tendence. Situace se ještě prohloubila druhý měsíc pokusů. Spolu s poklesem žádoucích hodnot naopak narůstala hladina cholesterolu.

Bylo uvedeno, že nejde zcela oddělit vliv stresu, způsobovaného častým odběrem krve, ale pro každého účastníka byly individuálně stanoveny bazální úrovně a vyhodnocovány byly pouze změny (odchylky) sledovaných hodnot.

Po prvním kole testů byly rozdíly mezi vlivem jednotlivých typů potravin pouze marginální a bylo možné je označit pouze jako tendence. Během pokračování pokusu se však rozdíly ve sledovaných parametrech krve daly označit jako statisticky významné. Zjištěné změny lze obecně označit jako známky stresu organismu, tj. organismus se dostával do stresu po požití potravin, připravovaných v mikrovlnné troubě.

Ohledně škodlivého vlivu přímého mikrovlnného záření na živé organizmy existuje rozsáhlá vědecká literatura. Je proto překvapující, jak málo úsilí a pozornosti bylo věnováno nahrazení všech technologií, využívajících mikrovlnné záření, technologiemi, které jsou v souladu s přírodou. Molekuly a buňky, zasažené tímto elektromagnetickým zářením, jsou nuceny úměrně kmitočtu (tj. mnohamiliardkrát za vteřinu) měnit svoji polaritu, což je pro ně destruktivní. Struktury molekul jsou rozbíjeny a molekuly násilně poškozeny. a protože právě z molekul se každá látka, tedy i potravina, skládá a tyto tvoří její vlastnosti, mění se tak výsledné vlastnosti těchto látek.

V podstatě právě tímto násilným poškozováním molekul vzniká teplo, které látky v mikrovlnné troubě ohřívá. Je to zcela jiný proces, než klasické ohřívání, kde teplo plynule přechází zvenku dovnitř látky a nemění nikterak její strukturu.

Kromě zmíněných destrukcí, provázejících vznik tepla, jsou zde ještě další účinky, které neumíme přesně měřit, ale které rovněž mohou deformovat struktury molekul a mít kvalitativní důsledky. Např. ztenčování buněčných membrán pomocí mikrovlnného záření je používáno v genových technologiích.

To, co je žádoucí v těchto genových technologiích, je ovšem zcela nežádoucí v běžném životě - ztenčování buněčných membrán vede ke snazšímu pronikání nežádoucích mikroorganismů do buněk, potlačování běžných opravných mechanismů a ustavení nouzových stavů buněk, které přejdou z aerobického do anaerobického "dýchání" a místo vody a oxidu uhličitého produkují peroxid vodíku a oxid uhelnatý.

Stejným způsobem, jakým poškozuje mikrovlnné záření lidský organismus (a to je regulováno přísnými předpisy) jsou poškozovány molekuly potravin v mikrovlnné troubě (mnohem větším výkonem). Kromě destrukcí a deformací molekul vznikají nové tzv. radiolytické sloučeniny, které příroda jinak nezná a jejichž účinky na lidský organismus nejsou ještě dostatečně prozkoumány.

Výrazným indikátorem stresu nebo narušení správné funkce organismu je zvýšení hladiny leukocytů (bílých krvinek) v krvi. Tato reakce je obecně velmi citlivá a je obvykle známkou patogenních procesů v lidském těle (otravy, poškození buněk ap.). Zvýšení hladiny leukocytů po požití potravin z mikrovlnné trouby bylo vždy zřetelné.

Pokud jde o hladinu cholesterolu v krvi, je z posledních vědeckých výzkumů známo, že mnohem více než vlastní obsah cholesterolu v potravinách ji ovlivňuje opět stres. Může tedy dojít k tomu, že tuto hodnotu zvýší i požití látky, která spolehlivě žádný cholesterol neobsahuje (vařená zelenina), pokud způsobí svým vlivem stres organismu. a to prokázaly pokusy jednoznačně opět při zpracování v mikrovlnné troubě.

Téměř okamžitě po zveřejnění výsledků této studie se prudce ohradily mocné obchodní organizace, prodávající mikrovlnné trouby, a zažalovaly autory studie z poškozování obchodních zájmů. Pod jejich obrovským tlakem rozhodl příslušný švýcarský soud o zákazu dále šířit jakékoliv informace o škodlivosti mikrovlné trouby pro lidské zdraví, a to aniž vyslechl žalovanou stranu (!) a umožnil jí dokázat svá tvrzení. H. Hertel od té doby marně vyžaduje právo na spravedlivý proces, ale zároveň nadále veřejně informuje o provedených výzkumech a získává na svou stranu řadu významných institucí, např. i některé velké farmaceutické společnosti.

Zatímco ve Švýcarsku komerční zájmy prodejců miliónů mikrovlných přístrojů úspěšně nadále potlačují otevřené diskuze o jejich škodlivosti, vynořily se nové informace a události ve Spojených státech.

V časopisu Pediatrie byl zveřejněn článek vědeckého týmu o vlivu mikrovlnného ohřevu na antiinfekční faktory v lidském mléku. Praví se v něm mimo jiné:

Matky, které chodí do zaměstnání, mohou odstříkat a uchovat své mateřské mléko pro krmení v době své nepřítomnosti. Ale ten, kdo ho dává dětem, by měl dbát na způsob jeho ohřívání. Nové studie ukazují, že ohřívání mateřského mléka v mikrovlnné troubě i na nízké teploty může zničit některé jeho ochranné a protiinfekční vlastnosti. Mateřské mléko může být bezpečně několik dní uloženo v chladničce nebo zmraženo až na měsíc. Nesmí se však ohřát na teplotu vyšší než 37 stupňů, protože by se tím zničily jeho antiinfekční prvky, lysozymy a trávicí baktérie a enzymy. Na Stanfordské univerzitě bylo zjištěno, že právě tyto látky se zničí při jeho ohřátí v mikrovlnné troubě, a to nejen při vyšších teplotách, ale i při teplotách do 33 stupňů. Pro objektivitu je nutné uvést, že existují názory, že tento účinek není způsoben přímo mikrovlnným zářením, ale lokálními ohřevy v určitých místech, které dosahují až 60 stupňů, i když průměrná teplota zůstává okolo 30 stupňů.

Je zajímavé, že nejen běžní občané, ale i vědci často věří mnohem více uznávaným domněnkám, než zřetelným faktům. z různých studií je zcela zřejmé, že získané výsledky by přinejmenším měly inspirovat k dalšímu důkladnému výzkumu účinků mikrovlnné trouby na potraviny. Jeli tolik indikací, že účinky mikrovlnné trouby na potraviny mohou snížit jejich kvalitu výrazně více, než běžné tradiční způsoby zpracování, zdá se být nerozumné provádět nadále testy na miliónech živých lidí tak dlouho, než se prokáže, že jim to opravdu škodí.

Chceli někdo uvést na trh nějaký vitaminový rostlinný přípravek a propagovat jeho zdravotní účinky, musí poskytnout vyčerpávající dokumentaci a provést finančně náročný výzkum a testy. Ale výrobci mikrovlnné trouby stačí prokázat, že nebezpečné mikrovlny zůstávají uvnitř trouby a neunikají do okolí, kde by mohly přímo ohrozit člověka. Jediná myšlenka však zatím nebyla věnována možnosti, že tyto mikrovlny, byť uzavřené uvnitř trouby, mohou poškozovat potraviny natolik, že jsou posléze škodlivé pro člověka, který je jí.

Ano, odpovídá to společnosti, která povzbuzuje farmáře k otravování potravin a půdy obrovskými objemy syntetických chemikálií, povzbuzuje výrobce potravin k používání aditiv, které prodlouží jejich životnost v regálech prodejen, bez ohledu na jejich negativní vliv na zdraví spotřebitelů.

Kolik desítek kilogramů potravin, zpracovaných v mikrovlnné troubě, sní každoročně náš občan? Budeme nadále přijímat ujištění o neškodnosti od zavedených autorit bez kladení otázek, protože "oni" to musí vědět nejlépe?

(zpracováno na základě volně dostupných materiálů z Internetu)

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar