Tipy a inspirace

A+ A A-

JAK VYUŽÍT SEXUÁLNÍ ENERGIE

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Každý, kdo chce nastoupit cestu osobního rozvoje, dříve nebo později narazí na téma využití nebo transformace sexuální energie. Paní Květa Koutná (autorka Obzorů telepatie) přináší ve svém článku nejen zajímavý rozhovor s indickým guru Gopi Krišnou, který se ve svých knihách tímto tématem intenzivně zabýval, ale také osobní zkušenosti s využíváním a ovládáním této energie.

 

images

 

Začínám tento článek dávným rozhovorem s Gopi Krišnou, který se týkal sexuality. Rozhovor v angličtině tehdy vedl Gene Kieffer. Z anglického rozhovoru jsem vyjmula a přeložila do češtiny několik zajímavých částí:

Říkáte, že v člověku funguje biologický proces, který je zodpovědný za jeho vývoj, a že tento stejný proces, který v sanskrtu nazýváte „kundalini", což znamená „stočený, svinutý", je také zodpovědný za genia, jakož i mnoho forem šílenství. Tento sanskrtský výraz se běžně vykládá jako „hadí síla". Tak co je to „hadí síla"?

Je to velmi stará doktrina. Kult „hadí síly" můžeme sledovat už v době 3000 let před narozením Krista. Její první stopy nalézáme už v tzv. civilizaci údolí řeky Indu. Z několika pečetí a sošek, které jsme tam objevili, můžeme vidět, že lidé uctívali „matku bohyni". V těch dobách se také praktikovala jóga, nebož vidíme sochu Šivy, který sedí v jógické poloze ve stavu extase.

Když mluvíte o kultu hadí síly, zní to, jakoby hadí síla byla nějakou formou bohyně, nebo náboženského vůdce.

Víte, dnes je to pro nás velmi těžké představit si v této době strukturu primitivního nebo dokonce středověkého myšlení.

Jestliže studujeme medicínu, shledáváme, že se tehdy navrhovala divná a fantastická léčba při onemocnění - kouzla, čáry a zaklínání zlých démonů. V takové atmosféře mohl být jakýkoli abnormální stav těla přičítán jenom nějaké duchovní síle.

Přirozeně tak pak byla nakonec hadí síla považována za bohyni, za duchovní sílu, která vycházela ze základu páteře a pak přetvořovala mozek k určitému vyššímu stavu vědomí. Metody, jak tuto hadí sílu probouzet, uvádět v činnost, a výsledky, kterých tím bylo dosaženo, byly tehdy dost dobře známy. Můžeme vidět jejich popisy ve starých spisech. Avšak jejich fyziologické implikace nebyly chápány.

Zdá se, že považujete za samozřejmé, že existuje nějaká energie, která přetváří mozek.

Na tom by nemělo být nic překvapivého. Víme, že lidské myšlení je ve stavu vývoje už tisíce let. Je velká propast mezi intelektuálem dneška a dávnověkým egyptským intelektuálem. Jak můžeme vidět z uměleckých děl, z písemnictví a jiných pramenů, lidská mysl udělala ohromný skok kupředu. Lidské myšlení se stalo pružnějším a mnohem obsažnějším. Musíme najít nějaké zdůvodnění tohoto vývoje. Moderní vědci nejsou schopni nalézt jakékoli změny v mozku, nebo dokonce i velikosti lebky, takže nejsou schopni lokalizovat příčinu tohoto pokroku ve vědomí. Avšak jestliže o tom jenom trochu

uvažujeme, vidíme, že žádná změna v myšlení nebo vědomí není možná bez změny v mozku, nebo dokonce i v celém těle.

Každá myšlenka, každá vášeň, zlost, každá emoce, má nějaké označení na našem těle, ačkoli může být příliš nepatrné pro naše povšimnutí. To samozřejmě znamená, že povýšení člověka z primitivního stavu na současný stav inteligence obstarávají jisté fyziologické změny, které nejsme schopni lokalizovat. Takže není nic podivuhodného na tvrzení, že existuje síla, která může přetvářet tělo a mozek člověka. A tato přeměna se již děje, ač nepatrným způsobem. Probíhá i v mozku dítěte, když vyrůstá z dětství do dospělosti, takže později se stává jeho rozumová schopnost, která je v jeho dětství spící (nevyužitá), zřejmou. Stejně je tomu i s rozumovou schopností člověka, která byla ve velmi primitivním a špatném stavu v dobách necivilizovaných, ale teď je v dokonalejším stavu. Příčinou toho jsou přímé změny způsobené přetvářením mozku. Moderní věda není schopna lokalizovat tuto změnu, protože je způsobena změnou energie procházející nervovou soustavou, která už v dávných dobách byla známa jako prána. Prána je energie, kterou používáme při myšlení. Při každé činnosti se v mozku vyskytují jisté elektrické výboje, vzruchy, které se mění (kolísají) v různých stavech vědomí. Jiný stav této energie je ve spánku a jiný ve stavu probuzení. Prána je hybnou silou, způsobující tyto změny. Moderní věda umí měřit elektrické výboje, ale neumí kvantifikovat jejich původce, kterým je prána.

Jestliže je prána nezjistitelná, proč tvrdíte, že existuje?

Oprávnění k mému tvrzení, že existuje, je obsaženo ve starých knihách, kde je o tom uvedeno mnoho informací jsou to knihy staré až 3000 let. A pak, především já sám jsem její působení pocítil!

Ve svém díle o vlastním prožití „hadí síly" hovoříte o kosmické energii. Byla to prána, která byla uvedena do pohybu ve vašem těle?

Přesně tak. Je to psychická energie, která je uváděna do pohybu. Tělo a mozek, včetně nervové soustavy, nelze přetvářet žádnými jinými prostředky. Změna musí přijít zevnitř. Je třeba přiznat, že mystický prožitek, nebo „Kosmické vědomí", nelze vyvolat jenom úsilím, ale je možné k němu dojít také spontánně. Naprosto souhlasím s názorem, že existuje „mechanismus", nazvaný kundalini (hadí síla), který nese veškeré lidstvo k vyššímu stavu vědomí, a že všichni věštci a mystikové, známí z historie, měli svůj „mechanismus" aktivní už od narození, a že je také tento mechanismus aktivní u geniálních lidí a u lidí s mimořádnou inteligencí a talentem.

Říkáte, že se tento mechanismus nazývá kundalini. Je to indický termín?

Kundalini znamená stočený, svinutý. Je to sanskrtský termín, určený k označení síly, která je normálně latentní, nebo spící, nevyužitá, avšak která pomocí určitých cvičení a disciplín může být probuzena a uvedena do činnosti jako pružina, která je spuštěna. Kundalini se podobá hadu. Myslím, že tato zmínka o hadu je velmi stará a můžeme nalézt její stopy dokonce už v době neolitické, protože společným univerzálním symbolem, který byl všude uctíván, je had a slunce.

Místní muzeum zde ve Srinagaru má tucty starých soch různých bohů a bohyň a téměř všechny ovíjí had.

Ano, ano. Například když se díváte na boha Šivu, vidíte hada kolem jeho krku a dalšího hada kolem jeho vlasů. Když vidíte zobrazení boha Višny, vidíte ho tančit na hlavě hada, nebo ho vidíte sedět v poloze lotosu na hadovi, plovoucím v oceánu mléka. Tento oceán mléka představuje nervovou energii v těle, kterou známe pouze jako sexuální energii.

Mohl byste to upřesnit?

Celé naše tělo je naplněno velmi jemnou biochemickou esencí, kterou nazýváme biologickou pránou. Prána má dva aspekty, univerzální a individuální. V individuálním aspektu se skládá ze subtilních prvků, což by se dalo vyjádřit jako specifické záření z různých prvků na subatomární bázi. Tato prána je koncentrována v sexuální energii. Tuto energii normálně používáme pro plodivé účely, avšak příroda ji určila také pro evoluční účely. Většina lidí se domnívá, že umělecký talent a nadání ve velké míře závisí na sublimaci sexuální energie. Dokonce i psychologové jako Freud a Jung to připisují libidu. Nu a libido je sexuální energie, tedy jinými slovy: životní energie. Tak podle názoru těch, kteří věří v „hadí sílu", a podle názoru starých mistrů, lidský rozmnožovací systém funguje dvěma způsoby, tedy jako evoluční a jako rozmnožovací mechanismus. Jako evoluční mechanismus vysílá jemný proud velmi potentní nervové energie do mozku a další proud do sexuální oblasti, příčiny množení.

Je to důvod k tomu, aby mnohá náboženství hlásala celibát? Mimochodem, dověděl jsem se, že Isaac Newton, jeden z největších geniů v historii, žil celý svůj život v celibátu. Máte pro to vysvětlení?

K celibátu musí být závažný důvod. Úplné potlačení sexuální žádosti bylo často považováno za vrchol dokonalosti u těch, kteří chtěli za každou cenu dosáhnout realizace Boha. A to byl velký klam. Existují však případy, že u některých mystiků chybí sexuální žádost už od samého narození. Totéž mohlo být i v případě Isaaca Newtona. Rozmnožování je mandátem přírody pro zachování života. Šíření vědomostí o osvícení mysli a geniu je právě tak nutné, jako rozmnožování lidských mas, dokonce i nutnější, nebož šíření vědomostí o těchto dvou kategoriích člověka splňuje také evoluční účel.

Z výše uvedeného lze snadno usoudit, že absence sexuální chuti u člověka, dotovaného geniem nebo majícího sklon k mystickému prožitku, nemůže být v souladu ani se zásadou rozmnožování, ani s trvalým vývojem. Tudíž nelze to považovat za normální nebo zdravý stav těla nebo mysli.

Fakticky, absence sexuální žádosti v jedné z těchto dvou kategorií má zřetelnou nevýhodu, nebož nezanechává žádný zbytek vitální reproduktivní energie v těle a může tak vést ke krizi v psychofyziologickém systému jedince. Jelikož individua těchto kategorií mají vysoce vyvinutou a citlivou nervovou soustavu, jsou náchylnější ve stresových životních situacích ke krizím, což znamená, že síla paralyzovat tyto stresy je opouští a jsou tedy vydáni na milost a nemilost nepříznivým podmínkám a silám, před nimiž se občas octnou.

Větší dosah vlivu mentální aberace u mužů a žen těchto tříd je často způsoben právě nedostatkem vitální síly potírat nátlaky a zajistit zdravý a střízlivý postoj k životu pramenící z čistých a zdravých podmínek potentní nervové energie, která vyživuje velký mozek. Člověk musí ovládnout svou živočišnou přirozenost, aby nebyl otrokem příliš velkých žádostí a chtíčů. Aby dosáhl Království Nebeského, musí zápasit a bít se s nepříznivými silami stejným způsobem, jako zápasí a bije se, aby dosáhl vítězství nad přírodními silami, chce-li si vybudovat šžastné království na Zemi. Jediný rozdíl je v tom, že pro Království Nebeské musí žít životem řádným, poctivým a spravedlivým, a místo promrhání své energie v sexuální přehnanosti, nebo v honbě za příliš velkou mocí a bohatstvím, má se této energie využít k dosažení vyššího duchovního cíle. Arénou pro tuto bitvu je svět se všemi svými problémy a těžkostmi.

Když se probouzí „hadí síla" a tato polypotentní energie jde do mozku, naše vědomí ihned podstoupí transformaci. Pak získá schopnost sledovat nejen sebe, ale i tělo. Zjišžujeme, že někteří fyziatři mají úžasné znalosti těla a orgánů, ačkoliv nestudovali na vysoké škole! Někteří fyziatři dokázali při onemocnění stanovit diagnózu dokonce mnohem lépe než lékaři, aniž by měli nějaký lékařský výcvik. Některá média vám mohou jasně popsat, co se odehrává v jejich vnitřku. Některá zase umějí popsat to, co se děje ve vašem mozku, nebo jinými slovy, myšlenky, které ve vašem mozku právě probíhají.

Když nastane tato transformace, může být jenom spazmodická, jako v případě média?

Může být i spazmodická i také permanentní charakteristickou stránkou lidského života. Stává se to tak. Někteří lidé jsou tak uzpůsobeni, že tato potentní energie, prána, vchází do jejich mozku zvlášž dobře, když je tělo v kondici. V takovém případě je jejich normální osobnost zastíněna a mohou upadnout do mdloby nebo se jim může velice zeslabit dýchání. Může se jim zastavit srdce. Mohou být chladní a necitliví vůči vnějším dojmům. V takovém stavu pak zažívají expanzi osobnosti. Zažijí kontakt s vyšším zdrojem inteligence a síly, kterou v nevědomosti označují jako Bůh a myslí si, že toto je poslední stadium, k němuž může člověk dospět.

V některých případech, místo aby se energie dostala do vědomí, prosazuje se pouze v nějakém psychickém nadání, jako např. schopnosti číst myšlenky, schopnosti přenést se do vzdáleného místa a popsat, co se tam právě děje a podobně. Nebo může vytvářet úžasné, tzv. „zázračné schopnosti" již v útlém mládí, v dětství, jako je např. malířské nadání, hudební nadání, nadání ve hře v šachy a abnormální nadání v matematice. V některých případech se projeví jako genius a mimořádný intelekt. Jsme překvapeni, jak člověk s tak křehkou konstitucí má takovou sílu projevu, jak ovládá jazyky, jakou má schopnost hromadit informace. A je to zase prána, která v něm vytvořila takový stav. Tato energie dokáže pracovat mnoha způsoby, když je probuzena. Zjišžujeme, že se vývoj člověka zrychlil od doby, kdy se učil zemědělství, čímž získal více volna. Před tím byl lovcem, nomádem, stěhoval se z místa na místo. Měl sotva nějaké volno nebo čas na duševní rozvoj. Až když získal nějaké volno, začal studovat. Začal pozorovat oblohu. Začal zkoumat sám sebe a okolní předměty. Začal se zabývat myšlením a začal se koncentrovat. Touto metodou dosahoval pozvolna duševní velikosti.

Pozornost a koncentrace mysli jsou hlavním nástrojem, kterým příroda zrychluje evoluční proces. Všechny systémy náboženství a okultní doktríny předpisují meditaci v jedné nebo druhé formě za účelem dosažení vyššího stavu vědomí nebo Boha.

Vlastně je to přirozené psychosomatické cvičení, které se předepisuje pro povznesení člověka. Shledáváme se s tím v mimořádném stupni v případě genia nebo talentovaného člověka. Zjišžujeme, že už od ranného věku existoval sklon ke koncentraci a abstraktním stavům mysli. Zaměstnávání mysli je jednou z hlavních charakteristik genia. Člověk, který má nějaké nadání nebo mimořádnou duševní schopnost, pracuje velmi oddaně na svých problémech nebo umění. Můžete pak vidět, jak přezírá světské věci. Jeho celá bytost je koncentrována na to, co právě dělá. Ke stejnému dění dochází u mystika. Je tu jenom větší intenzita pozornosti, takže se stává úplně netečným vůči okolnímu světu. To znamená, že jeden důsledný zákon řídí evoluci lidstva od primitivního stavu nebo nižší inteligence k vyššímu stavu, a tím je používání mysli.

Existuje nějaké ultimo, kterého by mohlo být dosaženo?

Neexistuje žádné ultimo v lidském pokroku. Je to hotové neštěstí, že „ego" nutí člověka aby věřil, že není nic nad ním v mysli nebo vědomí. Skutečně, člověk je stále ještě ve velmi nízkém stavu vývoje. Bude se muset vyvíjet několik století se všemi těmi prostředky, které mu věda poskytla na jeho rozkaz. Snad potom možná bude schopen přejít do styku s totální realitou za vesmírem. Náboženská výuka se nedrží rozumu a snad proto kustodi organizovaných vyznání nedovolují, aby do toho pronikl rozum, a proto každý musí své výuce jen věřit. Já se pokusím odstranit tyto pavučiny a postavit duchovní vědu na opravdový základ, vědu tak logickou, tak důslednou a zřejmou, jako každá jiná věda.

Jak to uděláte?

Každé změně stavu vědomí odpovídá biologická změna v těle. Tudíž mystický prožitek se také musí odrazit v těle a mozku. Pokouším se vymyslet experimenty, při nichž by se dala měřit činnost této psychosomatické síly.

Je mnoho vědců, kteří pracují s precizním elektronickým vybavením, aby měřili biologické změny, které provázejí psychologické fenomény. Srovnává se to nějak s tím, o čem hovoříte?

Oni neznají příčinu. Příčinou je přeorientování rozmnožovacího systému. Příčinou je činnost rozmnožovacího systému, obráceného směrem nahoru. Jednou budou akceptovat toto tvrzení. Dokonce i změny v rozmnožovacím systému mohou potvrdit to, co říkám, a tyto změny se neomezují jenom na mystiky. Lze je pozorovat jak u duševně chorých, tak u talentovaných lidí, i u médií nebo u „zázračných jedinců". Takže mé tvrzení lze ověřit nejen v jednom, ale v mnoha případech i u lidí různých kategorií. Bádáním v dokumentech se snažím dokázat, že to, co říkám o biologické reakci způsobené probuzením „hadí síly", bylo již známo tisíce let a jsou o tom jasné zmínky ve starých spisech.

Jestliže je to ve starých dokumentech, proč to už neopodstatnili učenci sanskrtu, kteří v nich hloubali tak precizně?

V některých případech jsou informace vyjádřeny určitým „kryptojazykem" a v jiných případech jsou zmínky vyjádřeny tak skrytě, že jim rozumí jen málo lidí.

Profesor Mircea Eliade z chicagské univerzity strávil mnoho času v Indii hloubáním ve starých sanskrtských dokumentech. Jeho kniha „Jóga, nesmrtelnost a svoboda" je považována za klasickou. Jistě se setkal i s těmito pasážemi.

Ano, on dokonce poukazoval na některé z nich, ne na ty, které se týkají genia, ale na ty, které se týkají sexuální energie postupující směrem nahoru, avšak bez pochopení skrytého smyslu.

Když se díváme na kauzální svět, je přísně ohraničen příčinou a následkem. Ale když dosáhneme vyšší dimenze vědomí zjistíme, že se nehybné stěny hmoty rozplynuly. Prostor a čas ztratily svou nekompromisnost a je tu smíšenina minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Když se díváme na celou věc z tohoto hlediska, pak to, co si myslíme o vesmíru, zákonech, příčině a následku, je produktem našeho vlastního vědomí. V naší dimenzi vědomí není svět iluzorní. Je skutečný. Avšak v dalším, vyšším stavu vědomí ztrácí svou solidnost. A to mě právě přesvědčilo a donutilo k tomu abych řekl, že zákon, který můžeme nazvat osudem, ovládá všechno, co se děje ve vesmíru. Můžeme říci, že jsme současně jak volní, tak i ohraničeni, omezeni. Je to paradox, ale tento paradox je vyvolán intelektem. Dosáhli jsme limitu intelektu a už máme v rukou strašnou zbraň, kterou je nukleární bomba. A na druhé straně, v říši psychologie, ještě tápeme v šeru. A možná, že jsme dokonce ani nedosáhli toho stupně, kterého dosáhli staří adepti jógy v Indii. A tak je třeba vyrovnat ty protichůdné póly a právě proto tato znalost je absolutně nutná v tomto věku. Je velmi málo intelektuálů, kteří věnují svou pozornost náboženství. Duchovní stránka života se opomíjí a to je fatální chyba. Světu hrozí katastrofa a každý je v rozpacích.

Obvyklý čas na probuzení „hadí síly" je mezi třicátým a čtyřicátým rokem. Tak jestliže toto je ta doba, kdy se člověk stává zralým, pak údobím požitku bude téměř dvojnásobek. Bez toho, co jsem zde řekl, bude budoucnost velmi temná, jestliže stále bude lidstvo ještě ovládáno patriotickými diktátory a pokřivenými literáty a vědci.

Tímto uzavírám zajímavé části rozhovoru. A jak to bylo s využitím mé vlastní energie?

Někteří „mravokárci" vyžadují naprostou sexuální zdrženlivost a vůbec si neuvědomují, že jedinec, který se snaží takový požadavek splnit, zůstává většinou ve stavu neuspokojeného sexuálního vzrušení, což rozhodně není příjemné ani zdravé. A navíc ještě tento nežádoucí stav omezuje a mnohdy i znemožňuje vyšší, ušlechtilejší činnost.

Nemá-li dívka, ještě příliš mladá, nebo žena či muž, možnost hodnotného partnerského sexuálního uspokojení, proč by si nemohli pomoci sami? Je to bezpečnější než promiskuita, kde hrozí nebezpečí nákazy atd.

Již v útlém mládí jsem experimentovala sama na sobě trénovala jsem „musculus sartorius" (custos virginitatis), abych se zbavila nežádoucího „harašení". Záhy jsem se zabývala „otevíráním čaker" - jedná se o sedm energetických center. Sílu, která se nachází v místě první čakry, jsem transformovala na životní sílu, která člověka pozvedne jak tělesně, tak i duševně.

Je to tak, jak říkal jeden světoznámý lékař: „Jestliže jedinci nejsou rušeni sexuálními záležitostmi, mohou se lépe soustředit na jiné věci a tak dosahují někdy i nadprůměrných výkonů v některých oblastech lidské aktivity."

A tak jsem od psaní básní a recitací na mnoha místech v Praze nakonec zakotvila v myšlenkových přenosech telepatii. Při dálkovém, mezinárodním telepatickém vysílání je opravdu zapotřebí mít abnormální množství energie, mít perfektní koncentraci a silnou představivost pro překonávání enormního množství rušivých elementů v prostoru. Poznámka: Zatímco pubococcygeální sval, zmíněný v publikaci Bernarda Eggetsbergera „Energie pro partnerské dvojice" a pak též v časopise „Tipy & Inspirace" č. 22 na str. 20, se nachází v místě mezi řití a genitáliemi, sval musculus sartorius (custos virginitalis) se nachází na vnitřní straně stehen poblíž genitálií.

Květa Koutná

Poznámka redakce:

Musculus sartorius (dlouhý sval stehenní, sval krejčovský) je štíhlý sval, začínající na spina iliaca anterior superior (přední straně kosti kyčelní), probíhá šikmo po přední straně stehna až k vnitřnímu koleni, kde se upíná do pes anserinus (na vnitřní stranu tibie pod kolenem). Stimulací (stlačováním) tohoto svalu lze dosáhnout podobné úlevy jako při stimulaci pubococcygeálního svalu. Energie, která pomocí této stimulace není nasměrovaná na vybití sexuální aktivitou, může být využita k směrování do vyšších energetických center cestou koncentrace, případně cestou speciálních k tomu určených cvičení. Tato činnost přináší již po krátké době lepší pracovní výkon, větší soustředěnost, schopnost vykonávat duševně ale i fyzicky náročnější činnosti. V neposlední řadě práce s výše uvedenými svaly dodá pocit větší síly, pocit, že disponujete větším množstvím energie. Právě toto zvýšené množství energie, přivedené od první čakry vzhůru, poskytuje mimo jiné vyšší vnímavost a citlivost a může být využito i k daleko hlubší relaxaci a regeneraci organismu.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar