Tipy a inspirace

A+ A A-

TĚLO

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Tělo (angl. body) v původním významu zřejmě lidské nebo živočišné tělo, se používá v mnoha významech, často v protikladu ke slovu hlava nebo hlavička (angl. head).

 

images

 

Podobně je na tom i termín srdce. Tělo je také obecný technický termín, který obvykle označuje hlavní a nejpodstatnější součást nějakého technického zařízení, často se jedná také o termín korpus.

Biologie
• lidský nebo živočišný trup
• Kormus – tělo rostlin
• tělo neuronu

Teologie
• třetí část lidské podstaty vedle duše a ducha
• část krucifixu, znázorňující tělo ukřižovaného Krista
• tělo Kristovo, symbolizované chlebem při svaté večeři Páně - viz Kristus
• svátek Božího těla

Z hlubšího pohledu fyzické tělo ovlivňují těla jemnohmotná, která mají přímý vliv na vzhled a fyzický zdravotní stav našeho organismu.

Jóga rozeznává tuto kategorizaci a logiku uspořádání jednotlivých těl člověka:

Pohledem západního světa na to, co je člověk, jsou zmiňovány tělo, mysl a maximálně duše. Východní filosofie (indická, dharšany) má širší záběr pohledu na člověka.
Člověk je tvořen ze smrtelné a nesmrtelné složky. Jedná se o mnohorozměrnou bytost, která je tvořena z několika rovin. Jóga používá označení těla jako šáríra. Sánkja i védánta mluví o obalech těla tvz. kóše.
Představte si člověka jako cibuli. Uvnitř je vše uchované a je dlouhá cesta, než se do jádra dostanete. Samotnou podstatu zakrývají obaly. Tyto jednotlivé obaly vibrují a obklopují „jádro“ - átman. Átman je v nás stále stejný. Je ukrytý a naše práce spočívá v odhalování závoje, který běžný život přináší. „Stejnost“ nás lidí je ukryta právě zde. Máme stejný základ, stejný potenciál, jen každý z nás ho využívá jinak. Cesta jógy odhaluje tuto prapodstatu a snaží se s ní splynout. Jak dlouhá cesta to je, nikdo neví.
Jedním z pravidel Upanišád je reinkarnace. Převtělování a postupné odžívání si běžných životů směřujících k „oloupání slupky“, kterou bylo vše přikryto. To je cesta jógy.

Příčinné tělo (kauzální - nesmrtelné)
Obal blaha - ánandámájakóša. Obal, který je nejjemnější. Jsou zde uchovány sklony a tendence člověka – vásany. Jedná se o přímé napojení na ducha, ale i na fyzické tělo, které má určité požadavky.
Jemnohmotné tělo (súkšma šáríra - částečně smrtelné tělo, obsahuje 2 obaly)
Obal intelektu tedy pojem vidžňánamájakóša. Obal, ve kterém se projevuje inteligence. Zde je obsažena buddhi, která je propojena s pěti smyslovými orgány konání.
Buddhi je vyšší mysl a umožňuje člověku abstraktně myslet a dává mu schopnost jasného rozumu. Současně se projevuje jako intuitivní schopnost mysli a vztahuje se k úrovni mysli, která je vědomá nejen navenek, ale také směrem dovnitř. V tomto obalu se shromažďují zkušenosti z minulých vtělení a přenáší se jím karman do dalších životů.
Obal mysli - manomájakóša. Je schránkou myšlení, spojenou s manasem (nižší mysl) a pěti smyslovými orgány vnímání (džňánendrije) a pěti orgány konání (karméndrije). Orgány vnímání člověku zprostředkovávají schopnost mít počitky, vjemy z okolí, zatímco orgány konání zachycují schopnost člověka vykonávat určité činnosti. V tomto obalu dřímají lidská přání, touhy, slabiny i ambice. Vše je povrchní, mělké, nahodilé. Sama tato mysl však není schopna poznat pravou podstatu v člověku.

Hrubohmotné tělo (sthulá šáríra – smrtelné tělo)
Obal vitality - pránámájakóša. Obal energie. Oživuje fyzické tělo i mysl. Propojuje hrubou a jemnou úroveň a vše vitalizuje. Energie v těle proudí kanálky (nádí) a shromažďuje se v centrech zvaných čakry. V sobě váže univerzální životní sílu, pránu, a projevuje se skrze živly vzduchu a éteru. Reprezentují anahátu a višudhi čakru.
Obal potravy - annamájakóša. Nejhrubší, hmatatelný obal. Fyzické tělo, které poutá nejvíce pozornosti. Je tvořen třemi z pěti hmotných živlů: zemí, vodou a ohněm, které jsou reprezentovány čakrami múladhára, svadhišthána, manipúra.
Jednotlivé obaly se prostupují, ale příliš do sebe nezasahují, protože mají různé kvality. Mezi jednotlivými obaly dochází k výměně informací a energií.

Tolik tedy pohled jógy, pohled původní, starý a jakýsi výchozí bod nazírání těla mystiky. Z hlediska současné „moderní mystiky“ rozlišujeme jemnohmotná těla do těchto skupin.
Člověk se skládá z fyzického těla a šesti jemnohmotných těl, která většina lidí nevnímá, protože nejsou dostupná našim smyslovým orgánům. Nenacházejí se na povrchu fyzického těla, ale okolo něj a v něm.
Jedná se o tyto složky:
• éterické tělo
• astrální tělo
• mentální tělo
• karmické tělo
• intuitivní tělo
• kéterické tělo
• nebeské tělo


Éterické tělo neboli energetické tělo člověka

Je přesnou kopií fyzického těla a kopíruje jeho siluetu ve vzdálenosti 3 - 5 cm. Je složeno ze zvláštní látky, které říkáme éter (přechodná hmota mezi pevnou hmotou a jemnějšími energiemi), z něj jsou tvořena těla různých éterických bytostí – vil, domácích skřítků, pohádkových bytostí. Éterické tělo tvoří tzv. energetickou matrici lidského těla, již odpovídají orgány našeho těla, takže léčebným působením na éterické tělo dosahujeme léčení fyzického orgánu. Éterické tělo přesně kopíruje tělo fyzické, proto se mu říká éterický dvojník člověka. Po smrti všechna jemnohmotná těla opouští tělo fyzické, pouze éterické tělo, protože je jediné hmotné (váží 3 - 7 g), zůstává blízko fyzického těla a devátého dne po smrti člověka také umírá a rozkládá se. Tím se vysvětlují přízraky čerstvě pohřbených nebožtíků bloudících po hřbitovech – jsou to jejich éteričtí dvojníci. Jsou zaznamenány experimenty, kdy lidé v éterických tělech vycházeli ze svých fyzických těl a vykonávali předem dohodnuté aktivity - postavili se na citlivé váhy, osvětlovali filmy, přerušovali kontakty zvonku, procházeli stěnami apod. Je zajímavé, že jejich „odložené“ fyzické tělo zatím úplně ztratilo citlivost, nereagovalo na píchání, řezání, pálení. Z toho vyplývá, že bez éterického těla je celý náš systém receptorů, nervů a jiných prvků našeho fyzického těla nefunkční - není v něm život.


Astrální tělo neboli emocionální tělo člověka

Od fyzického těla je vzdáleno 5 - 10 cm a tvoří je neustále se přelévající barevné shluky energie, které reagují na naše emoce. Čím větší emoce, tím tmavší shluk barev. Pokud někoho stále ovládají negativní emoce jako pocit křivdy nebo agresivita, tvoří se dlouhotrvající shluky záporné emocionální energie, které mají negativní dopad na naše zdraví. Astrální energie tvoří tzv. astrální rovinu, kde žijí astrální bytosti, pohádkové bytosti a bytosti a objekty z vašich snů. Po smrti člověka umírá po čtyřiceti dnech i jeho astrální tělo.

Mentální tělo
Je to tělo lidských myšlenek a poznatků. Od fyzického těla je vzdáleno 10 - 20 cm a úplně kopíruje jeho tvar. Je tvořeno z energie mentální roviny, ve které také žijí pohádkové bytosti. Mentální tělo má jasně žlutou barvu, která vychází z hlavy člověka a šíří se do celého těla, Když někdo soustředěně přemýšlí, mentální tělo se rozšiřuje a stává se jasnějším. Devadesát dní po smrti člověka mentální tělo umírá se všemi získanými vědomostmi.

Všechna tři výše popsaná těla patří našemu materiálnímu světu, rodí se a umírají se svým nositelem.

Karmické tělo neboli kauzální tělo člověka
Patří k nesmrtelné složce člověka a reinkarnací přechází z jednoho života do druhého. Je to tělo duše, ve kterém jsou obsaženy příčiny jednání člověka a informace o jeho možných budoucích skutcích. Vypadá jako oblak složený z různobarevných shluků jemnohmotné energie, vystupující 20 - 30 cm za hranice fyzického těla. Karmické tělo je naším strážcem, který nás vychovává podle požadavků Vyšších sil, a protože se nalézá v bezprostřední blízkosti emocionálního a mentálního těla, může v plné míře kontrolovat naše myšlenky, postoje a reálné skutky a dělat opatření k nápravě našich nesprávných emocí nebo postojů. Po smrti člověka se odebírá s ostatními jemnohmotnými těly do jemnohmotného světa, domů.

Intuitivní tělo neboli satvické tělo člověka
Je to matrice, podle níž se formuje naše éterické tělo, proto se mu také říká éterické určující tělo. Když nastane porucha v éterickém těle, regeneruje se podle této šablony. Jasnovidci je vidí jako tmavomodrou elipsu vzdálenou 50 - 60 cm od fyzického těla, ve které je prázdné místo, které se plně shoduje s naším éterickým tělem. To znamená, že éterické tělo zaplňuje tuto prázdnotu, a tak určuje jeho tvar a velikost. Takže intuitivní tělo člověka dokáže snadno obnovit, ale i deformovat naše éterické tělo - když chce.

Kéterické tělo
Vystupuje 80 - 100 cm za hranice fyzického těla. Na pohled vypadá jako nazlátlé vejce, ve kterém se nacházejí všechna předešlá těla člověka. Vnější povrch tvoří pružná ochranná blána o tloušťce 1 - 2 cm, která zabraňuje pronikání vnějších vlivů. Uvnitř vejce je možné rozlišit hlavní energetický proud, který spojuje oba vrcholy vejce a prochází páteří. Toto tělo obstarává spojení se Stvořitelem, dostává od něj pro člověka nezbytné informace a předává mu potřebné povinnosti, které vzala na sebe duše, když se vydala na Zem do další inkarnace. Karmické tělo, naše čtvrté tělo, pravděpodobně tento program srovnává s reálnými činy a myšlenkami člověka. V případě neshod začne s naší výchovou.
Aura je souhrn jemnohmotných těl člověka.

Z uvedených zdrojů sestavil a o vlastní texty doplnil
Robert Olschbaur

Zdroje: Karma - život bez konfliktů, Alexander Svijaš, převzato od www.empatia.cz

Petra Morávková, www.joga-online.cz

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar