Tipy a inspirace

A+ A A-

Vize nového zdravotnictví - Vize REHAMEDIKY

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Neléčíme tím, že potlačujeme příznaky a „zametáme je pod koberec“ jen pomocí např. průmyslově vyráběných chemických léků, ale zejména lidským přístupem s plným respektem k vyššímu rozměru člověka, který je kromě fyzického těla nosi telem i zatím ne zcela poznaného a definicemi postižitelného vědomí. Na tuto vyšší složku, která nás přesahuje, je tu nutno se více zaměřit a přistupovat nejen k pacientovi, ale i k sobě sama s úctou, respek tem a s plným uvědoměním si hodnoty lidské existence vůbec.

Jako ideální se jeví psychosomatický nebo- li celostní přístup podle známé ho princ ipu, že psychické funkce ( vědomí, mysl) jako energie n ejen ovlivňují, ale i oživují a řídí hmotné tělo, které je, dalo b y se říct, jakýmsi „nástroj em ducha“. Nejde tu ale o žádné náboženství ja ko spíše o snahu komplexněj šího a hlubšího poz nání sebe sama např. v pojetí teo sofie , vý - chodních filosofi í, a nebo st arokřesťans ké spiri tuality, což ni jak neodporuje vědeckému po - znání, al e spíše tento jednostranně omezený, mat erialistický pohled doplňuje, p odobně j ako třeba moder ní pohl ed kva ntové fyziky obohacuje zastaralý přís tup mec hanistické „newt o-novské“ fyzi ky. I když ne vše je nám b ěžným rozumem postižitel né, sami stá le více pociťu - jeme nedostatečnost mate rialisticky-povrchního tz v. rac ionálního pří stupu, který ani není schopen odpovědě t na nejzákladněj ší otázky původu lidské exi stence a smyslu lidskéh o ži-vota vůbec. Současná úroveň lidského poznání je po uze určitý m vývojovým a v žádném pří-padě konečným stupně m.

 

Sami cítíme, že je stále více otázek než odpovědí a že vlastně To nejdůležitější, jako např. co je člověk a jaká je podstata života, není stále uspokojivě zodpovězeno. Neví se ani, jak funguje lid-ský mozek a co je vědomí? Sázet jen na náhodu je v současné postmodernistické době značně nespolehlivé.

 

Vnímat náhodu jako primární a základní příčinu vzniku života a lidské existence je nekorektní stejně tak, jako eticky nepřijatelné a nesmyslné tvrzení, že pocházíme z opice a že jsme ve Ves-míru sami.

 

Stejně naivní je ovš em tak é tvrzení , že jsme byl i někým stvoř eni a že našimi p ředky byl Adam a Eva. Poku d bych om v tomto pohle du hledali ur čitý s mysl, je nutno si uvěd omit, že např. biblic ké texty jsou psány sy mbolicky a v obrazech ta k, aby byly pochopeny ob y-čejnými lidmi ve své době, kteří žili o mnoho set let dří v a jimž toto pojet í stačilo a dávalo jim určitou jistotu v nejis té době. Právě v poznán í prav dy o sobě sama par adoxně lidst vo v době dobýv ání ve smíru velmi zaostá vá a i pojem „d obývat“ vesmí r je přin ejmen ším velm i trou falý až primi tivní, když si u vědomíme, s jakými rozměry a mírami je nutno při tomt o „dobýv ání“ počítat. Jenom prostý fakt, že tzv. po zorovatelný vesmír čí tá více než 100 miliard g alaxií a počet hvězd ve vesmíru dos ahuje podle pos lední studie z r. 2010 počtu 300 triliard nás nenechá n a pochybách, že sl ovo „dobývat“ je neje n značně zcestné, ale i nebezpečné. Bagateli zovat a deformovat pravdu a tvrdit lid em, že doba jednoho lidského ži - vot a je v souč asnosti om ezena v prům ěru na 75 roků u mužů a 80 l et u žen je nejen nezodpověd né a krátkoz raké, ale spolu s „učením“ o náhodě navíc nee tické až z ločinné . To je poro vnatel né se znám ými cí rkevnick ými dog maty a nebi, peklu a ráji , které j e možno si vyb rat d le libosti podle míry zak oupených odpustků a nebo s verzí, k terá se prosa zo-vala z a 2. svět ové války v Německu, že země je du tá a my nežijeme n a jejím povrchu, ale naopak v jejím nitru , kdy n ebeská k lenba je j en jakou si projekcí a tedy iluzí. Nem usíme j ít ale ani tak daleko do hi storie, abychom se ne doví dali podob né věci.

 

To, čemu jsou ještě dnes lidé schopni uvě řit, skutečně bere dech. Nejbolestnější je, že ani za dva tisíce let po Kristu se lid é nepoučili z toho, že ub ližovat druhým, zabíjet se navzájem, lhát a krást se rozhodně nevyplácí.

Jistě v tom sehrála svou nevděčn ou roli p rávě větší víra v náhodu než důvěra v sebe sama a v neomylný Vyšší princip, podle kterého jsme tvůrcem svého osudu my sami svým jednáním a způsobem myšlení a nikoliv nějaká hra osudu a slepá víra ve své myšlenky o něčem než po-chopení toho, o čem si dovolujeme něco myslet.Lidé bláhově zaměňují své dojmy s pojmy a to ve věcech tak zásadních, jako je třeba posuzování kvality či charakteru druhého člověka.

 

Mít např. nějaké představy o někom a zaměňovat je za skutečnost, na kterou bychom časem museli přijít, pokud jde např. oživotního partnera nebo odůvěru v někoho cizího, komu dovolíme, aby nám řídil náš život je dost velký rozdíl, který ale často nejsme ochotni připustit, pokud to nevyhovuje naší omezené, ale pohodlné iluzi.

 

Svět chce být klamán a o tom to také je. Poznání p ravdy sice osvobozuje, a le ono být otrokem n ebo závislým ne volníkem ve zlaté kleci může mít také pro mnohé své neodolatelné „kouzlo“. Poznání a sebepoznávání je dlouhý proces, který nelz e urychlit stejně tak jako nelze ur ychlit dosaž ení bodu varu , když si chcem e zalít kafe. Voda, než se u vaří, musí mít nejdřív, dejme t omu 30, pak 40 a 50 stupňů a tak post upně se za nějakou do bu, kdy si musíme počkat, dosáhne st ovky a ne tak, jak by to bylo „lepší“, kdy s e voda uvaří jen naší pouhou předs tavou. Představu rychleji uvařené vody a hezky zalité vonící kávy s pěnou mít můžeme, ale počkat si a zapracova t na tom prostě musíme. Velké věci se dějí v tichosti a mnoho řečí i povyků nemá v ětšinou valnou cenu, p okud to není korunováno z měnou v nově dosaženou kvalitu .

 

Ani v léčebné praxi tomu není jinak a nejen, že je dostatečně znám fakt, že tic ho léčí, ale ž e i slovo může mít tuto moc. Slovem můžeme ale nejen léčit a pomáhat, ale také poškodit, a nebo ještě něco mnohem horšího.

 

Ve vesmíru a v přírodě, které jsme neoddělitelnou součástí, však existuje rovnováha a jakéko-liv vychýlení se musí kompenzovat. Je nutné tedy nejen slova, ale myšlenky kontrolovat, protože slova vznikají z myšlenek a ty mají tendenci se realizovat i na hmotné úrovni. Myšlenky jsou tedy jako činy a navíc se podobné přitahují. Náš osud je ta kový, jako jsou naše myšlenky a čistému vše čisté. Čistota srdce je základem léčení nemocí.
O čistotu srdce je nutné systematicky pečovat.

 

Čistotou se v tomto slova smyslu míní vědomí zbavené hrubých, násilnických a nízkých, tem-ných odstínů, resp. energií, které nejenže zh oršují kvalitu prožívání, ale i života svého n ositele vůbec.

 

Nicméně mají také dalekosáhlý negativní vliv na prostředí, ve kterém se tento jedinec nachází. Energie má tendenci se šířit ve vlnách do prostoru a nezůstává jen jako kůl v plotě na jednom fleku.

 

Poznání, že myšlení představuje energetický impulz a je samo o sobě energií, kdy pro to platí i odpovídající přírodní zákony o zachování a přeměně. Energie se nemůže jen tak ztratit, je věčná, ale může se přeměnit, jak známe z hodin fyziky v základní škole.

 

Myšlenky tedy nejsou nějaké chimérické nic, co jak přijde, tak zase odejde. Myšlenky jsou velmi silnou a tvořivou energií, se kterou je nutné podle toho i zodpovědně zacházet. Ztrácíme-li nad svými myšlenkami kontrolu, ztrácíme tak i kontrolu nad sebou samým, to je zákon. Jsou tu také jen dvě možnosti, jak s tímto faktem naložíme. Buď se budeme snažit myšlenky ovládnout a mít je alespoň zpočátku rámcově po d kontrolou nebo tytéž myšlenky, kt eré si navíc bero u energii z nás samých, nás také ovládnou a v horším případě si nás podmaní. Nevěříte?

 

Ale ano, víme o tom všichni velmi dobře, ale realizace je práce, do které se nám moc nechce, zvlášť když výsledky nejsou hned patrné, ale přicházejí s určitou prodlevou, kdy ovšem odměnou za to počáteční úsilí nemusíme vůbec pochybovat, že přijdou.

 

Přijdou jistě, ale chce to trpělivost a důslednost, což bývá zejména v dnešní uspěchané a pro-tichůdné době pro mnohé lidi problém.

 

Jistotou ovšem šetřit nemusíme a jak už bylo řečeno, není možné se nesetkat s výsledky a to jak v té kvalitní podobě nebo v té opačné.

 

Zákon akce a reakce nebo-li zákon bumerangu platí s matematickou přesností všude na ze - měkouli a není možné se mu vyhnout. Východní duchovní nauky to nazývají karmou a my to na-zýváme osudem.

 

Osud ale pak není hr ou slepých náhod, ja k se vše obecně míní nýbrž výsledkem toho, co se urodilo v naší hlavě, kdy jsme pro zrání vytvořili optimální podmínky. Pokud máme v hlavě chaos, sklidíme zmatek.
Zasejeme-li mrkev, nemůžeme čekat, že nám uzrají pomeranče.

 

Zasejeme-li nenávist, žárlivost a pomstychtivost, nemůžeme čekat, ž e budeme spok ojeným, vyrovnaným a zdravým člověkem.

 

Základem toho je tedy vědomá kontrola mysli a obsahů vědomí, aby se zamezilo jejich případně škodlivému působení nejen na okolí av našem případě prostředí nemocnice, ale i na nositele sa-motného.

 

Prakticky to ted y v případě personálu znamen á vyvarovat se nejen negativních, agresivních a destruktivních slov, ale snažit se na sobě pracovat i v oblasti vlastních myšlenek a pocitů. Ně-komu se to může zdát tě žké a někomu zbytečné. Ve škole jsme se o tom neučili, rodiče nám o tom nic neřekli, tak proč se tím mám já trápit?

 

Je lépe se zpočátku trochu potrápit v teple a suchu domova, než pak trpět celý zbytek života, a nejen to, i třeba životy příští, kdy pokud se zabýváme něčím zlým, zlo někomu přejeme a dáme tomu navíc ještě dostatečno u emoční razanci a energii, jak to někdo umí a už si ve své mysli představuje, jak třeba svého domnělého nepřítele porcuje na tácu, nemůže se pak, řečeno teď s trochou nadsázky, divit, že dříve či později bude podobnou kořistí někomu stejně agresivnímu a zlému. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a kdo jinému jámu kopá… najde v ní třeba i svůj hrob.

 

K naší útěše si ale můžeme ještě teď, kdy je relativně ještě čas, říci, že i z hrobu se dá povstat či dokonce lze i vstát z mrtvých…

 

Berme to tedy jako o bohacení a ne jako strašení. Na světě existují v podstatě jen dvě proti - chůdné síly. Jednou je síla strachu (Formido, Horror) a druhou je Síla Lásky (Agapé).

Volba je jasná a je na každém z nás…

 

Dr. T. Kilian dne 18. 11. 2014

 

Pošlete TIP na článek svým přátelům!

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar