Tipy a inspirace

A+ A A-

Vědecká teorie ukazuje, že můžeme přeprogramovat svoji DNA a uzdravovat se vibracemi

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Na rozdíl od všeobecně nabytého přesvědčení, že naše nevyužitá DNA celkem k ničemu není (http://themin-<br< a=""> />dunleashed.org/2014/01/scientists-finally-admit-second-secret-dna-code-controls -genes.html), výzkumníci z Gene and Stem Cell Therap y Program v Sydney’s Centenary Institut e ( http://www.sciencedaily.com/ --relea ses/2013/08/130802101900.htm) pro kázali, že 97 % lidské DNA programuje nebo kóduje bílkoviny v našich tělech.

Jeden z vědců, zapoje ných do t ohoto výzkumu , řekl: „Ten to objev, zahrnující to, o čem se dříve mluvilo vždy jen jako o neužitečné (junk) části DNA, ote vírá novou úroveň možnosti řízení projevu genů.“

To rovněž znamená, že je více modalit, které ještě věda musí odhalit, které by mohly reprogra-movat naši DNA ne bo změnit je jí funkci – po př. ovlivnit i buňky, které se např. staly mal igními nebo jsou poškozeny náporem jedů (http://www.wakingtimes.com/2013/07/18/25-best-ways-to-detox-from-heavy-metals-pesticides-environmental-pollutants-and-metabolic-waste/) v našem prostředí a negativní emoční zátěží, o které bylo prokázáno, že má neblahý vliv na naše zdraví.

Mnoho lidí přirovnává lidskou DNA k Internetu – komunikuje obrovská množství informací způ-sobem podobným rozlehlé síti informačních portálů (byť v miniaturním provedení), ne nepodobné miliardám webů, propojených navzájem v celém světě.

To může mít na svědomí naši intuici (http://www.wakingtimes.com/2013/05/28/intuition-delusion-or-perception-toward-a-scientific-explanation-of-the-akashic-experience/), spontánní léčení amnoho dalších fenoménů, kterým mainstreamová věda (http://www.wakingtimes.com/2012/05/12/main-stream-science-another-religion-createdby--the-controlers/) teprve začíná rozumět.

teorie chaosu a DNA

Teorie cha osu říká, že ch aotic ké j evy jso u velmi kom plex ním systé mem, ovli vněným velmi nep atrnými z měnami v téměř neko nečném spek tru měnících s e možno stí. Pokud budeme pře dpokládat, že lidé mají 3 mil iardy základních pár ů DNA, z nichž v ětšina je ide n-
tickýc h, ale že exis tuje nejméně 3 mi liardy na čtvr tou možných poz ic – to je č íslo větší ,
než je počet všech čás tic v e vesmíru – mohli bychom právem označ it DNA jako vysoce
organizovaný, ale extrémně komplexní systém – zdá nlivý chaos. Ne ní pak možné, že takto

komplexní systém může být ovlivněn velm i malými změnami sv ětla nebo zvuku, třeba i lid-ským hlasem?

Dna spektrum – biologická tvorba hudby

Jsou určití vědci (nemluvě o tisících let spirituálních adeptů), kteří tvrdí, že světlo a zvuk mění naši DNA a přímo ovlivňují biologii našeho těla. Říkají, že DNA je určitý typ jazyka, i když velice složitého. Počítačové simulace a čistě biologický přístup k pochopení tohoto jazy ka zatím se-lhávají, ale stejným způsobem selhává náš jazyk při popisu vyšších stavů vědomí.

Mainstreamová věda nám říká, že zatímco DNA obsahuje pravidla konstrukce různých sekvencí, „slovník“ DNA neodpovídá Zipfovu zákonu (http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf%27s_law), kterému všechny jiné přirozené jazyky odpovídají. Takže i když DNA má strukturu, není to jazyk. Hluboce s tím nesouhlasím. Pokud jste někdy sledovali muzikanta, který byl technicky zběhlý v používání svého hudebního nástroje v naprosté perfektnosti, ale nějak postrádal „emoční jazyk“, který je nezbytný k získání obdivu publika, pak chápete, že perfektní řazení tónů a jejich délek a intenzity nemůže nahradit zcela oddělený a jemný jazyk, který mluví k lidskému srdci a mysli. To, co nás „dostává“, je technická perfektnost správných tónů a rytmů spojená se srdcem a vášní, zaníce-ním. Podobně může být DNA sestavena určitým způsobem (http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/DNA-pairing.html) ze svých A-T nebo C-G komponentů, ale je to tzv. „junk“ DNA, ta „prázdná“ část, která možná rozhod uje o tom, j estli se za čnou n aše buň ky nekont rolovaně množit

(http://www.waking times.com/ 2014/03/04/can cer-diabetes-arthritis-hyp ertension-re versed-naturally/) nebo budou obdarovány schopností jasnovidectví.

Ruští lingvisté (http://www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm) dr. Pjotr Garajajev a Vladimir Po-ponin zjistili (http://themindunleashed.org/2013/07/scientist-prove-dna-can-be-reprogrammed.html),

že DNA nemá vzorce a pravidla, podobné lidskému jazyku, to ale není z většího odstupu ta nejzají-mavější informace. Biolog dr. David Deamer a Susan Alexjanderová (s hudebním vzděláním) obje-vili, že DNA vyt váří svoji vlastní krásnou hudbu (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/--nature/222591.stm), dříve než se vůbec pokusímeji ovlivnit. Tito dva měřili aktuální molekulární vi-brace DNA a zaznamenávali je pomocí infračerveného spektrometru. Vystavili každou sekci DNA in-fračervenému světlu aměřili vlnovou délku, která je pohlcována – tak určili jejich zvukovou frekvenci. Výsledkem byla „překrásná hudba“.„Některé zkombinací kmitočtů,“ řekla Alexjanderová, „jsou pro-stě ohromující. Zní to pro mne jako plné života.“

Je to reálné?

I když je to zajímavé ainspirující, přinejmenším pro našipředstavivost, pro myšlenku „zpívající“ DNA a rekonstrukci DNA záměrně aplikovanými frekvencemi je jistě obtížné najít praktické využití, navíc zatím chybí legitimní vědecké potvrzení. Stejnějako u Čchi (http://themindunleashed.org/2013/10/chi-and-dmt-two-accessible-mysteries.html), životní esence podle čínské medicíny (http://www.waking-times.com/2014/01/29/science-final ly-confirms-existence- acupuncture-points-human-body/ ) a filozofie, obtížnost získání ověřitelného důkazu avyužití pro tyto teorie řadí tyto směry myšlení zatím spíše pod hlavičku new-age apseudovědy.

Věda ale potvrzuje, že zvuk a světlo mohou (a děje se to) přímo ovlivňovat samo uzdravovací procesy našeho těla. Výzkumníci z University of Cincinatti (http://www.sciencedaily.com/relea-ses/20 14/03/1403041 13538.htm) dosáhli měř itelné ho ús pěchu při a plikování vysok ofre-kvenčních elek trických s ignálů na cévní buňky s velkým účinkem na léčení chroni ckých, nehojících se poškození, jak o jsou např. diabetické vředy. Desítky let bylo mys térium R. Rifea a jeho frekvenčních léčivých strojů mnohými doporučováno jako poslední možnost vyléčení ši-rokého spektra nemocí, parazitů a bakteriálních a houbových infekcí. Jeho objevy předpoklá - dají, ž e k aždý živý organis mus má svoji vl astní jedi nečnou re zonanč ní fre kvenci, a že vystavením těla elektrickým pro udům, zamě řeným na konkrét ní patogeny, choro by a nemoci
mohou t yto být neutralizovány a zničeny b ez použití farmaceutických prostředků a invaziv -
ních zákroků. I akupunktura , tradiční čínsk ý systém medicíny, který pracuje přímo s tělesnými

energetickými dráhami a výrazně ulevil během staletí mnoha milió nům lidí, byl n edávno po - tvrzen vědeckým výzkumem.
Tyto příklady do určité míry potvrzují tradiční odvěké vnitřní přesvědčení, že lidské tělo je oži-vováno subtilním energetickým systémem, který může být ovládán pomocízvuků, světla azáměru (vůle). Aby to ale lidé přijali a pochopili na základě pokusů, je však nutné kultivovat citlivost k de-tekování a směrování této energie – pro mnoho lidí je však proces takové kultivace příliš náročný a metodický, aby ho přijali jako běžnou část denního života. Většina lidí prostě nemá v našem uspěchaném životním prostředí potřebnou trpělivost, aby dosáhli stavu, kdy si tyto energie uvě-domí, a to včetně vědců.

Šamanismus a věda

Zatímco věda dosahuje vzruš ujících pokroků v chápání našeho kvantového vesmíru, nadča-sové způsoby uzdravování šamanismu byly zatlačovány do populárních konverzací oléčení a du-chovním vývoji. Ve skutečnosti nám může šamanismus na bídnout ten nejlepší příklad toho, jak využití zvuku a směrované energie může uzdravit tělo i duši.

V šamanské výbavě jsou jedním z nejpoužívanějších a nejoceňovanějších prostředků k uzdra-vení často tzv. Icaros (http://is.gd/p9KaPY), což jsou posvátné písně zpívané léčitelem pacientovi, aby ovlivnily zdraví a pohodu uvolněním subtilních a neviditelných duchovních vlivů, které mohou poutat tělo i duši. Kromě Icaros šaman často používá i chacapas, svázané usušené listy, a další hudební nebo ladicí nástroje, které produkují zvuky ovlivňující energetický systém těla.

Šamanské praktiky, často spojené s používáním rostlinných léčiv, mohou mít mocné pozitivní účinky na nemocné, a někteří vědci uznávají, že např. na alkaloidy bohatá Ayahuasca může na-pomáhat př i léč ení rakovi ny (http://themindunleashed.org/2014/02/brazilian-scientist-ayahuascadmt-can-effectively-treat-cancer.html). Eduardo E. Schenberg z Federální University v Sao Paulo (http://www.wakingtimes.co m/2014/01/30/brazilian-scientist-ayahuascadmt-can-effectively-treat-cancer/) nedávno publikoval výsledky výzkumu naznačující, že sloučeniny DMT a harminu, nalezené v Ayahuasce, prokázaly schopnost zapříčinit zánik některých rako vinných buněk a zabránit jejich dalšímu šíření.

Zatímco redukcionistická věda je dobrá při izolování molekulárních reakcí, pravdou je, že jaký-koliv výzkum Ayahuascy je nekompletní bez uznání prospěšné přítomnosti šamanských léčitelů, kteří jsou schopni navodit maximální energetický potenciál účinků jakýchkoliv chemických složek Ayahuascy nebo kteréhokoliv jiného rostlinného přípravku. Práce s jednotlivými slož kami bez spolupráce s pravým šamanismem je prázdná a postrádá celkový obraz léčivého potenciálu ša-manské medicíny. Primárními prostředky, kterými šaman komunikuje s pacienty, jsou zmíněné Icaros a další zdroje zvuků a vibrací, což ukazuje jejich porozumění tomu, že podstatnou součástí vědy o léčení je práce s vibracemi a frekvencemi (http://themindunleashed.org/2014/03/miracle-528-hz-solfeggio-fibonacci-numbers.html).

Závěr

Zatím je to jistě zajímavá idea k přemýšlení, tvrdé důkazy, že frekvence a vibrace mohou přímo ovlivňovat naši DNA a uzdravovací procesy v těle, musí teprve přijít. Existuje však velké mno ž-ství experimentálních „lidských“ důkazů k inspiraci, které zaručují další výzkum v této oblasti.

Není to snadno dokazatelná ani vyvratitelná teorie, aodpovědi jistě neuspokojí každého. Pravda je v určitém smyslu relativní kosobní zkušenosti, a pokud má jednotlivec duchovní nebo kosmické zkušenosti (prožitky), které nezapadají do vysvětlitelné oblasti rigidní vědy, jsou bohužel opomí-jeny světovým paradigmatem, které se snaží tvrdě a neústupně vyvrátit veškerý „mysticismus“.
Je to jistě složitá a občas dost citlivá záležitost.

Redakční překlad ze zdrojového textu:
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genoma100.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar